Postup : 2015/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0379/2015

Predkladané texty :

B8-0379/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 139kWORD 67k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

predložený na základe vyhlásení Európskej Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračných a azylových politikách EÚ (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Uznesenie Európskeho parlamentu o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračných a azylových politikách EÚ (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy(1),

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. mája 2014 o vykonávaní oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie,

–       so zreteľom na rozpravu o situácii v Stredozemnom mori a o potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii, ktorá sa uskutočnila v Parlamente 25. novembra 2014,

–       so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii zo 17. decembra 2014,

–       so zreteľom na desaťbodový akčný plán pre prisťahovalectvo prijatý na spoločnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci a vnútorné veci konanom 20. apríla 2015,

–       so zreteľom na závery z osobitného samitu Rady EÚ z 22. apríla 2015 týkajúceho sa utečeneckej krízy v Stredozemnom mori,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže od začiatku tohto roka v Stredozemnom mori prišlo o život viac ako 1 500 osôb;

B.     keďže až 700 migrantov je nezvestných a existujú obavy, že sa utopili po tom, ako sa 19. apríla 2015 prevrátil čln s prevádzanými žiadateľmi o azyl; keďže sa predpokladá, že na palube bolo až 950 ľudí;

C.     keďže podobná tragédia sa odohrala začiatkom tohto mesiaca, pri ktorej údajne na mori zahynulo približne 400 migrantov, keď sa prevrátil čln, ktorý podľa odhadov prevážal asi 550 ľudí;

D.     keďže v pondelok 20. apríla celkový počet migrantov, ktorí sa od 1. januára dostali k talianskemu pobrežiu, predstavuje 23 918 osôb;

E.     keďže talianska vláda začala niekoľko záchranných operácií v Stredozemnom mori pri pobreží Talianska;

F.     keďže viac ako 24 400 neregulárnych migrantov bolo zachránených na centrálnej stredomorskej trase od začatia spoločnej operácie „Triton“ v novembri 2014 vrátane takmer 7 860 osôb pri zapojení zdrojov spolufinancovaných Frontexom;

G.     keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi zneužívajú nelegálnu migráciu a keďže takéto siete predstavujú vážne riziko pre životy migrantov a obrovský problém pre EÚ; keďže prevádzačské siete pôsobia na území tretích krajín s úplnou beztrestnosťou a podľa odhadov im trestná činnosť každoročne prináša zisk vo výške 20 miliárd EUR;

H.     keďže podľa Europolu organizované zločinecké skupiny, ktoré uľahčujú obchodovanie s jednotlivcami cez Stredozemné more smerom do EÚ, majú priame väzby na drogy, zbrane a terorizmus; keďže 17. marca 2015 Europol uviedol do činnosti Spoločnú pracovnú skupinu „Mare“ na boj proti týmto zločineckým skupinám;

I.      keďže regionálna nestabilita a konflikt a vzostup organizácie ISIS v susedných oblastiach konfliktu majú vplyv na hromadný prílev utečencov a prúdy vysídlených osôb, a teda aj na počet individuálnych pokusov dostať sa do EÚ;

1.      vyjadruje poľutovanie nad opakovanou tragickou stratou životov v Stredozemnom mori;

2.      naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby našli účinné riešenia a posilnili existujúcu spoluprácu s cieľom zabrániť ďalším stratám životov, predchádzať ďalším odchodom plavidiel prevádzačov, urýchliť a zefektívniť vybavovanie žiadostí žiadateľov o azyl členskými štátmi a okamžite navracať tých, ktorí nespĺňajú kritériá;

3.      vyzýva členské štáty, aby posilnili úlohu Frontexu a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a pomoc, ktorú sú schopné ponúknuť na zmiernenie tlaku, ktorému sú vystavené členské štáty v prijímajúcich krajinách;

4.      vyzýva členské štáty, aby poskytovali dodatočné a zmysluplné zdroje a finančnú pomoc na riešenie súčasných nedostatkov pri operáciách EÚ zameraných na bezpečnosť hraníc a záchranu životov;

5.      vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s Europolom, Frontexom, EASO a Eurojustom, v záujme boja proti obchodníkom s ľuďmi a proti zločineckým sieťam prevádzačov tým, že sa určia ich spôsob práce a identifikujú trasy a metódy používané zločineckými skupinami; víta v tejto súvislosti, že Europol uviedol do činnosti Spoločnú pracovnú skupinu „Mare“ na boj proti organizovaným zločineckým a prevádzačským sieťam;

6.      naliehavo vyzýva členské štáty a tretie krajiny, ktoré stanovili čo najprísnejšie tresty za obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo do EÚ aj v rámci nej a tiež voči jednotlivcom alebo skupinám zneužívajúcim zraniteľných migrantov v EÚ;

7.      zdôrazňuje potrebu, aby tretie krajiny v regióne zahŕňajúcom miesta odchodu hliadkovali vo svojich teritoriálnych vodách s cieľom zadržať plavidlá prevádzačov, a vyzýva tretie krajiny, aby dodržiavali medzinárodné právo s prihliadnutím na záchranu životov na mori a aby zaručili ochranu utečencov a rešpektovanie základných práv;

8.      vyzýva členské štáty a EÚ, aby posilnili spoluprácu s tretími krajinami, najmä s krajinami odchodu, v boji proti obchodníkom s ľuďmi; je presvedčený, že takáto spolupráca pri identifikovaní zločineckých skupín a jednotlivých páchateľov trestných činov je kľúčová na to, aby sa zabránilo obchodovaniu s ľuďmi, ďalšieho zneužívaniu a obetiam a aby sa tieto činy stíhali;

9.      požaduje užšiu koordináciu politiky EÚ a členských štátov týkajúcej sa odbornej prípravy miestnych policajných síl v miestach odchodu plavidiel prevádzačov s cieľom určiť a zadržať zločinecké skupiny a jednotlivých páchateľov trestných činov a žiada, aby sa zintenzívnila činnosť informačných služieb na mieste v záujme zvýšenia informovanosti o prípadných rizikách obchodovania s ľuďmi;

10.    žiada, aby sa v súvislosti s medzinárodnými operáciami zvážilo systematické úsilie o zadržanie a zničenie plavidiel, ktoré používajú prevádzači, v plnom súlade s medzinárodným právom;

11.    opätovne zdôrazňuje, že podporuje všetky snahy pod vedením OSN a diplomatickú prácu smerom k opätovnému nastoleniu štátnej moci v Líbyi, a zdôrazňuje svoj záväzok zintenzívniť úsilie o vyriešenie konfliktu a nestability v Líbyi a Sýrii; zdôrazňuje, že vytváranie regionálnej stability v konfliktných oblastiach je kľúčom k znižovaniu ďalšieho vysídľovania jednotlivcov;

12.    vyzýva na posilňovanie spolupráce EÚ s partnerskými krajinami na Blízkom východe a v Afrike v záujme presadzovania demokracie, zásad právneho štátu a ľudských práv; v tejto súvislosti vyzýva na väčšiu spoluprácu s krajinami regiónu v rámci Arabskej ligy a Africkej únie v záujme riadenia a presídľovania vysídlených osôb a udeľovania im azylu;

13.    domnieva sa, že členské štáty by mali zabezpečiť odber odtlačkov všetkých migrantov prostredníctvom systému Eurodac s cieľom odhaliť opakované a neúspešné žiadosti a urýchliť konania o azyle;

14.    podporuje vytvorenie nového programu pre urýchlený návrat neregulárnych migrantov z členských štátov v prvej línii, a to v koordinácii s Frontexom; zdôrazňuje, že treba podporovať politiku dobrovoľného návratu pri súčasnom zaistení ochrany všetkých existujúcich práv podľa práva EÚ a medzinárodného práva;

15.    uznáva, že je dôležité vypracovať holistický prístup k migrácii; pripomína, že je potrebné, aby sa politiky a opatrenia zakladali na vzájomnej dôvere, zodpovednosti a solidarite, čo sa týka tých členských štátov, ktoré prijímajú žiadateľov o azyl, a tiež tých členských štátov, ktoré udeľujú azyl;

16.    naliehavo vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby všetky členské štáty riadne vykonávali právne predpisy EÚ s cieľom zaistiť účinné, jednotné a humánne normy týkajúce sa podmienok prijímania a spracovania žiadostí o azyl po príchode; v tejto súvislosti požaduje, aby sa posilnila úloha EASO v krajinách, kde sa to nedarí dosiahnuť;

17.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0448.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia