Návrh usnesení - B8-0380/2015Návrh usnesení
B8-0380/2015

NÁVRH USNESENÍ o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU

27.4.2015 - (2015/2660(RSP))

předložený na základě prohlášení Evropské rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0367/2015

Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0380/2015
Předložené texty :
B8-0380/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0380/2015

Usnesení Evropského parlamentu o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU

(2015/2660(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–       s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) z dubna 2012 o přijetí opatření pro lepší zvládání migračních toků,

–       s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů z dubna 2013 o správě vnějších hranic Evropské unie a jejím dopadu na lidská práva migrantů,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o opatřeních EU a členských států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy[2],

–       s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. května 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří,

–       s ohledem na rozpravu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci, která se konala v Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci,[3]

_       s ohledem na desetibodový akční plán pro migraci přijatý dne 20. dubna 2015 na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro vnitřní věci,

_       s ohledem na závěry summitu Evropské rady věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 23. dubna 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že při posledních tragédiích od začátku dubna zahynulo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IAM) ve Středozemním moři přes 1000 osob;

B.     vzhledem k tomu, že podle IOM dorazilo od 1. ledna 2015 k italskému pobřeží asi 23 918 migrantů; vzhledem k tomu, že podle řeckých orgánů bylo v prvním čtvrtletí roku 2015 zachráněno v Egejském moři řeckou pobřežní hlídkou celkem 10 445 migrantů;

C.     vzhledem k tomu, že podle odhadu IOM by v letošním roce mohlo ve Středozemním moři zahynout více než 30 000 osob, což opět ukazuje na nutnost, aby EU a její členské státy učinily vše, co je v jejich silách, aby zachránily lidské životy, jež jsou v ohrožení na moři;

D.     vzhledem k tomu, že při poslední operaci speciálně věnované vyhledávání a záchraně osob ve Středozemním moři, Mare Nostrum, bylo za 364 dní zachráněno 150 810 migrantů;

E.     vzhledem k tomu, že předpoklad, že operace Mare Nostrum zapůsobila jako lákadlo na migranty, aby se pokusili Středozemní moře přeplout, se ukázal lichým, neboť v roce 2015 se na moře vydalo mnohem více osob než ve stejném období roku 2014, kdy operace Mare Nostrum probíhala;

F.     vzhledem k tomu, že dne 1. listopadu 2014 se stala plně funkční společná operace „Triton“ koordinovaná agenturou Frontex, jejíž původní rozpočet činil pouze 2,9 milionu EUR měsíčně oproti více než 9 milionům EUR měsíčně na operaci Mare Nostrum;

G.     vzhledem k tomu, že větší část osob, které se snaží překonat Středozemní moře, prchá před konfliktem nebo pronásledováním v Sýrii, Iráku, Eritree a Somálsku;

H.     vzhledem k tomu, že podle Europolu se na přepravě migrantů přes Středozemní moře aktivně podílejí organizované zločinecké skupiny;

I.      vzhledem k tomu, že toto usnesení je reakcí na tragédie ve Středozemním moři, k nimž došlo v poslední době; vzhledem k tomu, že strategická zpráva o uceleném přístupu k migraci Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude zabývat azylovou a migrační politikou EU v celém jejím rozsahu;

1.      vyjadřuje hluboký zármutek a politování nad opakovanými tragickými ztrátami životů ve Středozemním moři; naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, aby se dalším ztrátám životů na moři předešlo;

2.      znovu opakuje, že je nutné, aby EU na tragédie, k nimž došlo ve Středozemním moři v poslední době, reagovala solidárně a při spravedlivém rozdělení odpovědnosti, jak je uvedeno v článku 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a aby zaujala ucelený postoj na evropské úrovni;

3.      vyzývá EU a členské státy, aby poskytly nezbytné zdroje, které zajistí účinné plnění povinností v oblasti vyhledávání a záchrany osob, a tedy jejich řádné financování; vyzývá členské státy, aby i nadále projevovaly solidaritu a odhodlání tím, že budou více přispívat do rozpočtů a na činnosti agentury Frontex a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu; zavazuje se poskytnout těmto agenturám prostřednictvím rozpočtu EU a příslušných rozpočtových prostředků potřebné zdroje (lidské a materiální) k plnění jejich povinností;

4.      vítá závazek Evropské rady posílit operaci Triton většími finančními a materiálními zdroji; konstatuje však, že má-li být tato operace úspěšná, musí mít mandát a zdroje alespoň v takovém rozsahu jako operace Mare Nostrum, včetně možnosti provádět vyhledávací a záchranné činnosti na volném moři;

5.      žádá vytvoření legálních a bezpečných cest pro žadatele o azyl v EU prostřednictvím vydávání humanitárních víz na velvyslanectvích a konzulárních úřadech EU v třetích zemích za využití stávajících právních předpisů, jako například článku 25 vízového kodexu a článku 5 Schengenského hraničního kodexu;

6.      vyjadřuje politování nad tím, že Evropská rada neprojevuje dostatek odhodlání k vytvoření důvěryhodného závazného mechanismu solidarity na úrovni EU; žádá vytvoření programu systematického povinného přesidlování;

7.      vyzývá Radu, aby aktivovala buď směrnici o dočasné ochraně z roku 2001, nebo čl. 78 odst. 3 SFEU, jež stanoví mechanismus solidarity v případě hromadného nebo náhlého přílivu vysídlených osob; vyzývá Komisi, aby navrhla objektivní kritéria pro definování výrazu „hromadný přiliv“, s cílem usnadnit aktivaci uvedených opatření;

8.      vyzývá Komisi, aby nahradila stávající dublinské nařízení závaznou kvótou pro rozmístění žadatelů o azyl ve 28 členských státech, kdy by klíč pro povinné přidělování vycházel z kvantitativních i kvalitativních údajů a zohledňoval možnost integrace;

9.      vítá návrh Evropské rady týkající se společného zpracování žádostí o azyl za podpory týmů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu; žádá Komisi, aby rozšířila mandát tohoto úřadu s cílem posílit jeho provozní zapojení do zpracování žádostí o azyl;

10.    žádá všechny zúčastněné členské státy, aby rychle a v plném rozsahu provedly ve svých právních předpisech společný evropský azylový systém (CEAS) a účinně jej uplatňovaly s cílem zajistit v rámci stávajících právních předpisů společné evropské standardy, mimo jiné pro přijímání migrantů;

11.    žádá užší koordinaci politiky EU a členských států při řešení hlubších příčin migrace; zdůrazňuje, že EU musí zaujmout ucelený přístup a posílit soudržnost svých vnitřních i vnějších politik, a to zejména společné zahraniční a bezpečnostní politiky, rozvojové politiky a migrační politiky; žádá prohloubení spolupráce EU s partnerskými zeměmi na Blízkém východě a v Africe s cílem podporovat demokracii, základní svobody a práva, bezpečnost a prosperitu;

12.    vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s Europolem, agenturou Frontex, Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a Eurojustem v boji proti zločineckým sítím převaděčů, aby nevydělávali na tom, že ohrožují životy migrantů;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.