Procedure : 2015/2660(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0380/2015

Indgivne tekster :

B8-0380/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0176

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 126kWORD 57k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.154v01-00
 
B8-0380/2015

på baggrund af Det Europæiske Råds og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP))  
B8‑0380/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genèvekonventionerne fra 1951 og tillægsprotokollerne dertil,

–       der henviser til rapporten fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) af april 2012 om skridt til bedre forvaltning af migrationsstrømme,

–       der henviser til rapporten fra FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder af april 2013 om forvaltningen af EU's eksterne grænser og betydningen heraf for migranters menneskerettigheder,

–       der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2013 om EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien(1),

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa(2),

–       der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2014 om gennemførelse af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet,

–       der henviser til drøftelserne om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration, der blev holdt i Europa-Parlamentet den 25. november 2014,

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration(3),

_       der henviser til den 10-punktshandlingsplan om migration fra den fælles samling i Udenrigsrådet og Rådet (indre anliggender) af 20. april 2015,

_       der henviser til konklusionerne fra det særlige topmøde i Det Europæiske Råd om flygtningekrisen i Middelhavet den 23. april 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at over 1000 mennesker ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er omkommet under tragedierne i Middelhavet siden begyndelse af april 2015;

B.     der henviser til, at IOM skønner, at 23 918 migranter er nået i land på den italienske kyst siden 1. januar 2015; der henviser til, at de græske myndigheder oplyser, at 10 445 migranter er blevet reddet af den græske kystvagt i Ægæerhavet i første kvartal af 2015;

C.     der henviser til, at IOM anslår, at mere end 30 000 mennesker er i fare for at omkomme i Middelhavet i år, og endnu en gang understreger nødvendigheden af, at EU og medlemsstaterne gør alt, hvad der står i deres magt, for at redde mennesker i havsnød;

D.     der henviser til, at den seneste operation målrettet mod eftersøgnings- og redningsopgaver i Middelhavet, Mare Nostrum-operationen, reddede 150 810 migranter i en periode på 364 dage;

E.     der henviser til, at formodningen om, at Mare Nostrum virkede som en "tiltrækningsfaktor", der tilskyndede migranter til at forsøge at krydse Middelhavet, har vis sig at være grundløs, idet der var et betydeligt større antal afgange i 2015 end i den samme periode i 2014, da Mare Nostrum var aktiv;

F.     der henviser til, at den fælles operation "Triton", der koordineres af Frontex, blev fuldt operationsdygtig pr. 1. november 2014 med et oprindeligt budget på kun 2,9 mio. EUR om måneden, sammenholdt med ca. 9 mio. EUR for Mare Nostrum;

G.     der henviser til, at en større andel af de mennesker, der forsøger at komme over Middelhavet, er på flugt fra konflikten eller forfølgelser i Syrien, Irak, Eritrea og Somalia;

H.     der henviser til, at organiserede kriminelle grupper ifølge Europol aktivt befordrer transport af migranter på tværs af Middelhavet;

I.      der henviser til, at denne beslutning kommer som reaktion på de seneste tragedier i Middelhavet; der henviser til, at den strategiske betænkning om en holistisk tilgang fra Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil omhandle alle aspekter af EU's asyl- og migrationspolitik;

1.      udtrykker dyb beklagelse og sorg over de gentagne, tragiske tab af menneskeliv i Middelhavet; opfordrer indtrængende Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at gøre mere for at forebygge yderligere tab af menneskeliv til søs;

2.      gentager nødvendigheden af, at EU baserer sin reaktion på de seneste tragedier i Middelhavet på et grundlag af solidaritet og ligelig ansvarsfordeling, som det fremgår af artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og af at EU anlægger en altomfattende EU-tilgang;

3.      opfordrer EU og medlemsstaterne til at tilvejebringe de fornødne ressourcer til at sikre, at forpligtelsen til at udføre eftersøgnings- og redningsaktioner (SAR) konkret efterleves og derfor bliver behørigt finansieret; opfordrer medlemsstaterne til fortsat at udvise solidaritet og engagement ved at øge deres bidrag til budgetter og operationer under Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO); forpligter sig til via EU-budgettet og EU's relevante fonde sørge for, at disse agenturer får de (menneskelige og udstyrsmæssige) ressourcer, de har brug for til at opfylde deres forpligtelser;

4.      glæder sig over Det Europæiske Råds løfte om at styrke EU's operation Triton ved at øge finansieringen og tildele mere materiel; bemærker imidlertid, at hvis Triton skal blive vellykket, skal det have et mandat og ressourcer, der som minimum er i samme størrelsesorden som Mare Nostrums, inklusive muligheden for at udføre SAR-operationer på åbent hav;

5.      opfordrer til etablering af lovlige og sikre ruter ind i EU for asylansøgere i form af udstedelse af humanitære visa på EU-landes ambassader og konsulater i tredjelande, i overensstemmelse med gældende ret såsom artikel 25 i visumkodeksen og artikel 5 i Schengengrænsekodeksen;

6.      beklager dybt fraværet af tilsagn fra Det Europæiske Råds side om at etablere en troværdig, EU-dækkende, bindende mekanisme for solidaritet; opfordrer til, at der oprettes et obligatorisk program for systematisk genhusning;

7.      opfordrer Rådet til at aktivere enten direktivet om midlertidig beskyttelse af 2001 eller artikel 78, stk. 3, i TEUF, som begge muliggør brugen af en solidaritetsmekanisme i tilfælde af en pludselig og massiv tilstrømning af fordrevne personer; opfordrer Kommissionen til at foreslå objektive kriterier til definition af "massetilstrømning" for at gøre det lettere at aktivere disse bestemmelser;

8.      opfordrer Kommissionen til at erstatte den nugældende Dublin-forordning med en bindende kvote for fordeling af asylansøgere mellem de 28 medlemsstater med en obligatorisk tildelingsnøgle, der er baseret på både kvantitative og kvalitative data og som tager integrationsmæssige forhold i betragtning;

9.      glæder sig over Det Europæiske Råds forslag om fælles behandling af asylansøgninger med støtte fra EASO-arbejdshold; opfordrer Kommissionen til at udvide EASO's mandat for at højne dets operationelle rolle i behandlingen af asylansøgninger;

10.    opfordrer til, at alle deltagende medlemsstater hurtigt og fuldstændigt gennemfører det fælles europæiske asylsystem i national ret og tager det i konkret anvendelse, og derved sikrer fælles EU-standarder, herunder for migrantmodtagelse, i henhold til gældende lovgivning;

11.    opfordrer til tættere samarbejde mellem EU og medlemsstaternes politik i bekæmpelsen af de grundlæggende årsager til migration; understreger, at det er nødvendigt med en samlet EU-tilgang, der styrker sammenhængen i de interne og eksterne politikker og navnlig i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitik og migrationspolitik; opfordrer til en styrkelse af EU-samarbejdet med partnerlandene i Mellemøsten og Afrika for at fremme demokrati, grundlæggende friheder og rettigheder, sikkerhed og velstand;

12.    opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med Europol, Frontex, EASO og Eurojust om at bekæmpe kriminelle netværk af menneskesmuglere i den hensigt at forhindre dem i at tjene penge på at bringe migranters liv i fare;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0414.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0448.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0105.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik