Menetlus : 2015/2660(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0380/2015

Esitatud tekstid :

B8-0380/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0176

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 126kWORD 57k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.154v01-00
 
B8-0380/2015

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta (2015/2660(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta (2015/2660(RSP))  
B8‑0380/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–       võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse 1951. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolli,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2012. aasta aruannet „Meetmete võtmine rändevoogude paremaks haldamiseks”,

–       võttes arvesse rändajate inimõigustega tegeleva ÜRO eriraportööri 2013. aasta aruannet ELi välispiiride haldamise ja selle mõju kohta sisserändajate inimõigustele,

–       võttes arvesse oma 9. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide meetmete kohta, millega ohjata Süüria konfliktist tingitud põgenikevoolu(1),

–       võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni(2) rändevoogude kohta Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal,

–       võttes arvesse komisjoni 22. mai 2014. aasta töödokumenti Vahemere rakkerühma tegevust käsitleva teatise rakendamise kohta,

–       võttes arvesse parlamendis 25. novembril 2014. aastal peetud arutelu, milles käsitleti olukorda Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkust,

–       võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkuse kohta(3),

_       võttes arvesse 20. aprillil 2015. aastal toimunud välisasjade ja siseküsimuste nõukogu ühisistungil heaks kiidetud kümnest meetmest koosnevat rändeteemalist tegevuskava,

_       võttes arvesse 23. aprillil 2015. aastal toimunud Vahemere pagulaskriisi teemalise Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) andmetel on hiljuti toimunud traagilistes sündmustes Vahemeres hukkunud 2015. aasta aprillist alates üle 1000 inimese;

B.     arvestades, et IOMi andmetel on alates 1. jaanuarist 2015. aastal jõudnud Itaalia rannikule hinnanguliselt 23 918 rändajat; arvestades, et Kreeka ametivõimude andmetel päästis Kreeka rannavalve 2015. aasta esimeses kvartalis 10 445 rändajat;

C.     arvestades, et IOMi hinnangul võivad sel aastal Vahemeres hukkuda üle 30 000 inimese, mis näitab uuesti, et EL ja liikmesriigid peavad tegema kõik võimaliku selleks, et päästa merehädas olevate inimeste elud;

D.     arvestades, et Vahemere viimasel, vaid otsingu ja päästmisega tegeleval operatsioonil Mare Nostrum päästeti 364 päeva jooksul 150 810 rändajat;

E.     arvestades, et alust ei ole leidnud väide, et Mare Nostrum oli rändajate jaoks Vahemere ületamise püüdlusi soodustav tegur, kuna 2015. aastal on seda üritanud oluliselt rohkem inimesi kui samal ajal 2014. aastal, kui Mare Nostrum veel tegutses;

F.     arvestades, et Frontexi poolt koordineeritav Tritoni ühisoperatsioon käivitati täies mahus 1. novembril 2014 ja selle esialgne eelarve oli vaid 2,9 miljonit eurot kuus võrreldes Mare Nostrumi ligikaudu 9 miljoni euros suuruse eelarvega;

G.     arvestades, et suurem hulk inimesi püüavad Vahemerd ületada sellepärast, et nad põgenevad Süürias, Iraagis, Eritreas ja Somaalias toimuvate konfliktide või tagakiusamise eest;

H.     arvestades, et Europoli andmetel aitavad organiseeritud kuritegelikud rühmitused aktiivselt rändajatel Vahemerd ületada;

I.      arvestades, et käesoleva resolutsiooni ajendiks on hiljuti toimunud traagilised sündmused Vahemeres; arvestades, et kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon käsitleb oma strateegilises raportis tervikliku rändekäsituse kohta ELi rände- ja varjupaigapoliitikat tervikuna;

1.      väljendab sügavat kurbust ja valu korduva inimeste traagilise hukkumise pärast Vahemerel; nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid teeksid kõik endast sõltuva, et ära hoida uusi hukkumisi merel;

2.      kordab Vahemeres hiljuti toimunud traagiliste sündmustega seoses, et EL peab tegutsema solidaarsusele ja vastutuse õiglasele jagamisele tuginedes, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80, ning võtma vastu ühtse üleeuroopalise lähenemisviisi;

3.      kutsub ELi ja liikmesriike üles tagama vajalikud ressursid otsingu- ja päästega seotud kohustuste tõhusaks täitmiseks ning nende nõuetekohaseks rahastamiseks; kutsub liikmesriike üles ilmutama jätkuvalt solidaarsust ja pühendumust, suurendades oma panust Frontexi ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) eelarvetesse ja operatsioonidesse; võtab kohustuse tagada ELi eelarve ja selle vastavate fondide kaudu asjaomastele ametitele kohustuste täitmiseks vajalikud ressursid (inimressursid ja varustuse);

4.      kiidab heaks asjaolu, et Euroopa Ülemkogu võttis endale kohustuse suurendada ELi Tritoni operatsiooni rahalisi vahendeid ja varasid; märgib siiski, et Tritoni edu tagamiseks peavad sel olema vähemalt sama suured volitused ja ressursid kui Mare Nostrumil, sealhulgas võimalus viia läbi otsingu- ja pääseoperatsioone avamerel;

5.      nõuab varjupaigataotlejatele ELi viivate seaduslike ja turvaliste teede loomist, väljastades neile kolmandates riikides asuvates ELi saatkondades ja konsulaaresindustes humanitaarviisad, kasutades selleks kehtivaid õigusakte, nagu viisaeeskirja artikkel 25 ning Schengeni piirieeskirjade artikkel 5;

6.      taunib asjaolu, et Euroopa Ülemkogu ei ole soovinud võtta endale kohustust luua usaldusväärne ELi-ülene siduv solidaarsusmehhanism; nõuab süstemaatilise ja kohustusliku ümberasustamisprogrammi loomist;

7.      palub nõukogul hakata rakendama 2001. aasta ajutise kaitse direktiivi või ELi toimimise lepingu artikli 78 lõiget 3, neis mõlemas sätestatakse solidaarsusmehhanism ümberasustatud isikute massilise ja ootamatu sissevoolu puhuks; kutsub komisjoni üles esitama objektiivseid kriteeriumeid nn massilise sissevoolu määratlemiseks, et hõlbustada nende kasutuselevõttu;

8.      kutsub komisjoni üles asendama kehtiva Dublini määruse 28 liikmesriigi vahelise varjupaigataotlejate jaotuse siduva kvoodiga sellisel moel, et kohustuslik jaotus põhineb nii kvantitatiivsetel kui ka kvalitatiivsetel andmetel ning võetakse arvesse integreerimisvõimalusi;

9.      tunneb heameelt Euroopa Ülemkogu ettepaneku üle varjupaigataotluste ühise menetlemise kohta EASO meeskondade toel; kutsub komisjoni üles laiendama EASO volitusi, et suurendada tema operatiivset rolli varjupaigataotluste menetlemisel;

10.    nõuab Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kiiret ja täielikku ülevõtmist ning tõhusat rakendamist kõigi osalevate liikmesriikide poolt, tagades seeläbi kehtivate õigusaktide alusel ühised Euroopa standardid, sealhulgas rändajate vastuvõtmise jaoks;

11.    nõuab ELi ja liikmesriikide poliitikameetmete tihedamat kooskõlastamist, et võidelda rände algpõhjustega; rõhutab ELi tervikliku käsituse vajalikkust, et tugevdada sise- ja välispoliitika ning eelkõige ühise välis- ja julgeolekupoliitika, arengupoliitika ja rändepoliitika sidusust; nõuab ELi koostöö tugevdamist partnerriikidega Lähis-Idas ja Aafrikas, et edendada demokraatiat, põhivabadusi ja -õigusi, turvalisust ja heaolu;

12.    kutsub liikmesriike üles tegema tihedat koostööd Europoli, Frontexi, EASO ja Eurojustiga, et võidelda inimkaubandusega tegelevate kuritegelike võrgustike vastu, eesmärgiga takistada neid rikastumast rändajate elude ohtu seadmise arvelt;

13.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0414.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0448.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0105.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika