Propunere de rezoluţie - B8-0380/2015Propunere de rezoluţie
B8-0380/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil

27.4.2015 - (2015/2660(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului European și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0367/2015

Procedură : 2015/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0380/2015
Texte depuse :
B8-0380/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0380/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil

(2015/2660(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–       având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 și Protocolul adițional la aceasta,

–       având în vedere Raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din aprilie 2012 privind adoptarea de măsuri pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii,

–       având în vedere Raportul raportorului special al ONU pentru Drepturile Omului în cazul migranților din aprilie 2013 privind gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și impactul său asupra drepturilor omului în cazul migranților,

–       având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2013 referitoare la măsurile UE și ale statelor membre pentru a face față fluxului de refugiați ca urmare a conflictului din Siria[1],

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa[2],

–       având în vedere Documentul de lucru al Comisiei din 22 mai 2014 referitor la punerea în aplicare a Comunicării privind activitatea Grupului operativ pentru Marea Mediterană,

–       având în vedere dezbaterea privind situația din Mediterană și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE, organizată la Parlament la 25 noiembrie 2014,

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE[3],

_       având în vedere planul de acțiune în zece puncte privind migrația adoptat la 20 aprilie 2015 n cadrul reuniunii comune a Consiliilor Afaceri Externe și Afaceri Interne,

_       având în vedere concluziile reuniunii speciale la nivel înalt a Consiliului European privind criza refugiaților din Mediterană, din 23 aprilie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), peste 1 000 de oameni au murit în Marea Mediterană în cele mai recente tragedii de la începutul lunii aprilie 2015 și până în prezent;

B.     întrucât, potrivit OIM, aproximativ 23 918 de migranți au ajuns pe coasta italiană începând cu 1 ianuarie 2015; întrucât, potrivit autorităților elene, 10 445 de migranți au fost salvați de paza de coastă elenă din Marea Egee în primul trimestru al anului 2015;

C.     întrucât OIM estimează că peste 30 000 de oameni ar putea muri în Marea Mediterană în acest an, subliniind încă o dată necesitatea ca UE și statele sale membre să facă tot posibilul pentru a salva viața persoanelor aflate în pericol pe mare;

D.     întrucât ultima operațiune dedicată exclusiv căutării și salvării în Marea Mediterană, Mare Nostrum, a salvat 150 810 de migranți în cursul unei perioade de 364 de zile;

E.     întrucât ipoteza că Mare Nostrum a acționat ca un „factor de atracție” pentru migranții care au încercat să traverseze Marea Mediterană s-a dovedit a fi nefondată, înregistrându-se un număr considerabil mai ridicat de plecări în 2015 decât în aceeași perioadă a anului 2014, când s-a desfășurat Mare Nostrum;

F.     întrucât operațiunea comună Triton coordonată de Frontex a devenit pe deplin funcțională la 1 noiembrie 2014, având un buget inițial de numai 2,9 milioane EUR pe lună, în comparație cu aproximativ 9 milioane EUR pentru Mare Nostrum;

G.     întrucât o proporție mai mare de persoane care încearcă să traverseze Marea Mediterană fug de conflicte sau de persecuție din Siria, Irak, Eritreea și Somalia;

H.     întrucât, potrivit Europol, grupările de criminalitate organizată facilitează în mod activ transportul migranților pe Marea Mediterană;

I.      întrucât prezenta rezoluție reprezintă o reacție la cele mai recente tragedii care au avut loc în Mediterana; întrucât raportul strategic privind o abordare globală în materie de migrație al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne va aborda politica UE în domeniul azilului și migrației în ansamblul său,

1.      își exprimă regretul și tristețea profunde pentru pierderile tragice și repetate de vieți omenești din Mediterana; îndeamnă Uniunea Europeană și statele sale membre să facă tot posibilul pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești pe mare;

2.      reiterează necesitatea ca UE să își fondeze răspunsul la cele mai recente tragedii care au avut loc în Mediterana pe solidaritate și partajarea echitabilă a responsabilității, astfel cum este prevăzut la articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și să adopte o abordare europeană globală;

3.      invită UE și statele sale membre să furnizeze resursele necesare pentru a se asigura că obligațiile de căutare și salvare sunt îndeplinite în mod eficace și, prin urmare, că acestea sunt finanțate în mod corespunzător; invită statele membre să continue să își demonstreze solidaritatea și angajamentul prin intensificarea contribuțiilor lor la bugetele și operațiunile FRONTEX și ale Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO); se angajează să furnizeze acestor agenții, cu ajutorul bugetului UE și al fondurile sale relevante, resursele (umane și de echipamente) necesare pentru ca acestea să-și îndeplinească obligațiile asumate;

4.      salută angajamentul Consiliului European de a consolida operațiunea Triton prin extinderea finanțării și a mijloacelor sale; constată totuși că, pentru ca operațiunea Triton să fie încununată de succes, aceasta trebuie să aibă un mandat și resurse care sunt cel puțin echivalente cu cele ale Mare Nostrum, inclusiv posibilitatea de a efectua operațiuni de căutare și salvare în mare liberă;

5.      solicită stabilirea unor rute sigure și legale pentru solicitanții de azil din UE prin eliberarea de vize umanitare de către ambasadele și birourile consulare ale UE din țările terțe, utilizând legislația în vigoare, cum ar fi articolul 25 din Codul de vize și articolul 5 din Codul frontierelor Schengen;

6.      regretă lipsa de angajament din partea Consiliului European de a institui un mecanism credibil de solidaritate obligatoriu la nivelul UE; solicită crearea unui program de reinstalare sistematic și obligatoriu;

7.      invită Consiliul să utilizeze fie Directiva privind protecția temporară din 2001, fie articolul 78 alineatul (3) din TFUE, ambele prevăzând un mecanism de solidaritate în cazul unor fluxuri de persoane strămutate masive și apărute brusc; invită Comisia să propună criterii obiective pentru a defini „fluxurile masive” în vederea facilitării punerii lor în aplicare;

8.      invită Comisia să înlocuiască Regulamentul Dublin în vigoare ce prevede o cotă obligatorie de distribuție a solicitanților de azil între cele 28 de state membre, cu o cheie de alocare obligatorie, bazată atât pe date cantitative și calitative și care să țină seama de perspectivele de integrare;

9.      salută propunerea Consiliului European de tratare comună a cererilor de azil, cu sprijinul echipelor EASO; invită Comisia să extindă mandatul EASO pentru a-i consolida rolul operațional în tratarea solicitărilor de azil;

10.    solicită transpunerea rapidă și deplină și punerea efectivă în aplicare a sistemului european comun de azil de către toate statele membre participante, asigurându-se astfel standarde europene comune, inclusiv pentru primirea migranților, în temeiul legislației în vigoare;

11.    solicită o mai bună coordonare a politicilor UE și ale statelor membre în abordarea cauzelor profunde ale migrației; subliniază necesitatea unei abordări globale a UE, consolidării coerenței dintre politicile sale interne și externe, în special în ceea ce privește politica externă și de securitate comună, politica de dezvoltare și politica privind migrația; solicită consolidarea cooperării UE cu țările partenere din Orientul Mijlociu și Africa pentru a promova democrația, libertățile și drepturile fundamentale, securitatea și prosperitatea;

12.    invită statele membre să colaboreze mai strâns cu Europol, Frontex, EASO și Eurojust cu scopul de a lupta împotriva rețelelor criminale de traficanți pentru a le împiedica să câștige bani punând în pericol viața migranților;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.