Postopek : 2015/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0380/2015

Predložena besedila :

B8-0380/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0176

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 130kWORD 66k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.154v01-00
 
B8-0380/2015

ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))  
B8‑0380/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951 in njenega dodatnega protokola,

–       ob upoštevanju poročila parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz aprila 2012 o ukrepih za boljše obvladovanje migracijskih tokov,

–       ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice migrantov iz aprila 2013 o upravljanju zunanjih meja Evropske unije in njegovem vplivu na človekove pravice migrantov,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2013 o ukrepih EU in držav članic v zvezi z dotokom beguncev zaradi konflikta v Siriji(1),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa(2),

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 22. maja 2014 o izvajanju sporočila o delu projektne skupine za Sredozemlje,

–       ob upoštevanju razprave o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji, ki je 25. novembra 2014 potekala v Parlamentu,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014 o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji(3),

–       ob upoštevanju akcijskega načrta o migraciji v desetih točkah s skupnega zasedanja Sveta za zunanje in notranje zadeve z dne 20. aprila 2015,

–       ob upoštevanju sklepov izrednega zasedanja Evropskega sveta o begunski krizi v Sredozemlju z dne 23. aprila 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je Sredozemsko morje po navedbah Mednarodne organizacije za migracije od začetka aprila 2015 v nedavnih tragičnih dogodkih zahtevalo več kot 1000 življenj;

B.     ker je po navedbah Mednarodne organizacije za migracije od 1. januarja 2015 italijansko obalo doseglo 23 918 migrantov; ker je grška obalna straža po navedbah grških oblasti v prvem četrtletju leta 2015v Egejskem morju rešila 10 445 migrantov;

C.     ker bi po ocenah Mednarodne organizacije za migracije Sredozemsko morje letos lahko zahtevalo 30 000 življenj, kar ponovno kaže, da morajo EU in države članice storiti vse, kar lahko, da rešijo življenja ljudi v stiski na morju;

D.     ker je bilo v okviru zadnje operacije, ki je bila namenjena izključno iskanju in reševanju v Sredozemlju, Mare Nostrum v obdobju 364 dni rešenih 150 810 migrantov;

E.     ker se je domneva, da se migrante z operacijo Mare Nostrum spodbuja k poskusu prečkanja Sredozemlja, izkazala za neutemeljeno, saj je bilo število odhodov v letu 2015 znatno višje kot v istem obdobju leta 2014, ko je potekala operacija Mare Nostrum;

F.     ker se je skupna operacija Triton, ki jo usklajuje Frontex, začela v celoti izvajati 1. novembra 2014, njen začetni proračun pa je znašal le 2,9 milijona EUR mesečno, medtem ko je bilo za operacijo Mare Nostrum na voljo več kot 9 milijonov EUR mesečno;

G.     ker tisti, ki skušajo prečkati Sredozemlje, večinoma bežijo pred konfliktom in pregonom v Siriji, Iraku, Eritreji in Somaliji;

H.     ker po navedbah Europola organizirane kriminalne skupine dejavno spodbujajo prevoz migrantov prek Sredozemskega morja;

I.      ker je ta resolucija odziv na nedavne tragične dogodke v Sredozemlju; ker bodo v strateškem poročilu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o celostnem pristopu k migraciji obravnavani vsi vidiki politike EU na področju azila in migracij;

1.      izraža globoko obžalovanje in žalost ob ponovni tragični izgubi življenj v Sredozemlju; poziva Evropsko unijo in države članice, naj storijo vse, kar lahko, da bi preprečile nadaljnje izgube življenj na morju;

2.      ponavlja, da mora odziv EU na nedavne tragične dogodke v Sredozemlju temeljiti na solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti, kot določa člen 80 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ter da mora EU sprejeti celovit evropski pristop;

3.      poziva EU in države članice, naj zagotovijo potrebna sredstva, da se bodo obveznosti iskanja in reševanja dejansko učinkovito izpolnjevale in bodo s tem namenom zadostno financirane; poziva države članice, naj tudi v prihodnje izkazujejo solidarnost in zavezanost, tako da povečajo svoje prispevke v proračun Frontexa in Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) ter za njune operacije; se zavezuje, da bo tema agencijama prek proračuna EU in ustreznih skladov dal na voljo sredstva (človeške vire in opremo), potrebna za izpolnjevanje njunih obveznosti;

4.      pozdravlja zavezo Evropskega sveta, da okrepi operacijo Triton s povečanjem financiranja in sredstev; ugotavlja pa, da je treba za uspešno izvajanje operacije Triton zagotoviti mandat in sredstva, ki bodo vsaj enaki kot za operacijo Mare Nostrum, vključno z možnostjo izvajanja operacij iskanja in reševanja na odprtem morju;

5.      poziva k temu, da se prosilcem za azil omogoči, da zakonito in varno vstopijo v EU, z izdajanjem humanitarnih viz na veleposlaništvih in konzularnih predstavništvih EU v tretjih državah, na podlagi veljavne zakonodaje, kot sta člen 25 Vizumskega zakonika in člen 5 Zakonika o schengenskih mejah;

6.      obžaluje, da se Evropski svet ni dovolj zavzel za vzpostavitev verodostojnega mehanizma za solidarnost, ki bi bil zavezujoč po vsej EU; poziva k vzpostavitvi sistematičnega in obveznega programa ponovnega naseljevanja;

7.      poziva Svet, naj uporabi direktivo o začasni zaščiti iz leta 2001 ali člen 78(3) PDEU, z obema je namreč določena vzpostavitev solidarnostnega mehanizma v primeru množičnega ali nenadnega prihoda razseljenih oseb; poziva Komisijo, naj za njuno lažjo uporabo predlaga objektivna merila za opredelitev izraza „množični prihod“;

8.      poziva Komisijo, naj veljavno dublinsko uredbo nadomesti z zavezujočo kvoto za porazdelitev prosilcev za azil med 28 držav članic, pri čemer bodo razdeljeni po obveznem ključu, določenem na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, upoštevale pa se bodo tudi možnosti za njihovo integracijo;

9.      pozdravlja predlog Evropskega sveta o skupni obdelavi prošenj za azil s pomočjo ekip urada EASO; poziva Komisijo, naj razširi mandat urada EASO, da bo imel pomembnejšo operativno vlogo pri obdelavi prošenj za azil;

10.    vse sodelujoče države članice poziva k hitremu in celovitemu prenosu ter učinkovitemu izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema, saj bi tako zagotovile skupne evropske standarde, tudi za sprejemanje migrantov, v skladu z veljavno zakonodajo;

11.    poziva k tesnejšemu usklajevanju ukrepov EU in držav članic pri odpravi temeljnih vzrokov za migracije; poudarja, da je potreben celosten pristop EU, ki bo okrepil skladnost njene notranje in zunanje politike ter zlasti njene skupne zunanje in varnostne politike, razvojne politike in politike na področju migracij; poziva k okrepitvi sodelovanja EU s partnerskimi državami na Bližnjem vzhodu in v Afriki za spodbujanje demokracije, temeljnih svoboščin in pravic, varnosti in blaginje;

12.    poziva države članice, naj pri boju proti kriminalnim mrežam tihotapcev tesno sodelujejo z Europolom, Frontexom, uradom EASO in Eurojustom, da jim tako preprečijo, da bi z ogrožanjem življenj migrantov služile denar;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0414.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0448.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0105.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov