Procedure : 2015/2660(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0381/2015

Indgivne tekster :

B8-0381/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 139kWORD 68k
27.4.2015
PE555.155v01-00
 
B8-0381/2015

på baggrund af Det Europæiske Råds og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om rapporten fra det ekstraordinære Europæiske Råd af 23. april 2015 – de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP))


Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om rapporten fra det ekstraordinære Europæiske Råd af 23. april 2015 – de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP))  
B8‑0381/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genèvekonventionerne fra 1951 og tillægsprotokollerne dertil,

–       der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2013 om EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien(1),

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa(2),

–       der henviser til de drøftelser, der har fundet sted siden begyndelsen af den indeværende valgperiode i Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, nemlig af 22. juli 2014 om gennemførelsen af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet, af 4. september 2014 om Frontex-aktiviteter i Middelhavet og om Taskforcen vedrørende Middelhavet, af 24. september 2014 om Kommissionens femte årsrapport om indvandring og asyl (2013), om Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO) årsrapport om situationen på asylområdet i Den Europæiske Union (2013), og om JOT Mare af 21. april 2014,

–       der henviser til de årlige rapporter fra FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, navnlig rapporten af april 2013 om forvaltning af EU's ydre grænser og dens virkning på migranters menneskerettigheder samt rapporten af april 2014 om udnyttelse af migranter som arbejdskraft,

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration(3),

–       der henviser til 10-punktshandlingsplanen, som Kommissionen foreslog forud for det ekstraordinære Europæiske Råd den 23. april 2015,

–       der henviser til udtalelserne fra Kommissionen formand, Juncker, om at "hovedprioriteten er at redde menneskeliv. Dette er presserende og vi må øge vores ressourcer for at redde liv",

–       der henviser til den tale, som Europa-Parlamentets formand Martin Schultz holdt på det ekstraordinære topmøde den 23. april 2015,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 23. april 2015,

–       der henviser til udtalelsen fra FN's generalsekretær Ban Ki-moon af 26. april 2015 til avisen La Stampa om, at "der er ikke nogen militær løsning på den menneskelige tragedie, der udspiller sig i Middelhavet", og at " det er afgørende at vi anlægger en holistisk tilgang, hvor der kigges på de grundlæggende årsager, på migranternes og flygtningenes sikkerhed og menneskerettigheder, og opereres med legale og regulerede immigrationsnetværk",

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at mere end 1554 migranter ifølge Den Internationale Organisation for Migration er omkommet siden begyndelsen af 2015 og at mange flere savnes; der henviser til, at de mere end 800 migranter, der druknede den 19. april 2015, udgør den største tragedie i Middelhavet siden Anden Verdenskrig;

B.     der henviser til, at mere end 30 000 personer er omkommet på havet siden 1993, hvad der fremhæver nødvendigheden af, at alle kræfter sættes ind på at redde personer, der befinder sig i livsfare, og af at medlemsstaterne efterlever den internationale havrets forpligtelse til redningsaktioner til søs;

C.     der henviser til, at den italienske rednings- og overvågningsoperation "Mare Nostrum-patruljen", der er oprettet for at øge den humanitære indsats i Middelhavet, reddede 150 810 migranter i de 364 dage, den eksisterede; der henviser til, at den italienske regering har indstillet Mare Nostrum-operationen med den begrundelse, at den udgjorde en "tiltrækningsfaktor", der gav migranter og menneskesmuglere tilskyndelse til at forsøge at krydse havet, en begrundelse uden basis i kendsgerningerne; der henviser til, at Mare Nostrum-operationen ikke er blevet erstattet af nogen eftersøgnings- og redningsoperation (SAR-operation) af tilsvarende størrelse på grund af manglende solidaritet mellem EU's medlemsstater, der ikke har levet op til deres ansvar; der henviser til, at indstillingen af Mare Nostrum betyder, at der ikke længere er indsat større faretøjer udelukkende til SAR-opgaver på havet ud for den libyske kyst, hvor de fleste flygtningebåde kommer i havsnød;

D.     der henviser til, at den fælles operation "Triton", der koordineres af Frontex, som blev fuldt operationsdygtig pr. 1. november 2014, har mandat til at udføre grænseovervågning, ikke redningsopgaver; der henviser til, at Triton-materiel er blevet indsat til redningsaktioner under koordination af den italienske redningskoordinationstjeneste, hvilket har medført en klage fra Frontex over, at den italienske kystvagt anvender agenturets ressourcer på åbent hav; der henviser til, at tredoblingen af Tritons budget, som blev besluttet af Det Europæiske Råd torsdag den 24. april 2015, ikke vil nedbringe antallet af migranter, der omkommer til havs, i betragtning af Frontex' mandat, den anvendte type udstyr og den nugældende radius for operationsområdet på 30 sømil;

E.     der henviser til, at mulighederne for at komme lovligt ind i EU for mennesker, der har brug for beskyttelse, er yderst begrænsede; der henviser til, at 90 % af de asylansøgere, der faktisk kommer ind i EU, ifølge skøn, kommer ind på illegal vis; der henviser til, at der har været et kolossalt fald i antallet af Schengen-visa udstedt til syriske statsborgere, mens krigen i Syrien har stået på, fra 30 000 i 2010 til næsten nul i 2013;

F.     der henviser til, Syriens nabolande ifølge UNHCR huser anslået 3,9 millioner syriske flygtninge; der henviser til, at EU's medlemsstater kun har modtaget 37 000 syriske flygtninge via UNHCR's genhusningsprogram, samtidig med at UNHCR ønsker 10 % af de syriske flygtninge omflyttet (370 000) og står i bekneb for mindst 130 000 genhusningspladser til flygtninge med særlige beskyttelsesbehov; der henviser til, at 13 medlemsstater hidtil ikke har modtaget én eneste flygtning til genhusning;

G.     der henviser til, at EU og dets medlemsstater bidrager til at nære den kriminelle og farlige forretning, som menneskesmugleri er, ved at bygge hegn og i stigende grad lukke deres eksterne grænser af for migranter og flygtninge uden at skabe muligheder for sikker og lovlig adgang til EU; der henviser til, at EU's og dets medlemsstater dermed svigter i bestræbelserne på at imødegå dødsfaldene i Middelhavet og flygtningekrisen i vores nabolande;

H.     der henviser til, at indenrigsministrene for Frankrig, Spanien og Tyskland samt Kommissionen i tilknytning til mødet i Rådet (retlige og indre anliggender, RIA) den 12. marts 2015 drøftede et forslag fra den italienske udenrigsminister Angelino Alfano om at overdrage ansvaret for redningsaktioner og havpatruljering ved EU's grænser til lande såsom Egypten eller Tunesien, som så ville bringe de reddede migranter til deres egne kyster; der henviser til, at forslaget sigtede mod at skabe en afskrækkende virkning, således at færre migranter ville vove at sætte livet på spil for at nå frem til de europæiske kyster; der henviser til, at indenrigsministrene på RIA-mødet drøftede muligheden for at oprette flygtningelejre i Nordafrika og for at behandle asylansøgninger i disse lejre;

1.      udtrykker sin anerkendelse af de mænd, kvinder og børn, der i årenes løb er omkommet i forsøget på at nå i sikkerhed i Europa, og udtrykker sin dybeste sorg, solidaritet og støtte over for de omkomnes pårørende; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at identificere ligene, de forsvundne personer og for at informere de pårørende;

2.      anerkender behovet for at generere et radikalt og øjeblikkeligt skift i migrations- og asylpolitikkerne; fordømmer i denne sammenhæng Det Europæiske Råds erklæring af 23. april 2015, der i stedet lægger vægt på en styrkelse af Europa som en fæstning gennem repressive foranstaltninger og ved at behandle migranter, som om de var en trussel, i stedet for at tage øjeblikkelige skridt til at redde liv;

3.      minder om, at EU og medlemsstaterne har et ansvar over for flygtninge og immigranter, der er på flugt fra krig, kaos, økonomisk elendighed, sult og død, og som lider som følge af de globale, neoliberale økonomiske politikker;

4.      fordømmer beslutningen om at tredoble Frontex-Tritons operationsbudget, hvad der i Det Europæiske Råds erklæring på den mest hykleriske vis blev præsenteret som en foranstaltning til eftersøgnings- og redningsoperationer (SAR-operationer); minder i denne forbindelse om, at direktøren for Frontex umiddelbart inden det ekstraordinære topmøde udtalte til The Guardian, at Triton ikke kan være en proaktiv SAR-operation, da dette ikke er en del af Frontex' mandat, en erklæring som ikke blev modsagt i sluterklæringen fra Det Europæiske Råd af 23. april 2015; advarer i denne forbindelse Kommissionen og Rådet om, at Parlamentet i sin egenskab af medlovgiver vil afvise 2016-budgettet, hvis det ikke omfatter en specifik tildeling til SAR-operationer, og også vil afvise en tildeling af yderligere EU-midler for 2015, såfremt disse ikke udelukkende afsættes til SAR-operationer og humanitær hjælp med henblik på at redde menneskeliv; opfordrer til, at Frontex-agenturet nedlægges og at dets budgetmidler overføres til foranstaltninger, der har til formål at redde menneskeliv, herunder SAR-operationer og fordeling og genhusning af flygtninge;

5.      bemærker, at der ikke er enighed mellem medlemsstaterne om det politiske skift, der er nødvendigt for at tage hånd om dødsulykkerne i Middelhavet, og finder det uacceptabelt, at staterne vedholdende skyder skylden for den manglende handling på hinanden; opfordrer derfor til en koalition af frivillige medlemsstater, der er villige til føre an i etableringen af en multinational SAR-operation, der skal redde liv og opstille mekanismer for øget solidaritet og gensidig støtte vedrørende modtagelse af flygtninge, herunder anvendelse af EU-midler; opfordrer til et tilstrækkeligt antal medlemsstater, der er villige til at samarbejde med henblik på at udbygge den udvidede samarbejdsprocedure for at opnå disse mål;

6.      glæder sig over, at der er stillet de skibe til rådighed, som nogle medlemsstater gav løfte om på Rådsmødet den 23. april 2015, og som udelukkende skal anvendes til eftersøgnings- og redningsoperationer på åbent havn, og opfordrer indtrængende andre medlemsstater til at stille udstyr til rådighed, herunder fartøjer der kan operere i rum sø og udelukkende anvendes til SAR-operationer med henblik på at udføre en udvidet Mare Nostrum-operation, som vil fungere som en robust, multinational EU-SAR-operation anført af de lande, der er parate til at iværksætte tiltag, der er nøje fokuseret på at redde liv;

7.      fordømmer Det Europæiske Råds beslutning om at koncentrere alle konkrete bestræbelser, herunder anvendelse af militær, om kampen mod menneskesmuglere og destrueringen af deres fartøjer langs den libyske og andre nordafrikanske landes kyster, og opfordrer i denne henseende EU og medlemsstaterne til at afholde sig fra enhver civil-militær operation i FSSP-regi;

8.      advarer mod den potentielle effekt af Rådets forslag om "at indsætte Europol til, i overensstemmelse med de nationale forfatninger, at opspore og kræve fjernelse af internetindhold, som menneskesmuglere benytter til at tiltrække migranter og flygtninge", eftersom dette også vil kunne bruges til at vanskeligøre internetkommunikation mellem migranter og migrantstøtte og -solidaritetsgrupper, der i de seneste måneder har hjulpet til med at redde tusindvis af liv; opfordrer til, at der tages hensyn til denne bekymring, hvis Europol eller andre myndigheder træder i action;

9.      fordømmer fraværet af ethvert forslag om at sørge for sikker og legal adgang til EU for både asylansøgere og økonomiske migranter i betragtning af de ekstreme vanskeligheder, der består i at skelne elendighed fra krig, fra diktatoriske regimer eller militser og fra økonomisk katastrofe, og opfordrer til ambitiøse forslag i denne henseende;

10.    opfordrer til, at der øjeblikkeligt udstedes humanitære visa til asylansøgere ved medlemsstaternes ambassader og konsulater såvel som til, at der indføres et obligatorisk genhusningsprogram på EU-niveau i stedet for det frivillige genhusningsprogram, som Rådet har foreslået;

11.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til øjeblikkeligt at aktivere direktivet om midlertidig beskyttelse (direktiv 2001/55/EF) i lyset af den aktuelle massetilstrømning af flygtninge;

12.    fordømmer, at tilsagnet om at forhøje nødhjælpen til de direkte eksponerede medlemsstater, er holdt i så vage vendinger; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge et mere ambitiøst og konkret forsalg vedrørende nødhjælp;

13.    fordømmer Rådets utilbøjelighed til at forpligte sig til en hasteomfordeling mellem alle medlemsstater; opfordrer Kommissionen og medlemsstater til øjeblikkeligt at iværksætte et pilot-omfordelingsprogram for syriske og eritreiske flygtninge og modtagere fra subsidiære beskyttelseslande, i første omgang målrettet mod syrere og eritreere, der er blevet bjærget på havet og bragt i land i Grækenland og Italien, i tråd med UNHCR-forslag om at håndtere de nuværende og fremtidige tilstrømninger over havet til Europa af asylansøgere, flygtninge og migranter; opfordrer også Kommissionen og medlemsstater til at afsøge muligheden for gensidig anerkendelse af asylafgørelser;

14.    opfordrer Kommissionen til øjeblikkelig at suspendere Dublin-forordningen og til at snarest muligt at foreslå gennemgribende alternativer til denne forordning, som ikke formår at sikre reel adgang til asyl;

15.    understreger behovet for, at det fælles europæiske asylsystem gennemføres hurtigt og fuldstændigt i national ret og anvendes af alle deltagende medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til i deres gennemførelse i national ret at fastsætte højere standarder end i asylsystemet;

16.    fordømmer Rådets beslutning om at bevæge sig i retning af en fremskyndelse af tilbagesendinger, da dette vil bringe retten til en retfærdig behandling af ansøgninger om international beskyttelse i fare; minder om, at intet land i verden kan anses for sikkert, og at enhver person der søger om asyl bør få sin ansøgning vurderet individuelt;

17.    fordømmer tilbageholdelsen af migranter og opfordrer til nedlæggelse af tilbageholdelsescentre; støtter i denne henseende indsatsen fra nogle medlemsstaters side og opfordrer til alternativer til tilbageholdelse;

18.    opfordrer medlemsstater til at overholde det internationale princip om non-refoulement i ikke blot ord, men også handling;

19.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til øjeblikkeligt at suspendere samarbejdet med tredjelande, der har til formål at forhindre migranter og flygtninge i at nå i sikkerhed i Europa og forbedre grænsebevogtningen i lande såsom Eritrea, Sudan, Somalia, Etiopien og Egypten, hvorfra mange flygter, og til at suspendere Khartoum- og Rabat-processerne; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at suspendere enhver finansiel bistand til det egyptiske eller eritreiske regime i lyset af rapporter fra FN og NGO'er om menneskerettighedskrænkelser;

20.    afviser forslagene fra medlemsstaterne om at oprette EU-asylcentre i tredjelande og til at inddrage de nordafrikanske lande i europæiske SAR-operationer med det formål at opfange flygtninge og bringe dem tilbage til den afrikanske side; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at forelægge Parlamentet en evaluering af overensstemmelsen af disse forslag med folkeretten, navnlig Genevekonventionen, og med andre praktiske og juridiske hindringer for implementeringen af disse forslag;

21.    opfordrer Kommissionen til at udarbejde og fremlægge en ambitiøs EU-dagsorden om migration baseret på en holistisk og fælles tilgang og solidaritet med fuld respekt for grundlæggende rettigheder; opfordrer i denne henseende Kommissionen til at inkludere ambitiøse forslag og sikker og lovlig adgang, omfordeling, genhusning og SAR-operationer;

22.    opfordrer Kommissionen til at afvikle alle politikker, der ligger til grund for migrationsstrømmene, herunder dens rolle i globale, økonomiske politikker, den fælles landsbrugspolitik i forhold til tredjelande og frihandelsaftaler;

23.    opfordrer EU's højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne til at revurdere de geopolitiske og globale økonomiske årsager til den massive udvandring fra det bælte af ustabilitet, der strækker sig fra Afrika syd for Sahara gennem Middelhavet til Sydasien, og til at erkende, at EU, NATO og medlemsstaterne har et ansvar for den permanente tilstand af krig og kaos i disse regioner; fastslår i denne forbindelse, at optrapningen af samarbejdet med Tyrkiet, som annonceret af Rådet i betragtning af situationen i Syrien i Irak, ikke kan kaldes for en politisk eller demokratisk levedygtig beslutning;

24.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og formændene for medlemsstaternes parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0414.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0448.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0105.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik