Menettely : 2015/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0381/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0381/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 134kWORD 68k
27.4.2015
PE555.155v01-00
 
B8-0381/2015

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP))


Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP))  
B8‑0381/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomioon 9. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja jäsenvaltioiden toimista Syyrian konfliktista seuranneen pakolaistulvan hallinnoimiseksi(1),

–       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla(2),

–       ottaa huomioon vaalikauden alusta lähtien Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa käydyt keskustelut: 22. heinäkuuta 2014 Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon täytäntöönpanosta, 4. syyskuuta 2014 Frontexin toiminnasta Välimerellä ja Välimeren erityistyöryhmästä, 24. syyskuuta 2014 komission viidennestä vuosikertomuksesta muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä (2013); Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston vuosittaisesta selvityksestä turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa (2013); 21. huhtikuuta 2014 yhteisestä Mare-toimintaryhmästä,

–       ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan vuosittaiset raportit ja erityisesti huhtikuussa 2013 julkaistun raportin EU:n ulkorajojen hallinnasta ja sen vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin ja huhtikuussa 2014 julkaistun raportin maahanmuuttajien hyväksikäytöstä työelämässä,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen(3),

–       ottaa huomioon komission ennen 23. huhtikuuta 2015 pidettyä ylimääräistä Eurooppa‑neuvoston kokousta ehdottaman kymmenkohtaisen toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon puheenjohtaja Junckerin lausunnon ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa: “Aivan ensimmäinen asia on ihmishenkien pelastaminen. Hätä on välitön ja meidän pitää lisätä voimavarojamme ihmishenkien pelastamiseksi”,

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schultzin ylimääräisessä huippukokouksessa 23. huhtikuuta 2015 pitämän puheen,

–       ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2015 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston julkilausuman,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 26. huhtikuuta 2015 La Stampa ‑sanomalehdelle antaman lausunnon, jossa hän sanoi, että ”Välimerellä tapahtuvaan inhimilliseen tragediaan ei ole sotilaallista ratkaisua” ja että ”on ratkaisevan tärkeää, että omaksumme kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa keskitytään taustalla oleviin syihin ja siirtolaisten ja pakolaisten turvallisuuteen, ja että käytössä on lailliset ja säännellyt maahanmuuttoverkostot,”

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan vuoden 2015 alusta lähtien yli 1 554 maahanpyrkijää on kuollut ja lisäksi monet muut ovat kateissa; toteaa, että yli 800 ihmisen hukkuminen 19. huhtikuuta 2015 oli pahin katastrofi Välimerellä sitten toisen maailmansodan;

B.     toteaa, että viimeisten 20 vuoden aikana yli 30 000 ihmistä on kuollut merellä, mikä osoittaa, että on tehtävä kaikki mahdollinen vaarassa olevien ihmisten pelastamiseksi ja että jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisiä meripelastusvelvoitteitaan kansainvälisen merioikeuden mukaisesti;

C.     ottaa huomioon, että Italian käynnistämä partiointi-, pelastus- ja valvontaoperaatio ”Mare Nostrum” humanitaarisen pelastustoiminnan tehostamiseksi Välimeren alueella pelasti 150 810 maahanpyrkijää niiden 364 päivän aikana, jolloin se oli käynnissä; ottaa huomioon, että Italian hallitus lopetti Mare Nostrum -operaationsa sillä perusteella, että se muodosti houkuttimen, joka kannusti siirtolaisia ja salakuljettajia yrittämään meren ylitystä, mikä on osoittautunut täysin paikkansapitämättömäksi; ottaa huomioon, että Mare Nostrumia ei ole sen jälkeen korvattu yhtä laajalla etsintä- ja pelastusoperaatiolla Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden puutteen takia, ja että jäsenvaltiot eivät ole kantaneet vastuutaan; toteaa, että Mare Nostrumin lopettaminen merkitsi sitä, että enää ei ollut pelkästään etsintä- ja pelastustoimintaa suorittavia isoja aluksia, jotka partioivat avomerellä Libyan rannikon edustalla, jossa useimmat pakolaisalukset joutuvat merihätään;

D.     ottaa huomioon, että Frontexin koordinoiman yhteisen operaation Tritonin, joka alkoi toimia täydessä laajuudessa 1. marraskuuta 2014, toimivaltaan kuuluu rajavalvonta, eivät etsintä- ja pelastusoperaatiot; ottaa huomioon, että Tritonin voimavaroja on käytetty Italian etsintä- ja pelastustoiminnan koordinointikeskuksen koordinoimiin etsintä- ja pelastustoimiin, mikä sai Frontexin tekemään valituksen, että Italian rannikkovartiosto käyttää sen resursseja avomerellä; katsoo, että Tritonin talousarvion kolminkertaistaminen, kuten Eurooppa-neuvoston kokouksessa torstaina 24. huhtikuuta 2015 päätettiin, ei vähennä merellä kuolevien siirtolaisten määrää Frontexin toimivaltuuksien, käytettävien laitteiden tyypin sekä nykyisen toiminta-alueen 30 meripeninkulman rajan takia;

E.     toteaa, että suojelun tarpeessa olevien ihmisten mahdollisuudet päästä laillisesti EU:n alueelle ovat hyvin rajalliset; ottaa huomioon, että arviolta 90 prosenttia turvapaikanhakijoista saapuu EU:n alueelle laittomasti; toteaa, että Syyrian kansalaisille myönnettyjen Schengen-viisumien määrä on laskenut Syyrian sodan aikana jyrkästi 30 000 viisumista vuonna 2010 melkein nollaan vuonna 2013;

F.     ottaa huomioon, että Syyrian naapurimaat ovat UNHCR:n arvioiden mukaan ottaneet vastaan noin 3,9 miljoonaa syyrialaispakolaista; toteaa, että EU:n jäsenvaltiot ovat ottaneet vastaan vain 37 000 syyrialaispakolaista UNHCR:n uudelleensijoittamisohjelman kautta, kun UNHCR kehottaa sijoittamaan uudelleen 10 prosenttia syyrialaispakolaisista (370 000) ja hakee kuumeisesti vähintään 130 000:ta uudelleensijoituspaikkaa pakolaisille, joilla on erityinen suojelun tarve; ottaa huomioon, että 13 jäsenvaltiota ei tähän mennessä ole sijoittanut uudelleen yhtä ainoaa pakolaista;

G.     katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot osallistuvat rikollisen ja vaarallisen ihmissalakuljetuksen tukemiseen rakentamalla aitoja ja sulkemalla ulkorajansa yhä tiiviimmin siirtolaisilta ja pakolaisilta tarjoamatta mahdollisuuksia turvalliseen ja lailliseen pääsyyn Euroopan unioniin; katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät siksi kykene tarvittaviin toimiin estääkseen kuolemat Välimerellä ja ratkaistakseen pakolaiskriisin naapurialueellamme;

H.     ottaa huomioon, että Ranskan, Saksan ja Espanjan sisäasiainministerit sekä komissio keskustelivat 12. maaliskuuta 2015 pidetyn oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksen yhteydessä Italian sisäasiainministerin Angelino Alfanon ehdotuksesta ulkoistaa etsintä- ja pelastustoimet sekä merellä tehtävät EU:n rajojen tarkastukset esimerkiksi Egyptille tai Tunisialle, jotka veisivät pelastetut maahanpyrkijät omalle maaperälleen; katsoo, että tällä ehdotuksella pyritään luomaan todellinen pelotevaikutus, jotta harvemmat maahanpyrkijät olisivat valmiita vaarantamaan henkensä päästäkseen Eurooppaan; ottaa huomioon, että oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa sisäministerit keskustelivat mahdollisuudesta perustaa pakolaisleirejä Pohjois-Afrikkaan ja käsitellä turvapaikkahakemuksia näillä leireillä;

1.      osoittaa kunnioitusta miehille, naisille ja lapsille, jotka ovat kuolleet näiden vuosien aikana yrittäessään päästä turvalliseen paikkaan Euroopassa, ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa, solidaarisuutensa ja tukensa uhrien perheille; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa ruumiiden ja kateissa olevien henkilöiden tunnistamiseksi ja heidän omaisilleen ilmoittamiseksi;

2.      toteaa, että turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa on tehtävä radikaali ja välitön muutos; tuomitsee tässä yhteydessä Eurooppa-neuvoston 23, huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman, jossa korostettiin linnake-Euroopan vahvistamista rankaisutoimilla ja kohtelemalla maahanpyrkijöitä uhkana sen sijaan että ryhdyttäisiin välittömästi toimiin ihmishenkien pelastamiseksi;

3.      muistuttaa, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on vastuu sotaa, kaaosta, taloudellista hätää, nälkää ja kuolemaa pakenevista pakolaisista ja maahanmuuttajista, jotka kärsivät maailmanlaajuisesta uusliberalistisesta talouspolitiikasta;

4.      tuomitsee päätöksen kolminkertaistaa Tritonin toimintabudjetti, joka esitettiin äärimmäisen tekopyhästi Eurooppa-neuvoston julkilausumassa etsintä- ja pelastustoimena; muistuttaa tässä yhteydessä Frontexin johtajan The Guardianille päivää ennen ylimääräistä huippukokousta antamasta lausunnosta, että Triton ei voi olla ennakoiva etsintä- ja pelastusoperaatio, sillä se ei kuulu Frontexin toimivaltuuksiin, ja katsoo, että lausunto ei ole ristiriidassa 23. huhtikuuta 2015 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen lopullisen julkilausuman kanssa; varoittaa tässä yhteydessä neuvostoa ja komissiota, että toisena lainsäätäjänä parlamentti ei hyväksy vuoden 2016 talousarviota, jos siihen ei sisälly erityistä määrärahaa etsintä- ja pelastustoimintaan, eikä myöskään hyväksy säädöksiä EU:n lisävaroista vuodelle 2015, jos niitä ei osoiteta pelkästään etsintään ja pelastustyöhön sekä humanitaarisen apuun ihmishenkien pelastamiseksi; vaatii Frontex-viraston lakkauttamista ja sen talousarvion siirtämistä toimiin, joilla pyritään pelastamaan ihmishenkiä, mukaan lukien etsintä ja pelastus sekä uudelleensijoittaminen;

5.      panee merkille, että jäsenvaltioiden keskuudessa ei vallitse yhteisymmärrystä tarvittavasta politiikan muutoksesta, jotta voidaan estää kuolemat Välimerellä, ja katsoo, että on mahdotonta hyväksyä, että hallitukset jatkavat keskinäistä syyttelyä toimettomuudesta; kehottaa tämän vuoksi halukkaiden jäsenvaltioiden liittoumaa, joka on valmis astumaan johtoon, käynnistämään monikansallisen etsintä- ja pelastusoperaation ihmishenkien pelastamiseksi ja kehittämään mekanismeja solidaarisuuden ja keskinäisen tuen lisäämiseksi pakolaisten vastaanotossa myös EU:n varoja hyödyntäen; kehottaa riittävää määrää jäsenvaltioita, jotka ovat valmiita toimimaan yhdessä tiiviimmän yhteistyön menettelyn käynnistämiseksi, saavuttamaan nämä tavoitteet;

6.      panee tyytyväisenä merkille eräiden jäsenvaltioiden 23. huhtikuuta 2015 pidetyssä neuvoston kokouksessa antamat lupaukset lähettää paikalle ainoastaan etsintä- ja pelastustoimintaan avomerellä tarkoitettuja aluksia, ja kehottaa muita jäsenvaltioita toimittamaan laitteistoa, muun muassa aluksia, jotka voidaan sijoittaa avomerelle ja joiden tehtävänä on ainoastaan etsintä- ja pelastustoiminta, jotta voidaan suorittaa tehostettu Mare Nostrum -operaatio, joka olisi määrätietoinen monikansallinen eurooppalainen etsintä- ja pelastusoperaatio, jonka johdossa toimisivat pelkästään ihmishenkien pelastamiseen keskittyviin toimiin valmiit maat;

7.      tuomitsee Eurooppa-neuvoston päätöksen keskittää kaikki tehokkaat toimet, mukaan lukien sotilaiden käyttäminen, salakuljettajien vastaiseen taisteluun ja heidän alustensa tuhoamiseen Libyan ja muiden Pohjois-Afrikan maiden rannikoilla, ja kehottaa unionia ja jäsenvaltioita olemaan ryhtymättä minkäänlaisiin YTPP:n siviili-sotilasoperaatioihin tässä asiassa;

8.      varoittaa neuvoston ehdotuksen, jonka mukaan ”hyödynnetään Europolia kansallisia perustuslakeja noudattaen sellaisen internetsisällön havaitsemisessa ja poistamisessa, jota ihmiskauppiaat käyttävät houkutellakseen muuttajia ja pakolaisia”, mahdollisista vaikutuksista, sillä sitä voitaisiin käyttää myös vaikeuttamaan maahanmuuttajien keskinäistä internetviestintää ja viestintää maahanmuuttajien tuki- ja solidaarisuusyhteisöiden kanssa, jotka ovat auttaneet pelastamaan tuhansia ihmishenkiä viime kuukausien aikana; kehottaa ottamaan tämän huolenaiheen huomioon, jos Europol ja/tai muut viranomaiset ryhtyvät tällaisiin toimiin;

9.      pitää valitettavana, että ei ole yhtään ehdotusta, jolla varmistettaisiin sekä turvapaikanhakijoiden että taloudellisista syistä muuttavien siirtolaisten turvallinen ja laillinen pääsy unioniin, sillä on äärimmäisen vaikeaa erottaa toisistaan ahdinkoa ja sotaa, pakenemista diktatuurin tai asejoukkojen kynsistä tai taloudellisesta katastrofista, ja kehottaa tekemään kunnianhimoisia ehdotuksia tästä asiasta;

10.    kehottaa myöntämään välittömästi humanitaarisia viisumeja jäsenvaltioiden lähetystöissä ja konsulaateissa ja ottamaan käyttöön pakollisen uudelleensijoittamisohjelman EU:n tasolla neuvoston ehdottaman vapaaehtoista uudelleensijoittamista koskevan heikon ohjelman sijasta;

11.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään välittömästi tilapäistä suojelua koskevan direktiivin (direktiivi 2001/55/EY) soveltamisen nykyisen pakolaistulvan vuoksi;

12.    pitää valitettavana, että sitoumus lisätä hätäapua ensimmäisille saapumisjäsenvaltioille on niin epämääräinen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiireellisesti esittämään kunnianhimoisemman ja konkreettisemman hätäapua koskevan ehdotuksen;

13.    pitää valitettavana, että neuvosto on haluton sitoutumaan hätätilanteissa tehtäviin uudelleensijoittamisiin kaikkien jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään välittömästi pilottiohjelman Syyrian ja Eritrean pakolaisten ja toissijaisen suojelun maissa olevien pakolaisten uudelleensijoittamiseksi siten, että ohjelma kohdistetaan ensisijaisesti merestä pelastettuihin ja Kreikkaan ja Italiaan saapuneisiin syyrialaisiin ja eritrealaisiin UNHCR:n Eurooppaan nyt ja tulevaisuudessa saapuvia turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahanmuuttajia koskevista toimista tekemän ehdotuksen mukaisesti; kehottaa myös komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan mahdollisuutta turvapaikkapäätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen;

14.    kehottaa komissiota keskeyttämään välittömästi Dublinin asetuksen soveltamisen ja ehdottamaan viipymättä radikaaleja vaihtoehtoja tälle asetukselle, jolla ei voida varmistaa tehokasta turvapaikan saantia;

15.    korostaa, että kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden on saatettava Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä nopeasti ja kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja pantava se tehokkaasti täytäntöön; kehottaa jäsenvaltioita täytäntöönpanotoimissaan asettamaan tiukempia vaatimuksia kuin yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä;

16.    tuomitsee neuvoston päätöksen alkaa kiihdyttää palautuksia, sillä se vaarantaa oikeuden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten oikeudenmukaiseen käsittelyyn; muistuttaa, että yhtäkään maata maailmassa ei voida pitää turvallisena ja että jokaisen turvapaikkaa hakeneen pitäisi saada hakemuksellensa yksilöllinen käsittely;

17.    tuomitsee maahanpyrkijöiden pidätykset ja kehottaa lakkauttamaan pidätyskeskukset; tukee tämänsuuntaisia toimia, joihin on ryhdytty joissakin jäsenvaltioissa ja vaatii vaihtoehtoja pidätyksille;

18.    kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan palauttamiskiellon kansainvälistä periaatetta teoin eikä pelkästään sanoin;

19.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskeyttämään välittömästi sellaisen yhteistyön kolmansien maiden kanssa, jonka tarkoituksena on estää siirtolaisia ja pakolaisia yrittämästä päästä turvalliseen paikkaan Euroopassa ja parantaa rajavalvontaa esimerkiksi Eritreassa, Sudanissa, Somaliassa, Etiopiassa ja Egyptissä, joista pakolaiset pakenevat, ja keskeyttää Khartumin ja Rabatin prosessit; korostaa, että tämän vuoksi on keskeytettävä kaikki taloudellinen tuki Egyptin ja Eritrean hallituksille YK:n ja kansalaisjärjestöjen ihmisoikeusloukkauksista kertovien raporttien perusteella;

20.    torjuu jäsenvaltioiden ehdotukset perustaa eurooppalaisia pakolaiskeskuksia kolmansiin maihin ja ottaa Pohjois-Afrikan maita mukaan eurooppalaiseen etsintä- ja pelastustoimintaan, jonka tavoitteena on pysäyttää pakolaiset ja viedä heidät takaisin Afrikan maaperälle; kehottaa komissiota tässä yhteydessä toimittamaan parlamentille arvio siitä, ovatko nämä ehdotukset kansainvälisen oikeuden ja erityisesti Geneven yleissopimuksen mukaisia, ja muista ehdotusten toteuttamisen käytännöllisistä ja laillisista esteistä;

21.    kehottaa komissiota laatimaan ja esittämään kunnianhimoisen maahanmuuttoa koskevan EU:n toimintasuunnitelman, joka perustuisi kattavaan lähestymistapaan ja solidaarisuuteen täysin perusoikeuksia kunnioittaen; kehottaa tässä yhteydessä komissiota sisällyttämään siihen kunnianhimoisia ehdotuksia turvallisesta ja laillisesta pääsystä, uudelleensijoittamisesta sekä etsinnästä ja pelastuksesta;

22.    kehottaa komissiota luopumaan kaikesta sellaisesta politiikasta, joka aiheuttaa muuttovirtoja, mukaan lukien komission asema maailmanlaajuisessa talouspolitiikassa, yhteinen maatalouspolitiikka suhteessa kolmansiin maihin ja vapaakauppasopimukset;

23.    kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen Saharan eteläpuolisesta Afrikasta Välimeren kautta aina Etelä-Aasiaan ulottuvan epävakauden kaaren alueelta lähtevän ihmistulvan geopoliittisia ja maailmantalouteen liittyviä syitä, jotta tunnustetaan EU:n, Naton ja jäsenvaltioiden vastuu näiden alueiden pysyvästä sodan ja kaaoksen tilasta; katsoo, että komission ilmoittamaa yhteistyön tiivistämistä Turkin kanssa Syyrian ja Irakin tilanteen vuoksi ei voida kutsua poliittisesti ja demokraattisesti toteuttamiskelpoiseksi ratkaisuksi;

24.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiehille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0414.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0448.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0105.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö