Förslag till resolution - B8-0382/2015Förslag till resolution
B8-0382/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0382/2015

Förfarande : 2015/2661(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0382/2015
Ingivna texter :
B8-0382/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0382/2015

Europaparlamentets resolution om terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

(2015/2661(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av uttalandet av den 3 april 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om terroristattackerna mot Kenyas Garissa University College,

–       med beaktande av uttalandet av den 2 april 2015 från FN:s generalförsamling,

–       med beaktande av uttalandet av den 2 april 2015 från Afrikanska unionen,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–       med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1981,

–       med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller tro,

–       med beaktande av den andra översynen av Cotonouavtalet av den 11 maj 2010,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den attack som al-Shabab riktade mot Kenyas Garissa University College den 2 april 2015 och som misstänks ha planerats av den kenyanske Mohamed Kuno dödade 147 studenter.

B.     Denna massaker var Kenyas dödligaste attack sedan 1998, då al-Qaida riktade ett sprängattentat mot den amerikanska ambassaden i Nairobi, med fler än 200 dödsoffer till följd.

C.     Terroristgruppen al-Shabab, som har sina rötter i Islamiska domstolarnas råd och bildades 2007, har varit mest aktiv i Somalia.

D.     Somalia har sedan Siyad Barres regim störtades 1991 lidit av inre instabilitet de senaste två årtiondena. Inbördeskriget har medfört oräkneliga civila dödsoffer, och frågan om befolkningens säkerhet ger fortsatt upphov till stor oro. Situationen i Somalia har komplicerats ytterligare genom piratdåd och väpnade rån riktade mot fartyg.

E.     Målet för terroristgruppen al-Shabab är att upprätta en fundamentalistisk islamisk stat i Somalia. Gruppen hade tidigare makten i Mogadishu och på stora delar av den somaliska landsbygden.

F.     Ett långvarigt fredsbevarande uppdrag från Afrikanska unionens sida, Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom), har under senare år försvagat al-Shabab avsevärt, men stora delar av den somaliska landsbygden kontrolleras fortfarande av militanta, al-Qaidaallierade al-Shababanhängare.

G.     Kenya har varit militärt involverat i kampen mot al-Shabab i Somalia i åtskilliga år, och landet härbärgerar ett stort antal somaliska flyktingar.

H.     Sedan Kenya ökade sitt militära engagemang i Somalia 2011 för att skydda landet mot våldet från al-Shababs sida, har attackerna mångdubblats, i form av allt från 2013 års septemberattack mot Nairobis köpcentrum Westgate till massakrer i byar och riktade mord på poliser och personer aktiva inom kyrkan.

I.      Fler än 400 personer har dödats av al-Shabab på kenyanskt territorium under de senaste två åren, däribland 67 personer under belägringen av köpcentrumet Westgate i Nairobi 2013.

J.      Enligt al-Shabab var attacken mot Garissa University en hämndaktion för Kenyas militära inblandning och grymheter man gjort sig skyldig till i Somalia och Kenya mot de egna muslimska medborgarna och flyktingarna. Varningar har kommit från al-Shabab om att fler attacker är att vänta såvida inte Kenya drar tillbaka sina trupper från Somalia.

K.     Sedan 2014 har den kenyanska regeringen intensifierat sitt säkerhetsarbete som svar på hotet från al-Shabab, genom att göra polisrazzior i områden dominerade av somalier, genomföra strängare administrativa kontroller bland flyktingbefolkningen, anta ny säkerhetsrelaterad lagstiftning och ge antiterrorismenheten inom polisen fritt spelrum.

L.     Som svar på Garissa University-massakern utförde Kenya luftangrepp i Somalia mot två al-Shababläger i Gedoregionen vid gränsen mellan Kenya och Somalia.

M.    Kenya har inlett arbetet med att bygga en 700 km lång mur längs hela gränsen mellan de två länderna för att stänga ute al-Shababmedlemmar.

N.     Ekonomiskt har al-Shabab genom åren haft ett antal olika inkomstkällor, däribland bidrag från andra terroristgrupper, olika stater som sponsorer, den somaliska diasporan, piratdåd, kidnappning, utpressning riktad mot lokala företag, olaglig handel med träkol, smuggling av socker osv.

O.     Kenya har fryst ett antal bankkonton som misstänks ha bidragit till finansieringen av terrorism dagarna efter universitetsmassakern. Samtidigt går somaliska familjer miste om sin enda formella, transparenta och reglerade kanal för överföring av pengar till och från sig, medan biståndsorganisationer verksamma i Somalia också riskerar att förlora sitt enda verktyg för överföring av de medel som krävs för att upprätthålla de dagliga humanitära insatserna och insatserna på utvecklingsområdet.

P.     Kenya har hotat att stänga flyktinglägren i Dadaab och skicka hem fler än 360 000 somaliska flyktingar inom 90 dagar, trots säkerhetsriskerna till följd av denna månads massaker på Garissa University. Kenyas utrikesminister, Amina Mohamed, har emellertid backat i fråga om nämnda plan och uppgett att det inte fanns någon tidsplan för en stängning av Dadaablägren och att ett hemsändande av flyktingarna skulle vara beroende av tillgängliga resurser. Hon har även föreslagit att man skulle anordna en givarkonferens vid vilken Kenya skulle uppmana internationella aktörer att bistå med medel för en omplacering.

Q.     Islamistgruppen al-Shababs militanta anhängare i Somalia nyrekryterar kraftigt i Kenyas nordöstra delar, och al-Shababs rekrytering av stridande på Kenyas hemmaplan visar på en förändring i de strategiska vägvalen hos al-Qaidas allierade i Östafrika.

R.     Sociala orättvisor, frustration och en känsla av politisk marginalisering bland Kenyas många etniska och religiösa minoriteter har utnyttjats av al-Shabab, även inom ramen för gruppens rekryteringskampanjer.

S.     Respekten för de grundläggande rättigheterna utgör ett väsentligt inslag när det gäller att bedriva en framgångsrik politik mot terrorism.

1.      Europaparlamentet fördömer med eftertryck den fasansfulla attacken mot Garissa University i nordöstra Kenya den 2 april 2015, utförd av den Somaliabaserade islamistgruppen al-Shabab. Attacken dödade 147 ungdomar och skadade många fler.

2.      Europaparlamentet uttrycker sitt djupa deltagande med de familjer som förlorat sina nära och kära, samt sin sympati med alla skadade. Kenyas myndigheter uppmanas att ställa dem som gjort sig skyldiga till dessa förkastliga terroristhandlingar inför rätta, tillsammans med de organisatörer, finansiärer och sponsorer som medverkat till handlingarna.

3.      Europaparlamentet fördömer med kraft all förföljelse och alla kränkningar av enskilda människors och befolkningsgruppers rätt till liv och fysisk integritet på grund av religion, etniskt ursprung, nationell tillhörighet eller ras eller på andra grunder.

4.      Europaparlamentet bekräftar än en gång att terrorismen i alla sina former och uttryck utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och säkerhet och att alla terrordåd, oavsett när, var och av vem de begås är brottsliga handlingar som inte går att berättiga, oavsett motiv.

5.      Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med Kenyas befolkning och landets regering i deras arbete med att förindra och motverka terrorism och våldsam extremism, i enlighet med sina skyldigheter enligt internationell rätt, i synnerhet internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt och flyktingrätt.

6.      Europaparlamentet kräver i synnerhet att Kenyas regering avstår från att använda terroristattacker som förevändning för att begränsa de medborgerliga friheterna, och uppmanar landets myndigheter att basera sin strategi i kampen mot terrorism på rättsstatsprincipen och respekt för grundläggande rättigheter. Parlamentet efterlyser med kraft en demokratisk och rättslig granskning av politiken för terrorismbekämpning.

7.      Europaparlamentet påminner Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna om deras åtagande enligt EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, som antogs i juni 2012, att se till att de mänskliga rättigheterna tas upp i alla dialoger med tredjeländer om terrorismbekämpning.

8.      Europaparlamentet efterlyser med kraft en heltäckande strategi mot radikalisering och terrorism, med särskild inriktning på stärkande av den sociala sammanhållningen och förebyggande av brott. Kenyas myndigheter uppmanas att öka sina ansträngningar att minska fattigdomen, erbjuda utsikter till sysselsättning, särskilt för unga, och ge varje enskild individ egenmakt och respekt, för att helt eliminera de missförhållanden och frustrationer som potentiellt kan utnyttjas av våldsamma extremister.

9.      Europaparlamentet välkomnar Afrikanska unionens bestämda avsikt att öka sina insatser när det gäller att förhindra och bekämpa terrorism och våldsam extremism inom ramen för relevanta afrikanska och internationella instrument.

10.    Europaparlamentet konstaterar i detta sammanhang att Amisom utan tvekan och i betydande grad vunnit terräng i förhållande till al-Shababs mujahidin, men noterar samtidigt med oro att den islamiska organisationen trots sina nederlag fortsatt är en stark och farlig maktfaktor.

11.    Europaparlamentet konstaterar att al-Shabab visat prov på flexibilitet och anpassningsförmåga när det gällt att förnya sig, genom att exploatera historiska orättvisor, ekonomiska och sociala missförhållanden och politisk marginalisering bland Kenyas missgynnade muslimska befolkningsgrupper i landets nordöstra provinser och kustprovinserna.

12.    Europaparlamentet uppmanar Kenyas myndigheter att ta itu med de grundläggande orsakerna till radikaliseringen och extremismen. Säkerhet kan uppnås endast genom att man eliminerar klyftorna inom landets politiska system och det civila samhället samt kommer till rätta med de regionala skillnaderna på utvecklingsområdet. Mot bakgrund av detta uppmanas Kenyas regering att sätta stopp för diskrimineringen av landets somalier och muslimer, bekämpa korruptionen, reformera säkerhetsarbetet och polisväsendet och främja dialog mellan både olika religioner och olika kulturer som ett sätt att finna långtgående och varaktiga lösningar på problemet med det våld som förekommer.

13.    I en situation där Somalias långvariga statssönderfall kombinerat med följderna av olika konflikter har påverkat freden och stabiliteten i Kenya uppmanar Europaparlamentet Kenya att stärka samarbetet med sina grannregioner för att bidra till fred och säkerhet i området. EU uppmanas med kraft att i samma syfte verka för diplomatiskt samarbete och långsiktigt utvecklingssamarbete med regionen i fråga och Afrika i stort.

14.    Europaparlamentet välkomnar att Kenya har härbärgerat flyktingar och skyddat dem mot våld och förföljelse i grannlandet Somalia i mer än två årtionden. Den rådande säkerhetssituationen i regionen och de allvarliga hot som Kenya står inför gör det absolut nödvändigt att skydda såväl flyktingar som kenyaner mot eventuella al-Shababterrorister som tränger in i landet från andra sidan gränsen. Regeringen uppmanas icke desto mindre eftertryckligen att fullgöra sin skyldighet att garantera säkerheten för sina medborgare och andra befolkningsgrupper i Kenya, däribland flyktingar.

15.    Europaparlamentet framhåller i synnerhet att stora delar av landsbygden fortsatt kontrolleras av al-Qaidaallierade al-Shababrebeller, vilket gör det osäkert för somaliska flyktingar att återvända, även om Somalias FN-stödda regering under senare år har återtagit kontrollen över de flesta städerna. Parlamentet påminner också om att flyktingars återvändande enligt internationell rätt måste ske på frivilliga grunder och inte får framtvingas. Därför uppmanas Kenyas regering eftertryckligen att inte stänga flyktinglägren i Dadaab, eftersom en stängning av lägren skulle få extrema humanitära konsekvenser och dessutom inte skulle vara förenlig med Kenyas internationella skyldigheter enligt internationell rätt.

16.    Europaparlamentet påminner om att Somalia är ett av de fattigaste länderna i världen, och noterar med oro att regeringen i Garissaattackens kölvatten blockerat de system för penningförsändelser som de fattiga, landsbygdsbefolkningen och flyktingarna är beroende av i frånvaro av möjligheter till utveckling och sysselsättning i regionen.

17.    Europaparlamentet fruktar att blockeringen av penningförsändelser kommer att skada familjer som kämpar för sin tillvaro och biståndsinsatserna i Somalia. Därför uppmanas Kenyas myndigheter eftertryckligen att låta de somaliska penningförsändelserna återupptas, med tanke på att pengarna utgör en livlina för miljontals människor i ett land som befinner sig i en förnyelseprocess trots problemen med militanta islamistrebeller, en utbredd hungersnöd och ständigt återkommande perioder av torka.

18.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Kenyas regering, Afrikanska unionens institutioner, Förenta nationernas generalsekreterare, Förenta nationernas generalförsamling, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen samt Panfrikanska parlamentet (PAP).