Päätöslauselmaesitys - B8-0383/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0383/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2661(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0383/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0383/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0383/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa

(2015/2661(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 3. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman Keniassa tapahtuneesta Garissan iskusta,

–       ottaa huomioon Saksassa, Lyypekissä 15. huhtikuuta 2015 kokoontuneiden G7-maiden ulkoministereiden päätelmät,

–       ottaa huomioon Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteiden (APSA) tavoitteet,

–       ottaa huomioon Brysselissä syyskuussa 2013 pidetyn Somaliaa koskevan New Deal ‑konferenssin päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Euroopan unionin ja Kenian välillä on pitkäaikainen suhde ja sen avulla pyritään edistämään maan sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja lujittamaan laajemman alueen vakautta ja rauhaa;

B.     ottaa huomioon, että ääri-islamilainen al-Shabaab on syyllistynyt lukuisiin iskuihin Somaliassa ja lähialueen maissa, kuten naapurimaassa Keniassa, pyrkimyksenään juurruttaa sinne ääri-islamilaiset ihanteet ja kaataa länsimaisten avunantajien ja afrikkalaisten rauhanturvaajien tukema hallitus;

C.     toteaa, että jossakin vaiheessa suuri osa Somaliasta oli al-Shabaabin vallassa mutta armeijan ja Afrikan unionin rauhanturvaajien viime vuonna käynnistämien hyökkäysten seurauksena se on karkotettu sen tärkeimmistä tukikohdista; toteaa, että tästä huolimatta al-Shabaab on edelleen uhka laajemman alueen rauhalle ja vakaudelle;

D.     toteaa, että al-Shabaab on kielletty terroristiryhmä, jonka pyrkimyksenä on šaria-lain täytäntöönpano sen valvonnassa olevilla alueilla; toteaa, että sillä uskotaan olevan jopa 9 000 taistelijaa, joista osa on lähtöisin naapurimaista sekä Euroopasta ja Yhdysvalloista; panee merkille, että al-Shabaab on lisäksi perustanut värväysverkoston Keniaan; toteaa, että verkosto keskittyy erityisesti Mombasan sataman ympäristöön, jossa muslimiväestö on erityisen lukuisa;

E.     ottaa huomioon, että al-Shabaab on muodostanut yhteyksiä muihin Afrikan islamistiryhmiin, kuten Boko Haramiin Nigeriassa ja Islamilaisen Maghrebin al-Qaidaan;

F.     korostaa, että Garissan yliopistoon 2. huhtikuuta 2015 tehty isku, jossa 147 opiskelijaa sai surmansa ja joukoittain opiskelijoita loukkaantui, on heikentänyt pyrkimyksiä vahvistaa Kenian vakautta ja kehitystä kuten myös ääriryhmien aiemmin Keniassa tekemät iskut, jotka ovat kohdistuneet viattomiin siviileihin; korostaa, että taistelijat erottivat opiskelijat uskonnon mukaan siten, että he päästivät muslimit vapaiksi ja tappoivat tai ottivat kristityt panttivangeiksi;

G.     huomauttaa, että al-Shabaabin kerrotaan tekevän säännöllisesti myös ampuma-ase- ja kranaatti-iskuja raja-alueilla, joilla monet kenialaiset ovat etnisiä somaleita, ja Nairobissa;

H.     toteaa, että Garissan isku on jälleen uusi verinen esimerkki siitä, miten väkivaltaiset ääriliikkeet yrittävät estää Kenian väestöä käyttämästä oikeuttaan elää rauhan, turvallisuuden ja uskonnonvapauden ilmapiirissä;

I.      toteaa, että APSA velvoittaa sopimuspuolet hyväksymään rauhaa ja turvallisuutta koskevan kattavan toimenpidepaketin, johon sisältyvät muun muassa ennakkovaroitus ja konfliktien ehkäisy samoin kuin rauhanrakentaminen ja konfliktin jälkeiset toimenpiteet, ihmisoikeuksien ja demokraattisten käytänteiden edistäminen ja suojeleminen sekä humanitaarinen apu ja katastrofinhallinta;

1.      tuomitsee al-Shabaabin islamistien 2. huhtikuuta 2015 tekemän iskun, jonka kohteena olivat Garissan yliopiston opiskelijat, ja ilmaisee osanottonsa surmansa saaneiden ja loukkaantuneiden perheille ja omaisille; tuomitsee myös sen, että ääriliikkeen edustajat valitsivat uhrinsa uskonnon perusteella;

2.      katsoo, että tällaisella raakalaismaisuudella ei ole sijaa kansalaisyhteiskunnassa, ja on sitoutunut tukemaan kaikkia niitä tahoja, jotka ovat mukana torjumassa terrorismia, ääriliikkeitä ja uskonnollista vihaa;

3.      katsoo, että Garissan isku on al-Shabaabin taholta jälleen uusi yritys luoda juopaa Kenian eri uskontojen välille, horjuttaa maan vakautta sekä heikentää sen taloudellista kasvua ja sen väestön mahdollisuuksia;

4.      antaa horjumattoman tukensa Kenian kansalle ja hallitukselle niiden pyrkimyksissä torjua terrorismia maassaan ja laajemmalla alueella ja saattaa oikeuden eteen kaikki tällaisiin tekoihin syyllistyneet;

5.      kannattaa Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteiden tavoitteita ja on tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun edistykseen, joka liittyy siihen, että Afrikan unionin ja alueellisten järjestöjen valmiuksia ehkäistä ja suitsia mantereen kriisejä on kyetty lisäämään;

6.      tukee edelleen Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM), operaatioon joukkoja lähettäneitä ja Somalian hallitusta sen al-Shabaabin torjumiseen sekä Somalian ja laajemman alueen turvallisuuden lisäämiseen tähtäävissä toimissa; korostaa lisäksi tarvetta jatkaa toimintakykyisten ja elinkelpoisten Somalian kansallisten turvallisuusjoukkojen muodostamista;

7.      on huolestunut siitä, että al-Shabaab pyrkii värväämään ääriajattelunsa taakse turhautuneita nuoria miehiä Kenian köyhimmillä asuinalueilla;

8.      pyytää Kenian hallitusta yhteistyössä kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden kanssa puuttumaan tähän uhkaan toteuttamalla toimia maan kansalaisten sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen parantamiseksi;

9.      kannattaa Kenian terrorisminvastaisia toimia ja maan hallituksen oikeutta puolustaa väestöään terrorismilta mutta korostaa, että kaikki tähän tähtäävät toimet on toteutettava ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Kenian hallitukselle ja Afrikan unionille.