Rezolūcijas priekšlikums - B8-0383/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0383/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā

Procedūra : 2015/2661(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0383/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0383/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0383/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā

(2015/2661(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā PV/AP 2015. gada 3. aprīļa paziņojumu par uzbrukumu Garisā, Kenijā;

–       ņemot vērā G7 ārlietu ministru sanāksmes, kura notika Lībekā, Vācijā, 2015. gada 15. aprīļa secinājumus;

–       ņemot vērā Āfrikas Miera un drošības sistēmas (APSA) mērķus;

–       ņemot vērā Somālijas Jaunā kursa konferences, kura notika 2013. gada septembrī Briselē, secinājumus;

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā starp Eiropas Savienību un Keniju pastāv senas attiecības, kuras tiecas veicināt valsts sociālo un ekonomisko attīstību un uzlabot stabilitāti un mieru apkārtējā reģionā;

B.     tā kā islāmistu kaujinieku grupējums Al-Shabaab ir bijis atbildīgs par neskaitāmiem uzbrukumiem Somālijā un tai tuvējās valstīs, tostarp kaimiņvalstī Kenijā, tiecoties uzspiest islāma ekstrēmistu ideālus un gāzt valdību, kuru atbalsta rietumu donorvalstis un Āfrikas miera uzturētāji;

C.     tā kā Al-Shabaab lielā mērā kontrolēja Somāliju, bet to padzina ar pārspēku militārās operācijās, ko pagājušajā gadā sāka armija un Āfrikas Savienības miera uzturēšanas spēki; tā kā, neraugoties uz to, Al-Shabaab joprojām nozīmē potenciālas briesmas mieram un stabilitātei apkārtējā reģionā;

D.     tā kā Al-Shabaab ir aizliegts teroristisks grupējums, kas vēlas panākt, lai tā kontrolētajās teritorijās tiktu nesaudzīgi īstenoti šariata likumi; tā kā tiek uzskatīts, ka grupējumā ietilpst vismaz 9000 kaujinieku, tajā skaitā kaujinieki no kaimiņvalstīm, kā arī no Eiropas un ASV; tā kā Al-Shabaab ir arī izveidojis rekrutēšanas tīklu Kenijā, jo īpaši ostas pilsētas Mombasas apkārtnē, kurā ir daudz islāmticīgo iedzīvotāju;

E.     tā kā Al-Shabaab ir izveidojis saiknes ar citiem islāmistu grupējumiem Āfrikā, piemēram, Boko Haram Nigērijā un al-Qaeda islāmistiskajās Magribas valstīs;

F.     tā kā centienus Kenijā nostiprināt stabilitāti un attīstību izjauca uzbrukums Garisas Universitātei 2015. gada 2. aprīlī, kurā tika nogalināti 147 studenti un vēl desmitiem cilvēku ievainoti, un pirms tam ekstrēmistu grupējumu veikti uzbrukumi nevainīgiem civiliedzīvotājiem Kenijā; tā kā kaujinieki nodalīja studentus pēc reliģiskās piederības, atlaižot musulmaņus un nogalinot kristiešus vai saņemot viņus gūstā;

G.     tā kā gan Kenijas pierobežas rajonos, kur dzīvo daudzi etniskie somālieši, gan Nairobi notiek arī regulāras apšaudes un sprādzienu uzbrukumi, kurus saista ar Al-Shabaab grupējumu;

H.     tā kā uzbrukums Garisā ir vēl viens asiņains piemērs tam, kā vardarbīgi ekstrēmisti uzbrūk Kenijas iedzīvotāju tiesībām dzīvot mierā un drošībā un baudīt reliģijas brīvību;

I.      tā kā Āfrikas Miera un drošības sistēma uzliek tās parakstītājiem par pienākumu pieņemt visaptverošu pasākumu kompleksu mieram un drošībai, ieskaitot agrīnās brīdināšanas un konfliktu novēršanas, miera veidošanas pasākumus un pasākumus pēc konflikta, cilvēktiesību un demokrātiskas prakses aizsardzību un veicināšanu un humānās palīdzības pārvaldību un pārvaldību katastrofas situācijā,

1.      pauž nosodījumu par Al-Shabaab ekstrēmistu uzbrukumu studentiem Garisas Universitātē 2015. gada 2. aprīlī un izsaka līdzjūtību nogalināto un ievainoto ģimenēm un tuviniekiem; turklāt nosoda ekstrēmistu rīcību, kurā viņu upuri tika izraudzīti uz reliģiska pamata;

2.      uzskata, ka šādai brutalitātei nav vietas civilizētā sabiedrībā, un nostājas visu to pusē, kuri apņēmušies cīnīties pret terorismu, ekstrēmismu un reliģisko naidu;

3.      uzskata uzbrukumu Garisā par vēl vienu Al-Shabaab mēģinājumu izprovocēt Kenijā šķelšanos dažādo ticību starpā, izjaukt Kenijā stabilitāti un ekonomikas izaugsmi un iespējas tās tautai;

4.      ir gatavs nešauboties sniegt atbalstu Kenijas tautai un valdībai to centienos apkarot terorismu savā valstī un plašākā reģionā un to centienos saukt pie atbildības tos, kuri vainīgi par šiem terora aktiem;

5.      atbalsta Āfrikas Miera un drošības sistēmas mērķus un atzinīgi vērtē līdz šim gūtos panākumus, uzlabojot Āfrikas Savienības un reģionālo organizāciju spēju novērst un pārvarēt šajā kontinentā krīzes;

6.      turpina atbalstīt Āfrikas Savienības misiju Somālijā (AMISOM), tās karaspēka papildinātājus un Somālijas valdību to cīņā pret Al-Shabaab un to centienos uzlabot drošību Somālijā un apkārtējā reģionā; turklāt uzsver nepieciešamību īstajā brīdī veidot funkcionējošus un dzīvotspējīgus Somālijas Nacionālos drošības spēkus;

7.      pauž bažas, ka Al-Shabaab savās iesaistīšanas darbībās mērķtiecīgi izvēlas vīlušos jaunus vīriešus Kenijas nabadzīgākajos rajonos, lai pievērstu viņus ekstrēmismam;

8.      aicina Kenijas valdību sadarbībā ar starptautiskajiem un reģionālajiem dalībniekiem pārvarēt šo apdraudējumu, veicot pasākumus savu pilsoņu sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanai;

9.      pauž atbalstu Kenijas centieniem apkarot terorismu un tās valdības tiesībām aizsargāt savus pilsoņus no terorisma, bet uzsver, ka ikviens šāds pasākums jāveic saskaņā ar cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu;

10.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, EĀDD, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Kenijas valdībai un Āfrikas Savienībai.