Förslag till resolution - B8-0383/2015Förslag till resolution
B8-0383/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská för ECR-gruppen

Förfarande : 2015/2661(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0383/2015
Ingivna texter :
B8-0383/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0383/2015

Europaparlamentets resolution om terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

(2015/2661(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av uttalandet från vice ordföranden/den höga representanten av den 3 april 2015 om attacken i Garissa i Kenya,

–       med beaktande av slutsatserna från G7-ländernas utrikesministermöte i Lübeck, Tyskland, den 15 april 2015,

–       med beaktande av målen i den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen (APSA),

–       med beaktande av slutsatserna från den konferens om en ny giv för Somalia som hölls i Bryssel i september 2013,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europeiska unionen och Kenya har sedan länge förbindelser som syftar till att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i landet, samt till att öka stabiliteten och freden i regionen som helhet.

B.     Den militanta islamistgruppen al-Shabab har gjort sig skyldig till massor av attacker i Somalia och kringliggande länder, däribland Kenya, i sin strävan efter att införa islamistiska extremistideal och störta en regering som stöds av västerländska givare och afrikanska fredsbevarande styrkor.

C.     Al-Shabab styrde tidigare stora delar av Somalia men har drivits ut ur stora fästen genom de militära offensiver som armén och Afrikanska unionens fredsbevarande styrkor inledde förra året. Trots detta utgör al-Shabab fortfarande ett hot mot freden och stabiliteten i regionen som helhet.

D.     Al-Shabab är en förbjuden terroristgrupp som vill se en strikt tillämpning av sharialagarna i de områden som den kontrollerar. Gruppen tros ha så många som 9 000 stridande, även från kringliggande länder och från Europa och USA. Al-Shabab har upprättat ett nätverk för rekrytering i Kenya, i synnerhet runt hamnstaden Mombasa, som har en stor muslimsk befolkning.

E.     Al-Shabab har upprättat förbindelser med andra islamistgrupper i Afrika, till exempel Boko Haram i Nigeria och al-Qaida i islamiska Maghreb.

F.     Försöken att stärka stabiliteten och utvecklingen i Kenya undermineras av attacken mot Garissauniversitetet den 2 april 2015 då 147 studenter dödades och många skadades, liksom av tidigare attacker från extremistgrupper på oskyldiga civila i Kenya. Angriparna skilde studenterna åt utifrån religion, muslimerna fick gå fria medan de kristna dödades eller togs som gisslan.

G.     Al-Shabab gör sig också regelbundet skyldigt till attacker med skjutvapen och granater, både i områden där många kenyaner är etniska somalier, och i Nairobi.

H.     Attacken i Garissa är ytterligare ett blodigt exempel på hur våldsbejakande extremister kränker det kenyanska folkets rätt till fred, trygghet och religionsfrihet.

I.      I den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen åläggs undertecknarna att vidta ett heltäckande paket med åtgärder för fred och säkerhet, däribland ett system för tidig varning och konfliktförebyggande, fredsbyggande åtgärder och åtgärder efter konflikt, främjande och skydd av mänskliga rättigheter och demokratiskt styre, samt humanitärt bistånd och katastrofhantering.

1.      Europaparlamentet fördömer med kraft al-Shabab-extremisternas attack mot studenter på Garissauniversitetet den 2 april 2015 och uttrycker sitt deltagande med familjer och nära och kära till de dödade och skadade. Parlamentet fördömer dessutom uttryckligen det faktum att extremisterna valde ut sina offer på religiösa grunder.

2.      Europaparlamentet anser att det inte finns någon plats för sådana barbariska metoder i ett civilt samhälle och ställer sig bakom alla som bekämpar terrorism, extremism och religiöst hat.

3.      Europaparlamentet anser att Garissaattacken är ytterligare ett försök av al-Shabab att provocera fram splittringar mellan olika religioner i Kenya för att underminera stabiliteten och den ekonomiska tillväxten i landet och förstöra möjligheterna för dess befolkning.

4.      Europaparlamentet ger sitt orubbliga stöd till Kenyas befolkning och regering i kampen mot terrorism i deras land och regionen i stort, samt i deras ansträngningar för att ställa de ansvariga för sådana attacker inför rätta.

5.      Europaparlamentet stödjer målen i den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen och välkomnar de framsteg som hittills har gjorts för att öka Afrikanska unionens och regionala organisationers kapacitet att förebygga och hantera kriser på kontinenten.

6.      Europaparlamentet fortsätter att stödja Amisom, de som bidrar med soldater till detta uppdrag och den somaliska regeringen i deras kamp mot al-Shabab och deras försök att stärka säkerheten i Somalia och regionen som helhet. Parlamentet upprepar dessutom att man måste upprätthålla takten när det gäller att bygga upp en fungerande och livskraftig somalisk nationell säkerhetsstyrka.

7.      Europaparlamentet oroas över att al-Shabab för sina extremistiska syften siktar in sig på unga män utan framtidsutsikter i Kenyas fattigaste kvarter som en del av en rekryteringskampanj.

8.      Europaparlamentet uppmanar Kenyas regering att i samarbete med internationella och regionala aktörer bemöta detta hot genom att vidta åtgärder för att förbättra medborgarnas sociala och ekonomiska situation.

9.      Europaparlamentet stödjer Kenyas terroristbekämpande arbete och dess regerings rätt att skydda sin befolkning mot terrorism, men betonar att alla åtgärder i detta syfte måste vidtas med respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Kenyas regering samt Afrikanska unionen.