Procedure : 2015/2660(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0384/2015

Indgivne tekster :

B8-0384/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0176

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.158v01-00
 
B8-0384/2015

på baggrund af Det Europæiske Råds og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Renato Soru, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Demetris Papadakis, Hugues Bayet, Adam Gierek, Louis-Joseph Manscour, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, José Blanco López, Flavio Zanonato, Jonás Fernández, Peter Simon, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Silvia Costa, Luigi Morgano, Siôn Simon, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Alessia Maria Mosca, Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Doru-Claudian Frunzulică, Nikos Androulakis, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Elly Schlein, Marlene Mizzi, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Nicola Danti, Claudia Tapardel, Mercedes Bresso, Liisa Jaakonsaari, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Clare Moody, Jutta Steinruck, Roberto Gualtieri, Tonino Picula, Iliana Iotova, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Francisco Assis, Enrico Gasbarra, Jakob von Weizsäcker, Zigmantas Balčytis, Udo Bullmann, Pedro Silva Pereira, Miriam Dalli, Sorin Moisă, Neena Gill, Eider Gardiazabal Rubial, Nicola Caputo, Kati Piri, Paul Tang, Elena Valenciano, Isabella De Monte, Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè for S&D-Gruppen

om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP))  
B8‑0384/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genèvekonventionen fra 1951 og tillægsprotokollen dertil,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 23. april 2015,

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014(1) om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)),

–       der henviser til den tale, som formanden for Europa-Parlamentet holdt under sit besøg på Lampedusa den 2. og 3. oktober 2014 for at markere årsdagen for tragedien den 3. oktober 2013,

–       der henviser til rapporterne fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om dets delegationsbesøg til Lampedusa i november 2011, til Jordan i februar 2013 for at vurdere situationen hvad angår flygtninge fra Syrien, og til Bulgarien i januar 2014 for at vurdere situationen for asylansøgere og flygtninge, navnlig fra Syrien,

–       der henviser drøftelserne på plenarmødet den 9. oktober 2013 om EU's migrationspolitikker i Middelhavet, navnlig de tragiske begivenheder ved Lampedusa,

–       der henviser til de drøftelser, der er holdt siden begyndelsen af indeværende valgperiode i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender: den 22. juli 2014 om gennemførelse af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet, den 4. september 2014 om Frontex-aktiviteter i Middelhavet og om Taskforcen vedrørende Middelhavet, og den 24. september 2014 om Kommissionens femte årsrapport om indvandring og asyl (2013)(2) og om årsrapporten fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) om situationen på asylområdet i Den Europæiske Union (2013),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. december 2013 om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet (COM(2013)0869),

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. december 2013,

–       der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2014 om gennemførelse af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet (SWD(2014)0173),

–       der henviser til de konklusioner, som Det Europæiske Råd vedtog på mødet den 26.-27. juni 2014, hvori det fastlagde de strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle planlægning for de kommende år på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed,

–       der henviser til de politiske retningslinjer for den næste Kommission, som Kommissionens formand, Juncker, fremlagde på Europa-Parlamentets plenarmøde den 15. juli 2014,

–       der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 11. september 2014 om EU's indvandringspolitik,

–       der henviser til tilsagnene fra Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, under høringen den 30. september 2014 i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–       der henviser til Rådets konklusioner om tiltag med henblik på bedre styring af migrationsstrømme, vedtaget den 10. oktober 2014,

–       der henviser til rapporten ‘Lives lost in the Mediterranean Sea’ af april 2012 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling,

–       der henviser til de årlige rapporter fra FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, navnlig rapporten offentliggjort i april 2013 om forvaltning af EU's ydre grænser og dens virkning på migranters menneskerettigheder samt rapporten offentliggjort i april 2014 om udnyttelse af migranter som arbejdskraft,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at over 1000 mennesker er døde i løbet af de sidste to uger, og at der i løbet af indeværende år kan forventes mere end 30 000 potentielle dødsulykker i Middelhavet ifølge skøn fra Den Internationale Organisation for Migration, der endnu en gang peger på behovet for, at man gør sit yderste for at redde mennesker, som er i livsfare, og at medlemsstaterne overholder deres internationale forpligtelser, hvad angår redningsaktioner til søs;

B.     der henviser til, at hovedparten af asylansøgerne i februar 2015 kom fra Syrien, Afghanistan eller Irak, og at mere end to tredjedele af dem har ret til asyl eller subsidiær beskyttelse(3);

 

C.     der mener, at både den 10-punktshandlingsplan, som Kommissionen og udenrigs- og indenrigsministrene bebudede den 20. april 2015, og Det Europæiske Råds konklusioner af 23. april 2015 er skuffende;

D.     der henviser til, at Mare Nostrum-aktionen, der udelukkende vedrørte eftersøgnings- og redningstjeneste på havet for at forbedre de humanitære redningsaktiviteter i Middelhavet, reddede 150 810 migranter i løbet af en periode på 364 dage(4); der henviser til, at påstanden om, at aktionen udgjorde en "tiltrækningsfaktor", og at tilendebringelsen af den derfor ville reducere antallet af migranter, der forsøgte at krydse Middelhavet, og af migranter, der ville dø i forsøget herpå, var ubegrundet, idet antallet af ankomster i 2015 hidtil har været langt højere end i samme periode i 2014;

E.     der henviser til, at den fælles operation "Triton", der koordineres af Frontex, blev fuldt operationsdygtig pr. 1. november 2014 med et oprindeligt budget på kun 2,9 mio. EUR om måneden, sammenholdt med ca. 9 mio. EUR for Mare Nostrum;

1.      udtrykker dyb beklagelse og sorg over de tragiske tab af menneskeliv i Middelhavet;

2.      glæder sig over, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og det lettiske formandskab straks indkaldte til en ekstraordinær fælles samling i Rådet mellem udenrigsministre og indenrigsministre i Luxembourg, hvor en bred indledende drøftelse fandt sted om mulighederne for at redde liv, bekæmpe menneskesmuglere og -handlere og dele ansvaret for modtagelse og beskyttelse mellem medlemsstaterne;

3.      glæder sig over, at medlemsstaterne straks indkaldte til et ekstraordinært topmøde for at finde fælles løsninger på krisesituationen i Middelhavet; beklager imidlertid, at de foranstaltninger, der er truffet, stadig i vidt omfang er utilstrækkelige, og opfordrer indtrængende samtlige medlemsstater og europæiske institutioner og agenturer til omgående at træffe foranstaltninger til imødegåelse af den kritiske situation i Middelhavet på grundlag af solidaritet og rimelig ansvarsfordeling, jf. artikel 80 i TEUF, samt en holistisk tilgang, der tager hensyn til alle fænomenets dimensioner, herunder sikker og lovlig migration, fuld respekt for grundlæggende rettigheder og værdier og samarbejde med tredjelande;

4.      opfordrer medlemsstaterne til at overholde princippet om non-refoulement i overensstemmelse med gældende international lovgivning;

5.      glæder sig over Det Europæiske Råds løfte om at styrke EU's operation Triton ved at øge finansieringen og aktiverne; opfordrer indtrængende EU til at fastsætte et klart mandat for Triton med henblik på at udvide og øge EU's eftersøgnings- og redningsaktioner på havet uden for grænsen på 30 sømil med det formål at redde nødstedte migranters liv;

6.      beklager, at Det Europæiske Råd undlod at indføre en troværdig EU-dækkende bindende solidaritetsmekanisme, der skulle kombinere en obligatorisk genbosættelsesordning med hasteflytninger mellem medlemsstaterne; henviser til, at det i denne forbindelse er væsentligt at indlede en revision af Dublin III-forordningen og fastlægge en retfærdig fordelingskvote mellem medlemsstaterne på grundlag af BNP, størrelse og befolkningstal, arbejdsløshedstal, antallet af tilstedeværende flygtninge og, i et vist omfang, et personligt valg; opfordrer i mellemtiden indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte kriterierne i Dublin III-forordningen som f.eks. uledsagede mindreårige, familiesammenføring og diskretionære klausuler;

7.      opfordrer til, at alle deltagende medlemsstater hurtigt og fuldstændigt gennemfører det fælles europæiske asylsystem i national ret og effektivt implementerer det, og derved sikrer fælles europæiske standarder i henhold til gældende lovgivning;

8.      understreger, at næsten halvdelen af de asylansøgere, der ankom til Europa i 2014, havde ret til asyl eller subsidiær beskyttelse eller fik tilladelse til at blive af humanitære årsager; fremhæver derfor, at der er behov for i videre omfang at benytte sikre og lovlige kanaler som f.eks. humanitære visa og for en troværdig og omfattende EU-dækkende obligatorisk genbosættelsesordning, der omfatter en bindende fordelingskvote; understreger, at medlemsstaterne i tillæg til et stærkt genbosættelsesprogram bør muliggøre anvendelse af andre lovlige kanaler som f.eks. styrket familiesammenhøring, private sponsoreringsordninger og fleksible visumordninger, herunder med henblik på studier eller arbejde;

9.      opfordrer i denne sammenhæng Ministerrådet til at udløse anvendelsen af direktivet om midlertidig beskyttelse af 2001 eller artikel 78, stk. 3, i TEUF, som begge muliggør brugen af en solidaritetsmekanisme i tilfælde af en pludselig og massiv tilstrømning af fordrevne personer;

10.    minder om, at asyl er en grundlæggende menneskerettighed, der er garanteret af internationale retsregler og forpligtelser, som er bindende for samtlige medlemsstater; understreger derfor, at medlemsstaterne i højere grad bør udnytte de procedurer, de har til deres rådighed med hensyn til behandling af hastende krav om beskyttelse, ved i videre udstrækning at gøre brug af de eksisterende retlige rammer(5), herunder vedrørende behandling af asylansøgninger, der er indgivet til deres konsulater i tredjelande (ikke EU-lande);

11.    minder om, at det er nødvendigt at støtte tredjelande, særlig dem, der er under pres, gennem institutions- og kapacitetsopbygning og navnlig ved at støtte levedygtige og velfungerende asylsystemer;

12.    minder om, at et tæt samarbejde og partnerskab med transit- og oprindelsestredjelandene er afgørende nødvendigt med henblik på at fastlægge en overordnet tilgang til EU's migrations- og asylpolitik; opfordrer Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at øge deres bestræbelser på at forny samarbejdet med strategiske partnere i de eksisterende rammer for at definere fælles aktioner til bekæmpelse af kriminelle netværk, opbygge og styrke beskyttelses- og asylfaciliteter for strandede migranter langs de mest benyttede ruter og tilbyde sikre muligheder til personer, der har ret til international beskyttelse, i tæt samarbejde med FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR);

13.    glæder sig over planen om at indkalde til et topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union i Malta under deltagelse af alle de vigtigste at de berørte afrikanske lande; henleder opmærksomheden på, at topmødet ikke alene bør omhandle bekæmpelse af menneskesmuglere og -handlere, men også behovet for at sikre adgang til beskyttelse og asyl, og, mere bredt, de grundlæggende årsager til migration, herunder fattigdom, konflikter og forfølgelse;

14.    hilser med tilfredshed de bestræbelser, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant udfolder til støtte for de FN-ledede forhandlinger om oprettelse af en regeringsmyndighed i Libyen;

15.    minder om, at migration er et globalt og kompliceret fænomen, der også kræver en langsigtet tilgang til behandling af dets grundlæggende årsager som f.eks. fattigdom, ulighed, uretfærdighed og væbnet konflikt; opfordrer indtrængende EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at hjælpe med at finde bæredygtige politiske løsninger i disse konfliktramte lande og til at styrke den politiske dialog, som skal dække samtlige menneskeretsrelaterede elementer, for at støtte rummelige og demokratiske institutioner, gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige og fremme den sociale og demokratiske udvikling i oprindelseslandene og blandt deres befolkninger;

16.    bifalder tanken om fælles behandling af asylansøgninger i de medlemsstater, der er i frontlinjen, med støtte fra EASO-team; understreger behovet for at undersøge mulighederne for gensidig anerkendelse af asylafgørelser som en supplerende form for solidaritet;

17.    understreger behovet for i tillæg til de ovennævnte punkter at udvikle fælles aktioner i tæt samarbejde med de relevante agenturer til bekæmpelse af kriminelle netværk af "migranthandlere" for at forhindre dem i at tjene penge på at bringe migranters liv i fare; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og Kommissionen til at optrappe samarbejdet med transit- og oprindelsestredjelandene i fællesskab med de relevante EU- og FN-agenturer og internationale organisationer;

18.    påpeger, at formålet med denne beslutning er at reagere på de nylige tragiske begivenheder i Middelhavet og på Det Europæiske Råds konklusioner af 23. april 2015 samt at foreslå et sæt hasteforanstaltninger, der skal iværksættes omgående, idet det påpeges, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, der er det kompetente udvalg for sådanne spørgsmål, er i færd med at udarbejde en betænkning, der vil afspejle Parlamentets mellemlang- og langsigtede politiske retningslinjer om migration;

19.    opfordrer Kommissionen til at udvikle og foreslå en ambitiøs europæisk dagsorden om migration, som er baseret på en holistisk tilgang og solidaritet, og som tager hensyn til de foranstaltninger og forslag, der er omhandlet i denne beslutning;

20.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0105.

(2)

COM(2014) 0288.

(3)

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2015.pdf.

(4)

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx.

(5)

Allerede ved udgangen af 2013 fastslog EU's vigtigste domstol (EU-Domstolen) i Koushkaki-sagen, at medlemsstaterne i henhold til EU's gældende visumkodeks skal udstede visa til ansøgere, hvis kriterierne for udstedelse er opfyldt. Ifølge den gældende visumkodeks skal der udstedes et visum med begrænset territorial gyldighed, "når den berørte medlemsstat af humanitære hensyn, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser finder det nødvendigt".

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik