Διαδικασία : 2015/2660(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0384/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0384/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0176

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 169kWORD 92k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.158v01-00
 
B8-0384/2015

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο  (2015/2660(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Renato Soru, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Δημήτρης Παπαδάκης, Hugues Bayet, Adam Gierek, Louis-Joseph Manscour, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, José Blanco López, Flavio Zanonato, Jonás Fernández, Peter Simon, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Silvia Costa, Luigi Morgano, Siôn Simon, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Alessia Maria Mosca, Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Doru-Claudian Frunzulică, Νίκος Ανδρουλάκης, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Elly Schlein, Marlene Mizzi, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Nicola Danti, Claudia Tapardel, Mercedes Bresso, Liisa Jaakonsaari, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Clare Moody, Jutta Steinruck, Roberto Gualtieri, Tonino Picula, Iliana Iotova, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Francisco Assis, Enrico Gasbarra, Jakob von Weizsäcker, Zigmantas Balčytis, Udo Bullmann, Pedro Silva Pereira, Miriam Dalli, Sorin Moisă, Neena Gill, Eider Gardiazabal Rubial, Nicola Caputo, Kati Piri, Paul Tang, Elena Valenciano, Isabella De Monte, Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP))  
B8‑0384/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–       έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το συμπληρωματικό πρωτόκολλό της,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014(1) σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2014/2907(RSP)),

–       έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014, για την επέτειο της τραγωδίας της 3ης Οκτωβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις επισκέψεις αντιπροσωπειών της στη Λαμπεντούζα, τον Νοέμβριο του 2011, στην Ιορδανία για τους πρόσφυγες από τη Συρία, τον Φεβρουάριο του 2013, και στη Βουλγαρία για την κατάσταση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, ιδίως από τη Συρία, τον Ιανουάριο του 2014,

–       έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σύνοδο της ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 9 Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στην τραγωδία της Λαμπεντούζα,

–       έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, από την έναρξη της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, εντός της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκεκριμένα δε στις 22 Ιουλίου 2014 σχετικά με την υλοποίηση της Ανακοίνωσης που αφορά το έργο της Ομάδας Εργασίας για τη Μεσόγειο, στις 4 Σεπτεμβρίου σχετικά με τις δραστηριότητες του Frontex στη Μεσόγειο και σχετικά με την Ομάδα Εργασίας για τη Μεσόγειο, στις 24 Σεπτεμβρίου σχετικά με την 5η Ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (2013)(2) και σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά με την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το Άσυλο (2013),

–       έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Ομάδα Εργασίας για τη Μεσόγειο,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το έργο της Ομάδας Εργασίας για τη Μεσόγειο (SWD(2014)0173),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 26-27 Ιουνίου 2014, στα οποία ορίζει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για νομοθετικό και επιχειρησιακό προγραμματισμό για τα προσεχή έτη στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

–       έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσίασε ο Πρόεδρος Juncker στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο κ. Αβραμόπουλος, επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη «λήψη μέτρων για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) του Απριλίου 2012 «Ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα»,

–       έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, και ιδίως την έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2013 σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και αυτή που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2014 σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση των μεταναστών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από χίλιοι μετανάστες, όπερ σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης σημαίνει δυνητικά πάνω από 30000 θανάτους στη Μεσόγειο θάλασσα κατά τη διάρκεια του έτους, γεγονός που καταδεικνύει έτι περισσότερο την ανάγκη να γίνει παν δυνατό για να σώζονται οι ζωές ανθρώπων που κινδυνεύουν και την ανάγκη τα κράτη μέλη να τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για περισυλλογή των ναυαγών·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο, τον Φεβρουάριο του 2015, προέρχονταν κυρίως από την Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ ενώ άνω των δύο τρίτων εξ αυτών δικαιούνται ασύλου ή επικουρικής προστασίας(3)·

Γ.     εκτιμώντας ότι το σχέδιο των 10 σημείων που εξήγγειλε η Επιτροπή και οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Εσωτερικών στις 20 Απριλίου 2015 καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015 είναι απογοητευτικά·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση Mare Nostrum που είχε ως μοναδικό σκοπό την έρευνα και τη διάσωση στην ανοικτή θάλασσα, για να ενισχύει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες διάσωσης στη Μεσόγειο, βοήθησε 150 810 μετανάστες εντός 364 ημερών(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρισμός ότι η επιχείρηση αυτή αποτελεί «παράγοντα έλξης» και ότι συνεπώς ο τερματισμός της θα μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που επιχειρούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο - και αυτών που μπορούν να χάσουν τη ζωή τους στη προσπάθεια αυτή - απεδείχθη αβάσιμος, δεδομένου ότι ο αριθμός των αφίξεων από το 2015 έως σήμερα είναι σημαντικά υψηλότερος αυτού της αντίστοιχης περιόδου του 2014·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Triton την οποία συντονίζει η Frontex κατέστη πλήρως λειτουργική την 1η Νοεμβρίου 2014 με αρχικό προϋπολογισμό μόνο  2.9 εκατ. ευρώ μηνιαίως, ενώ ο αντίστοιχος προϋπολογισμός της Mare Nostrum είναι 9 εκατ. περίπου·

1.      εκφράζει τη βαθειά του λύπη και θλίψη για τις τραγικές απώλειες ζωών στη Μεσόγειο θάλασσα·

2.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη εκπρόσωπος και η Λετονική Προεδρία συμφώνησαν αμέσως για ένα έκτακτο κοινό συμβούλιο των Υπουργών εξωτερικών και των Υπουργών Εσωτερικών στο Λουξεμβούργο, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες για διάσωση ζωών, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων καθώς και για την κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών για την υποδοχή και την προστασία των προσφύγων·

3.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν αμέσως για μία έκτακτη σύνοδο κορυφής προκειμένου να εξεύρουν κοινές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης κρίσης στη Μεσόγειο· θεωρεί ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι τα μέτρα που ελήφθησαν είναι σαφώς ανεπαρκή και απευθύνει έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη, σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης κρίσης στη Μεσόγειο, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στη δίκαιη κατανομή ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ και σε μία ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις διαστάσεις του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης μετανάστευσης, του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες·

4.      καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης, συμμορφούμενα προς το ισχύον διεθνές και ενωσιακό δίκαιο·

5.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ενισχύσει την επιχείρηση Triton της ΕΕ αυξάνοντας τη χρηματοδότηση και τους πόρους της· ζητεί από την ΕΕ να ορίσει μία σαφή εντολή για την επιχείρηση Triton ώστε να επεκτείνει και να αυξήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ανοικτή θάλασσα πέραν του ορίου των 30 μιλίων, αποσκοπώντας στη διάσωση ζωών μεταναστών που κινδυνεύουν·

6.      θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέτυχε να θεσπίσει έναν αξιόπιστο και ευρέως δεσμευτικό μηχανισμό αλληλεγγύης σε ενωσιακή κλίμακα ο οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικό σύστημα επανεγκατάστασης των προσφύγων καθώς και επείγουσες μετεγκαταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να γίνει αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ και να δημιουργηθεί μία δίκαιη κατανομή ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα βασίζεται στο ΑΕγχΠ, στο μέγεθος και στον πληθυσμό, στα ποσοστά ανεργίας, στον αριθμό των ήδη ευρισκομένων προσφύγων και θα λαμβάνει σε κάποιο βαθμό υπόψη τις προσωπικές επιλογές των μεταναστών· ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη να πληρούν, εν τω μεταξύ, τα κριτήρια που προβλέπει ο Κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙΙ, όπως σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά, την επανένωση οικογενειών και τις ρήτρες διακριτικής ευχέρειας ·

7.      ζητεί την ταχεία και πλήρη μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας·

8.      τονίζει ότι κατά το 2014 οι μισοί σχεδόν από τους αιτούντες άσυλο που έφτασαν στην Ευρώπη εδικαιούντο ασύλου ή επικουρικής προστασίας ή επιτρεπόταν να παραμείνουν για ανθρωπιστικούς λόγους· τονίζει συνεπώς την ανάγκη για αυξημένη χρήση ασφαλών και νόμιμων μέσων, όπως οι θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους και ένα αξιόπιστο και ουσιαστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύστημα υποχρεωτικής μετεγκατάστασης, που θα περιλαμβάνει μία δεσμευτική ποσόστωση κατανομής· τονίζει ότι, εκτός από ένα ισχυρό πρόγραμμα μετεγκατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν να κάνουν χρήση άλλων νομικών διαύλων, όπως ενισχύοντας την επανένωση οικογενειών, ιδιωτικά συστήματα προστασίας και ευέλικτες ρυθμίσεις χορήγησης θεώρησης, μεταξύ άλλων για σπουδές και για εργασία·

9.      καλεί σχετικά το Συμβούλιο των Υπουργών να κάνει χρήση της οδηγίας περί προσωρινής προστασίας, του 2001, ή του άρθρου 78 παρ. 3 ΣΛΕΕ, που προβλέπουν αμφότερα μηχανισμό αλληλεγγύης σε περίπτωση μαζικών και αιφνίδιων εισροών εκτοπισμένων·

10.    υπενθυμίζει ότι το άσυλο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο και από διεθνείς υποχρεώσεις που δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, συνεπώς, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν αυξημένη χρήση των υφισταμένων διαδικασιών για τη διαχείριση των επειγουσών αιτήσεων προστασίας , χρησιμοποιώντας περισσότερο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο(5), μεταξύ άλλων για την εξέταση αιτήσεων που έχουν κατατεθεί σε προξενεία τους σε τρίτες χώρες (χώρες που δεν ανήκουν στην Ένωση)·

11.    υπενθυμίζει την ανάγκη στήριξης τρίτων χωρών – ιδίως αυτών σε κατάσταση πίεσης – μέσω της ανάπτυξης θεσμών και ικανοτήτων και, πιο συγκεκριμένα, στηρίζοντας βιώσιμα και καλώς λειτουργούντα συστήματα ασύλου·

12.    υπενθυμίζει ότι η στενή συνεργασία και εταιρική σχέση με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών είναι ουσιώδης για τη χάραξη μιας συνεκτικής προσέγγισης της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να εντείνουν τις προσπάθειες για ανανεωμένη συνεργασία με τους στρατηγικούς εταίρους εντός του υφισταμένου πλαισίου προκειμένου, σε στενή συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), να χαραχτούν κοινές δράσεις για την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων, για την ανάπτυξη και ενίσχυση ικανοτήτων προστασίας και ασύλου για μετανάστες εγκαταλελειμμένους στις βασικές οδούς διέλευσης και για να προσφέρονται ασφαλείς λύσεις στα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ζητήσουν διεθνή προστασία,

13.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση να συγκληθεί συνάντηση κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης στη Μάλτα, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι ενδιαφερόμενες κύριες αφρικανικές χώρες· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη η διάσκεψη κορυφής να μην ασχοληθεί μόνο με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διακίνησης προσφύγων αλλά επίσης με την ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης στην διεθνή προστασία και στο άσυλο και, γενικότερα, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μετανάστευσης στις ρίζες του, μεταξύ των οποίων η φτώχεια, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι διώξεις·

14.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου για τη στήριξη των υπό τα Ηνωμένα έθνη διαπραγματεύσεων για την εγκαθίδρυση κυβερνητικής αρχής στη Λιβύη·

15.    υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί καθολικό και πολύπλοκο φαινόμενο το οποίο απαιτεί επίσης μακροπρόθεσμη προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος στις ρίζες του, όπως είναι η φτώχεια, οι ανισότητες, οι αδικίες και οι ένοπλες συγκρούσεις· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσουν για την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών λύσεων στις χώρες όπου μαίνονται συγκρούσεις και για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να υποστηριχτούν δημοκρατικοί θεσμοί χωρίς αποκλεισμούς, να αναπτυχθεί η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων και να προωθηθεί η κοινωνική και δημοκρατική ανάπτυξη στις χώρες προέλευσης και μεταξύ αυτών των λαών·

16.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδέα των κοινών διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα παραμεθόρια κράτη με τη στήριξη των ομάδων της EASO· τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν οι δυνατότητες αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων χορήγησης ασύλου ως μία πρόσθετη μορφή αλληλεγγύης·

17.    τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν, εκτός από τα προαναφερθέντα, κοινές δράσεις, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς, κατά των εγκληματικών δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών, ώστε να μη δύνανται αυτά να πλουτίζουν θέτοντας τις ζωές μεταναστών σε κίνδυνο· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να εντείνουν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών στην οποία θα συμμετέχουν οι αρμόδιοι οργανισμοί της ΕΕ και των ΗΕ καθώς και διεθνείς οργανώσεις·

18.    υπενθυμίζει ότι σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι να δώσει απάντηση στα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23η2 Απριλίου 2015 και να προτείνει δέσμη επειγόντων μέτρων που πρέπει να ληφθούν πάραυτα, έχοντας κατά νου ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια για τα ζητήματα αυτά συντάσσει έκθεση η οποία θα αντικατοπτρίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους πολιτικούς προσανατολισμούς του Κοινοβουλίου για τη μετανάστευση·

19.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει μία φιλόδοξη ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση που θα βασίζεται σε ολιστική προσέγγιση και σε αλληλεγγύη που θα λαμβάνει υπόψη τα μέτρα και τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ψήφισμα·

20.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.

(2)

COM(2014)0288.

(3)

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2015.pdf

(4)

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

(5)

Στα τέλη του 2013, το κύριο δικαστήριο της ΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη με την υπόθεση Koushkaki απεφάνθη ότι ως έχει σήμερα ο κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους να χορηγούν θεώρηση στους αιτούντες εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενοι από τον κώδικα αυτόν όροι χορήγησης. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα θεωρήσεων, θεώρηση LTV «μπορεί να εκδοθεί … όταν το οικείο κράτος μέλος θεωρεί τούτο αναγκαίο για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου