Menettely : 2015/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0384/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0384/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0176

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 140kWORD 65k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.158v01-00
 
B8-0384/2015

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta (2015/2660(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Renato Soru, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Demetris Papadakis, Hugues Bayet, Adam Gierek, Louis-Joseph Manscour, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, José Blanco López, Flavio Zanonato, Jonás Fernández, Peter Simon, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Silvia Costa, Luigi Morgano, Siôn Simon, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Alessia Maria Mosca, Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Doru-Claudian Frunzulică, Nikos Androulakis, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Elly Schlein, Marlene Mizzi, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Nicola Danti, Claudia Tapardel, Mercedes Bresso, Liisa Jaakonsaari, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Clare Moody, Jutta Steinruck, Roberto Gualtieri, Tonino Picula, Iliana Iotova, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Francisco Assis, Enrico Gasbarra, Jakob von Weizsäcker, Zigmantas Balčytis, Udo Bullmann, Pedro Silva Pereira, Miriam Dalli, Sorin Moisă, Neena Gill, Eider Gardiazabal Rubial, Nicola Caputo, Kati Piri, Paul Tang, Elena Valenciano, Isabella De Monte, Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta (2015/2660(RSP))  
B8‑0384/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2015 annettujen 2009 Eurooppa-neuvoston päätelmien tulokset,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman(1) Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Lampedusaan 2.–3. lokakuuta 2014 tekemän vierailun aikana pitämän puheen 3. lokakuuta 2013 tapahtuneen tragedian vuosipäivänä,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan raportit sen valtuuskuntien vierailuista Lampedusaan marraskuussa 2011, Jordaniaan helmikuussa 2013 Syyrian pakolaisten tilanteen arvioimiseksi sekä Bulgariaan tammikuussa 2014 erityisesti Syyriasta tulevien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tilanteen arvioimiseksi,

–       ottaa huomioon täysistunnossa 9. lokakuuta 2013 käydyt keskustelut EU:n maahanmuuttopolitiikasta Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla,

–       ottaa huomioon meneillään olevan vaalikauden alusta lähtien kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa käydyt keskustelut seuraavista aiheista: 22. heinäkuuta 2014 Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon täytäntöönpano, 4. syyskuuta 2014 Frontexin toiminta Välimerellä ja Välimeren erityistyöryhmä, 24. syyskuuta 2014 komission viides vuosikertomus muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä (2013)(2) ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston vuosittainen selvitys turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa (2013),

–       ottaa huomioon 4. joulukuuta 2013 annetun komission tiedonannon Välimeren erityistyöryhmän työstä (COM(2013)0869,

–       ottaa huomioon 20. joulukuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon 22. toukokuuta 2014 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon täytäntöönpanosta (SWD(2014)0173),

–       ottaa huomioon 26.–27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa se määritteli lainsäädännön ja toiminnan suunnittelua tulevina vuosina koskevat strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella,

–       ottaa huomioon puheenjohtaja Junckerin parlamentin täysistunnossa 15. heinäkuuta 2014 esittelemät poliittiset toimintalinjaukset seuraavaa komissiota varten,

–       ottaa huomioon 11. syyskuuta 2014 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon eurooppalaisista maahanmuuttopolitiikoista,

–       ottaa huomioon muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komission jäsenen Avramopoulosin kansalaisoikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa 30. syyskuuta 2014 järjestetyssä kuulemisessa antamat sitoumukset,

–       ottaa huomioon 10. lokakuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät toimista muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen huhtikuussa 2012 julkistaman kertomuksen Välimerellä menetetyistä ihmishengistä,

–       ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan vuotuiset raportit ja erityisesti huhtikuussa 2013 julkaistun raportin EU:n ulkorajojen hallinnasta ja sen vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin ja huhtikuussa 2014 julkaistun raportin siirtolaisten hyväksikäytöstä työelämässä,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan viimeisen kahden viikon aikana yli tuhat maahanpyrkijää on kuollut ja mahdollisten kuolonuhrien määrä Välimerellä on tänä vuonna yli 30 000 ihmistä, mikä osoittaa jälleen kerran, että kaikki mahdollinen on tehtävä vaarassa olevien ihmisten pelastamiseksi ja että jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisiä meripelastusvelvoitteitaan;

B.     ottaa huomioon, että Syyria, Afganistan ja Irak olivat turvapaikanhakijoiden tärkeimpiä lähtömaita helmikuussa 2015 ja että turvapaikanhakijoista yli kahdella kolmasosalla on oikeus turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun(3);

C.     katsoo, että komission ja ulko- ja sisäministereiden 20. huhtikuuta 2015 hyväksymä kymmenkohtainen toimintasuunnitelma ja Eurooppa-neuvoston 23. huhtikuuta 2015 antamat päätelmät ovat pettymys;

D.     ottaa huomioon, että Mare Nostrum -operaatio, jossa keskityttiin ainoastaan etsintään ja pelastamiseen avomerellä humanitaarisen pelastustoiminnan tehostamiseksi, pelasti 150 810 maahanpyrkijää 364 päivän aikana(4); katsoo, että väite siitä, että operaatio ”houkuttelisi” maahanmuuttajia ja että sen päättäminen vähentäisi Välimeren ylitse pyrkivien maahanmuuttajien määrää – ja niiden määrää, jotka saattavat menehtyä matkalla – on perusteeton, sillä vuonna 2015 saapujia on huomattavasti enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2014;

E.     ottaa huomioon, että Frontexin koordinoima yhteinen Triton-operaatio alkoi toimia täydessä laajuudessaan 1. marraskuuta 2014 ainoastaan 2,9 miljoonan euron alkuperäisellä kuukausibudjetilla verrattuna Mare Nostrumin yli 9 miljoonan euron kuukausibudjettiin;

1.      pitää erittäin valitettavina ja surullisina traagisia ihmishenkien menetyksiä Välimerellä;

2.      pitää myönteisenä, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja puheenjohtajavaltio Latvia kutsuivat välittömästi koolle Luxemburgiin ylimääräisen yhteisen ulko- ja sisäministerien neuvoston, jossa käytiin ensimmäinen laaja keskustelu vaihtoehdoista ihmishenkien pelastamiseksi, salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi sekä vastaanottoa ja suojelua koskevan vastuun jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken;

3.      suhtautuu myönteisesti siihen, että jäsenvaltiot kutsuivat välittömästi koolle ylimääräisen huippukokouksen yhteisen ratkaisun löytämiseksi Välimeren kriisitilanteeseen; pitää kuitenkin valitettavana, että toteutetut toimet ovat edelleen aivan riittämättömiä, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, kaikkia EU:n toimielimiä ja kaikkia EU:n virastoja ryhtymään välittömästi toimiin, joilla vastataan Välimeren kriisitilanteeseen ja joiden olisi perustuttava yhteisvastuuseen ja oikeudenmukaiseen vastuunjakoon, kuten SEUT:n 80 artiklassa todetaan, sekä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon ilmiön kaikki ulottuvuudet, mukaan lukien turvallinen ja laillinen maahanmuutto, perusoikeuksien ja perusarvojen täysimääräinen kunnioittaminen ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa;

4.      kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan palauttamiskiellon periaatetta nykyisen kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

5.      suhtautuu myönteisesti Eurooppa-neuvoston sitoumukseen Triton-operaation tehostamisesta lisäämällä rahoitusta ja voimavaroja; kehottaa unionia määrittämään Triton-operaatiolle selkeän toimeksiannon, jotta voidaan laajentaa ja lisätä unionin etsintä- ja pelastusoperaatioita avomerellä 30 meripeninkulman rajan yli merihädässä olevien maahanpyrkijien pelastamiseksi;

6.      pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvosto ei onnistunut perustamaan uskottavaa ja EU:n laajuista sitovaa mekanismia, joka kattaisi pakollisen uudelleensijoittamisjärjestelmän sekä sisäiset siirrot hätätilanteissa jäsenvaltioiden välillä; pitää erittäin tärkeänä tässä yhteydessä, että aloitetaan Dublin III -asetuksen uudelleentarkastelu ja luodaan sellainen selkeä kiintiöjärjestelmä pakolaisten jakamisesta jäsenvaltioiden kesken, joka perustuu BKT:hen, kokoon ja väkilukuun, työttömyysasteeseen, maassa jo olevien pakolaisten määrään ja tietyssä määrin henkilökohtaiseen valintaan; kehottaa jäsenvaltioita tällä välin hyödyntämään täysimääräisesti Dublin III -asetuksessa säädettyjä perusteita, kuten ilman huoltajaa olevia lapsia ja perheiden yhdistämistä sekä harkintavaltalausekkeita;

7.      kehottaa kaikkia osallistuvia jäsenvaltioita saattamaan Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän nopeasti ja kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panemaan sen tehokkaasti täytäntöön varmistaen näin yhteiset eurooppalaiset normit olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

8.      korostaa, että vuonna 2014 lähes puolella Eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista oli oikeus turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun tai he saivat luvan jäädä humanitaarisista syistä; korostaa siksi, että on käytettävä enemmän turvallisia ja laillisia väyliä, kuten humanitaarisia viisumeja, sekä luotettavaa ja merkittävää EU:n laajuista pakollista uudelleensijoittamisjärjestelmää, mukaan lukien pakolaisten jakamista koskeva sitova kiintiöjärjestelmä; korostaa, että vahvan uudelleensijoittamisohjelman lisäksi jäsenvaltioiden olisi sovittava muista laillisista keinoista, kuten tehostetusta perheiden yhdistämisestä, yksityisistä tukijärjestelmistä ja joustavista viisumijärjestelyistä, myös opiskelua ja työskentelyä varten;

9.      kehottaa neuvostoa ottamaan käyttöön vuoden 2001 tilapäistä suojelua koskevan direktiivin tai SEUT:n 78 artiklan 3 kohdan, jotka molemmat käsittelevät solidaarisuusmekanismia siinä tapauksessa, että asuinsijoiltaan siirtyneiden ihmisten maahantulo on joukoittainen ja äkillinen;

10.    muistuttaa, että turvapaikka on perusihmisoikeus, joka taataan kaikkia jäsenvaltioita sitovissa kansainvälisessä oikeudessa ja velvoitteissa; korostaa siksi, että jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä paremmin käytettävissä olevia menettelyjä, kuten kiireellisten suojeluhakemusten käsittelyä koskevaa menettelyä, tehostamalla nykyisen sääntelykehyksen käyttöä(5), mukaan lukien kolmansissa maissa (jotka eivät ole EU-maita) niiden konsulaatteihin jätettyjen turvapaikkahakemusten käsittely;

11.    muistuttaa tarpeesta tukea kolmansia maita – erityisesti niitä, joihin kohdistuu paineita – kehittämällä instituutioita ja valmiuksia ja erityisesti tukemalla toteutettavissa olevia ja hyvin toimivia turvapaikkajärjestelmiä;

12.    muistuttaa, että tiivis yhteistyö ja kumppanuus niiden kolmansien maiden kanssa, jotka ovat lähtö- ja kauttakulkumaita, on erittäin tärkeää, jotta voidaan määritellä EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa; kehottaa komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tehostamaan pyrkimyksiä yhteistyön uudistamiseksi strategisten kumppanien kanssa nykyisessä kehyksessä sellaisten yhteisten toimien määrittämiseksi, joilla torjutaan rikollisverkostoja, kehitetään ja lujitetaan suojelua ja turvapaikkavalmiuksia ahdinkoon joutuneita maahanmuuttajia varten tärkeimpien reittien varrella ja tarjotaan turvallisia vaihtoehtoja ihmisille, joilla on edellytykset kansainvälisen suojeluaseman saamiseen, tiiviissä yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) kanssa;

13.    pitää tervetulleena aikomusta pitää Maltalla EU:n ja Afrikan unionin huippukokous, johon osallistuisivat kaikki asianomaiset keskeiset Afrikan maat; muistuttaa, että huippukokouksessa on käsiteltävä paitsi salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaa myös tarvetta turvata suojelun ja turvapaikan saanti ja lisäksi laajemmin maahanmuuton pohjimmaisia syitä, mukaan lukien köyhyys, konfliktit ja vainoaminen;

14.    suhtautuu myönteisesti komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan pyrkimyksiin tukea YK-johtoisia neuvotteluja hallitusvallan palauttamiseksi Libyaan;

15.    muistuttaa, että maahanmuutto on maailmanlaajuinen ja monitahoinen ilmiö, jota varten on kehitettävä pitkäaikainen toimintatapa, jolla puututaan sen pohjimmaisiin syihin, kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, epäoikeudenmukaisuuteen ja aseellisiin konflikteihin; kehottaa unionia, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä edistämään kestävien poliittisten ratkaisujen löytämistä konfliktimaihin ja lujittamaan poliittista vuoropuhelua, joka kattaa kaikki ihmisoikeuksien osa-alueet, jotta voidaan tukea osallistavia ja demokraattisia instituutioita, parantaa paikallisyhteisöjen kestokykyä ja edistää yhteiskunnallista ja demokraattista kehitystä lähtömaissa ja niiden kansojen keskuudessa;

16.    suhtautuu myönteisesti ajatukseen turvapaikkahakemusten yhteiskäsittelystä saapumisjäsenvaltioissa EASO:n ryhmien tuella; korostaa, että on tarkasteltava mahdollisuutta turvapaikkojen vastavuoroiseen tunnustamiseen yhteisvastuun lisämuotona;

17.    korostaa tarvetta kehittää edellä mainittujen kohtien lisäksi yhteisiä toimia tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien virastojen kanssa maahanmuuttajien salakuljetusta harjoittavia rikollisverkostoja vastaan, jotta estetään niitä ansaitsemasta rahaa vaarantamalla maahanpyrkijöiden hengen; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota lisäämään yhteistyötä niiden kolmansien maiden kanssa, jotka ovat lähtö- ja kauttakulkumaita, yhdessä asiaankuuluvien EU:n virastojen ja YK:n järjestöjen sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa;

18.    muistuttaa, että tämän päätöslauselman tarkoituksena on vastata viimeaikaisiin traagisiin tapahtumiin Välimerellä ja Eurooppa-neuvoston 23. huhtikuuta 2015 antamiin päätelmiin sekä ehdottaa kiireellisiä toimia, jotka on toteutettava välittömästi, pitäen mielessä, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta – joka on tässä yhteydessä asiasta vastaava valiokunta – laatii parhaillaan mietintöä, josta ilmenevät maahanmuuttoa koskevat parlamentin keskipitkän ja pitkän aikavälin poliittiset suuntaviivat;

19.    kehottaa komissiota laatimaan ja esittämään kunnianhimoisen maahanmuuttoa koskevan Euroopan toimintasuunnitelman, joka perustuisi kattavaan lähestymistapaan ja yhteisvastuuseen ja jossa otettaisiin huomioon tähän päätöslauselmaan sisältyvät toimet ja ehdotukset;

20.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0105.

(2)

COM(2014)0288.

(3)

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2015.pdf

(4)

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

(5)

Vuoden 2013 lopussa unionin tuomioistuin antoi Koushkakin asiassa tuomion, jonka mukaan EU:n nykyinen viisumisäännöstö edellyttää jäsenvaltioita myöntämään viisumit hakijoille, jos niiden antamista koskevat perusteet täyttyvät. Nykyisen viisumisäännöstön mukaan alueellisesti rajoitettu viisumi myönnetään ”kun jäsenvaltio, jota asia koskee, katsoo, että humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi on tarpeen” myöntää viisumi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö