Postup : 2015/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0384/2015

Predkladané texty :

B8-0384/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0176

NÁVRH UZNESENIA
PDF 148kWORD 78k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.158v01-00
 
B8-0384/2015

predložený na základe vyhlásení Európskej Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o najnovších tragédiách v Stredozemí a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Renato Soru, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Demetris Papadakis, Hugues Bayet, Adam Gierek, Louis-Joseph Manscour, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, José Blanco López, Flavio Zanonato, Jonás Fernández, Peter Simon, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Silvia Costa, Luigi Morgano, Siôn Simon, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Alessia Maria Mosca, Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Doru-Claudian Frunzulică, Nikos Androulakis, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Elly Schlein, Marlene Mizzi, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Nicola Danti, Claudia Tapardel, Mercedes Bresso, Liisa Jaakonsaari, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Clare Moody, Jutta Steinruck, Roberto Gualtieri, Tonino Picula, Iliana Iotova, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Francisco Assis, Enrico Gasbarra, Jakob von Weizsäcker, Zigmantas Balčytis, Udo Bullmann, Pedro Silva Pereira, Miriam Dalli, Sorin Moisă, Neena Gill, Eider Gardiazabal Rubial, Nicola Caputo, Kati Piri, Paul Tang, Elena Valenciano, Isabella De Monte, Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Uznesenie Európskeho parlamentu o najnovších tragédiách v Stredozemí a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP))  
B8‑0384/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 23. apríla 2015,

–       so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii zo 17. novembra 2014(1) (2014/2907(RSP)),

–       so zreteľom na prejav predsedu Európskeho parlamentu počas svojej návštevy na Lampeduse 2. a 3. októbra 2014 pri príležitosti pripomenutia si výročia tragédie z 3. októbra 2013,

–       so zreteľom na správy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návštevách jeho delegácií na Lampeduse v novembri 2011, v Jordánsku vo februári 2013 a v Bulharsku v januári 2014 o situácii žiadateľov o azyl a utečencov, a to najmä zo Sýrie,

–       so zreteľom na diskusie o migračných politikách EÚ v Stredozemí počas plenárneho zasadnutia 9. októbra 2013 s osobitným dôrazom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy,

–       so zreteľom na diskusie, ktoré sa viedli od začiatku súčasného volebného obdobia, na diskusiu 22  júla 2014 o implementácii oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie v rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; 4. septembra o činnostiach agentúry Frontex v Stredozemí a o osobitnej skupine pre Stredozemie; 24. septembra o 5. výročnej správe Komisie o prisťahovalectve a azyle za rok 2013(2) a o výročnej správe Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) o situácii v oblasti azylu v Európskej únii (2013),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie zo 4. decembra 2013 (COM(2013)0869),

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 20. decembra 2013,

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. mája 2014 o vykonávaní oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie (SWD(2014)0173),

–       so zreteľom na závery, ktoré prijala Európska rada na svojom zasadnutí 26. – 27. júna 2014 a v ktorých vymedzila strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie na nasledujúce roky v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,

–       so zreteľom na politické usmernenia pre budúcu Komisiu, ktoré predseda Juncker predložil na plenárnom zasadnutí z 15. júla 2014;

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Európska prisťahovalecká politika z 11. septembra 2014,

–       so zreteľom na záväzky, ktoré komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Avramopoulos prijal na svojom vypočutí pred Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 30. septembra 2014,

–       so zreteľom na závery Rady o prijímaní opatrení na lepšie zvládanie migračných tokov prijaté 10. októbra 2014,

–       so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z apríla 2012 s názvom Straty na životoch v Stredozemnom mori,

–       so zreteľom na výročné správy osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva migrantov, najmä na správu o riadení vonkajších hraníc EÚ a jeho vplyve na ľudské práva migrantov uverejnenú v apríli 2013 a správu o pracovnom vykorisťovaní migrantov uverejnenú v apríli 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa odhadov Medzinárodnej organizácie pre migráciu zahynulo na mori za posledné dva týždne viac ako 1 000 migrantov, pričom od začiatku roku bolo obetí v Stredozemí možno viac ako 30 000, čo opätovne poukazuje na potrebu vyvinúť maximálne úsilie o záchranu ľudských životov v nebezpečenstve a na nevyhnutnosť, aby si členské štáty plnili svoje záväzky v oblasti záchrany v medzinárodných vodách;

B.     keďže medzi žiadateľmi o azyl boli vo februári 2015 najpočetnejší najmä občania Sýrie, Afganistanu a Iraku, keďže viac ako dve tretiny z nich majú právo na azyl alebo doplnkovú ochranu(3);

C.     keďže 10-bodový plán, ktorý predstavili Komisia a ministri zahraničných vecí a ministri vnútra 20. apríla 2015 a závery Rady z 23. apríla 2015 sú sklamaním;

D.     keďže operácia Mare Nostrum, ktorá bola zameraná výlučne na vyhľadávanie a záchranu na mori čo malo rozšíriť humanitárne záchranné aktivity v Stredozemí, zachránila za obdobie 365 dní 150 810 migrantov(4). keďže tvrdenie, že táto operácia predstavovala lákadlo a jej ukončenie v konečnom dôsledku povedie k zníženiu počtu migrantov pokúšajúcich sa preplávať cez Stredozemie a z ktorých mnohí pri svojom pokuse zahynuli, nebolo podložené, do dnešného dňa bol počet príchodov v roku 2015 podstatne vyšší ako počet príchodov za rovnaké obdobie v roku 2014;

E.     keďže spoločná operácia Triton, ktorú koordinuje Frontex, sa naplno rozbehla 1. novembra 2014 a bol na ňu vyčlenený pôvodný rozpočet 2,9 mil. EUR mesačne, v porovnaní s približne 9 mil. EUR mesačne vyčlenenými na operáciu Mare Nostrum;

1.      vyjadruje hlboké poľutovanie a zármutok nad tragickou stratou životov v Stredozemnom mori;

2.      víta skutočnosť, že PK/VP a lotyšské predsedníctvo ihneď v Luxemburgu zvolali mimoriadne spoločné zasadnutie ministrov zahraničných vecí a ministrov vnútra, počas ktorého sa viedla široká prvotná diskusia o možnostiach záchrany životov, boja proti pašerákom a prevádzačom a rozdelenia zodpovednosti pokiaľ ide o prijímanie a ochranu v členských štátoch;

3.      víta skutočnosť, že členské štáty okamžite zvolali mimoriadny samit, aby reagovali na krízovú situáciu v Stredozemí nájdením spoločných riešení; považuje však za poľutovaniahodné, že opatrenia sú stále nedostatočné a dôrazne vyzýva všetky členské štáty, všetky európske inštitúcie a všetky európske agentúry, aby reagovali na krízovú situáciu v Stredozemí a na základe solidarity a slobodného rozdelenia zodpovednosti, ktoré sa uvádza v článku 80 ZFEÚ, a na základe holistického prístupu, ktorý zohľadňuje všetky rozmery fenoménu vrátane bezpečnej a zákonnej migrácie, úplného dodržiavania základných práv a základných hodnôt a spolupráce tretích krajín, bezodkladne začali konať;

4.      vyzýva členské štáty, aby v súlade s platným medzinárodným právom dodržiavali zásadu nevyhostenia;

5.      víta záväzok Európskej rady posilniť európsku operáciu Triton navýšením financovania a zdrojov; naliehavo žiada EÚ, aby pre operáciu Triton stanovila jasný mandát, ktorým by s cieľom zachraňovať životy ohrozených migrantov rozšírila európske operácie na vyhľadávanie a záchranu na mori za hranicu 30 míľ;

6.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Európskej rade sa nepodarilo vytvoriť dôveryhodný celoeurópsky záväzný mechanizmus solidarity, ktorý by zahŕňal povinný systém presídľovania, ako aj núdzové presídľovanie medzi členskými štátmi; v tej súvislosti je nevyhnutné pokračovať v prehodnocovaní nariadenia Dublin III a vytvoriť férové kvóty distribúcie medzi členskými štátmi založené na HDP, rozlohe a obyvateľstve, miere nezamestnanosti, počte už prítomných utečencov a do určitej miery aj ich osobnom výbere; vyzýva členské štáty, aby dovtedy v plnej miere využívali kritériá stanovené v nariadení Dublin III, napríklad pokiaľ ide o deti bez sprievodcu, spájanie rodín a právo vlastného uváženia;

7.      vyzýva na urýchlenú a úplnú transpozíciu a efektívne vykonávanie spoločného európskeho azylového systému zo strany všetkých zúčastnených členských štátov, čím sa zabezpečia spoločné európske normy v rámci existujúcich právnych predpisov;

8.      zdôrazňuje, že v roku 2014 bolo viac ako 50 % žiadateľov o azyl oprávnených na azyl alebo dodatočnú ochranu alebo mali právo zostať z humanitárnych dôvodov; preto zdôrazňuje potrebu zvýšeného využívania právnych prostriedkov, ako napríklad humanitárnych víz a dôveryhodného celoeurópskeho systému povinného presídľovania vrátane záväznej distribučnej kvóty; zdôrazňuje, že okrem silného programu presídľovania by sa členské štáty mali dohodnúť aj na iných právnych prostriedkoch, ako napríklad rozšírený systém spájania rodín, systémy súkromného sponzorstva a pružné režimy udeľovania víz, a to aj na študijné a pracovné účely;

9.      v tej súvislosti vyzýva Radu ministrov, aby využila smernicu o dočasnej ochrane z roku 2001 alebo článok 78 ods. 3 ZFEÚ, ktoré v prípade masového a náhleho prílevu vysídlených osôb umožňujú využiť mechanizmus solidarity;

10.    pripomína, že právo na azyl je základným ľudským právom, ktoré sa zaručuje medzinárodným právom, a záväzkom, ktorý platí pre všetky členské štáty; preto zdôrazňuje, že členské štáty by mali prostredníctvom širšieho využívania existujúceho právneho rámca(5) vrátane preskúmavania žiadostí o azyl podaných prostredníctvom ich konzulátov v tretích krajinách (ktoré nie sú členmi EÚ), vo väčšej miere využívať dostupné postupy na riešenie naliehavých žiadostí o ochranu;

11.    pripomína potrebu prostredníctvom budovania inštitúcií a spôsobilostí a predovšetkým podpory udržateľných a dobre fungujúcich azylových systémov podporovať tretie krajiny, a to najmä krajiny pod tlakom;

12.    pripomína, že úzka spolupráca a partnerstvo s tretími krajinami, z ktorých migranti pochádzajú alebo cez ktoré prechádzajú, je nevyhnutá, aby bolo možné určiť komplexný prístup k migračnej a azylovej politike EÚ; vyzýva Komisiu a PK/VP, aby v spolupráci s Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) rozšírili úsilie o obnovenie spolupráce so strategickými partnermi v existujúcom rámci s cieľom stanoviť spoločné kroky v boji proti zločineckým sieťam, budovať a posilňovať ochranu a azylovú kapacitu pre migrantov, ktorí zostali bez pomoci pri hlavných trasách a poskytovať bezpečnú alternatívu pre ľudí s právom na medzinárodnú ochranu;

13.    víta zámer uskutočniť na Malte samit EÚ – Africká únia za účasti všetkých hlavných dotknutých afrických krajín; pripomína, že je potrebné, aby sa samit nezameral iba na boj proti pašovaniu a prevádzaniu ľudí, ale aj na potrebu bezpečného prístupu k ochrane a k azylu, a v širšom zmysle aj na základné príčiny migrácie vrátane chudoby, konfliktov a prenasledovania;

14.    víta úsilie PK/VP podporovať rokovania, ktoré vedie OSN s cieľom vytvoriť vládnucu silu v Líbyi;

15.    pripomína, že migrácia je globálny a komplexný fenomén, ktorý si tiež vyžaduje dlhodobý prístup zameraný na základné príčiny, akými sú chudoba, nerovnosť, nespravodlivosť a ozbrojený konflikt; naliehavo žiada EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby prispeli k nájdeniu udržateľných politických riešení v konfliktom poznačených krajinách a posilnili politický dialóg týkajúci sa všetkých aspektov ľudských práv, a aby tak podporili inkluzívne a demokratické inštitúcie, budovali silu miestnych spoločenstiev a podporovali spoločenský a demokratický rozvoj v krajinách pôvodu migrantov a u ich obyvateľstva;

16.    víta myšlienku spoločného spracúvania žiadostí o azyl v členských štátoch v prvej línii za podpory tímov úradu EASO; zdôrazňuje potrebu preskúmať možnosti vzájomného uznávania rozhodnutí o udelení azylu ako ďalšej formy solidarity;

17.    zdôrazňuje potrebu nad rámec uvedených bodov spoločne a v spolupráci s príslušnými agentúrami postupovať proti zločineckým sieťam prevádzačov migrantov, aby im zamedzili zarábať na ohrozovaní života migrantov; vyzýva PK/VP a Komisiu, aby za pomoci príslušných agentúr EÚ a OSN a medzinárodných organizácií posilnili spoluprácu s tretími krajinami, z ktorých migranti pochádzajú alebo cez ktoré prechádzajú;

18.    pripomína, že zmyslom tohto uznesenia je reagovať na nedávne tragické udalosti v Stredozemí a závery Európskej rady z 23. apríla 2015 a navrhnúť zoznam bezodkladných opatrení, pričom zohľadňuje, že Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý je v týchto veciach príslušným výborom, momentálne pracuje na správe, ktorá bude zohľadňovať strednodobú a dlhodobú politickú orientáciu Parlamentu v otázkach migrácie;

19.    vyzýva Komisiu, aby vytvorila odvážnu európsku agendu v otázkach migrácie, založenú na holistickom prístupe a solidarite, ktorá by zohľadnila opatrenia a návrhy, ktoré sa uvádzajú v tomto uznesení;

20.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0105.

(2)

COM(2014) 0288.

(3)

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2015.pdf

(4)

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

(5)

Na konci roka 2013 hlavný súd EÚ (Európsky súdny dvor) vyhlásil rozsudok v prípade Koushkaki, podľa ktorého členské štáty na základe súčasného vízového režimu EÚ musia žiadateľovi poskytnúť vízum, ak spĺňa kritériá. Podľa súčasných pravidiel udeľovania víz sa víza typu LTV udeľujú, „ak z humanitárnych dôvodov, z dôvodov štátneho záujmu alebo medzinárodných záväzkov dotknutý členský štát považuje za potrebné“ vydať ich.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia