Postopek : 2015/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0384/2015

Predložena besedila :

B8-0384/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0176

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 141kWORD 78k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.158v01-00
 
B8-0384/2015

ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Renato Soru, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Hugues Bayet, Adam Gierek, Louis-Joseph Manscour, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, José Blanco López, Flavio Zanonato, Jonás Fernández, Peter Simon, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Silvia Costa, Luigi Morgano, Siôn Simon, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Alessia Maria Mosca, Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Doru-Claudian Frunzulică, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Elly Schlein, Marlene Mizzi, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Nicola Danti, Claudia Tapardel, Mercedes Bresso, Liisa Jaakonsaari, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Clare Moody, Jutta Steinruck, Roberto Gualtieri, Tonino Picula, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Francisco Assis, Enrico Gasbarra, Jakob von Weizsäcker, Zigmantas Balčytis, Udo Bullmann, Pedro Silva Pereira, Miriam Dalli, Sorin Moisă, Neena Gill, Eider Gardiazabal Rubial, Nicola Caputo, Kati Piri, Paul Tang, Elena Valenciano, Isabella De Monte, Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))  
B8‑0384/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951 in njenih dodatnih protokolov,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 23. aprila 2015,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014(1) o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (2014/2907(RSP)),

–       ob upoštevanju govora predsednika Evropskega parlamenta, ki ga je imel med svojim obiskom otoka Lampedusa 2. in 3. oktobra 2014 ob obletnici tragedije 3. oktobra 2013,

–       ob upoštevanju poročil Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o obisku njegove delegacije na otoku Lampedusa novembra 2011, obisku sirskih beguncev v Jordaniji februarja 2013 in v Bolgariji januarja 2014 za oceno položaja iskalcev azila in beguncev, zlasti iz Sirije,

–       ob upoštevanju razprav na plenarnem zasedanju 9. oktobra 2013 o migracijskih politikah EU v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa,

–       ob upoštevanju razprav, ki od začetka sedanjega zakonodajnega obdobja potekajo v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, na primer z 22. julija 2014 o izvajanju sporočila o delu projektne skupine za Sredozemlje, s 4. septembra 2014 o dejavnostih agencije Frontex v Sredozemlju in o projektni skupini za Sredozemlje, s 24. septembra o petem letnem poročilu Komisije o priseljevanju in azilu (2013)(2) in o letnem poročilu Evropskega azilnega podpornega urada o razmerah na področju azila v Evropski uniji (2013),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije o delu projektne skupine za Sredozemlje (COM(2013)0869),

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 20. decembra 2013,

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 22. maja 2014 o izvajanju sporočila o delu projektne skupine za Sredozemlje (SWD(2014)0173),

–       ob upoštevanju sklepov, sprejetih na zasedanju Evropskega sveta 26. in 27. junija 2014, v katerih je opredelil strateške smernice za zakonodajno in operativno načrtovanje za prihodnja leta na območju svobode, varnosti in pravice,

–       ob upoštevanju političnih smernic za prihodnjo Komisijo, ki jih je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker predstavil na plenarnem zasedanju Parlamenta dne 15. julija 2014,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. septembra 2014 o evropskih politikah priseljevanja,

–       ob upoštevanju zavez, ki jih je dal komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos dne 30. septembra 2014 na svoji predstavitvi pred Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. oktobra 2014 o ukrepih za boljše obvladovanje migracijskih tokov,

–       ob upoštevanju poročila Parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz aprila 2012 z naslovom „Izguba življenj v Sredozemskem morju“,

–       ob upoštevanju letnih poročil posebnega poročevalca o človekovih pravicah migrantov, zlasti poročila, objavljenega aprila 2013, o upravljanju zunanjih meja EU in njegovem vplivu na človekove pravice migrantov, ter poročila, objavljenega aprila 2014, o delavskem izkoriščanju migrantov,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je je v zadnjih dveh tednih umrlo več kot tisoč migrantov, po ocenah Mednarodne organizacije za migracije pa bi letos lahko v Sredozemskem morju umrlo 30 000 ljudi, kar ponovno kaže, da je treba storiti vse potrebno, da se rešijo življenja ogroženih ljudi, države članice pa morajo izpolnjevati svoje mednarodne obveznosti reševanja na morju;

B.     ker so bile februarja 2015 najpogostejše države izvora iskalcev azila Sirija, Afganistan in Irak, saj ima več kot dve tretjini teh oseb pravico do azila ali do subsidiarne zaščite(3);

C.     ker so načrt, ki so ga 20. aprila 2015 objavili Komisija ter ministri za zunanje in ministri za notranje zadeve in ki vsebuje 10 točk, in sklepi Evropskega sveta z dne 23. aprila 2015 razočarali;

D.     ker je operacija Mare Nostrum, ki je bila namenjena iskanju in reševanju na odprtem morju z namenom okrepitve humanitarnega reševanja, v 364 dneh rešila 150 810 migrantov(4); ker je domneva, da je bila operacija dejavnik privabljanja in da bi njena prekinitev pomenila zmanjšanje števila migrantov, ki poskušajo prečkati Sredozemlje (torej tudi zmanjšanje števila tistih, ki pri tem poskusu umrejo), neutemeljena, saj je število migrantov, ki so v letu 2015 prispeli na cilj znatno višje kot v istem obdobju leta 2014;

E.     ker je skupna operacija Triton, ki jo usklajuje Frontex, v celoti začela delovati 1. novembra 2014, njen začetni proračun pa je bil le 2,9 milijona EUR mesečno, medtem ko je operacija Mare Nostrum za isto obdobje imela na voljo 9 milijonov EUR;

1.      izraža globoko obžalovanje in žalost ob tragično izgubljenih življenjih na Sredozemskem morju;

2.      pozdravlja dejstvo, da sta podpredsednica/visoka predstavnica in latvijsko predsedstvo nemudoma sklicala izredno skupno srečanje ministrov za zunanje in ministrov za notranje zadeve v Luxembourgu, kjer je potekala široka prva razprava o možnostih za reševanje življenj, o boju proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi ter o deljeni odgovornosti držav članic pri sprejemu in zaščiti migrantov;

3.      pozdravlja dejstvo, da so države članice nemudoma sklicale izredno vrhovno srečanje, da bi našle skupne rešitve za odziv na krizne razmere v Sredozemlju; meni, da je obžalovanja vredno, da so prejeti ukrepi še vedno večinoma nezadostni, in poziva vse države članice, vse evropske institucije in vse evropske agencije, naj se nemudoma odzovejo na krizne razmere v Sredozemlju, ta odziv pa naj temelji na solidarnosti in deljenju odgovornosti, kot določa člen 80 PDEU, ter na celovitem pristopu, pri katerem bodo upoštevane vse razsežnosti pojava, vključno z varno in zakonito migracijo, polnim spoštovanjem temeljnih pravic in vrednot ter sodelovanjem tretjih držav;

4.      poziva države članice, naj spoštujejo načelo nevračanja v skladu z obstoječim mednarodnim pravom;

5.      pozdravlja zavezo Evropske sveta glede okrepitve operacije Triton s pomočjo povečanja financiranja in sredstev; poziva EU, naj operaciji Triton določi jasen mandat, da bi razširili in okrepili operacije EU na področju iskanja in reševanja na odprtem morju prek meje 30 milj z namenom reševanja migrantov v težavah;

6.      obžaluje dejstvo, da Evropski svet ni vzpostavil verodostojnega zavezujočega mehanizma za solidarnost na ravni EU, ki bi vključeval sistem za obvezno naselitev ter selitve med državami članicami v nujnih primerih; v zvezi s tem je bistvenega pomena revizija uredbe Dublin III in vzpostavitev kvot poštene razdelitve med državami članicami na podlagi BDP, velikosti in števila prebivalcev, stopnje brezposelnosti, števila že prisotnih beguncev in do določene mere ob upoštevanju osebne izbire beguncev; medtem države članice poziva, naj v celoti uporabijo merila iz uredbe Dublin III, kot so otroci brez spremstva, združitev družine in diskrecijske klavzule;

7.      vse sodelujoče države članice poziva k hitremu in celovitemu prenosu ter učinkovitemu izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema, saj bi tako zagotovile skupne evropske standarde v skladu z obstoječo zakonodajo;

8.      poudarja, da je bila leta 2014 skoraj polovica prosilcev za azil v Evropi upravičena do azila ali subsidiarne zaščite ali pa do namestitve iz humanitarnih razlogov; zato poudarja potrebo po večji uporabi varnih in zakonitih poti, kot so humanitarne vize, ter po verodostojnem in konkretnem sistemu za obvezno nastanitev na ravni EU, vključno z zavezujočimi kvotami za porazdelitev; poudarja, da bi morale države članice poleg trdnega programa za naselitev najti soglasje glede zagotavljanja drugih zakonitih poti, kot so okrepljen institut združitve družine, sheme zasebnega sponzorstva in prožne vizumske ureditve za namene študija ali dela;

9.      poziva svet ministrov, naj v zvezi s tem uporabi direktivo o začasni zaščiti iz leta 2001 ali člen 78(3) PDEU, v katerih je določen solidarnostni mehanizem za primere velikega in nenadnega pritoka razseljenih oseb;

10.    opozarja, da je azil temeljna človekova pravica, zagotovljena z mednarodno zakonodajo in obvezami, ki veljajo za vse države članice; zato poudarja, da bi morale države članice bolje izkoristiti razpoložljive postopke, da bi lahko obravnavale nujne prošnje za zaščito, ter obstoječ zakonodajni okvir(5), vključno z obravnavo prošenj za azil, predloženih na njihovih veleposlaništvih v tretjih državah (nečlanicah EU);

11.    opozarja, da je treba podpreti tretje države, predvsem tiste pod pritiskom, in sicer prek vzpostavitve institucij in izgradnje zmogljivosti ter predvsem s podporo vzdržnemu in dobro delujočemu azilnemu sistemu;

12.    opozarja, da je tesno sodelovanje in partnerstvo s tretjimi državami izvora in tranzita bistvenega pomena, da bi opredelili celovit pristop k politiki EU na področju migracij in azila; poziva Komisijo in podpredsednico/visoko predstavnico, naj okrepita prizadevanja za obnovljeno sodelovanje s strateškimi partnerji v obstoječem okviru, da bi opredelili skupne ukrepe za boj proti kriminalnim omrežjem, vzpostavitev in krepitev zaščite in zmogljivosti za zagotavljanje azila migrantom v težavah ob glavnih poteh ter da bi osebam, ki so upravičene do mednarodne zaščite, v tesnem sodelovanju z visokim komisarjem Združenih narodov za begunce (UNHCR) ponudili varne rešitve;

13.    pozdravlja idejo o sklicu vrhovnega srečanja med EU in Afriško unijo na Malti, ki bi se ga udeležile vse pomembne zadevne afriške države; opozarja, da je treba na tem srečanju obravnavati boj proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi, prav tako pa je treba zagotoviti dostop do zaščite in azila ter, širše, obravnavati razloge za migracije, med drugim revščino, konflikt in pregon;

14.    pozdravlja prizadevanja podpredsednice/visoke predstavnice pri podpori pogajanj, ki jih vodijo ZN, o vzpostavitvi vlade v Libiji;

15.    opozarja, da so migracije svetoven in kompleksen pojav, ki zahteva dolgoročen pristop, ki bo obravnaval razloge, kot so revščina, neenakost, nepravičnost in oboroženi spopadi; poziva EU, njene države članice in mednarodno skupnost, naj pomagajo pri iskanju trajnostnih političnih rešitev v teh državah v konfliktu ter naj okrepijo političen dialog, ki bo obravnaval vse elemente človekovih pravic, da bi podprli vključujoče in demokratične institucije, zagotovili odpornost lokalnih skupnosti ter spodbudili socialen in demokratičen razvoj v državah izvora in med njihovimi ljudstvi;

16.    pozdravlja idejo skupne obravnave prošenj za azil v obrobnih državah članicah s podporo ekip EASO; poudarja potrebo po preučitvi možnosti medsebojnega priznavanja odločitev o azilu kot dodatne oblike solidarnosti;

17.    poudarja potrebo, da poleg omenjenih ukrepov v tesnem sodelovanju z ustreznimi agencijami razvijemo skupne ukrepe proti kriminalnim omrežjem trgovcev z migranti, da ti ne bi več služili z ogrožanjem njihovih življenj; poziva podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj okrepita sodelovanje s tretjimi državami izvora in tranzita ob sodelovanju z ustreznimi agencijami EU in ZN ter mednarodnimi organizacijami;

18.    opozarja, da je namen te resolucije odziv na nedavne tragične dogodke v Sredozemlju ter na sklepe Evropskega sveta z dne 23. aprila 2015 ter predlagati niz nujnih ukrepov, ki jih je treba nemudoma sprejeti, pri čemer pa je treba upoštevati, da Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, ki je pristojen za takšna vprašanja, trenutno pripravlja poročilo, v katerem bodo začrtane srednje- in dolgoročne smernice za politiko na področju migracij;

19.    poziva Komisijo, naj oblikuje ambiciozno evropsko agendo o migracijah na podlagi celovitega pristopa in solidarnosti, ki bo upoštevala ukrepe in predloge iz te resolucije;

20.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0105.

(2)

COM(2014)0288

(3)

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2015.pdf

(4)

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

(5)

Ob koncu leta 2013 je glavno sodišče EU (Sodišče Evropske unije) v primeru Koushkaki razsodilo, da morajo države članice v skladu z veljavnim vizumskim zakonikom EU prosilcu izdati vizum, če izpolnjuje merila za to. Po novem vizumskem zakoniku se vizum z ozemeljsko omejeno veljavnostjo izda, ko država članica meni, da je to potrebno zaradi „humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali spoštovanja mednarodnih obveznosti“.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov