Forslag til beslutning - B8-0386/2015Forslag til beslutning
B8-0386/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0382/2015

Procedure : 2015/2661(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0386/2015
Indgivne tekster :
B8-0386/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0386/2015

Europa-Parlamentets beslutning om terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya

(2015/2661(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Cotonouaftalen,

–       der henviser til FN's generalsekretær Ban Ki-moons erklæring af 2. april 2015,

–       der henviser til erklæringen af 3. april 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om angrebene i Garissa i Kenya,

–       der henviser til pressemeddelelsen fra Den Afrikanske Unions (AU) Freds- og Sikkerhedsråd på dets 497. møde den 9. april 2015 om terrorangrebene i Garissa i Kenya,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–       der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–       der henviser til EU's retningslinjer om den humanitære folkeret;

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at bevæbnede mænd angreb Garissa University College den 2. april 2015 og dræbte 147 uskyldige civile; der henviser til, at al-Shabaab, den bevæbnede islamiske gruppe, der har base i Somalia, har taget ansvaret for angrebet i en erklæring til journalister, og at den har lagt en erklæring ud på dets hjemmeside;

B.     der henviser til, at angrebene fandt sted på Garissa University College, der er en del af Moi University, der ligger i det nordlige Kenya i en del af landet, der vides at være sårbare for angreb fra al-Shabaab;

C.     der henviser til, at al-Shabaab regelmæssigt rekrutterer og bruger børn og har angrebet studerende, skoler og andre undervisningsbygninger; der henviser til, at uddannelse er central i kampen mod voldelig ekstremisme og fundamentalisme;

D.     der henviser til, at den militante islamistiske gruppe al-Shabaab har været ansvarlig for snesevis af angreb i Somalia og de omkringliggende lande, herunder nabolandet Kenya, i sit forsøg på at gennemtvinge islamistiske ekstremistiske idealer;

E.     der henviser til, at mindst 15 mennesker mistede livet den 25. marts 2015 i et angreb mod et hotel i Mogadishu begået af al-Shabaab, og at Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, Somalias faste repræsentant ved FN i Geneve i Schweitz, var blandt de dræbte i angrebet;

F.     der henviser til, at al-Shabaabs er en forbudt terrorgruppe, der søger en streng håndhævelse af sharialovgivningen i de områder, den kontrollerer; der henviser til, at gruppen menes at have op til 9 000 krigere, bl.a. fra nabolande samt Europa og USA; der henviser til, at al-Shabaab også har skabt et rekrutteringsnetværk i Kenya;

G.     der henviser til, at al-Shabaab har etableret forbindelser med andre islamistiske grupper i Afrika, såsom Boko Haram i Nigeria og al-Qaeda i Det Islamiske Maghreb; der henviser til, at gruppens mål er at etablere en fundamentalistisk islamisk stat i Somalia; der henviser til, at den engang kontrollerede Mogadishu og store dele af landdistrikterne i Somalia;

H.     der henviser til, at al-Shabaab har haft forskellige indtægtskilder i løbet af årene, herunder fra andre terroristgrupper, statslige sponsorer, den somaliske diaspora, velgørenhed, piratvirksomhed, kidnapninger, afpresning af lokale virksomheder, ulovlig handel med trækul og sukkersmugling;

I.      der henviser til, at der også er regelmæssige skud- og granatangreb, der tilskrives al-Shabaab, både i grænseområderne, hvor mange kenyanere er etniske somaliere, og i Nairobi;

J.      der henviser til, at angrebene i Garissa er endnu et blodigt eksempel på, at voldelige ekstremister angriber det kenyanske folks ret til at leve i fred og sikkerhed og nyde religionsfrihed;

K.     der henviser til, at al-Shabaab hævder, at angrebet på universitetet i Garissa var hævn for det kenyanske militærs grusomheder i Somalia og Kenya mod dets egne muslimske borgere og flygtninge; der henviser til, at al-Shabaab har advaret om, at der vil komme flere angreb, hvis ikke Kenya trækker sine styrker tilbage fra Somalia;

L.     der henviser til, at Kenya har truet med at lukke lejrene i Dadaab og sende mere end 360 000 somaliske flygtninge hjem inden for 90 dage;

M.    der henviser til, at respekt for menneskerettighederne, beskyttelse af børn og unges rettigheder og styrkelse af færdigheder, uddannelse og innovation ofte er væsentlige midler til at forbedre de økonomiske, sociale og kulturelle muligheder, styrke landets udvikling og gøre politikken til bekæmpelse af terrorisme mere effektiv;

1.      fordømmer stærkt al-Shabaab-ekstremisternes angreb på studerende på universitetet i Garissa den 2. april 2015 og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene for alle de angreb, som terroristgruppen al-Shabaab har begået, og deres familiemedlemmer;

2.      fordømmer endnu engang de angreb, som al-Shabaab udførte i sommeren 2014 på adskillige landsbyer på den kenyanske kyst, herunder Mpeketoni, hvor 50 mennesker blev dræbt; fordømmer på det stærkeste strejftoget i Westgate-indkøbscentret i Nairobi den 24. september 2013, hvor der blev fundet 67 lig; fordømmer al-Shabaabs angreb i Mogadishu den 25. marts, hvor ambassadør Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, Somalias faste repræsentant ved De Forende Nationer i Geneve, mistede livet;

3.      gentager, at terrorisme i alle former og afskygninger udgør en af ​​de alvorligste trusler mod den internationale fred og sikkerhed, og at alle terrorhandlinger er ulovlige og uberettigede handlinger, uanset motivet til dem og uanset hvornår de begås og af hvem;

4.      opfordrer myndighederne til at gennemføre en hurtig, upartisk og effektiv efterforskning for at stille gerningsmændene, initiativtagerne og de økonomiske bagmænd bag disse strafbare handlinger for en dommer;

5.      opfordrer indtrængende den kenyanske regering til at handle beslutsomt og til inden for de forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer at sikre beskyttelsen af dem, der er blevet angrebet eller er i risiko for at blive angrebet i Garissa og andre områder mod nord, og til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte studerende, universitetsansatte og andre almindelige mennesker;

6.      fremhæver den kenyanske regerings ansvar for at sikre, at menneskerettighederne overholdes for alle dets borgere inden for de forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige grænser; opfordrer de kenyanske sikkerhedsstyrker til at sikre, at deres respons mod terrortrusler holder sig inden for lovens grænser; tilskynder den kenyanske regering til at sørge for beskyttelsen og sikkerheden af flygtningelejrene på dets område;

7.      udtrykker sin urokkelige støtte til Kenyas befolkning og regering i deres kamp for at forhindre, bekæmpe og modarbejde terrorisme og voldelig ekstremisme i deres land og i den bredere region;

8.      opfordrer Kenyas regering til i samarbejde med de internationale og regionale aktører at tackle denne trussel med vedtagelse af foranstaltninger til at forbedre den sociale og økonomiske situation for landets borgere; insisterer på en samlet tilgang mod antiradikalisering og terrorbekæmpelse, hvor fokus er på styrkelse af den sociale samhørighed og kriminalitetsforebyggelse; opfordrer de kenyanske myndigheder til at optrappe deres bestræbelser på at bekæmpe fattigdom, skabe udsigter til beskæftigelse, især for unge, og styrke og respektere enkeltpersoner, så de beklagelser og den frustration, der potentielt kan udnyttes af voldelige ekstremismer, holdes nede;

9.      er bekymret over, at al-Shabaab henvender sig til desillusionerede unge mænd i Kenyas fattigste kvarterer som led i en hvervekampagne til sin ekstremistiske sag;

10.    opfordrer EU til at udvikle sin strategi for Kenya med et klart fokus på fred og sikkerhed, som er nødvendige for udvikling og velstand i Kenya;

11.    minder EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne om deres forpligtelse under EU-handlingsplanen for menneskerettigheder og demokrati vedtaget i juni 2012 til at sikre, at menneskerettighedsspørgsmål rejses under samtlige former for antiterrordialoger med tredjelande;

12.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Kenyas regering, medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.