Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0386/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0386/2015

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytų studentų žudynių Kenijoje

  27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0382/2015

  Procedūra : 2015/2661(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0386/2015
  Pateikti tekstai :
  B8-0386/2015
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8‑0386/2015

  Europos Parlamento rezoliucija dėl teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytų studentų žudynių Kenijoje

  (2015/2661(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

  –       atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus Ban Ki Muno 2015 m. balandžio 2 d. pareiškimą,

  –       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 3 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl išpuolio Garisoje (Kenija),

  –       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 9 d. vykusio 497-ojo Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos posėdžio metu paskelbtą pranešimą spaudai dėl teroristinio išpuolio Garisoje (Kenija),

  –       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

  –       atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

  –       atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

  –       atsižvelgdamas į ES gaires dėl tarptautinės humanitarinės teisės,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi 2015 m. balandžio 2 d. ginkluoti banditai įsiveržė į Garisos universiteto koledžą (Kenija) ir nužudė 147 nekaltus civilius; kadangi Somalyje įsteigta ginkluota islamistų grupuotė „Al-Šabab“ prisiėmė atsakomybę už šį išpuolį pareiškime spaudai ir paskelbė apie tai savo interneto svetainėje;

  B.     kadangi išpuoliai buvo įvykdyti šiaurinėje Kenijos dalyje esančio Garisos universiteto koledžo, kuris priklauso Moi universitetui, teritorijoje – ši šalies dalis dažnai tampa grupuotės „Al-Šabab“ taikiniu;

  C.     kadangi grupuotė „Al-Šabab“ dažnai verbuoja vaikus ir juos panaudoja, ji taip pat įsiverždavo į mokyklas ir kitas švietimo įstaigas; kadangi švietimas yra itin svarbus kovojant su smurtiniu ekstremizmu ir fundamentalizmu;

  D.     kadangi islamistų-kovotojų grupuotė „Al-Šabab“ įvykdė visą eilę išpuolių Somalyje ir jį supančiose šalyse, įskaitant kaimyninę Keniją, siekdama skleisti musulmonų ekstremistų vertybes;

  E.     kadangi 2015 m. kovo 25 d. mažiausiai 15 žmonių žuvo per grupuotės „Al-Šabab“ Mogadišo viešbutyje įvykdytą išpuolį, ir kadangi tarp išpuolio metu nužudytų asmenų buvo nuolatinis Somalio atstovas Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje (Šveicarija) Yusufas Mohamedas Ismailas Bari-Bari;

  F.     kadangi „Al-Šabab“ – tai uždrausta teroristų grupuotė, siekianti griežto šariato teisės laikymosi jos kontroliuojamose vietovėse; kadangi manoma, kad grupuotei priklauso apie 9000 kovotojų, taip pat iš kaimyninių šalių, Europos ir Jungtinių Valstijų; kadangi grupuotė „Al-Šabab“ taip pat įsteigė verbavimo tinklą Kenijoje;

  G.     kadangi grupuotė „Al-Šabab“ užmezgė kontaktus su kitomis islamistų grupuotėmis Afrikoje, pvz., su grupuote „Boko Haram“ Nigerijoje ir su Islamiškojo Magribo „Al Kaida“; kadangi ji siekia Somalyje sukurti islamo fundamentalistų valstybę; kadangi anksčiau ji vyravo Mogadiše ir daugumoje Somalio kaimo vietovių;

  H.     kadangi grupuotė „Al-Šabab“ ištisais metais gaudavo pajamas iš keleto šaltinių, įskaitant pajamas iš kitų teroristinių organizacijų, valstybės rėmėjų, Somalio diasporos, labdaringų organizacijų, piratavimo, grobimų, vietos verslo įmonių turto prievartavimo, nelegalios prekybos medžio anglimi ir cukraus kontrabandos;

  I.      kadangi tiek pasienyje, kur gyvena daug Kenijos etninių somaliečių, tiek Nairobyje reguliariai vykdomi grupuotei „Al-Šabab“ priskiriami išpuoliai naudojant šaunamuosius ginklus ir granatas;

  J.      kadangi išpuolis garsioje yra dar vienas ekstremistų smurto, kuriuo pažeidžiamos Kenijos gyventojų teisės gyventi taikoje bei saugiai ir jų religijos laisvė, kruvinas pavyzdys;

  K.     kadangi, grupuotės „Al-Šabab“ teigimu, išpuolis Garisos universitete buvo kerštas už Kenijos kariuomenės žiaurumus Somalyje ir Kenijoje prieš jų šalies piliečius-musulmonus ir pabėgėlius; kadangi grupuotė „Al-Šabab“ įspėjo, kad įvykdys daugiau išpuolių, jei Kenija neatšauks iš Somalio savo pajėgų;

  L.     kadangi Kenija pagrasino uždaryti Dabaab'o pabėgėlių stovyklas ir per 90 dienų išsiųsti namo daugiau nei 360 000 Somalio pabėgėlių;

  M.    kadangi pagarba žmogaus teisėms, vaikų ir jaunų žmonių teisių apsauga ir įgūdžių ugdymas, švietimas ir inovacijos yra esminė ekonominių, socialinių ir kultūrinių galimybių skatinimo priemonė, sudaranti sąlygas šalies vystymuisi ir stiprinanti sėkmingą kovos su terorizmu politiką;

  1.      griežtai smerkia 2015 m. balandžio 2 d. ekstremistų grupuotės „Al-Šabab“ išpuolį prieš studentus Garisos universitete ir reiškia nuoširdžiausią užuojautą visų teroristų grupuotės „Al-Šabab“ išpuolių aukoms ir jų šeimos nariams;

  2.      dar kartą smerkia 2014 m. vasarą įvykdytus grupuotės „Al-Šabab“ išpuolius keliuose Kenijos pakrantės kaimuose, įskaitant Mpeketonį, kur 50 žmonių buvo įvykdyta mirties bausmė; griežtai smerkia 2013 m. rugsėjo 24 d. įsiveržimą į Nairobio „Westage“ prekybos centrą, po kurio buvo rasti 67 žuvusiųjų lavonai; smerkia 2015 m. kovo 25 d. grupuotės „Al-Šabab“ Mogadiše įvykdytą išpuolį, kurio metu žuvo nuolatinis Somalio atstovas Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje (Šveicarija) ambasadorius Yusufas Mohamedas Ismailas Bari-Bari;

  3.      dar kartą patvirtina, kad visų formų ir išraiškų terorizmas yra vienas iš didžiausių pavojų tarptautinei taikai ir saugumui ir kad visi teroro aktai yra nepateisinami nusikaltimai, nesvarbu, kas, kur, kada ir kokiais motyvais juos įvykdė;

  4.      ragina valdžios institucijas skubiai atlikti nešališką ir veiksmingą tyrimą siekiant patraukti atsakomybėn šių smerktinų teroristinių išpuolių vykdytojus, organizatorius, finansuotojus ir rėmėjus;

  5.      ragina Kenijos vyriausybę imtis ryžtingų veiksmų pagal konstituciją ir teisės aktų nuostatas siekiant užtikrinti žmonių, kurie jau nukentėjo nuo išpuolių arba kuriems gresia išpuolių pavojus Garisoje arba kitose vietovėse šiaurėje, apsaugą ir imtis reikiamų veiksmų siekiant apsaugoti studentus, universiteto darbuotojus ir kitus paprastus žmones;

  6.      pabrėžia, kad Kenijos vyriausybė atsakinga už visų šalies piliečių žmogaus teisių užtikrinimą pagal konstituciją ir teisės aktų nuostatas; ragina Kenijos saugumo pajėgas užtikrinti teisėtus atsakomuosius veiksmus siekiant įveikti teroristų keliamą grėsmę; ragina Kenijos vyriausybę užtikrinti šalies teritorijoje esančių pabėgėlių stovyklų saugumą ir apsaugą;

  7.      siūlo savo tvirtą paramą Kenijos žmonėms ir vyriausybei siekiant jų šalyje ir didžiajame regione užkirsti kelią terorizmui ir smurtiniam ekstremizmui, kovoti su jais ir priešintis jiems;

  8.      ragina Kenijos vyriausybę bendradarbiaujant su tarptautiniais ir regioniniais veikėjais kovoti su šia grėsme ir priimti priemones, kuriomis būtų siekiama pagerinti jos piliečių socialinę bei ekonominę padėtį; reikalauja, kad kovojant su radikalizavimu ir terorizmu būtų laikomasi visa apimančio požiūrio, sutelkiant dėmesį į socialinės sanglaudos stiprinimą ir nusikaltimų prevenciją; ragina Kenijos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų siekiant mažinti skurdą, siūlyti užimtumo galimybes, ypač jauniems žmonėms, įgalinti ir gerbti kiekvieną asmeniškai, siekiant pakirsti šaknis nuoskaudoms ir frustracijoms, kuriomis galėtų pasinaudoti smurtiniai ekstremistai;

  9.      yra susirūpinęs tuo, kad grupuotė „Al-Šabab“ kaip tikslinę grupę pasirinko ir savo ekstremistiniais tikslais verbuoja nusivylusius jaunus vyrus iš skurdžiausių Kenijos rajonų;

  10.    ragina ES parengti Kenijai skirtą strategiją, kurioje pagrindinis dėmesys būtų aiškiai skiriamas taikos ir saugumo aspektams, kurie būtini Kenijos vystymuisi ir klestėjimui;

  11.    primena Europos išorės veiksmų tarnybai ir valstybėms narėms apie jų įsipareigojimus pagal 2012 m. birželio mėn. priimtą ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje užtikrinti, kad visuose dialoguose su trečiosiomis šalimis kovos su terorizmu klausimais būtų keliamas žmogaus teisių klausimas;

  12.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kenijos vyriausybei, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir visos Afrikos parlamentui.