Rezolūcijas priekšlikums - B8-0386/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0386/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0382/2015

Procedūra : 2015/2661(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0386/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0386/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0386/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā

(2015/2661(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2015. gada 2. aprīļa paziņojumu,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2015. gada 3. aprīļa paziņojumu par uzbrukumu Garisā, Kenijā,

–       ņemot vērā Āfrikas Savienības (ĀS) Miera un drošības padomes paziņojumu presei tās 497. sanāksmē, kas norisinājās 2015. gada 9. aprīlī, par teroristu uzbrukumu Garisā, Kenijā,

–       ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā ANO 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–       ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–       ņemot vērā ES pamatnostādnes par starptautiskajām humanitārajām tiesībām,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Garisas universitātes koledžai 2015. gada 2. aprīlī uzbruka bruņoti kaujinieki, nogalinot 147 nevainīgus civiliedzīvotājus; tā kā Al-Shabaab — Somālijā bāzēts bruņots islāmistu grupējums — paziņojumā žurnālistiem uzņēmās atbildību par uzbrukumu un publicēja paziņojumu savā tīmekļa vietnē;

B.     tā kā uzbrukumi notika Garisas universitātes koledžā — vienā no koledžām, kas veido Moi universitāti, kura atrodas Ziemeļkenijā, valsts daļā, kurā jau agrāk notikuši Al-Shabaab uzbrukumi;

C.     tā kā Al-Shabaab regulāri vervē un izmanto bērnus un ir uzbrucis studentiem, skolām un citām izglītības iestādēm; tā kā izglītībai ir būtiska loma cīņā pret vardarbīgu ekstrēmismu un fundamentālismu;

D.     tā kā islāmistu kaujinieku grupējums Al-Shabaab ir bijis atbildīgs par neskaitāmiem uzbrukumiem Somālijā un tai tuvējās valstīs, tostarp kaimiņvalstī Kenijā, tiecoties uzspiest islāma ekstrēmistu ideālus;

E.     tā kā 2015. gada 25. martā Al-Shabaab īstenotā uzbrukumā viesnīcai Mogadišu vismaz 15 cilvēki zaudēja dzīvību un tā kā uzbrukumā tika nogalināts arī Somālijas pastāvīgais pārstāvis ANO (Ženēvā) Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari;

F.     tā kā Al-Shabaab ir aizliegts teroristisks grupējums, kas vēlas panākt, lai tā kontrolētajās teritorijās tiktu nesaudzīgi īstenoti šariata likumi; tā kā tiek uzskatīts, ka grupējumā ietilpst vismaz 9000 kaujinieku, tajā skaitā kaujinieki no kaimiņvalstīm, kā arī no Eiropas un ASV; tā kā Al-Shabaab ir arī izveidojis vervēšanas tīklu Kenijā;

G.     tā kā Al-Shabaab ir izveidojis saiknes ar citiem islāmistu grupējumiem Āfrikā, piemēram, Boko Haram Nigērijā un Islāma Magribas al-Qaeda; tā kā grupējuma mērķis ir Somālijā izveidot islāma fundamentālistu valsti; tā kā grupējums reiz kontrolēja Mogadišu un lielu daļu Somālijas lauku teritorijas;

H.     tā kā Al-Shabaab gadu gaitā ir guvis ienākumus no vairākiem atšķirīgiem avotiem, tostarp no citām teroristu grupām, valsts atbalsta, somāliešu diasporas, ziedojumiem, pirātisma, cilvēku nolaupīšanas, naudas izspiešanas no vietējiem uzņēmumiem, nelegālas kokogļu tirdzniecības un cukura kontrabandas;

I.      tā kā gan Kenijas pierobežas rajonos, kur dzīvo daudzi etniskie somālieši, gan Nairobi notiek arī regulāras apšaudes un sprādzienu uzbrukumi, kurus saista ar al-Shabaab grupējumu;

J.      tā kā uzbrukums Garisā ir vēl viens asiņains piemērs tam, kā vardarbīgi ekstrēmisti vēršas pret Kenijas iedzīvotāju tiesībām dzīvot mierā un drošībā un īstenot reliģijas brīvību;

K.     tā kā Al-Shabaab apgalvo, ka uzbrukums Garisas universitātei bija atriebība par Kenijas armijas pastrādātajām zvērībām pret pašas Kenijas islāmticīgajiem iedzīvotājiem un bēgļiem Somālijā un Kenijā; tā kā Al-Shabaab ir brīdinājis, ka, ja Kenija neizvedīs savu bruņoto spēku vienības no Somālijas, notiks vēl vairāk uzbrukumu;

L.     tā kā Kenija ir draudējusi slēgt Dadābas bēgļu nometni un 90 dienu laikā nosūtīt mājās vairāk nekā 360 000 somāliešu bēgļu;

M.    tā kā cilvēktiesību ievērošana, bērnu un jauniešu tiesību aizsardzība un prasmju, izglītības un inovācijas stiprināšana ir būtiski instrumenti ekonomisko, sociālo un kultūras iespēju veicināšanai, valsts attīstības sekmēšanai un sekmīgas terorisma apkarošanas politikas nostiprināšanai,

1.      stingri nosoda Al-Shabaab ekstrēmistu uzbrukumu studentiem Garisas universitātē 2015. gada 2. aprīlī un izsaka dziļu līdzjūtību visiem teroristu grupas Al-Shabaab veikto uzbrukumu upuriem un viņu ģimenēm;

2.      vēlreiz nosoda Al-Shabaab 2014. gada vasarā veiktos uzbrukumus vairākiem ciematiem Kenijas piekrastē, tajā skaitā Mpeketoni, kur tika izpildīts nāvessods 50 cilvēkiem; enerģiski nosoda iebrukumu Westgate iepirkšanās centrā Nairobi 2013. gada 24. septembrī, pēc kura tika atrastas 67 cilvēku mirstīgās atliekas; nosoda Al Shabaab 25. martā Mogadišu izdarīto uzbrukumu, kurā dzīvību zaudēja Somālijas pastāvīgais pārstāvis ANO (Ženēvā) — vēstnieks Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari;

3.      atkārtoti norāda, ka terorisms visos tā veidos un izpausmēs ir viens no visnopietnākajiem draudiem starptautiskajam mieram un drošībai un ka visi terorisma akti, lai kur tie notiktu un lai kas tos īstenotu, ir kriminālnoziegumi un nav attaisnojami, neraugoties uz to pamatojumu;

4.      prasa iestādēm veikt tūlītēju, objektīvu un efektīvu izmeklēšanu, lai sauktu pie atbildības šo nosodāmo terorisma aktu pastrādātājus, organizētājus, finansētājus un atbalstītājus;

5.      mudina Kenijas valdību rīkoties izlēmīgi un saskaņā ar konstitūciju un tiesību aktiem, lai nodrošinātu to personu aizsardzību, kuras pakļautas uzbrukumiem Garisā un citās teritorijās valsts ziemeļos vai kuras apdraud šādi iespējami uzbrukumi, un veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu studentus, universitātes darbiniekus un citus vienkāršos iedzīvotājus;

6.      uzsver, ka Kenijas valdība ir atbildīga par cilvēktiesību garantēšanu visiem tās iedzīvotājiem, kā to paredz konstitūcija un tiesību akti; aicina Kenijas drošības spēkus nodrošināt likumīgu atbildi cīņā ar terorisma draudiem; aicina Kenijas valdību nodrošināt valsts teritorijā izvietoto bēgļu nometņu drošību un aizsardzību;

7.      piedāvā nelokāmu atbalstu Kenijas tautai un valdībai terorisma un vardarbīga ekstrēmisma novēršanā, apkarošanā un nepieļaušanā valstī un plašākā reģionā;

8.      aicina Kenijas valdību sadarbībā ar starptautiskajiem un reģionālajiem dalībniekiem pārvarēt šo apdraudējumu, pieņemot pasākumus savu iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanai; uzstāj, ka ir vajadzīga visaptveroša pieeja radikalizācijas novēršanai un terorisma apkarošanai, galveno uzmanību pievēršot sociālās kohēzijas un noziegumu novēršanas stiprināšanai; aicina Kenijas iestādes pastiprināt centienus samazināt nabadzību, nodrošināt darba izredzes, it īpaši jauniešiem, un nostiprināt un cienīt atsevišķa cilvēka tiesības, lai tādā veidā pašā saknē izskaustu aizvainojumu un vilšanos, ko potenciāli varētu izmantot vardarbīgie ekstrēmisti;

9.      pauž bažas, ka Al-Shabaab savās iesaistīšanas darbībās mērķtiecīgi izvēlas vīlušos jaunus vīriešus Kenijas nabadzīgākajos rajonos, lai pievērstu viņus ekstrēmismam;

10.    aicina ES izstrādāt stratēģiju attiecībā uz Keniju, galveno nozīmi skaidri piešķirot miera un drošības aspektiem, kas ir būtiski Kenijas attīstībai un labklājībai;

11.    atgādina Eiropas Ārējās darbības dienestam un dalībvalstīm par to apņemšanos saskaņā ar 2012. gada jūnijā pieņemto ES Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju nodrošināt, ka visos ar trešām valstīm risinātajos dialogos par terorisma apkarošanu tiek apspriesti cilvēktiesību jautājumi;

12.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Kenijas valdībai, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.