Procedura : 2015/2661(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0386/2015

Teksty złożone :

B8-0386/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/04/2015 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0178

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 134kWORD 68k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0382/2015
27.4.2015
PE555.160v01-00
 
B8-0386/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab (2015/2661(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab (2015/2661(RSP))  
B8‑0386/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając umowę z Kotonu,

–       uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona z dnia 2 kwietnia 2015 r.,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ataków w Garissie w Kenii,

–       uwzględniając oświadczenie prasowe Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej w sprawie ataku terrorystycznego, do którego doszło w Garissie w Kenii, wydane na jej 497. posiedzeniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2015 r.,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–       uwzględniając deklarację ONZ z 1981 r. w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania,

–       uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów,

–       uwzględniając wytyczne UE dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. grupa uzbrojonych napastników zaatakowała Garissa University College w Kenii, zabijając 147 niewinnych cywili; mając na uwadze, że Al-Szabab, zbrojne ugrupowanie islamistyczne z bazą w Somalii, przyznało się do tego ataku w oświadczeniu dla dziennikarzy, które zamieszczone zostało również na stronie internetowej ugrupowania;

B.     mając na uwadze, że do zamachu tego doszło w Garissa University College, wchodzącego w skład Uniwersytetu Moi, zlokalizowanego w północnej Kenii – części kraju, w której często dochodzi do ataków Al-Szabab;

C.     mając na uwadze, że Al-Szabab regularnie rekrutuje dzieci i posługuje się nimi, a także dokonuje napaści na studentów, szkoły i inne placówki szkolnictwa; mając na uwadze, że kształcenie ma podstawowe znaczenie w walce z odwołującym się do przemocy ekstremizmem i fundamentalizmem;

D.     mając na uwadze, że islamskie ugrupowanie Al-Szabab jest odpowiedzialne za liczne ataki w Somalii i sąsiadujących z nią krajach, w tym w sąsiedniej Kenii, których celem jest narzucenie ekstremistycznej islamskiej ideologii;

E.     mając na uwadze, że w dniu 25 marca 2015 r. co najmniej 15 osób straciło życie w przeprowadzonym przez Al-Szabab zamachu na hotel w Mogadiszu oraz mając na uwadze, że jedną z ofiar tego zamachu był stały przedstawiciel Somalii przy ONZ w Genewie (Szwajcaria) Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari;

F.     mając na uwadze, że Al-Szabab jest nielegalną grupą terrorystyczną dążącą do surowego egzekwowania prawa szariatu na kontrolowanych przez siebie terytoriach; mając na uwadze, że szacuje się, iż grupa ta może liczyć nawet 9 000 bojowników wywodzących się zarówno z sąsiednich państw, jak i z Europy i Stanów Zjednoczonych; mając na uwadze, że grupa Al-Szabab utworzyła również służącą rekrutacji sieć w Kenii;

G.     mając na uwadze, że Al-Szabab ma powiązania z innymi grupami islamskimi w Afryce, takimi jak Boko Haram w Nigerii czy Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; mając na uwadze, że dążeniem Al-Szabab jest utworzenie w Somalii fundamentalistycznego państwa islamskiego; mając na uwadze, że grupa ta sprawowała kontrolę nad Mogadiszem i wieloma częściami Somalii;

H.     mając na uwadze, że ugrupowanie Al-Szabab korzysta od lat z szeregu różnych źródeł dochodów, w tym dochodów innych grup terrorystycznych, finansowania przez państwa sponsorujące terroryzm, diasporę somalijską, organizacje charytatywne, dochodów z piractwa, porwań, wymuszeń na lokalnych przedsiębiorstwach, nielegalnego handlu węglem drzewnym oraz przemytu cukru;

I.      mając na uwadze, że zarówno na obszarach granicznych, gdzie wielu Kenijczyków pod względem etnicznym należy do ludności somalijskiej, jak i w Nairobi, regularnie dochodzi do przypisywanych grupie Al-Szabab ataków z użyciem broni palnej i granatów;

J.      mając na uwadze, że zamach w Garissie jest kolejnym krwawym przykładem tego, że posługujący się przemocą ekstremiści usiłują pozbawić ludność Kenii prawa do życia w pokoju, bezpieczeństwie i wolności wyznania;

K.     mając na uwadze, że Al-Szabab utrzymuje, że zamach na uniwersytecie w Garissie był odwetem za akty okrucieństwa kenijskiego wojska wobec muzułmańskich obywateli Kenii i uchodźców w Somalii i Kenii; mając na uwadze, że Al-Szabab grozi, że dojdzie do większej liczby zamachów, jeśli Kenia nie wycofa swoich wojsk z Somalii;

L.     mając na uwadze, że Kenia zagroziła zamknięciem obozów dla uchodźców w pobliżu miejscowości Dadaab i odesłaniem w ciągu 90 dni ponad 360 000 somalijskich uchodźców;

M.    mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka, ochrona praw dzieci i młodych ludzi, a także wzmocnienie umiejętności, kształcenia i innowacji są głównymi sposobami zwiększania gospodarczych, społecznych i kulturowych możliwości, wspierania rozwoju kraju i wzmocnienia skutecznej polityki walki z terroryzmem;

1.      potępia z mocą zamach, jakiego ekstremiści z Al-Szabab dopuścili się w dniu 2 kwietnia 2015 r. na studentach uniwersytetu w Garissie i składa kondolencje ofiarom tych ataków i ich rodzinom;

2.      potępia po raz kolejny napaść Al-Szabab latem 2014 r. na szereg przybrzeżnych wiosek w Kenii, w tym na Mpektonii, gdzie dokonano egzekucji 50 osób; potępia z mocą wtargnięcie w dniu 24 września 2013 r. do centrum handlowego Westgate w Nairobi, po którym odkryto 67 martwych; potępia zamach dokonany przez Al-Szabab w dniu 25 marca w Mogadiszu, w którym zginął ambasador Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, stały przedstawiciel Somalii przy ONZ w Genewie;

3.      powtarza, że terroryzm we wszystkich formach i przejawach stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a każdy akt terrorystyczny jest przestępstwem i nie może być usprawiedliwiony niezależnie od tego, kto i kiedy go popełnił i czym się kierował;

4.      wzywa władze do przeprowadzenia sprawnego, bezstronnego i skutecznego dochodzenia w celu postawienia przed wymiarem sprawiedliwości sprawców i organizatorów tych godnych potępienia czynów, a także wspierających ich finansistów i sponsorów;

5.      wzywa rząd Kenii do zdecydowanego działania w ramach przewidzianych w konstytucji i prawie, aby zapewnić ochronę tych, którzy są celem ataków lub są zagrożeni atakami, zarówno w Garissie, jak i na innych obszarach północnej części kraju, a także do przyjęcia niezbędnych środków w celu ochrony studentów, pracowników uniwersyteckich oraz zwykłych obywateli;

6.      podkreśla odpowiedzialność rządu kenijskiego za zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka wobec wszystkich obywateli w ramach przewidzianych przez konstytucję i prawo; wzywa kenijskie siły bezpieczeństwa do zapewnienia zgodnej z prawem reakcji w celu przeciwstawiania się zagrożeniu terroryzmem; wzywa rząd Kenii do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obozów dla uchodźców na terytorium Kenii;

7.      oferuje niezachwiane poparcie ludności i rządowi Kenii w celu zapobiegania terroryzmowi i posługującemu się przemocą ekstremizmowi w ich kraju, a także w szerszym regionie, oraz w celu zwalczania tych zjawisk i przeciwdziałania im;

8.      wzywa rząd Kenii do stawienia czoła temu zagrożeniu we współpracy z podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi poprzez przyjęcie środków mających na celu poprawę społecznej i gospodarczej sytuacji obywateli Kenii; kładzie nacisk na opracowanie kompleksowego podejścia do problemu zwalczania radykalizacji i przeciwdziałania terroryzmowi, które skupiałoby się na zwiększeniu spójności społecznej i zapobieganiu przestępczości; apeluje do władz kenijskich o nasilenie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa, oferowania perspektyw zatrudnienia, zwłaszcza dla ludzi młodych, a także upodmiotowienia i poszanowania jednostki, aby zlikwidować przyczyny rozżalenia i frustracji, które mogą ewentualnie wykorzystywać posługujący się przemocą ekstremiści;

9.      jest zaniepokojony tym, że część prowadzonej przez Al-Szabab rekrutacji do walki po stronie ekstremistów ukierunkowana jest na pozbawionych złudzeń młodych mężczyzn w najuboższych częściach Kenii;

10.    wzywa UE do opracowania strategii wobec Kenii, skoncentrowanej wyraźnie na aspektach związanych z pokojem i bezpieczeństwem, które są niezbędne dla rozwoju i dobrobytu Kenii;

11.    przypomina Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i państwom członkowskim o ich zobowiązaniu – w ramach Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji, przyjętego w czerwcu 2012 r. – do zagwarantowania poruszania kwestii praw człowieka we wszystkich rodzajach dialogu na temat walki z terroryzmem prowadzonego z krajami trzecimi;

12.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskim, rządowi Kenii, współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz Parlamentowi Panafrykańskiemu.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności