Návrh usnesení - B8-0387/2015Návrh usnesení
B8-0387/2015

NÁVRH USNESENÍ o zavraždění studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0382/2015

Postup : 2015/2661(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0387/2015
Předložené texty :
B8-0387/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0387/2015

Usnesení Evropského parlamentu o zavraždění studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

(2015/2661(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Keni,

–       s ohledem na druhé revidované znění Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června (dále jen „dohoda z Cotonou“), zejména na články 8, 11 a 26 této dohody,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o masakru 28 civilních cestujících ze dne 23. listopadu 2014 a o krveprolití na univerzitě v Garisse ze dne 3. dubna 2015,

–       s ohledem na tiskové prohlášení o teroristickém útoku spáchaném v keňské Garisse, které vydala Rada pro mír a bezpečnost Africké unie (AU) na svém 497. zasedání konaném dne 9. dubna 2015,

–       s ohledem na letecký úder keňských vzdušných sil na výcvikové tábory hnutí aš-Šabáb v Somálsku jako odpověď na krveprolití na univerzitě v Garisse,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–       s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se mezinárodního humanitárního práva,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že se počet teroristických činů páchaných džihádisty zvýšil, přičemž se tyto činy v poslední době zaměřují na nevinné civilní obyvatelstvo, braní rukojmích, bombové útoky, vypalování celých vesnic a měst a páchání sebevražedných útoků na trzích a jiných zalidněných místech, což odporuje postoji mezinárodního společenství na celém světě;

B.     vzhledem k tomu, že nedávný teroristický útok v keňské Garisse byl namířen proti mladým lidem, vzdělání, a tedy proti budoucnosti země; vzhledem k tomu, že mladí lidé ztělesňují naději a mír a jsou budoucím příslibem rozvoje země; vzhledem k tomu, že vzdělání má v boji proti násilnému extremismu a fundamentalismu zásadní význam;

C.     vzhledem k tomu, že ochrana práv dětí a mladistvých a posilování dovedností, vzdělávání a inovací je zásadní pro podporu jejich hospodářských, sociálních a kulturních příležitostí a podporu rozvoje země;

D.     vzhledem k tomu, že pravidelným terčem skupiny aš-Šabáb jsou studenti, školy a další vzdělávací zařízení, například v prosinci 2009 zabil sebevražedný útočník 19 osob na promoci studentů medicíny v somálském Mogadišu a v říjnu 2011 se teroristická skupina přihlásila k odpovědnosti za bombový útok, který si vyžádal 70 životů, včetně studentů čekajících na výsledky zkoušek na somálském ministerstvu školství, rovněž v Mogadišu;

E.     vzhledem k tomu, že od října 2011, kdy keňská vojska vstoupila do jižního Somálska, aby se zapojila do koordinované operace se somálskou armádou proti oblasti kontrolované skupinou aš-Šabáb, poté co tato teroristická skupina zajala čtyři rukojmí, přičemž tři z nich jsou z Evropy a jeden z Jižní Ameriky (Marie Dedieu z Francie, Judith Tebutt ze Spojeného království, Mercedes Garcia ze Španělska a Pilar Bauza z Argentiny), čelí Keňa stále častějším útokům na civilisty;

F.     vzhledem k tomu, že od listopadu 2011 jsou keňské vojenské jednotky součástí mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), kterou dne 19. ledna 2007 zřídila Rada Africké unie pro mír a bezpečnost a dne 20. února 2007 schválila Rada bezpečnosti OSN (rezoluce 1744(2007)13), která před nedávnem dala Africké unii svolení k dalšímu pokračování mise do 30. listopadu 2015 (rezoluce 2182(2014));

G.     vzhledem k tomu, že jedním z hlavních aktérů v boji proti teroristické skupině aš-Šabáb je etiopská armáda a v menším rozsahu i ugandská armáda;

H.     vzhledem k tomu, že teroristická skupina aš-Šabáb spolu s organizací al-Káida pravidelně bombarduje a zabíjí především civilisty v Somálsku a v sousedních zemích, například v červenci 2010 v ugandské Kampale, a mnohem častěji v Keni, kde mezinárodní pozornost vzbudily pouze rozsáhlé akce, ale menší útoky jsou běžnou realitou;

I.      vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb se přihlásila k odpovědnosti za útoky na vesnice Hindi a Gamba v oblasti Lamu a Tana River na keňském pobřeží v červenci 2014, při nichž bylo zavražděno více než sto osob, a za dva útoky v oblasti Mandela na konci roku 2014, při nichž bylo zabito 64 osob;

J.      vzhledem k tomu, že africké pohotovostní síly (ASF) dosud nezahájily svou činnost, a vzhledem k tomu, že EU deklarovala ochotu podpořit africké síly pro udržování míru v rámci své bezpečnostní strategie pro Afriku;

K.     vzhledem k tomu, že podle článku 11 dohody o partnerství AKT-EU „aktivity v oblasti budování míru, předcházení konfliktům a jejich řešení zahrnují zejména podporu vyvažování politických, hospodářských, sociálních a kulturních příležitostí mezi všemi segmenty společnosti, posilování demokratické legitimity a účinnosti správy věcí veřejných, zřizování účinných mechanismů mírového řešení skupinových zájmů, [...] překonávání hranic mezi různými segmenty společnosti, stejně jako podporu aktivní a organizované občanské společnosti“;

1.      co nejdůrazněji odsuzuje účelové teroristické útoky spáchané skupinou aš-Šabáb dne 2. dubna 2015 v Garisse, při nichž bylo zavražděno 147 mladých, nevinných vysokoškolských studentů a dalších 79 utrpělo zranění; ostře odsuzuje veškeré porušování lidských práv, zejména zabíjení lidí na základě jejich náboženského vyznání, přesvědčení a etnického původu;

2.      znovu odsuzuje útok skupiny aš-Šabáb, která v létě roku 2014 přepadla několik vesnic na keňském pobřeží, včetně Mpeketoni, kde bylo popraveno 50 osob; důrazně odsuzuje útok na nákupní centrum Westgate v Nairobi, ke kterému došlo dne 24. září 2013 a po němž bylo nalezeno 67 těl obětí;

3.      vyjadřuje soustrast rodinám obětí a lidu a vládě Keňské republiky; vyjadřuje plnou podporu keňskému lidu tváří v tvář tomuto zavrženíhodnému násilí;

4.      uznává, že skutečná odpověď musí vycházet z koordinované součinnosti s dalšími africkými zeměmi, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku a Radu, aby bezpečnostní a teroristické hrozby v této oblasti řešily ve spolupráci s Africkou unií a podporovaly její klíčové úsilí v boji proti skupině aš-Šabáb prostřednictvím mise AMISOM;

5.      vyzývá EU, aby v Keni uskutečnila program vojenského výcviku keňských vojenských a policejních jednotek a poskytla jim moderní vybavení a aby ve spolupráci s těmito jednotkami bojovala proti terorismu a zabránila rozpínání skupiny aš-Šabáb;

6.      naléhavě vyzývá keňskou vládu, aby vynaložila veškeré úsilí na dodržování zásad právního státu, lidských práv, demokratických zásad a základních svobod, a žádá EU, aby svého mezinárodního partnera vedla tímto směrem a aby poskytla finanční příspěvek na provádění stávajících vládních programů a zahájení vojenské spolupráce v zájmu zajištění národní bezpečnosti a míru a stability v této zemi a v tomto regionu;

7.      vyzývá keňské bezpečnostní síly, aby na teroristickou hrozbu reagovaly v souladu se zákonem; vyzývá keňskou vládu, aby zajistila bezpečnost a ochranu uprchlických táborů na svém území;

8.      vyzývá EU, aby vypracovala strategii pro Keňu, jednoznačně zaměřenou na mírová a bezpečnostní hlediska, která jsou zásadní pro rozvoj a prosperitu Keni;

9.      naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby rozhodně podporovala uplatňování kontinentálních a regionálních mechanismů pro urovnávání konfliktů, především africké pohotovostní síly (ASF);

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Keni, orgánům Africké unie, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj (IGAD), generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN a spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU.