Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0387/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0387/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytų studentų žudynių Kenijoje

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0382/2015

Procedūra : 2015/2661(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0387/2015
Pateikti tekstai :
B8-0387/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0387/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytų studentų žudynių Kenijoje

(2015/2661(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kenijos,

–       atsižvelgdama į antrą kartą iš dalies pakeistą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – Kotonu susitarimas), ypač į jo 8, 11 ir 26 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2014 m. lapkričio 23 d. pareiškimą dėl 28 civilių keliautojų žudynių ir 2015 m. balandžio 3 d. pareiškimą dėl žudynių Garisos universitete,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 9 d. vykusio 497-ojo Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos posėdžio metu paskelbtą pranešimą spaudai dėl teroristinio išpuolio Garisoje (Kenija),

–       atsižvelgdama į Kenijos oro pajėgų antpuolį prieš grupuotės „Al-Šabab“ mokymo stovyklas Somalyje, surengtą reaguojant į žudynes Garisos universitete,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1981 m. Jungtinų Tautų deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–       atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl tarptautinės humanitarinės teisės,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi padaugėjo džihadistų teroristinių veiksmų, kurie pastaruoju metu nukreipti prieš nekaltus civilius gyventojus ir kurių metu imami įkaitai, sprogdinami ir deginami ištisi kaimai ir miestai, vykdomi savižudžių išpuoliai turgaus ir kitose vietose, kuriose yra daug žmonių, ignoruojant tarptautinės bendruomenės reakciją visame pasaulyje;

B.     kadangi naujausias teroristinis išpuolis Garisoje (Kenija) buvo nukreiptas prieš jaunimą, švietimą, t. y. prieš šalies ateitį; kadangi jaunimas yra vilties ir taikos simbolis bei būsimi šalies vystymosi garantai; kadangi švietimas yra itin svarbus kovojant su smurtiniu ekstremizmu ir fundamentalizmu;

C.     kadangi vaikų ir jaunimo teisių apsauga bei įgūdžių, švietimo ir inovacijų stiprinimas yra esminė ekonominių, socialinių ir kultūrinių galimybių bei šalies vystymosi skatinimo priemonė;

D.     kadangi grupuotė „Al-Šabab“ nuolat vykdo išpuolius prieš studentus, mokyklas ir kitas švietimo įstaigas, be kita ko, 2009 m. gruodžio mėn. savižudis sprogdintojas nužudė 19 žmonių medicinos studentų mokslo baigimo ceremonijos Mogadiše metu, o 2011 m. spalio mėn. teroristinė grupuotė prisiėmė atsakomybę už sprogdinimus, kurių metu žuvo 70 žmonių, įskaitant studentus, laukiančius egzaminų rezultatų Švietimo ministerijoje (taip pat Mogadiše);

E.     kadangi nuo 2011 m. spalio mėn., kai Kenijos kariai įžengė į pietinį Somalį dalyvauti su Somalio karinėmis pajėgomis suderintoje operacijoje prieš „Al-Šabab“ kontroliuojamas teritorijas po to, kai ši teroristų grupuotė paėmė keturias įkaites (tris iš Europos ir vieną iš Pietų Amerikos – Marie Dedieu iš Prancūzijos, Judith Tebutt iš Jungtinės Karalystės, Mercedes Garcia iš Ispanijos ir Pilar Bauza iš Argentinos), Kenijoje padaugėjo išpuolių prieš civilius gyventojus;

F.     kadangi nuo 2011 m. lapkričio mėn. Kenijos kariai dalyvauja Afrikos Sąjungos misijoje Somalyje, kurią 2007 m. sausio 19 d. įsteigė Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo taryba ir kuriai 2007 m. vasario 20 d. leidimą suteikė JT Saugumo Taryba (rezoliucija Nr. 1744(2007)13), neseniai leidusi Afrikos Sąjungai iki 2015 m. lapkričio 30 d. toliau vykdyti šią misiją (rezoliucija Nr. 2182 (2014));

G.     kadangi kovojant su teroristų grupuote „Al-Šabab“ labiausiai prisidėjo Etiopijos kariuomenė ir šiek tiek mažiau Ugandos kariuomenė;

H.     kadangi teroristų grupuotė „Al-Šabab“, turinti ryšį su „Al Kaida“, reguliariai bombarduoja ir žudo, visų pirma, civilius gyventojus Somalyje ir kaimyninėse šalyse, pvz., Kampaloje (Uganda) 2010 m. liepos mėn., ir daug dažniau Kenijoje, kur tik didelio masto veiksmai patraukė tarptautinės bendruomenės dėmesį, o mažesni išpuoliai vyksta nuolat;

I.      kadangi grupuotė „Al-Šabab“ prisiėmė atsakomybę už 20014 m. liepos mėn. įvykdytus išpuolius šiuose Kenijos pakrantės kaimuose: Hindi, Gamba, Lamu ir Tana upės, kur daugiau kaip šimtas žmonių buvo nužudyta, taip pat už du išpuolius Mandelos grafystėje 2014m. pabaigoje, per kuriuos 64 žmonės buvo nužudyti;

J.      kadangi Afrikos nuolatinės parengties pajėgos dar nesuformuotos ir kadangi ES pareiškė norinti suteikti paramą Afrikos taikos palaikymo pajėgumams kaip jos Afrikai skirtos saugumo strategijos elementą;

K.     kadangi pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 11 straipsnį „Taikos kūrimo, konfliktų prevencijos ir sprendimo srityje taikomi veiksmai visų pirma apima paramą politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių galimybių subalansavimui visuose visuomenės sluoksniuose, demokratinio teisėtumo ir valdymo veiksmingumo stiprinimui, veiksmingų mechanizmų, skirtų taikiam grupių interesų sutaikinimui, nustatymui, [...] skiriamųjų linijų tarp skirtingų visuomenės sluoksnių panaikinimui, o taip pat paramai aktyviai ir organizuotai pilietinei visuomenei.“;

1.      griežtai smerkia 2015 m. balandžio 2 d. grupuotės „Al-Šabab“ įvykdyta teroristinį išpuolį Garisoje, per kurį jie nužudė 147 jaunus nekaltus universiteto studentus ir sužeidė dar 79; ryžtingai smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus, ypač kai žmonės žudomi dėl jų religijos, įsitikinimų arba etninės kilmės;

2.      dar kartą smerkia 2014 m. vasarą įvykdytus grupuotės „Al-Šabab“ išpuolius Kenijos pakrantės kaimuose, įskaitant Mpeketonį, kur 50 žmonių buvo įvykdyta mirties bausmė; griežtai smerkia 2013 m. rugsėjo 24 d. įsiveržimą į Nairobio „Westage“ prekybos centrą, kuriame buvo rasti 67 žuvusiųjų žmonių kūnai;

3.      reiškia užuojautą aukų šeimoms, Kenijos Respublikos žmonėms ir vyriausybei; palaiko visus Kenijos žmones, jiems susidūrus su šiais šiurkščiais agresijos išpuoliais;

4.      pripažįsta, kad veiksmingas atsakas turi būti organizuojamas derinant veiksmus su kitomis Afrikos šalimis ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Europos Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Tarybą spręsti saugumo ir teroristų grėsmės klausimus šiame regione bendradarbiaujant su Afrikos Sąjunga, remiant jos ryžtingus veiksmus kovoje su grupuote „Al-Šabab“ vykdant Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM);

5.      ragina ES įgyvendinti karinės mokymo misijos programą Kenijoje ir suteikti šiuolaikišką įrangą, bendradarbiaujant su Kenijos kariuomene ir policijos pajėgomis ir jas apmokant siekiant kovoti su terorizmu ir užkirsti kelią tolesniam grupuotės „Al-Šabab“ plitimui;

6.      ragina Kenijos vyriausybę dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi teisės viršenybės principo, žmogaus teisių, demokratijos principų ir pagrindinių laisvių, ir ragina ES vadovauti jos tarptautiniam partneriui šia linkme, sutelkti finansavimą siekiant sustiprinti esamas valdysenos programas ir vykdyti karinį bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą, taiką ir stabilumą šalyje ir regione;

7.      ragina Kenijos saugumo pajėgas užtikrinti teisėtus atsakomuosius veiksmus į teroristų keliamą grėsmę; ragina Kenijos vyriausybę užtikrinti šalies teritorijoje esančių pabėgėlių stovyklų saugumą ir apsaugą;

8.      ragina ES parengti strategiją Kenijai, kurioje pagrindinis dėmesys būtų aiškiai skiriamas taikos ir saugumo aspektams, kurie būtini Kenijos vystymuisi ir klestėjimui;

9.      ragina Europos Sąjunga tvirtai paremti žemyno ir regiono konfliktų valdymo mechanizmų, ypač Afrikos nuolatinės parengties pajėgų, įgyvendinimą

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kenijos vyriausybei, Afrikos Sąjungos institucijoms, Tarpvyriausybinei vystymo institucijai (IGAD), Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai ir AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams.