Návrh uznesenia - B8-0387/2015Návrh uznesenia
B8-0387/2015

NÁVRH UZNESENIA o zabití študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0382/2015

Postup : 2015/2661(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0387/2015
Predkladané texty :
B8-0387/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0387/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o zabití študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

(2015/2661(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Keni,

–       so zreteľom na druhú revidovanú Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len „dohoda z Cotonou“), najmä na jej články 8, 11 a 26,

 

–       so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 23. novembra 2014 o masakre 28 civilných cestujúcich a z 3. apríla 2015 o krvavých jatkách na univerzite v Garisse,

–       so zreteľom na tlačové vyhlásenie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie (AÚ) vydané na jej 497. zasadnutí, ktoré sa konalo 9. apríla 2015, o teroristickom útoku spáchanom v Garisse v Keni,

–       so zreteľom na nálet kenských vzdušných síl na výcvikové tábory skupiny aš-Šabáb v Somálsku, ktorý bol vykonaný v reakcii na krviprelievanie na univerzite v Garisse,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery z roku 1981,

–       so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o medzinárodnom humanitárnom práve,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže teroristické činy džihádistov sa stupňujú, pričom v poslednom čase sa zameriavajú na nevinné civilné obyvateľstvo, branie rukojemníkov, bombové útoky a vypaľovanie celých dedín a miest a páchanie samovražedných útokov na trhoch a iných zaľudnených miestach, čo sa prieči medzinárodnému spoločenstvu na celom svete;

B.     keďže najnovší teroristický útok v Garisse v Keni bol namierený proti mladým ľuďom, vzdelávaniu, a tým proti budúcnosti krajiny; keďže mladí ľudia predstavujú prísľub a mier a rozvoj krajiny bude raz v ich rukách; keďže vzdelanie je mimoriadne dôležité pre boj proti násilnému extrémizmu a fundamentalizmu;

C.     keďže ochraňovanie práv detí a mladých ľudí a posilňovanie zručností, vzdelávania a inovácií sú nevyhnutné na zlepšenie ich hospodárskych, sociálnych a kultúrnych príležitostí a na posilnenie rozvoja krajiny;

D.     keďže skupina aš-Šabáb sa pravidelne zameriava na študentov, školy a iné vzdelávacie zariadenia, v ktorých v decembri 2009 samovražedný bombový atentátnik zabil na promóciách študentov medicíny v Mogadiše 19 ľudí a v októbri 2011 sa táto teroristická skupina prihlásila k zodpovednosti za bombový útok, pri ktorom zahynulo 70 ľudí vrátane študentov čakajúcich na výsledky skúšky na ministerstve školstva, tiež v Mogadiše;

E.     keďže Keňa čelí zvýšenému počtu útokov zacielených na civilné obyvateľstvo od októbra 2011, keď jej jednotky vstúpili do južného Somálska, aby sa so somálskou armádou podieľali na koordinovanej operácii na území kontrolovanom skupinou aš-Šabáb po tom, ako táto teroristická skupina zadržala štyri rukojemníčky, tri z Európy a jednu z Južnej Ameriky (Marie Dedieuovú z Francúzska, Judith Tebuttovú zo Spojeného kráľovstva, Mercedes Garciovú zo Španielska a Pilar Bauzovú z Argentíny);

F.     keďže od novembra 2011 sú kenské jednotky súčasťou misie AMISOM (misia Africkej únie v Somálsku), ktorú vytvorila Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie 19. januára 2007 a ktorú Bezpečnostná rada OSN schválila 20. februára 2007 (rezolúciou č. 1744(2007)13), na základe ktorej AÚ dostala nedávno zelenú, aby pokračovala vo svojej misii do 30. novembra 2015 (rezolúcia č. 2182(2014));

G.     keďže jedným z hlavných prispievateľov k boju proti teroristickej skupine aš-Šabáb je etiópska armáda a v menšom rozsahu ugandská armáda;

H.     keďže teroristická skupina aš-Šabáb spolu so sieťou al-Káida pravidelne bombarduje a zabíja najmä civilné obyvateľstvo v Somálsku, ako aj v susedných krajinách, ako napríklad v júli 2010 v Kampale v Ugande a oveľa častejšie v Keni, kde medzinárodnú pozornosť upútali len rozsiahle akcie, hoci k útokom menšieho rozsahu tu dochádza stále;

I.      keďže skupina aš-Šabáb sa prihlásila k zodpovednosti za útoky spáchané v júli 2014 v dedine Hindi v okrese Lamu a v dedine Gamba v okrese Tana River na kenskom pobreží, kde bolo popravených viac ako sto ľudí, a za dva útoky spáchané v okrese Mandera koncom roka 2014, pri ktorých bolo zabitých 64 ľudí;

J.      keďže africké pohotovostné sily (African Standby Force – ASF) ešte nie sú akcieschopné a keďže EÚ vyjadrila ochotu podporiť spôsobilosti Afriky na udržiavanie mieru v rámci svojej stratégie bezpečnosti Afriky;

K.     keďže podľa článku 11 dohody o partnerstve AKT – ES „aktivity v oblasti budovania mieru, predchádzania konfliktom a ich riešenia zahŕňajú najmä podporu vyrovnaných politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych príležitostí medzi všetkými časťami spoločnosti, posilňovania demokratickej legitimity a účinnosti vládnutia, zavádzania efektívnych mechanizmov mierového zosúladenia skupinových záujmov, […] preklenutia deliacich čiar medzi rôznymi časťami spoločnosti, ako aj podporu aktívnej a organizovanej občianskej spoločnosti“;

1.      čo najdôraznejšie odsudzuje zámerný teroristický útok spáchaný skupinou aš-Šabáb 2. apríla 2015 v Garisse, pri ktorom bolo zavraždených 147 mladých nevinných študentov univerzity a ďalších 79 bolo zranených; rázne odsudzuje všetky porušenia ľudských práv, najmä keď dochádza k zabíjaniu ľudí na základe ich náboženstva, viery a etnického pôvodu;

2.      opätovne odsudzuje útoky, ktoré spáchala skupina aš-Šabáb počas leta 2014 vo viacerých pobrežných kenských dedinách vrátane mesta Mpeketoni, kde bolo popravených 50 ľudí; dôrazne odsudzuje útok v nákupnom centre Westgate v Nairobi z 24. septembra 2013, ktorý si vyžiadal 67 mŕtvych;

3.      vyjadruje sústrasť rodinám obetí a obyvateľom a vláde Kenskej republiky; po týchto odsúdeniahodných aktoch agresie stojí za kenským ľudom;

4.      uznáva, že skutočná odpoveď musí vychádzať z koordinovaných opatrení prijatých spolu s ďalšími africkými krajinami, a vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Radu, aby riešili bezpečnostné a teroristické hrozby v tejto regionálnej oblasti v spolupráci s Africkou úniou, v rámci podpory jej kľúčového úsilia zameraného na boj proti skupine aš-Šabáb prostredníctvom misie AMISOM;

5.      vyzýva EÚ, aby v Keni zaviedla program vojenskej výcvikovej misie, aby poskytla moderné vybavenie a aby pri tom spolupracovala s kenskými vojenskými a policajnými silami a cvičila tieto sily s cieľom bojovať proti terorizmu a brániť rozširovaniu skupiny aš-Šabáb;

6.      naliehavo vyzýva kenskú vládu, aby spravila všetko pre dodržiavanie zásad právneho štátu, ľudských práv, demokratických zásad a základných slobôd, a vyzýva EÚ, aby viedla svojho medzinárodného partnera týmto smerom a aby spoločne finančne prispievali k posilňovaniu existujúcich programov riadenia a spolupracovali vo vojenskej oblasti s cieľom zaistiť národnú bezpečnosť a priniesť do krajiny a regiónu mier a stabilitu;

7.      vyzýva kenské bezpečnostné sily, aby v boji proti tejto teroristickej hrozbe zabezpečili odozvu v medziach zákona; vyzýva kenskú vládu, aby zaistila bezpečnosť a ochranu utečeneckých táborov na svojom území;

8.      vyzýva EÚ, aby vypracovala svoju stratégiu pre Keňu s jasným zameraním na mier a bezpečnostné aspekty, ktoré sú pre rozvoj a prosperitu Kene nevyhnutné;

9.      naliehavo vyzýva Európsku úniu, aby dôrazne podporovala zavádzanie kontinentálnych a regionálnych mechanizmov na zvládanie konfliktov, najmä afrických pohotovostných síl (ASF);

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Kene, inštitúciám Africkej únie, Medzivládnemu úradu pre rozvoj (IGAD), generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov a spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.