Návrh usnesení - B8-0388/2015Návrh usnesení
B8-0388/2015

NÁVRH USNESENÍ o pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0382/2015

Postup : 2015/2661(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0388/2015
Předložené texty :
B8-0388/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0388/2015

Usnesení Evropského parlamentu o pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

(2015/2661(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Keni, zejména usnesení ze dne 15. ledna 2013 o strategii EU pro oblast Afrického rohu[1],

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 3. dubna 2015,

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna,

–       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001), 1566 (2004) a 1624 (2005), které zahrnují základní prvky mezinárodního právního rámce pro boj proti terorismu,

–       s ohledem na globální strategii OSN pro boj proti terorismu přijatou dne 8. září 2006,

–       s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–       s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských právech z roku 1966,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na dohodu o partnerství z Cotonou,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 2. dubna 2015 vtrhli ozbrojenci skupiny aš-Šabáb do prostor univerzity v keňské Garisse a zabili 148 studentů a dalších 79 zranili;

B.     vzhledem k tomu, že tyto útoky byly zaměřeny na nemuslimské studenty;

C.     vzhledem k tomu, že za organizátora útoků označila keňské vláda vysoce postaveného úředníka aš-Šabáb Mohameda Kuna;

D.     vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb se ve veřejném prohlášení přihlásila k odpovědnosti za tyto útoky a oznámila, že je s Keňou ve válečném stavu a že jejím posláním je propagovat misionářskou činnost a šířit deviantní ideologii;

E.     vzhledem k tomu, že v listopadu 2014 studenti na univerzitě Garissa protestovali proti nedostatečné bezpečnosti v prostorách školy, přičemž jejich protesty nebraly místní orgány vážně;

F.     vzhledem k tomu, že keňské orgány měly informace o tom, že by ve škole mohlo dojít k útoku, avšak tým rychlé reakce této země nemohl několik hodin po masakru opustit Nairoby, jelikož čekal na dopravu, a na místo se tak dostavil dlouho po novinářích a politicích;

G.     vzhledem k tomu, že v návaznosti na tuto opožděnou reakci byla propuštěna řada vysokých úředníků a bylo oznámeno, že bude zaměstnáno 10 000 nových příslušníků policie;

H.     vzhledem k tomu, že ozbrojenci byli somálskými a keňskými státními příslušníky, což upozornilo na schopnost skupiny aš-Šabáb najímat bojovníky z řad občanů této země;

I.      vzhledem k tomu, že v říjnu 2011 rozmístila Keňa v Somálsku své jednotky, aby zabránila aš-Šabáb v ohrožování hranic;

J.      vzhledem k tomu, že od té doby provedli příslušníci aš-Šabáb několik dalších smrtelných útoků;

K.     vzhledem k tomu, že Etiopie, Džibutsko, Keňa a Uganda poskytly vojenskou a politickou podporu úsilí o dosažení stability v této oblasti, zejména prostřednictvím mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), a pokusily se tak o nalezení schůdného řešení pro bezpečnost a stabilitu v oblasti, která patří Afričanům a kterou Afričané řídí, a to za aktivní podpory mezinárodního společenství; vzhledem k tomu, že Africká unie je cenným partnerem pro zajištění míru a stability v této oblasti;

L.     vzhledem k tomu, že EU je pro AMISON hlavním dárcem;

M.    vzhledem k tomu, že vojenská výcviková mise EU (EUTM Somalia) vycvičila v Ugandě tisíce somálských vojáků, kteří se významným způsobem podíleli na osvobozování rozsáhlých oblastí Somálska z rukou aš-Šabáb;

N.     vzhledem k tomu, že EU podnikla od roku 2011 řadu iniciativ na podporu bezpečnosti a míru v oblasti Afrického rohu, například jmenovala zvláštního zástupce pro oblast Afrického rohu;

O.     vzhledem k tomu, že protiteroristická činnost keňských úřadů, jako je operace Usalama Watch a operace protiteroristické policejní jednotky, vedly k marginalizaci a stigmatizaci muslimských komunit v Keni;

1.      vyjadřuje hluboké politování nad ztrátou životů studentů univerzity v Garisse a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí;

2.      stojí bok po boku keňským občanům v jejich odhodlání bojovat proti všem podobám terorismu v zemi a hájit lidská práva, zejména právo na vzdělávání;

3.      vyzývá keňskou vládu, aby převzala odpovědnost a zabývala se násilím skupiny aš-Šabáb a jeho příčinami; vyjadřuje politování nad opožděnou reakcí policejních jednotek a vítá okamžitá opatření, která v návaznosti na tuto událost přijaly keňské orgány;

4.      naléhavě vyzývá keňské orgány, aby zajistily, že nebude docházet k rozdělení mezi náboženskými vyznáními a ke spojování muslimské komunity se skupinou aš-Šabáb, a aby přijaly veškerá opatření k zachování jednoty země v zájmu zajištění sociálního a hospodářského růstu a stability této země a důstojnosti a lidských práv jejích obyvatel;

5.      vyzývá keňskou vládu, vůdce opozice a náboženské vůdce, aby se zabývali historickými křivdami, kterými jsou marginalizace, rozdíly mezi jednotlivými regiony v zemi a institucionální diskriminace, a aby zajistili, že protiteroristické operace budou zaměřeny pouze na pachatele a nikoli na širší technické a náboženské komunity;

6.      připomíná, že svoboda náboženského vyznání je základním právem, a důrazně odsuzuje jakékoli násilí či diskriminaci na základě náboženského vyznání;

7.      vyzývá k důkladnému prošetření útoků, odhalení viníků a jejich potrestání;

8.      trvá na tom, že spirálou násilí skupiny aš-Šabáb je třeba se zabývat spolu se sousedními zeměmi; žádá EU, aby v této věci poskytla veškerou finanční, logistickou a odbornou podporu, včetně možnosti uplatnění afrického mírového projektu a nástrojů EU pro řešení krizí;

9.      vítá připravenost somálské vlády k zahájení rozhovorů s členy skupiny aš-Šabáb, kteří se vzdali; zdůrazňuje, že vážná diskuse může začít teprve poté, co skupina aš-Šabáb prohlásí, že chce být součástí řešení pro Somálsko; poukazuje na význam nedávných vojenských vítězství somálské národní armády a vojenských složek AU, které osvobodily města a trasy z nadvlády skupiny aš-Šabáb; bere na vědomí úmrtí Ahmeda Godanea, vůdce skupiny aš-Šabáb;

10.    žádá EU, aby nadále podporovala misi AMISOM a financovala EUTM Somalia a aby zajistila odpovídající finanční a lidské zdroje na podporu práce zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu a přímý přístup ke strukturám rozvojové a humanitární politiky SBOP a EU;

11.    vitá iniciativy Rady pro mír a bezpečnost Africké unie a vyzývá Africkou unii, aby spolu se všemi zúčastněnými zeměmi naléhavě přijala konkrétní opatření s cílem koordinovat boj proti teroristickým skupinám v oblasti Sahelu;

12.    naléhavě vyzývá EU, aby dala podnět k ucelené a koordinované celosvětové reakci s cílem bojovat proti radikalizaci a financování terorismu ve světě; připomíná, že terorismus představuje celosvětovou hrozbu, která vyžaduje celosvětovou reakci; vyjadřuje politování nad nedostatečnou pozorností, kterou svět věnuje útokům, které se týkají nás všech;

13.    vyzývá EU, aby monitorovala svůj regionální projekt věnovaný praní peněz a boji proti financování terorismu, který je zaměřen na posílení kapacit finančních zpravodajských jednotek a dalších donucovacích orgánů a na vytvoření užšího spojení mezi příslušnými orgány v regionu;

14.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Keni a vládám a parlamentům všech zemí Afrického rohu a Africké unie.