Forslag til beslutning - B8-0388/2015Forslag til beslutning
B8-0388/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om forfølgelse af kristne i verden i forbindelse med terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0382/2015

Procedure : 2015/2661(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0388/2015
Indgivne tekster :
B8-0388/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0388/2015

Europa-Parlamentets beslutning om forfølgelse af kristne i verden i forbindelse med terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya

(2015/2661(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Kenya, navnlig sin beslutning af 15. januar 2013 om EU's strategi for Afrikas Horn[1],

–       der henviser til den erklæring, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik fremsatte den 3. april 2015,

–       der henviser til de erklæringer, der er blevet fremsat af FN's generalsekretær, Ban Ki-moon,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001), 1566 (2004) og 1624 (2005), der omfatter de væsentligste elementer i de internationale retlige rammer for bekæmpelse af terrorisme,

–       der henviser til FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme, som blev vedtaget 8. september 2006,

–       der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–       der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra 1981,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige rettigheder fra 1966,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at al-Shaab-militante den 2. april 2015 trængte ind på universitetets område i Garissa i Kenya og dræbte 148 studerende og sårede 79;

B.     der henviser til, at angrebene især var rettet mod ikke-muslimske studerende;

C.     der henviser til, at den kenyanske regering har udpeget Mohamed Kuno, et højt placeret al-Shabaab-medlem, som hovedansvarlig for angrebet;

D.     der henviser til, at al-Shabaab i en offentlig erklæring har påtaget sig ansvaret for angrebene og meddelt, at gruppen er i krig med Kenya, og at den har indledt en mission for at udbrede missionsaktiviteter og udrydde afvigende ideologier;

E.     der henviser til, at studenter fra universitetet i Garissa i november 2014 protesterede over manglen på sikkerhed på universitetets område, men ikke blev taget alvorligt af myndighederne;

F.     der henviser til, at de kenyanske myndigheder havde modtaget efterretninger om, at der var risiko for et angreb på universitetets område, men at landets hurtige indsatshold først var i stand til at forlade Nairobi adskillige timer efter massakren, fordi det måtte vente på transport, og nåede frem længe efter journalister og politikere;

G.     der henviser til, at ledende politifolk som konsekvens af den forsinkede indsats er blevet suspenderet, og at det er blevet meddelt, at der vil blive ansat 10 000 nye politifolk;

H.     der henviser til, at gerningsmændene var somaliske og kenyanske statsborgere, hvilket understreger al-Shabaabs evne til at rekruttere i landet;

I.      der henviser til, at Kenya i oktober 2011 indsatte tropper i Somalia i et forsøg på at standse al-Shabaabs trusler mod grænsen;

J.      der henviser til, at al-Shabaab siden da har begået flere dødelige angreb i Kenya;

K.     der henviser til, at Etiopien, Djibouti, Kenya og Uganda har ydet militær og politisk støtte til bestræbelserne på at opnå stabiliteten i regionen, især gennem Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM), og derved arbejder for en bæredygtig løsning for sikkerhed og stabilitet i regionen, som skabes og ledes af de afrikanske lande med aktiv støtte fra det internationale samfund; der henviser til, at Den Afrikanske Union er en værdifuld partner for fred og stabilitet i regionen;

L.     der henviser til, at EU er AMISOM's største donor;

M.    der henviser til, at EU's militære uddannelsesmission (EUTM Somalia) har uddannet tusinder af somaliske soldater i Uganda, som har spillet en vigtig rolle i tilbageerobringen af store områder i Somalia, som har været under al-Shabaabs kontrol;

N.     der henviser til, at EU har taget adskillige initiativer siden 2011 for at fremme sikkerhed og fred på Afrikas Horn og bl.a har udpeget en særlig repræsentant for Afrikas Horn;

O.     der henviser til, at de kenyanske myndigheders antiterroraktiviteter såsom Usalama Watch-operationen og operationer udført af antiterror-politienheder har skabt marginalisering og stigmatisering af de muslimske samfund i Kenya;

1.      beklager tabet af liv på universitetet i Garissa og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier;

2.      støtter op om det kenyanske folks beslutsomme bekæmpelse af alle former for terrorisme i deres land og forsvar for deres menneskerettigheder, især retten til uddannelse;

3.      opfordrer den kenyanske regering til at påtage sig sit ansvar og til at sætte ind over for den vold, som al-Shabaab står bag, samt årsagerne til den; beklager politistyrkernes forsinkede reaktion og påskønner de omgående konsekvenser, der blev draget af de kenyanske myndigheder;

4.      opfordrer de kenyanske myndigheder til at sikre, at enhver opdeling mellem trosretninger såvel som dragning af paralleller mellem muslimske samfund og al-Shabaab undgås, og til at træffe alle foranstaltninger til at sikre, at der værnes om landets enhed af hensyn til dets sociale og økonomiske vækst og stabilitet samt dets folks værdighed og menneskerettigheder;

5.      opfordrer den kenyanske regering, oppositionsledere og religiøse ledere til at tage fat på problemerne med historiske klager over marginalisering, regionale opdelinger i landet og institutionel diskrimination og til at sikre, at antiterrorhandlinger kun rettes mod gerningsmændene og ikke mod bredere etniske eller religiøse samfund;

6.      erindrer om, at religionsfrihed er en grundlæggende ret, og fordømmer kraftigt enhver form for vold eller diskrimination på grund af religion;

7.      opfordrer til, at der gennemføres en grundig efterforskning efter angrebene med henblik på at identificere og retsforfølge de ansvarlige;

8.      fastholder, at der må sættes ind over for al-Shabaabs voldsspiral i samarbejde med nabolandene; anmoder EU om at tilvejebringe al nødvendig finansiel, logistisk og ekspertmæssig støtte i denne forbindelse, herunder muligheden for at inddrage fredsfaciliteten for Afrika og EU's kriseforvaltningsredskaber;

9.      glæder sig over, at den somaliske regering er villig til at indlede forhandlinger med medlemmer af al-Shabaab, der har overgivet sig; understreger, at der kun kan indledes seriøse drøftelser, når al-Shabaab erklærer, at den ønsker at være en del af løsningen for Somalia; understreger betydningen af den militære fremgang, som den somaliske nationale hær og AU-styrker for nylig har haft, idet de har befriet byer og veje fra al-Shabaabs kontrol; noterer sig, at Ahmed Godane, al-Shabaabs leder, er død;

10.    anmoder EU om at fastholde sin støtte til AMISOM og til at vedblive med at finansiere EUTM Somalia samt til at sikre passende finansielle og menneskelige ressourcer til støtte for EU's særlige repræsentant for Afrikas Horns arbejde og direkte adgang til FSFP og EU's udviklings- og humanitærpolitiske strukturer;

11.    hilser Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds initiativer velkommen og opfordrer Den Afrikanske Union til sammen med alle de berørte lande omgående at tage konkrete skridt til at koordinere bekæmpelsen af terrorgrupper i Sahelregionen;

12.    opfordrer EU til at indlede en omfattende og koordineret global indsats for at bekæmpe radikalisering og finansiering af terrorisme i verden; minder om, at terrorisme er en global trussel, som kræver et globalt svar; beklager den utilstrækkelige internationale opmærksomhed over for angreb, som påvirker os alle;

13.    opfordrer EU til at overvåge sit regionale projekt til bekæmpelse af hvidvaskning og finansieringen af terrorisme med henblik på at styrke de finansielle efterretningsenheders og andre retshåndhævende organers kapacitet samt etablere tættere forbindelse mellem de relevante myndigheder i regionen;

14.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Kenyas regering og parlament, regeringerne og parlamenterne i alle lande på Afrikas Horn samt Den Afrikanske Union.