Resolutsiooni ettepanek - B8-0388/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0388/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK kristlaste tagakiusamise kohta maailmas seoses üliõpilaste tapmisega terrorirühmituse Al-Shabaab poolt Keenias

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0382/2015

Menetlus : 2015/2661(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0388/2015
Esitatud tekstid :
B8-0388/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0388/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon kristlaste tagakiusamise kohta maailmas seoses üliõpilaste tapmisega terrorirühmituse Al-Shabaab poolt Keenias

(2015/2661(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Keenia kohta, eriti 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni Aafrika Sarve piirkonda käsitleva ELi strateegia kohta[1],

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 3. aprilli 2015. aasta avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni avaldusi,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1373 (2001), 1566 (2004) ja 1624 (2005), mis hõlmavad terrorismivastase võitluse rahvusvahelise õigusraamistiku olulisi osi,

–       võttes arvesse ÜRO ülemaailmse terrorismivastase võitluse strateegiat, mis võeti vastu 8. septembril 2006,

–       võttes arvesse 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–       võttes arvesse 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–       võttes arvesse 1966. aasta kodanikuõiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse Cotonou partnerluslepingut,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 2. aprillil 2015 sisenesid Al-Shabaabi võitlejad Keenias Garissa ülikoolilinnakusse ning tapsid 148 tudengit ja vigastasid 79 inimest;

B.     arvestades, et rünnakud olid spetsiaalselt suunatud mittemoslemitest tudengite vastu;

C.     arvestades, et Keenia valitsuse sõnul on rünnakute kavandaja Al-Shabaabi kõrge juht Mohamed Kuno;

D.     arvestades, et Al-Shabaab teatas avalikult, et võtab endale rünnakute eest vastutuse, ja kuulutas, et on Keenia vastu sõjas, olles võtnud endale ülesandeks teha misjonitööd ja levitada kõrvalekalduvat ideoloogiat;

E.     arvestades, et 2014. aasta novembris protestisid Garissa ülikooli tudengid ülikoolilinnaku ebaturvalisuse vastu, kuid ametivõimud ei võtnud nende protesti tõsiselt;

F.     arvestades, et Keenia ametivõimudel oli luureteavet selle kohta, et ülikoolilinnaku vastu võidakse kavandada rünnakut, kuid riigi kiirreageerimisüksus ei saanud Nairobist lahkuda mitme tunni jooksul pärast veresauna toimumist, kuna ootas transporti, ning jõudis kohale palju hiljem kui ajakirjanikud ja poliitikud;

G.     arvestades, et hilinenud reageerimise tõttu on juhtivametnikud ametist kõrvaldatud ja riik on teatanud 10 000 uue politseiametniku värbamisest;

H.     arvestades, et relvastatud isikud olid Somaalia ja Keenia kodanikud, mis rõhutab Al-Shabaabi võimekust värvata endale liikmeid riigi seest;

I.      arvestades, et 2011. aasta oktoobris saatis Keenia relvajõude Somaaliasse, püüdes teha lõpu Al-Shabaabi poolt tulenevale ohule piiril;

J.      arvestades, et sellest alates on Al-Shabaab korraldanud Keenias mitmeid surmavaid rünnakuid;

K.     arvestades, et Etioopia, Djibouti, Keenia ja Uganda on sõjaliselt ja poliitiliselt, eelkõige Aafrika Liidu missiooni kaudu Somaalias (AMISOM) toetanud pingutusi saavutada piirkonnas stabiilsus ning teevad rahvusvahelise kogukonna aktiivsel toel tööd selle nimel, et leida piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse tagamiseks toimiv lahendus, mille eest Aafrika vastutaks ja mida aafriklased juhiksid; arvestades, et Aafrika Liit on selles piirkonnas rahu ja stabiilsuse saavutamisel väärtuslik partner;

L.     arvestades, et EL on AMISOMi suurim rahastaja;

M.    arvestades, et ELi sõjaline väljaõppemissioon (EUTM Somalia) on koolitanud Ugandas tuhandeid Somaali sõdureid, kellel on olnud oluline roll suurte Somaalia alade Al-Shabaabi kontrolli alt vabastamisel;

N.     arvestades, et EL on 2011. aastast alates teinud mitmeid algatusi Aafrika Sarve piirkonnas julgeoleku ja rahu edendamiseks ning on eelkõige nimetanud Aafrika Sarve piirkonda eriesindaja;

O.     arvestades, et Keenia ametivõimude terrorismivastane tegevus, nt operatsioon Usalama Watch ja politsei terrorismivastase võitluse üksuse poolt läbi viidud operatsioonid, on toonud kaasa Keenia moslemikogukondade tõrjumise ja häbimärgistamise;

1.      väljendab kahetsust inimohvrite pärast Garissa ülikoolis ja avaldab sügavat kaastunnet ohvrite perekondadele;

2.      seisab Keenia rahvaga õlg õla kõrval, et võidelda terrorismi kõigi vormide vastu nende riigis ja kaitsta inimõigusi, eelkõige õigust haridusele;

3.      palub, et Keenia valitsus võtaks endale vastutuse ning võtaks meetmeid Al-Shabaabi vägivalla ja selle algpõhjuste vastu; peab kahetsusväärseks politseiüksuste hilist reageerimist ja tunneb heameelt, et sellele järgnesid viivitamatud meetmed Keenia ametivõimude poolt;

4.      nõuab tungivalt, et Keenia ametivõimud tagaksid, et hoitakse ära usukogukondade lõhestamine ja paralleelide otsimine moslemikogukonna ja Al-Shabaabi vahel, ning võtaksid kõik meetmed, et tagada riigi ühtsuse säilitamine Keenia sotsiaalse ja majandusliku arengu ja stabiilsuse nimel ning oma rahva väärikuse ja inimõiguste kaitsmiseks;

5.      palub, et Keenia valitsus ning opositsiooni- ja usujuhid tegeleksid tõrjutusest, riigi piirkondlikust lõhestatusest ja institutsioonilisest diskrimineerimisest tuleneva ajaloolise ebaõiglusega ning tagaksid, et terrorismivastased operatsioonid oleksid suunatud üksnes toimepanijate vastu, mitte etniliste ja usukogukondade vastu laiemalt;

6.      tuletab meelde, et usuvabadus on üks põhiõiguseid, ning mõistab sügavalt hukka igasuguse vägivalla ja diskrimineerimise usutunnistuse tõttu;

7.      nõuab, et rünnakute järgselt viidaks läbi põhjalik uurimine, et selgitada välja vastutajad ja nad kohtu ette tuua;

8.      rõhutab, et Al-Shabaabi poolse vägivalla eskaleerumist tuleb käsitleda koos naaberriikidega; palub ELil anda selleks kogu vajalik rahaline, logistiline ja eksperdiabi, sealhulgas võimalus kasutada Aafrika rahutagamisrahastut ja ELi kriisiohjamise vahendeid;

9.      tunneb heameelt Somaalia valitsuse valmisoleku üle alustada kõnelusi Al-Shabaabi allaandnud liikmetega; rõhutab, et tõsised arutelud saavad alata alles siis, kui Al-Shabaab kinnitab, et ta tahab olla osa lahendusest Somaalia jaoks; rõhutab Somaalia rahvaarmee ja Aafrika Liidu vägede hiljutiste sõjaliste võitude olulisust, vabastades linnu ja maanteid Al-Shabaabi kontrolli alt; võtab teadmiseks Al-Shabaabi juhi Ahmed Godane surma;

10.    palub, et EL jätkaks AMISOMi toetamist ja EUTM Somalia rahastamist ning tagaks Aafrika Sarve piirkonda nimetatud ELi eriesindaja töö toetuseks piisavad rahalised ja inimressursid ning otsese juurdepääsu ÜJKP-le ja ELi arengu- ja humanitaarpoliitika vahenditele;

11.    kiidab heaks Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu algatused ning kutsub Aafrika Liitu üles võtma kiiresti koos kõigi asjaomaste riikidega konkreetseid meetmeid, et koordineerida võitlust terrorirühmituste vastu Saheli piirkonnas;

12.    nõuab tungivalt, et EL algataks laiaulatusliku ja koordineeritud ülemaailmse operatsiooni radikaliseerumise ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks; tuletab meelde, et terrorism on ohuks kogu maailmas ja see nõuab ülemaailmseid meetmeid; peab kahetsusväärseks, et meid kõiki puudutavad rünnakud pälvivad rahvusvaheliselt vähe tähelepanu;

13.    nõuab, et EL jälgiks oma piirkondlikku projekti, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisega ning mille eesmärk on tugevdada rahapesu andmebüroode ja muude õiguskaitseorganite suutlikkust ning luua tihedamad sidemed piirkonna asjaomaste ametiasutuste vahel;

14.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Keenia valitsusele ja parlamendile ning kõigi Aafrika Sarve ja Aafrika Liidu riikide valitsustele ja parlamentidele.