Päätöslauselmaesitys - B8-0388/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0388/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0382/2015

Menettely : 2015/2661(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0388/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0388/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0388/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa

(2015/2661(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Keniasta ja erityisesti 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta[1],

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 3. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin antamat julkilausumat,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1373 (2001), 1566 (2004) ja 1624 (2005), joihin sisältyvät terrorismin torjuntaa koskevien kansainvälisten oikeussääntöjen keskeiset osat,

–       ottaa huomioon 8. syyskuuta 2006 hyväksytyn YK:n maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen strategian,

–       ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–       ottaa huomioon vuonna 1981 annetun ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että al-Shabaabin taistelijat tunkeutuivat 2. huhtikuuta 2015 Garissan yliopiston kampukselle Keniassa tappaen 148 opiskelijaa ja haavoittaen 79:ää;

B.     huomauttaa, että iskun kohteena olivat nimenomaan muut kuin islaminuskoiset opiskelijat;

C.     ottaa huomioon, että Kenian hallitus nimesi iskun pääsuunnittelijaksi Mohamed Kunon, al-Shabaabin korkea-arvoisen johtajan;

D.     ottaa huomioon, että al-Shabaab otti julkisuuteen antamassaan lausunnossa vastuun iskusta ja ilmoitti olevansa sodassa Kenian kanssa siksi, että se on ottanut tehtäväkseen edistää lähetystyötä ja levittää harhaoppista ideologiaa;

E.     ottaa huomioon, että Garissan yliopiston opiskelijat osoittivat marraskuussa 2014 mieltään kampuksen puutteellisia turvajärjestelyjä vastaan, mutta viranomaiset eivät ottaneet heitä vakavasti;

F.     toteaa, että Kenian viranomaisilla oli tiedustelutietoa, jonka mukaan kampuksella voitaisiin toteuttaa isku, mutta maan nopean toiminnan ryhmä ei pystynyt lähtemään Nairobista tuntikausiin verilöylyn jälkeen, koska se odotti kulkuvälineiden saapumista, ja se saapui perille paljon toimittajia ja poliitikkoja myöhemmin;

G.     huomauttaa, että hitaan toiminnan takia korkea-arvoisia virkamiehiä on pidätetty virastaan ja on ilmoitettu 10 000 uuden poliisin palkkaamisesta;

H.     toteaa, että ampujat olivat Somalian ja Kenian kansalaisia, mikä osoittaa, että al-Shabaab kykenee värväämään taisteilijoita riveihinsä maan sisällä;

I.      ottaa huomioon, että Kenia siirsi lokakuussa 2011 joukkoja Somaliaan pysäyttääkseen al-Shabaabin raja-alueella muodostaman uhkan;

J.      huomauttaa, että al-Shabaab on sittemmin tehnyt Keniassa useita kuolonuhreja vaatineita iskuja;

K.     ottaa huomioon, että Etiopia, Djibouti, Kenia ja Uganda ovat antaneet sotilaallista ja poliittista tukea ponnistuksille alueen vakauttamiseksi etenkin Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) kautta ja ovat siten pyrkineet siihen, että kansainvälisen yhteisön aktiivisella tuella alueen turvallisuuteen ja vakauteen saataisiin aikaan elinkelpoinen ratkaisu Afrikan vastuulla ja Afrikan johdolla; katsoo, että Afrikan unioni on arvokas rauhan ja vakauden kumppani alueella;

L.     toteaa, että EU on AMISOM-operaation merkittävin avunantaja;

M.    toteaa, että EU:n toteuttamassa Somalian sotilaskoulutusoperaatiossa Ugandassa on koulutettu tuhansia somalisotilaita, joilla on ollut suuri merkitys al-Shabaabin Somaliassa valtaamien laajojen alueiden palauttamisessa viranomaisten määräysvaltaan;

N.     ottaa huomioon, että EU on tehnyt useita aloitteita vuodesta 2011 lähtien edistääkseen turvallisuutta ja rauhaa Afrikan sarven alueella ja varsinkin nimittänyt erityisedustajan Afrikan sarven alueelle;

O.     katsoo, että Kenian viranomaisten terrorisminvastaiset toimet, kuten Usalama Watch ‑operaatio ja poliisin terrorismintorjuntayksikön toteuttamat toimet, ovat johtaneet muslimiyhteisöjen eristämiseen ja leimaamiseen Keniassa;

1.      pahoittelee ihmishenkien menetyksiä Garissan yliopistossa ja ilmaisee syvän osanottonsa uhrien omaisille;

2.      seisoo Kenian kansan rinnalla sen määrätietoisissa pyrkimyksissä torjua kaikkia terrorismin muotoja maan sisällä ja puolustaa omia ihmisoikeuksiaan, varsinkin oikeuttaan koulutukseen;

3.      pyytää Kenian hallitusta ottamaan oman vastuunsa ja puuttumaan al-Shabaabin harjoittamaan väkivaltaan ja sen taustalla oleviin syihin; pitää poliisin hidasta toimintaa valitettavana ja suhtautuu myönteisesti Kenian viranomaisten tämän vuoksi määräämiin välittömiin seurauksiin;

4.      kehottaa Kenian viranomaisia varmistamaan, että kaikenlainen uskontokuntien välinen vastakkainasettelu samoin kuin muslimiyhteisön ja al-Shabaabin rinnastaminen toisiinsa estetään, ja ryhtymään kaikkiin toimiin, jotta maan yhtenäisyys turvataan sen sosiaalisen ja taloudellisen kasvun ja vakauden sekä sen kansan ihmisarvon ja ihmisoikeuksien takaamiseksi;

5.      kehottaa Kenian hallitusta, oppositiojohtajia ja uskontokuntien johtajia puuttumaan syrjäytymistä, maan sisäisiä alueellisia eroja ja institutionaalista syrjintää koskeviin ikiaikaisiin vitsauksiin ja varmistamaan, että terrorismintorjuntatoimien kohteeksi otetaan vain terrorismiin syyllistyneet eikä yleisemmin etnisiä ja uskonnollisia yhteisöjä;

6.      toteaa jälleen, että uskonnonvapaus on perusoikeus, ja tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen uskontoon perustuvan väkivallan tai syrjinnän;

7.      vaatii toteuttamaan iskun jälkeen perusteellisen tutkinnan, selvittämään iskusta vastuussa olevat henkilöt ja saattamaan heidät oikeuden eteen;

8.      tähdentää, että al-Shabaabin harjoittamaan kiihtyvään väkivaltaan on puututtava yhteistyössä naapurimaiden kanssa; pyytää EU:ta tarjoamaan tässä asiassa kaiken tarvittavan taloudellisen, logistisen ja asiantuntijatuen, mukaan lukien Afrikan rauhanrahaston ja EU:n kriisinhallintavälineiden mahdollinen käyttö;

9.      suhtautuu myönteisesti Somalian hallituksen valmiuteen aloittaa neuvottelut antautuneiden al-Shabaabin jäsenten kanssa; painottaa, että vakavat neuvottelut voidaan aloittaa vasta, kun al-Shabaab ilmoittaa haluavansa olla osa Somalian ratkaisua; korostaa Somalian kansallisten puolustusvoimien ja Afrikan unionin joukkojen viimeaikaista sotilaallista menestystä, jonka avulla ne ovat vapauttaneet kaupunkeja ja reittejä al-Shabaabin hallinnasta; panee merkille al-Shabaabin johtajan Ahmed Godanen kuoleman;

10.    pyytää EU:ta jatkamaan tukeaan AMISOM-operaatiolle ja rahoittamaan edelleen Somalian sotilaskoulutusoperaatiota sekä varmistamaan riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit, jotta voidaan tukea Afrikan sarven alueelle nimitetyn EU:n erityisedustajan työtä ja taata hänelle vapaa pääsy YTPP:n ja EU:n kehityspolitiikan ja humanitaarisen politiikan rakenteisiin;

11.    pitää myönteisinä Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston aloitteita ja pyytää Afrikan unionia ryhtymään pikaisesti konkreettisiin toimiin yhdessä kaikkien asianosaisten maiden kanssa, jotta Sahelin alueen terroristiryhmiä vastaan voidaan taistella koordinoidusti;

12.    kehottaa EU:ta aloittamaan kattavat ja koordinoidut maailmanlaajuiset toimet radikalisoitumisen ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi maailmassa; toteaa jälleen, että terrorismi on globaali uhka, joka edellyttää globaaleja toimia; pitää valitettavana, että meihin kaikkiin vaikuttavat iskut ovat jääneet kansainvälisesti vähälle huomiolle;

13.    pyytää EU:ta seuraamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa alueellista hankettaan, jonka tavoitteena on lujittaa rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden lainvalvontaelinten valmiuksia sekä tiivistää yhteyksiä asiaa käsittelevien viranomaisten välillä koko alueella;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kenian hallitukselle ja parlamentille, kaikkien Afrikan sarven maiden hallituksille ja parlamenteille sekä Afrikan unionille.