Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0388/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0388/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0382/2015

Procedūra : 2015/2661(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0388/2015
Pateikti tekstai :
B8-0388/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0388/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje

(2015/2661(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kenijos, ypač į 2013 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Afrikos kyšulio[1],

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2015 m. balandžio 3 d. pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono pareiškimus,

–       atsižvelgdama į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1373 (2001), 1566 (2004) ir 1624 (2005), kuriose įtvirtinti esminiai tarptautinės teisinės kovos su terorizmu sistemos elementai,

–       atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 8 d. priimtą Jungtinių Tautų pasaulinę kovos su terorizmu strategiją,

–       atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–       atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių teisių paktą,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Kotonu partnerystės susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2015 m. balandžio 2 d. teroristų grupuotės „Al-Šabab“ kovotojai įsiveržė į Garisos universitetą (Kenija) ir nužudė 148 bei sužeidė 79 studentus;

B.     kadangi išpuolis buvo konkrečiai nukreiptas prieš ne musulmonus studentus;

C.     kadangi Kenijos vyriausybė šių išpuolių organizatoriumi įvardijo grupuotės „Al-Šabab“ aukšto rango veikėją Mohamedą Kuno;

D.     kadangi grupuotė „Al-Šabab“ viešame pareiškime prisiėmė atsakomybę už šiuos išpuolius ir pranešė, kad ji kariaus su Kenija tol, kol ji skatins misionierių veiklą ir skleis nuo normos nukrypstančią ideologiją;

E.     kadangi 2014 m. lapkričio mėn. Garisos universiteto studentai protestavo dėl nepakankamai užtikrinamo saugumo universiteto teritorijoje, o valdžios institucijos rimtai į tai nereagavo;

F.     kadangi Kenijos valdžios institucijos turėjo saugumo tarnybų informacijos, kad išpuolis galėtų būti įvykdytas universiteto teritorijoje, tačiau, praėjus nemažai laiko po to, kai buvo įvykdytos žudynės, šalies greitojo reagavimo pajėgos negalėjo išvykti iš Nairobio, nes laukė transporto priemonių, ir atvyko daug vėliau negu žurnalistai ir politikai;

G.     kadangi dėl pavėluoto reagavimo nuo pareigų buvo nušalinti kai kurie aukšti pareigūnai ir buvo paskelbta, kad bus įdarbinta 10 000 naujų policijos pareigūnų;

H.     kadangi teroristai buvo Somalio ir Kenijos piliečiai, o tai rodo, kad grupuotė „Al-Šabab“ sugeba rasti naujų karių šalies viduje;

I.      kadangi 2011 m. spalio mėn. Kenija, siekdama sustabdyti grupuotės „Al-Šabab“ prie jos sienų keliamą grėsmę, dislokavo savo pajėgas Somalyje;

J.      kadangi nuo to laiko Kenijoje įvyko keletas mirtimi pasibaigusių grupuotės „Al-Šabab“ išpuolių;

K.     kadangi Etiopija, Džibutis, Kenija ir Uganda suteikė karinę ir politinę paramą dedant pastangas siekiant stabilumo regione, ypač vykdant Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM), ir taip stengėsi, kad perspektyvų sprendimą saugumo ir stabilumo klausimais regione galėtų priimti ir įgyvendinti pati Afrika, tarptautinei bendruomenei aktyviai teikiant paramą; kadangi Afrikos Sąjunga – vertingas partneris, padedantis užtikrinti taiką ir stabilumą regione;

L.     kadangi ES yra didžiausia AMISOM rėmėja;

M.    kadangi ES karinė mokymo misija (EUTM Somalia) Ugandoje apmokė tūkstančius Somalio kareivių, kurie atliko svarbų vaidmenį perimant iš grupuotės „Al-Šabab“ didelių Somalio teritorijų kontrolę;

N.     kadangi nuo 2011 m. ES ėmėsi keleto iniciatyvų siekdama propaguoti saugumą ir taiką Somalio pusiasalio regione ir paskyrė specialųjį įgaliotinį Somalio pusiasalyje;

O.     kadangi Kenijos valdžios institucijų kovos su terorizmu veiksmai, kaip antai operacija „Usalama Watch“ ir policijos kovos su terorizmu padalinio vykdomos operacijos, sukėlė Kenijos musulmonų bendruomenių atskirtį ir stigmatizaciją;

1.      apgailestauja dėl Garisos universitete prarastų gyvybių ir išreiškia giliausią užuojautą aukų šeimoms;

2.      stoja petys į petį su Kenijos žmonėmis, pasiryžusiais kovoti su visų formų terorizmu savo šalyje ir ginti savo žmogaus teises, ypač teisę į mokslą;

3.      ragina Kenijos vyriausybę prisiimti atsakomybę ir imtis priemonių reaguojant į grupuotės „Al-Šabab“ smurtą ir jo atsiradimo priežastis; apgailestauja dėl pavėlavusios policijos pajėgų reakcijos ir džiaugiasi priemonėmis, kurių nedelsiant ėmėsi Kenijos valdžios institucijos;

4.      ragina Kenijos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų išvengta bet kokio atskyrimo pagal tikėjimą ir musulmonų bendruomenės ir grupuotės „Al-Šabab“ gretinimo, ir imtis visų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų išsaugota šalies vienybė;

5.      ragina Kenijos vyriausybę, opozicijos lyderius ir religinius vadovus spręsti istorines marginalizacijos nuoskaudas, religinio šalies padalijimo bei institucinės diskriminacijos klausimus ir užtikrinti, kad kovos su terorizmu veikla būtų nukreipta tik prieš nusikaltėlius, o ne prieš plačias etnines ir religines bendruomenes;

6.      dar kartą primena, kad religijos laisvė yra pagrindinė teisė ir griežtai smerkia visas smurto ar diskriminacijos dėl religijos formas;

7.      ragina atlikti kruopštų išpuolių tyrimą ir nustatyti kaltuosius bei patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn;

8.      primygtinai tvirtina, kad su didėjančiu grupuotės „Al-Šabab“ smurtu turėtų būti kovojama kartu su kaimyninėmis šalimis; prašo ES suteikti visą šiam klausimui spręsti būtiną finansinę, logistinę ir ekspertų paramą, įskaitant galimybę panaudoti Afrikos taikos priemonę ir ES krizių valdymo priemones;

9.      teigiamai vertina Somalio valdžios pasirengimą pradėti pokalbius su pasidavusiais grupuotės „Al-Šabab“ nariais; pabrėžia, kad rimtos diskusijos gali būti pradėtos tik tada, kai grupuotė „Al-Šabab“ pareikš norą būti Somaliui rengiamo sprendimo dalimi; pabrėžia, kokie svarbūs Somalio nacionalinės armijos ir AS pajėgų pastarojo meto kariniai laimėjimai, kai buvo išlaisvinami miestai ir šalies keliai perimant kontrolę iš grupuotės „Al-Šabab“; konstatuoja, kad grupuotės „Al-Šabab“ lyderis Ahmed Godane mirė;

10.    ragina ES toliau teikti paramą AMISOM ir finansuoti mokymo misiją „EUTM Somalia“ bei užtikrinti pakankamą finansavimą ir žmogiškuosius išteklius, skirtus paremti Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje darbui ir tiesioginei prieigai prie BSGP ir ES vystymosi ir humanitarinės politikos struktūrų;

11.    palankiai vertina Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos iniciatyvas ir ragina Afrikos Sąjungą skubiai su visomis susijusiomis šalimis imtis konkrečių veiksmų, kad būtų suderinti kovos su teroristų grupuotėmis Sahelio regione veiksmai;

12.    ragina ES inicijuoti išsamų ir pasauliniu mastu koordinuotą atsaką, kad būtų kovojama su radikalizacija ir terorizmo finansavimu visame pasaulyje; dar kartą primena, kad terorizmas kelia pasaulinę grėsmę, į kurią būtina reaguoti pasaulinio masto veiksmais; apgailestauja, kad išpuoliai, kurie turi įtakos mums visiems, nesulaukia tarptautinio dėmesio;

13.    ragina ES kontroliuoti savo regioninius projektus dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, kuriais siekiama sustiprinti finansinės žvalgybos skyrių ir kitų teisėsaugos padalinių gebėjimus ir taip pat įtvirtinti glaudesnius atitinkamų regiono valdžios institucijų tarpusavio ryšius;

14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kenijos vyriausybei ir parlamentui, visų Somalio pusiasalio šalių vyriausybėms ir parlamentams ir Afrikos Sąjungai.