Rezolūcijas priekšlikums - B8-0388/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0388/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par kristiešu vajāšanu visā pasaulē saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0382/2015

Procedūra : 2015/2661(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0388/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0388/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0388/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kristiešu vajāšanu visā pasaulē saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā

(2015/2661(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Keniju, jo īpaši tā 2013. gada 15. janvāra rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Āfrikas ragu[1],

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini 2015. gada 3. aprīļa paziņojumu,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon paziņojumus,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1373 (2001), Nr. 1566 (2004) un Nr. 1624 (2005), kurās iekļauti starptautiskā tiesiskā regulējuma būtiskākie elementi cīņai pret terorismu,

–       ņemot vērā ANO Vispārējo terorisma apkarošanas stratēģiju, kas pieņemta 2006. gada 8. septembrī,

–       ņemot vērā ANO 1981. gadā pieņemto Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–       ņemot vērā 1981. gadā pieņemto Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–       ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām tiesībām,

–       ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā Kotonū Partnerattiecību nolīgumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2015. gada 2. aprīlī al-Shabaab grupējuma kaujinieki ieradās Garisas universitātes pilsētiņā, Kenijā un nogalināja 148 studentus un ievainoja vēl 79 studentus;

B.     tā kā uzbrukumi bija vērsti galvenokārt uz tiem studentiem, kuri nav musulmaņi;

C.     tā kā Kenijas valdība nosauca augsta ranga al-Shabaab grupējuma līderi Mohamed Kuno par uzbrukuma plāna autoru;

D.     tā kā publiskā paziņojumā al-Shabaab uzņēmās atbildību par uzbrukumiem un paziņoja, ka karš ir vērsts pret Keniju, vienlaikus sekmējot misionāras darbības un izplatot ekstremālu ideoloģiju;

E.     tā kā 2014. gada novembrī Garisas universitātes studenti protestēja pret drošības trūkumu studentu pilsētiņā, taču iestādes to neuztvēra nopietni;

F.     tā kā Kenijas iestādēm bija pieejami izlūkošanas dati par to, ka universitātes pilsētiņā varētu tikt rīkots uzbrukums, taču valsts ātrās reaģēšanas komanda nevarēja doties ceļā no stundām ilgi pēc slaktiņa, jo tā Nairobi gaidīja transportu un tādēļ tur ieradās ilgi pēc žurnālistiem un politiķiem;

G.     tā kā, reaģējot uz šādu novēlotu atbildes reakciju, vecākie ierēdņi tika atstādināti no amata un tika paziņots par 10 000 jauni policistu pieņemšanu darbā;

H.     tā kā bruņotie kaujinieki bija Somālijas un Kenijas pilsoņi, kas norāda uz al-Shabaab spēju nolīgt kaujiniekus šajās valstīs;

I.      tā kā 2011. gada oktobrī Kenija izvietoja karaspēku Somālijā, lai apturētu al-Shabaab draudus uz robežas;

J.      tā kā kopš tā laika al-Shabaab grupējums ir īstenojis vairākus nāvējošus uzbrukumus Kenijā;

K.     tā kā Etiopija, Džibutija, Kenija un Uganda ir sniegušas militāro un politisko atbalstu centieniem panākt stabilitāti šajā reģionā, jo īpaši ar Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) starpniecību, tādējādi cenšoties ar aktīvu starptautiskās sabiedrības atbalstu panākt dzīvotspējīgu risinājumu miera un stabilitātes nodrošināšanai šajā reģionā, kas pieder un ko vada Āfrika; tā kā Āfrikas Savienība ir vērtīgs sabiedrotais cīņā par mieru un stabilitāti šajā reģionā;

L.     tā kā ES ir lielākā AMISOM finansiālās palīdzības sniedzēja;

M.    tā kā ES militārās apmācības misijā (EUTM Somālija) Ugandā ir apmācīti tūkstošiem Somālijas karavīru, kuriem ir bijusi nozīmīga loma lielu Somālijas al-Shabaab kontrolē esošu teritoriju atkarošanai;

N.     tā kā kopš 2011. gada ES ir īstenojusi vairākas iniciatīvas, lai veicinātu drošību un mieru Āfrikas raga reģionā un ir attiecīgi iecēlusi Āfrikas raga īpašo pārstāvi;

O.     tā kā tādas Kenijas iestāžu pretterorisma darbības kā, piemēram, Usalama Watch operācija un darbības, ko veic pretterorisma policijas vienības, ir izraisījušas Kenijas musulmaņu kopienu sociālo atstumšanu un kauna zīmes uzspiešanu tām,

1.      pauž nožēlu par Garisas Universitātē zaudētajām dzīvībām un izsaka visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm;

2.      cieši atbalsta Kenijas tautu tās centienos apkarot visu veidu terorismu savā valstī un aizstāvēt savas cilvēktiesības, jo īpaši tiesības uz izglītību;

3.      aicina Kenijas valdību uzņemties atbildību un novērst grupējuma īstenoto vardarbību, kā arī tā rīcības cēloņus; pauž nožēlu par policijas spēku novēloto reakciju un pauž gandarījumu par tūlītējo Kenijas iestāžu atbildes reakciju;

4.      mudina Kenijas iestādes nodrošināt, ka tiek novērsts jebkāds mēģinājums dalīt pēc ticības un nenotiek paralēļu vilkšana starp musulmaņu kopienu un al-Shabaab, un veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāta valsts vienotība tās sociālās un ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes interesēs, kā arī tiek nodrošināta cilvēka cieņa un cilvēktiesības;

5.      aicina Kenijas valdību, opozīcijas līderus un reliģiskos līderus novērst vēsturiski veidojušās sūdzības par sociālo atstumtību, reģionālo dalījumu valstī un institucionālo diskrimināciju un nodrošināt, ka pretterorisma operācijas tiek vērstas tikai pret vainīgajiem, bet ne pret plašākām etniskajām un reliģiskajām kopienām;

6.      atgādina, ka reliģijas brīvība ir viena no pamattiesībām, un stingri nosoda jebkādu vardarbību vai diskrimināciju, pamatojoties uz reliģisko piederību;

7.      prasa veikt rūpīgu izmeklēšanu saistībā ar uzbrukumiem, lai identificētu vainīgos un nodotu viņus tiesai;

8.      uzstāj, ka al-Shabaab grupējuma spirālveida vardarbība ir jānovērš kopā ar kaimiņvalstīm; aicina ES sniegt visu nepieciešamo finanšu, loģistikas un ekspertu atbalstu šajā jautājumā, tostarp iespēju izmantot Āfrikas Miera nodrošināšanas un ES krīzes pārvaldības instrumentus;

9.      atzinīgi vērtē Somālijas valdības gatavību sākt sarunas ar tiem al-Shabaab dalībniekiem, kuri ir padevušies gūstā; uzsver, ka nopietnas diskusijas varēs sākt tikai tad, kad al-Shabaab grupējums būs paziņojis, ka vēlas iesaistīties Somālijas situācijas risināšanā; uzsver Somālijas nacionālās armijas un ĀS spēku neseno militāro panākumu nozīmi, atbrīvojot pilsētas un ceļus no al-Shabaab kontroles; ņem vērā, ka ir miris al-Shabaab grupējuma līderis Ahmed Godane;

10.    aicina ES saglabāt atbalstu AMISOM un turpināt finansējumu "ESAM Somālija", kā arī nodrošināt pietiekamus finanšu resursus un cilvēkresursus, lai atbalstītu ES īpašā pārstāvja Āfrikas ragā darbu un tiešu piekļuvi KDAP un ES attīstības un humānās palīdzības politikas struktūrām;

11.    atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības Miera un drošības padomes iniciatīvas un aicina Āfrikas Savienību nekavējoši iesaistīties praktiskā darbībā kopā ar visām iesaistītajām valstīm, lai koordinētu cīņu pret teroristu grupām Sāhelas reģionā;

12.    mudina ES uzsākt visaptverošu un koordinētu globālo atbildes reakciju, lai apkarotu radikalizāciju un terorisma finansēšanu visā pasaulē; atgādina, ka terorisms rada globālus draudus un tiem vajadzīga globāla reakcija; pauž nožēlu par to, ka trūkst starptautiskas uzmanības uzbrukumiem, kas skar mūs visus;

13.    aicina ES uzraudzīt tās reģionālo projektu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un finanšu terorisma apkarošanu, kura mērķis ir stiprināt finanšu izlūkošanas vienību un citu tiesībaizsardzības iestāžu jaudas, kā arī veidot ciešāku sadarbību starp attiecīgajām iestādēm visā reģionā;

14.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Kenijas valdībai un parlamentam un visām Āfrikas raga un Āfrikas Savienības valstu valdībām un parlamentiem.