Návrh uznesenia - B8-0388/2015Návrh uznesenia
B8-0388/2015

NÁVRH UZNESENIA o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0382/2015

Postup : 2015/2661(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0388/2015
Predkladané texty :
B8-0388/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0388/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

(2015/2661(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Keni, najmä na uznesenie z 15. januára 2013 o stratégii EÚ pre región Afrického rohu[1],

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 3. apríla 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 (2001), 1566 (2004) a 1624 (2005), ktoré obsahujú zásadné prvky medzinárodného právneho rámca boja proti terorizmu,

–       so zreteľom na globálnu stratégiu OSN v oblasti boja proti terorizmu prijatú 8. septembra 2006;

–       so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery z roku 1981,

–       so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 2. apríla 2015 vtrhli ozbrojenci skupiny aš-Šabáb do areálu univerzity v kenskej Garisse a zabili 148 študentov a ďalších 79 zranili;

B.     keďže tieto útoky boli osobitne zamerané na nemoslimských študentov;

C.     keďže za organizátora útokov označila kenská vláda Muhammada Kuna, vysokopostaveného úradníka zo skupiny aš-Šabáb;

D.     keďže skupina aš-Šabáb sa vo verejnom vyhlásení prihlásila k zodpovednosti za tieto útoky a oznámila, že je vo vojne s Keňou, pretože tá propaguje misionársku činnosť a šíri deviantnú ideológiu;

E.     keďže v novembri 2014 študenti univerzity v Garisse protestovali proti nedostatočnej bezpečnosti v areáli univerzity, ich protesty však miestne orgány nebrali vážne;

F.     keďže kenské orgány mali informácie o tom, že by mohlo dôjsť k útoku na areál univerzity, kenský tím rýchlej reakcie však z dôvodu čakania na prepravu mohol opustiť Nairobi až niekoľko hodín po masakri a na miesto útoku sa tak dostavil dlho po novinároch a politikoch;

G.     keďže v dôsledku tejto oneskorenej reakcie boli prepustení vysokopostavení úradníci a bolo oznámené, že bude zamestnaných 10 000 nových príslušníkov polície;

H.     keďže ozbrojenci boli somálskymi a kenskými štátnymi príslušníkmi, čo poukázalo na schopnosť skupiny aš-Šabáb najímať bojovníkov vnútri krajiny;

I.      keďže Keňa v októbri 2011 v snahe zabrániť skupine aš-Šabáb v ohrozovaní hraníc rozmiestnila v Somálsku svoje jednotky;

J.      keďže odvtedy skupina aš-Šabáb uskutočnila v Keni niekoľko smrteľných útokov;

K.     keďže Etiópia, Džibutsko, Keňa a Uganda vojensky a politicky podporili úsilie o dosiahnutie stability v regióne, najmä prostredníctvom misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM), čím sa zasadili o nájdenie uskutočniteľného riešenia otázky bezpečnosti a stability v oblasti, ktorá patrí Afričanom a ktorú Afričania riadia, a to za aktívnej podpory medzinárodného spoločenstva; keďže Africká únia je cenným partnerom v úsilí o dosiahnutie mieru a stability v regióne;

L.     keďže EÚ je hlavným darcom misie AMISOM;

M.    keďže vojenská výcviková misia EÚ (EUTM Somalia) vycvičila v Ugande tisícky somálskych vojakov, ktorí zohrali významnú úlohu pri oslobodzovaní rozsiahlych oblastí Somálska spod kontroly skupiny aš-Šabáb;

N.     keďže EÚ podnikla od roku 2011 niekoľko iniciatív na podporu bezpečnosti v regióne Afrického rohu a že predovšetkým vymenovala osobitného zástupcu pre Africký roh;

O.     keďže protiteroristické opatrenia kenských orgánov ako operácia Usalama Watch a operácie protiteroristickej policajnej jednotky viedli k marginalizácii a stigmatizácii moslimských komunít v Keni;

1.      vyjadruje poľutovanie nad stratou životov študentov univerzity v Garisse a vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám obetí;

2.      vyjadruje podporu kenským občanom v ich odhodlaní bojovať proti všetkým formám terorizmu vo svojej krajine a brániť svoje ľudské práva, najmä právo na vzdelanie;

3.      vyzýva kenskú vládu, aby prevzala zodpovednosť a zaoberala sa násilím skupiny aš-Šabáb, ako aj jeho základnými príčinami; vyjadruje poľutovanie nad oneskorenou reakciou policajných jednotiek a víta okamžité opatrenia, ktoré následne prijali kenské orgány;

4.      naliehavo vyzýva kenské orgány, aby zabezpečili, že sa zabráni akýmkoľvek rozporom medzi vierovyznaniami, ako aj porovnávaniu moslimskej komunity a skupiny aš-Šabáb, a aby prijali všetky opatrenia na zachovanie jednoty krajiny v záujme zabezpečenia sociálneho a hospodárskeho rastu a stability tejto krajiny, ako aj dôstojnosti a ľudských práv jej obyvateľov;

5.      vyzýva kenskú vládu, vodcov opozície a náboženských vodcov, aby sa zaoberali historickými krivdami, ktorými sú marginalizácia, regionálne rozdiely v rámci krajiny a inštitucionálna diskriminácia, a aby zabezpečili, že protiteroristické operácie budú zamerané len na páchateľov, a nie na širšie etnické a náboženské komunity;

6.      pripomína, že sloboda náboženského vyznania je základným právom, a dôrazne odsudzuje akékoľvek násilie alebo diskrimináciu na základe náboženstva;

7.      požaduje dôkladné prešetrenie útokov, určenie zodpovedných osôb a ich postavenie pred súd;

8.      trvá na tom, že prudko narastajúcim násilím zo strany skupiny aš-Šabáb sa treba zaoberať spolu so susednými krajinami; žiada EÚ, aby v tejto súvislosti poskytla všetku potrebnú finančnú, logistickú a odbornú podporu vrátane možnosti obrátiť sa na mierový nástroj pre Afriku a nástrojov krízového riadenia EÚ;

9.      víta pripravenosť somálskej vlády začať rozhovory s členmi skupiny aš-Šabáb, ktorí sa vzdali; zdôrazňuje, že seriózne diskusie sa môžu začať až vtedy, keď skupina aš-Šabáb vyhlási, že chce byť súčasťou riešenia pre Somálsko; zdôrazňuje význam nedávnych vojenských víťazstiev somálskej národnej armády a jednotiek Africkej únie, ktoré oslobodili mestá a cesty spod kontroly skupiny aš-Šabáb; berie na vedomie úmrtie Ahmada Godaneho, vodcu skupiny aš-Šabáb;

10.    žiada EÚ, aby naďalej podporovala misiu AMISOM a financovala EUTM Somalia a aby zabezpečila zodpovedajúce finančné a ľudské zdroje na podporu práce osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh a priamy prístup k štruktúram SBOP a EÚ v oblasti rozvojovej politiky a politiky humanitárnej pomoci;

11.    víta iniciatívy Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie a vyzýva Africkú úniu, aby sa spolu so všetkými zúčastnenými krajinami bezodkladne zapojila do konkrétnych opatrení zameraných na koordináciu boja proti teroristickým skupinám v regióne Sahel;

12.    naliehavo vyzýva EÚ, aby iniciovala komplexnú a koordinovanú celosvetovú reakciu s cieľom bojovať proti radikalizácii a financovaniu terorizmu vo svete; pripomína, že terorizmus predstavuje celosvetovú hrozbu, ktorá si vyžaduje celosvetovú reakciu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že útokom, ktoré sa týkajú nás všetkých, nie je venovaná dostatočná medzinárodná pozornosť;

13.    vyzýva EÚ, aby monitorovala svoj regionálny projekt týkajúci sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý je zameraný na posilnenie kapacít finančných spravodajských jednotiek a ďalších orgánov presadzovania práva, ako aj na vytvorenie užších kontaktov medzi príslušnými orgánmi v regióne;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Kene, vládam a parlamentom všetkých krajín Afrického rohu a Africkej únie.