Förslag till resolution - B8-0388/2015Förslag till resolution
B8-0388/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0382/2015

Förfarande : 2015/2661(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0388/2015
Ingivna texter :
B8-0388/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0388/2015

Europaparlamentets resolution om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

(2015/2661(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kenya, särskilt resolutionen av den 15 januari 2013 om EU:s strategi för Afrikas horn[1],

–       med beaktande av uttalandet av den 3 april 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini,

–       med beaktande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons uttalanden,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1373 (2001), 1566 (2004) och 1624 (2005), som omfattar de väsentliga delarna i den internationella rättsliga ramen för terrorismbekämpning,

–       med beaktande av FN:s globala strategi för terrorismbekämpning, som antogs den 8 september 2006,

–       med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning,

–       med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1981,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga rättigheter från 1966,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av Cotonouavtalet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 2 april 2015 tog sig al-Shabab-medlemmar in på universitetsområdet i Garissa i Kenya och dödade 148 studenter och skadade 79.

B.     Attackerna riktade sig framför allt mot icke-muslimska studenter.

C.     Den kenyanska regeringen har pekat ut Mohamed Kuno, en ledande person inom al-Shabab, som hjärnan bakom attacken.

D.     I ett offentligt uttalande tog al-Shabab på sig ansvaret för attackerna. Samtidigt meddelade gruppen, som ägnar sig åt att missionera och sprida en avvikande ideologi, att den befinner sig i krig mot Kenya.

E.     Studenterna på universitetet i Garissa protesterade i november 2014 mot säkerhetsbristerna på universitetsområdet men togs inte på allvar av myndigheterna.

F.     De kenyanska myndigheterna hade fått underrättelser om att en attack skulle kunna ske på universitetsområdet, men på grund av bristen på transportmedel kunde landets snabbinsatsstyrka inte lämna Nairobi förrän flera timmar efter massakern. Därför anlände styrkan långt efter journalister och politiker.

G.     Som en följd av det senfärdiga agerandet har högt uppsatta tjänstemän suspenderats. Dessutom har det kommit besked om att 10 000 nya poliser ska rekryteras.

H.     Bland attentatsmännen fanns det inte bara somalier utan även kenyaner, vilket visar att al-Shabab har lyckats rekrytera medlemmar i landet.

I.      I oktober 2011 satte Kenya in styrkor i Somalia i ett försök att hindra al-Shabab från att hota gränsen.

J.      Sedan dess har al-Shabab genomfört flera attacker i Kenya med dödlig utgång.

K.     Etiopien, Djibouti, Kenya och Uganda har gett militärt och politiskt stöd till stabilitetsinsatserna i regionen, framför allt genom Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom), för att därigenom se till att en hållbar lösning för att uppnå säkerhet och stabilitet i regionen kan skapas och ledas av afrikanska länder, med aktivt stöd från världssamfundet. Afrikanska unionen är en viktig partner för fred och stabilitet i regionen.

L.     EU är Amisoms största biståndsgivare.

M.    EU:s militära utbildningsuppdrag (EUTM Somalia) har utbildat tusentals somaliska soldater i Uganda. De har spelat en viktig roll i insatserna för att ta tillbaka stora delar av Somalia som stått under al-Shababs kontroll.

N.     EU har sedan 2011 tagit flera initiativ för att främja säkerhet och fred på Afrikas horn och har framför allt utsett en särskild representant för Afrikas horn.

O.     De kenyanska myndigheternas terrorismbekämpningsarbete, till exempel ”Usalama Watch”-insatsen och de insatser som gjorts av polisens enhet för terrorismbekämpning, har inneburit att de muslimska grupperna i Kenya har marginaliserats och stigmatiserats.

1.      Europaparlamentet beklagar djupt förlusten av människoliv vid Garissa-universitetet och uttrycker sitt djupaste deltagande med offrens anhöriga.

2.      Europaparlamentet står sida vid sida med det kenyanska folket i dess beslutsamhet att bekämpa alla former av terrorism i landet och att försvara de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till utbildning.

3.      Europaparlamentet uppmanar den kenyanska regeringen att ta sitt ansvar och bemöta al-Shababs våld och dess bakomliggande orsaker. Parlamentet beklagar polisens sena reaktion och välkomnar de omedelbara konsekvenser som tagits av de kenyanska myndigheterna.

4.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de kenyanska myndigheterna att se till att religionsmotsättningar förhindras och att det inte sätts likhetstecken mellan det muslimska samfundet och al-Shabab. Vidare uppmanas myndigheterna att göra allt som står i deras makt för att slå vakt om landets enhet, i syfte att säkerställa landets sociala och ekonomiska tillväxt och stabilitet samt folkets värdighet och mänskliga rättigheter.

5.      Europaparlamentet uppmanar den kenyanska regeringen, oppositionsledarna och de religiösa ledarna att ta itu med den historiskt upplevda marginaliseringen, de regionala klyftorna i landet och den institutionella diskrimineringen och att se till att terrorismbekämpningsinsatserna riktar sig enbart mot gärningsmännen, dvs. inte mot bredare etniska och religiösa grupper.

6.      Europaparlamentet påminner om att religionsfrihet är en grundläggande rättighet och fördömer i skarpa ordalag alla former av våld och diskriminering som har sin grund i religion.

7.      Europaparlamentet efterlyser en ingående utredning av attackerna, så att de ansvariga identifieras och kan ställas inför rätta.

8.      Europaparlamentet vidhåller att grannländerna måste vara delaktiga i insatserna för att bekämpa al-Shababs ökande våld. EU uppmanas att tillhandahålla allt det ekonomiska och logistiska stöd och expertstöd som behövs och att överväga att använda den fredsbevarande resursen för Afrika och EU:s krishanteringsverktyg.

9.      Europaparlamentet välkomnar den somaliska regeringens beredvillighet att inleda samtal med avhoppade medlemmar från al-Shabab. Parlamentet betonar att seriösa samtal kan inledas först när al-Shabab förklarar att man vill vara en del av en lösning för Somalia. Parlamentet understryker betydelsen av den somaliska nationella arméns och Afrikanska unionens styrkors framgångar nyligen, då man befriade städer och vägar från al-Shababs kontroll. Parlamentet noterar att al-Shababs ledare, Ahmed Godane, är död.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU att stå fast vid sitt stöd till Amisom och att fortsätta att finansiera EUTM Somalia och säkerställa tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser till stöd för arbetet för EU:s särskilda representant för Afrikas horn och direkt tillgång till den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och EU:s strukturer för utvecklingspolitik och humanitär politik.

11.    Europaparlamentet välkomnar de initiativ som tagits av Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd, och uppmanar Afrikanska unionen att skyndsamt inleda konkreta åtgärder tillsammans med alla berörda länder för att samordna kampen mot terroristgrupper i Sahelregionen.

12.    Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att inleda en bred och samordnad global kamp mot radikalisering och terrorismfinansiering i världen. Parlamentet påminner om att terrorismen är ett globalt hot som kräver ett globalt svar. Parlamentet beklagar den bristande internationella uppmärksamheten kring attacker som påverkar oss alla.

13.    Europaparlamentet uppmanar EU att övervaka sitt regionala projekt för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering, vilket syftar till att stärka kapaciteten för finansunderrättelseenheterna och övriga brottsbekämpande organ och upprätta närmare förbindelser mellan de berörda myndigheterna i regionen.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Kenyas regering och parlament och regeringarna och parlamenten i samtliga länder på Afrikas horn och till Afrikanska unionen.