Postup : 2015/2649(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0389/2015

Predkladané texty :

B8-0389/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 68k
27.04.2015
PE555.163v01-00
 
B8-0389/2015

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0115/2015 a B8-0116/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP))


Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP))  
B8‑0389/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na závery Rady zo 16. marca 2015,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2170 (2014) a 2199 (2015),

–       so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN Liou Ťie-ia o ničení náboženských a kultúrnych artefaktov, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá´iš;

–       so zreteľom na vyhlásenie predsedníčky Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO Marie Böhmerovej z 9. marca 2015 a generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej z 13. apríla 2015 o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá´aš,

–       so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru,

–       so zreteľom na spoločné oznámenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie s názvom Základné prvky regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak a hrozba, ktorú predstavuje teroristická skupina Dá'iš,

–       so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu, Dohovor o boji proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnymi hodnotami, Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a Dohovor o ochrane svetového dedičstva,

–       so zreteľom na Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch z roku 1995,

–       so zreteľom na článok 8 ods. 2 písm. b) bod ix) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Iraku a Sýrii a hrozbe, ktorú predstavuje ISIS/Dá´iš,

–       so zreteľom na sociálno-mediálnu kampaň OSN s názvom #Unite4Heritage,

–       so zreteľom na otázky Rade a Komisii o ničení kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIL/Dá’iš (O-000031/2015 – B8‑0115/2015 and O-000032/2015 – B8‑0116/2015),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže drancovanie a ničenie neoceniteľných artefaktov z historických pamiatok sa rozmáha v oblastiach Iraku a Sýrie, ktoré sú pod kontrolou príslušníkov ISIS/Dá´iš; keďže niektoré pamiatky, na ktoré sa zamerali, sú na zozname pamiatok svetového dedičstva UNESCO;

B.     keďže akcie bojovníkov ISIS/Dá’iš predstavujú hrozbu, že sa zničia tisícročia koexistencie na Blízkom východe, a možno ich považovať za príklad kultúrnych čistiek, ktoré ohrozujú kultúrne a náboženské dedičstvo regiónu a okolitého sveta;

C.     keďže napredovanie príslušníkov ISIS/Dá’iš v Iraku a Sýrii viedlo k vysťahovaniu tisícov kresťanov a členov ostatných náboženských a etnických menšín z krajiny svojich predkov; keďže existujú aj správy o násilnej konverzii;

D.     keďže nútené vysťahovanie členov náboženskej alebo etnickej skupiny, ničenie kultúrnych a náboženských pamiatok a artefaktov sa môže považovať za vojnový zločin a/alebo zločin proti ľudskosti;

E.     keďže ISIS/Dá’iš využíva drancovanie a predaj historických, kultúrnych a náboženských artefaktov na získavanie príjmu, ktorý sa používa na podporu úsilia o nábor nových síl a ich schopnosti vykonávať budúce teroristické činy;

F.     keďže napriek medzinárodným a európskym nariadeniam o zákaze dovozu tovaru kultúrneho charakteru, ktorý pochádza zo Sýrie a Iraku, ešte stále sa v Európe nezákonne obchoduje s veľkým počtom odcudzených artefaktov, pričom tomuto obchodu pomáhajú siete organizovanej trestnej činnosti;

G.     keďže boj proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi a náboženskými artefaktmi nie je v osobitnej právomoci Európskej únie; keďže spolupráca medzi členskými štátmi a tretími krajinami s použitím existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov je v boji proti tomuto obchodovaniu nevyhnutná;

H.     keďže trvalý mier a stabilita regiónu sú dôležité na ochranu náboženských, historických a kultúrnych pamiatok pred ďalším ničením a rabovaním a na zachovanie historického dedičstva;

I.      keďže Európska únia navrhla vyčleniť 1 miliardu EUR na zásadné spoločné riešenie, pokiaľ ide o vykonávanie regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj hrozbu, ktorú predstavuje ISIS/Dá’iš;

J.      keďže významné medzinárodné kultúrne organizácie v spojení so sýrskou dočasnou vládou vytvorili pracovnú skupinu pre dedičstvo s cieľom pomôcť Sýrčanom ochrániť svoje dedičstvo pred zničením;

K.     keďže občianska vojna v Sýrii takisto viedla k zničeniu niektorých z najdôležitejších svetových artefaktov, budov a pamiatok, čím sa ešte väčšmi ohrozuje kultúrne a náboženské dedičstvo regiónu;

1.      domnieva sa, že kultúra a dedičstvo sú schopné zmierovať ľudí, zlepšovať porozumenie a toleranciu a predstavujú kľúčový pilier na podporu mieru;

2.      podporuje stanovisko UNESCA, že kultúrne dedičstvo je dôležitou zložkou kultúrnej identity spoločenstiev, skupín a jednotlivcov, ako aj sociálnej súdržnosti a že jeho zámerné zničenie môže mať nepriaznivé následky na ľudskú dôstojnosť a ľudské práva;

3.      odsudzuje drancovanie a ničenie starých náboženských a kultúrnych pamiatok v Sýrii a Iraku príslušníkmi ISIS/Dá’iš a ďalšími extrémistickými skupinami;

4.      je presvedčený, že takéto prejavy kultúrnych čistiek sú zámerným a systematickým pokusom extrémistov o zničenie bohatej kultúry, histórie a tradícií vrátane stáročnej koexistencie náboženských a menšinových skupín; okrem toho sa domnieva, že tieto opatrenia oslabujú úsilie o vytvorenie trvalého mieru a bezpečnosti v regióne,

5.      uznáva, že drancovanie a ničenie historických pamiatok a artefaktov nie je novým javom, vyjadruje však vážne znepokojenie nad akciami extrémistov z ISIS/Dá’iš a ich vplyvom na región, jeho obyvateľov a kultúru;

6.      vyjadruje znepokojenie nad rastúcim nelegálnym obchodovaním s kultúrnymi a náboženskými artefaktmi, ktoré boli vydrancované z miest pod kontrolou ISIS/Dá’iš v Iraku a Sýrii; ďalej vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pod záštitou UNESCO spolupracovalo na predchádzaní tomuto obchodovaniu a na zachovaní dedičstva regiónu;

7.      uznáva, že právomoc nad dovozom tovaru, ako aj clami a spotrebnými daňami a súvisiacimi právnymi predpismi zostáva najmä právomocou jednotlivých členských štátov EÚ a tretích krajín, ale vyjadruje obavy, že zákony na zabránenie dovozu a predaju ukradnutých artefaktov v niektorých krajinách vôbec nepostačujú na riešenie krízy;

8.      vyzýva Radu, aby schválila spoločný akčný plán s cieľom ukončiť nelegálne obchodovanie s kultúrnym majetkom z území v Sýrii a Iraku, čím zabráni tomu, aby sa toto obchodovanie mohlo využívať ako zdroj financovania teroristických činností;

9.      podporuje snahy rôznych dohovorov OSN a medzinárodných zmlúv zameraných na ochranu kultúrneho a náboženského dedičstva;

10.    požaduje účinné vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2199 a prijatie právne záväzných opatrení na boj proti nezákonnému obchodovaniu so starožitnosťami a kultúrnymi predmetmi z Iraku a Sýrie;

11.    nabáda k účinnejšiemu využívaniu databázy Interpolu pre odcudzené umelecké diela na boj proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru; okrem toho oceňuje úsilie vnútroštátnych policajných síl, ako je napr. jednotka pre umelecké predmety a starožitnosti metropolitnej polície v Spojenom kráľovstve, v boji proti trestnej činnosti v tejto oblasti;

12.    domnieva sa, že väčšia výmena informácií a koordinácia medzi orgánmi na presadzovanie práva v členských štátoch a tretích krajinách môžu zohrávať významnú úlohu pri identifikovaní a stíhaní zločineckých skupín zapojených do nelegálneho obchodovania s artefaktmi vydrancovanými z kultúrnych pamiatok;

13.    opätovne pripomína význam dodržiavania medzinárodného práva a ľudských práv v snahe odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje ISIS/Dá’iš, a nastoliť trvalý mier a stabilitu v regióne;

14.    podporuje koordinované medzinárodné úsilie na ochranu zraniteľných kultúrnych, historických a náboženských pamiatok a artefaktov pred hrozbou drancovania a ničenia;

15.    pripomína tým krajinám, ktoré susedia so Sýriou a Irakom, že sú v prvej línii, ktorá má zastaviť nezákonné obchodovanie s artefaktmi z vydrancovaných historických pamiatok; pripomína im aj skutočnosť, že z obchodovania sa priamo financuje terorizmus, ktorý ohrozuje ich vlastný mier a bezpečnosť; je presvedčený, že Európska únia, Liga arabských štátov a iné medzinárodné subjekty by mali zvážiť pomoc týmto krajinám, aby mohli posilniť budovanie kapacít v tejto oblasti;

16.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, generálnej riaditeľke UNESCO, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vláde a parlamentu Iraku a generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia