Postup : 2015/2649(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0390/2015

Predkladané texty :

B8-0390/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0179

NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 86k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0375/2015
27.04.2015
PE555.164v01-00
 
B8-0390/2015

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0115/2015 a B8-0116/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649 (RSP)).


Isabella Adinolfi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649 (RSP)).  
B8–0390/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o nedávnych útokoch a únosoch zo strany ISIS/Dá’iš na Blízkom východe zameraných predovšetkým proti Asýrčanom(2),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie s názvom Elements for an EU regional strategy for Syria and Iraq as well as the Da’esh threat (Prvky regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj hrozba Dá’iš) zo 6. februára 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie prijaté na treťom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov, ktoré sa konalo 10. a 11. júna 2014,

–  so zreteľom na podpísanie memoranda o porozumení 19. januára 2015 podpredsedníčkou Komisie/vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicou Mogheriniovou, zastupujúcou Európsku úniu, a generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov Nabílom al-Arabím, zastupujúcim Ligu arabských štátov,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci zo 16. marca 2015 o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj o hrozbe ISIL/Dá’iš,

–  so zreteľom na nariadenie Rady 1210/2003 o Iraku, a nariadenie Rady 1332/2013 o Sýrii,

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu,

–  so zreteľom na uznesenie Rady z októbra 2012 o vytvorení neformálnej siete orgánov presadzovania práva a odborníkov v oblasti predmetov kultúrnej hodnoty (EU CULTNET),

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu, prijatý v Haagu v roku 1954, na jeho prvý protokol z roku 1954 a druhý protokol z roku 1999,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, prijatý v Paríži v roku 1970,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatý v Paríži v roku 1972,

–  so zreteľom na pravidelne revidované operačné usmernenia na vykonávanie Dohovoru UNESCO o ochrane svetového dedičstva z roku 1972;

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva zo 17. októbra 2003,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, prijatý v Paríži v roku 2005,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z roku 1992,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2161, 2170, 2178 (2014) a 2199 (2015),

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN z 8. marca 2015 o pokračovaní v ničení kultúrnych pamiatok v Iraku,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie generálneho riaditeľa UNESCO a generálneho riaditeľa Islamskej organizácie pre vzdelávanie, vedu a kultúru (ISESCO) zo 7. marca 2015 o zničení starobylého irackého mesta Hatra (Irak) príslušníkmi ISIS/Dá’iš;

–  so zreteľom na otázky Rade o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (O-000031/2015 – B8‑0115/2015 a O-000032/2015 – B8‑0116/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od začiatku vyhrotenia teroristických útokov ISIS/Dá’iš okrem vážnych porušení ľudských práv, ktoré spočíva v ničivých stratách na ľudských životoch v súvislosti s humanitárnou krízou a prenasledovaním menšín, kultúrne dedičstvo bolo takisto cieľom úmyselného plienenia a ničenia;

B.  keďže ISIS/Dá’iš je cezhraničný jav, ktorý sa priamo týka viacerých zvrchovaných štátov, pričom súčasne predstavuje hrozbu pre širší región, pre Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo ako celok;

C.   keďže je nevyhnutná aktívna spolupráca so všetkými susednými krajinami, aby zabránili šíreniu ISIS/Dá’iš na svojich územiach, a zároveň treba podporovať koordináciu systémov pod vedením OSN na riešenie všetkých súvisiacich problémov, ktoré sú spojené s teroristickými organizáciami;

D.  keďže ISIS/Dá’iš je súčasťou medzinárodnej teroristickej siete a posilňuje sa tým, že dostáva podporu z medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti a podobne zmýšľajúcich organizácií v niekoľkých arabských, afrických a ázijských krajinách;

E.  keďže za posledné mesiace subjekty spojené s ISIS/Dá’iš brutálne zničili početné vzácne kultúrne predmety v múzeu v Ninive pri Mosule (Irak), ktoré sa považuje za druhé najdôležitejšie iracké múzeum;

F.   keďže teroristické útoky ISIS/Dá’iš nedávno viedli k zničeniu svätýň imáma Muhsina a sultána Waiysa, mešity Al-Umawiyya a mešity Al-Fatih, ako aj k únosu šejka Idris al Nuajmía a troch ďalších civilistov, ktorí sa tomu snažili zabrániť;

G.  keďže teroristi ISIS/Dá’iš zdemolovali starobylé asýrske mesto Nimrud (Irak);

H.  keďže podľa informácií, ktoré 17. februára 2015 vydalo sýrske oddelenie pre staroveké pamiatky, dochádza na dvoch slávnych archeologických náleziskách v Mari a Dura Europos na strednom toku Eufratu k systematickému drancovaniu zo strany ozbrojených gangov, ktorí pochádzajú zo susednej Sýrie, ale podliehajú vedeniu ISIS/Dá’iš;

I.  keďže ešte aj pred expanziou ISIS/ Dá'iš boli v dôsledku masívneho ostreľovania sýrskym vládnym vojskom ničené nesmierne cenné kultúrne pamiatky, napr. v meste Apamea (Hama), monumentálne ruiny grécko-rímskeho a perzského mesta Palmýra (Homs), hrad Krak des Chavaliers, zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO (Homs), starobylé skalné mesto Qalat al Mudiq (Hama) a nedávno tiež historické centrum Aleppa;

J.  keďže v marci 2012 naliehala organizácia UNESCO na sýrske orgány, aby rešpektovali medzinárodné dohovory, ktorých sú signatármi, najmä Dohovor o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954, Dohovor UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (1970) a Dohovor o svetovom dedičstve z roku 1972, čím im pripomenula ich povinnosť zabezpečovať ochranu kultúrneho dedičstva;

K.  keďže 7. marca 2015 oficiálne zdroje oznámili, že teroristi z ISIS/Dá'iš vyzbrojení kladivami a samopalmi zničili veľký počet sôch a masiek nachádzajúcich sa v starobylom meste Hatra (Irak), medzi ktorými boli aj artefakty zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO;

L.  keďže premyslená kampaň ISIS/Dá'iš zameraná na ničenie kultúrneho dedičstva, ktorá je jedným zo základov jeho teroristickej propagandy, bola organizáciou UNESCO označená za „kultúrnu čistku“, ktorej cieľom je zničiť všetky stopy po iných náboženských skupinách, ako sú skupiny, ktoré reprezentujú ich vlastné ponímanie islamu, pričom sa uchyľujú k úmyselným útokom na fyzické a hmotné posvätné a pamätné miesta a miesta vzdelávania, ako aj k útokom na nehmotné kultúrne prejavy, ako sú zvyky, tradície a presvedčenia;

M.  keďže do konca roka 2014 ISIS/Dá'iš bombardoval známe stredoveké mesto Tal Afar (Irak) a okrem viditeľného poškodenia muriva pevnosti, ktoré dokladajú fotografie, existujú domnienky, že v týchto ruinách prebiehajú nezákonné vykopávky;

N.  keďže ISIS/Dá’iš vykonáva nezákonné vykopávky v ďalších okupovaných oblastiach a kultúrne pamiatky, medzi ktorými sú aj artefakty z miest zapísaných v zozname svetového dedičstva, sa nezákonne predávajú do Európy, pretože príslušníkom ISIS/Dá'iš pomáhajú siete organizovaného zločinu, ktoré tento tovar pašujú a nelegálne predávajú na rôznych európskych trhoch;

O.  keďže súčasné vnútroštátne a medzinárodné mechanizmy nie sú riadne vybavené alebo podporované na boj proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty, ktorý je teraz tretím najvýznamnejším nezákonným obchodom po obchode s drogami a zbraňami;

P.  keďže niektoré prípady ničenia kultúrneho dedičstva sa za určitých okolností považujú za zločin proti ľudskosti, a najmä ak sú namierené proti členom určitej náboženskej či etnickej skupiny, možno ich podľa článku. 7 ods. 1h Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu prirovnať k trestnému činu perzekúcie;

Q.  keďže napriek prijatiu dvoch nariadení Rady, konkrétne nariadenia 1210/2003 o Iraku a nariadenia 1332/2013 o Sýrii, ktoré zakazujú dovoz kultúrnych artefaktov z týchto dvoch krajín, dochádza aj naďalej ku krádežiam mnohých sýrskych a irackých kultúrnych artefaktov a ich nezákonnému dovozu do Európy;

R.  keďže ničenie týchto symbolov spoločnej kultúry, histórie a tradícií by mohlo neustále rozdúchavať zlobu a nenávisť medzi stranami a viesť k javu známemu ako „damnatio memoriae“;

S.  keďže v októbri 2012 bola na základe uznesenia Rady zriadená neformálna sieť orgánov presadzovania práva a odborníkov v oblasti predmetov kultúrnej hodnoty (EU CULTNET), ktorej hlavným cieľom je zlepšiť výmenu informácií o opatreniach brániacich nezákonnému obchodovaniu s kultúrnym tovarom a zisťovať a navzájom si vymieňať informácie o zločineckých sieťach podozrivých z nezákonného obchodovania;

T.  keďže vhodné činnosti spojené s obnovou kultúrneho dedičstva, ktoré bolo poškodené, majú spolu s ochranou kultúrneho dedičstva, ktoré zostalo nedotknuté, strategický význam, pretože sú nesmierne dôležité z hľadiska sociálnej súdržnosti, budúcej obnovy a zmierenia medzi dotknutými stranami;

U.  keďže trvalý mier a stabilita a následne aj riadna ochrana kultúrneho dedičstva sú v oblastiach, v ktorých pôsobí ISIS/Dá'iš alebo ktoré sú jej činnosťou ohrozené, jednoznačne späté s plným rešpektovaním rozmanitosti a zabezpečením prístupu k vzdelaniu pre všetkých a základných sociálno-ekonomických podmienok, v plnom súlade s medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti ľudských práv;

V.  keďže EÚ navrhla venovať na balík pomoci 1 miliardu EUR z rozpočtu EÚ s cieľom zabezpečiť zásadnú spoločnú reakciu na vykonávanie regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj reakciu na hrozbu, ktorú predstavuje ISIS/Dá'iš;

1.  dôrazne odsudzuje úmyselné ničenie kultúrnych, archeologických a náboženských pamiatok a majetkov, ku ktorému dochádza v Sýrii a Iraku a vo všetkých ďalších oblastiach postihnutých teroristickými útokmi;

2.  zdôrazňuje, že účelom úmyselného ničenia kultúrneho dedičstva príslušníkmi ISIS/Dá'iš je vymazať spoločnú históriu území, ktoré táto teroristická organizácia ovláda alebo ohrozuje, a ešte viac narušiť mierumilovné spolužitie rôznych spoločenstiev udržiavané po desiatky rokov;

3.  pripomína, že nezákonné obchodovanie s kultúrnymi artefaktmi, ktoré boli získané rabovaním, predstavuje jeden z hlavných zdrojov príjmov ISIS/Dá'iš a posilňuje jeho operačnú schopnosť organizovať a vykonávať teroristické útoky;

4.  zdôrazňuje, že takéto prípady ničenia kultúrnych, náboženských a historických pamiatok a predmetov a nezákonné obchodovanie s kultúrnymi artefaktmi nie sú nové, spájajú sa nielen s ISIS/Dá'iš a neobmedzujú sa na Irak a Sýriu a že podľa organizácie UNESCO je kultúrne dedičstvo významnou súčasťou kultúrnej identity komunít, skupín a jednotlivcov, a tiež súčasťou sociálnej súdržnosti, z čoho vyplýva, že jeho zámerné ničenie môže mať nepriaznivé dôsledky pre ľudskú dôstojnosť a ľudské práva;

5.  pripomína, že od začiatku sýrskej občianskej vojny sýrske orgány, slobodná sýrska armáda a všetky ostatné skupiny zapojené do konfliktu boli priamo zodpovedné za ničenie kultúrnych pamiatok, ako to dokazuje správa UNOSAT o poškodzovaní kultúrneho dedičstva v Sýrii, v ktorej je zdokumentované prebiehajúce rozsiahle ničenie a poškodzovanie kultúrneho dedičstva;

6.  vyzýva členské štáty, aby v plnej miere dodržiavali všetky príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, a to najmä prijatím všetkých potrebných opatrení s cieľom zakázať cezhraničný obchod s nezákonne vyvezenými kultúrnymi predmetmi archeologického, kultúrneho, historického a náboženského významu, pričom žiada, aby boli navrátené do krajín, ktorým patria;

7.  vyzýva členské štáty a EÚ, aby posilnili budovanie kapacít v regiónoch, v ktorých vyvíja činnosť ISIS/Dá’iš alebo ich ohrozuje, ako sa stanovuje v rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN, najmä pokiaľ ide o hraničné kontroly a riadenie bezpečnosti, a to vrátane zbraní a stopovej detekcie výbušnín;

8.  je presvedčený, že ak sa nebude primerane riešiť nedovolené obchodovanie a pašovanie kultúrnych predmetov, môže to konkrétne ohroziť účinné vykonávanie regionálnej stratégie EÚ a všetkých súvisiacich opatrení prijatých inými medzinárodnými a regionálnymi partnermi, ktoré sú zamerané na urýchlené dosiahnutie trvalého mieru, stability a bezpečnosti vo všetkých regiónoch, ktoré okupuje alebo ohrozuje ISIS/Dá’iš;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali lepšiu regionálnu spoluprácu a tiež úsilie medzinárodného spoločenstva v boji proti teroristickým činnostiam týkajúcim sa zámerného ničenia kultúrneho dedičstva, a to s cieľom zabrániť presahovaniu ISIS/Dá’iš do susedných krajín;

10.  vyzýva členské štáty, aby efektívnejšie využívali osobitnú databázu Interpolu pre odcudzené umelecké diela a spolupracovali s osobitným útvarom určeným na boj proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi;

11.  vyzýva Európsku radu, aby posilnila útvary Europolu, ktoré sa venujú podpore prebiehajúcich vyšetrovaní a výmene spravodajských informácií týkajúcich sa nezákonného obchodovania s kultúrnym bohatstvom, ktorých činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti horizontálnych iniciatív EÚ zakotvených v rámcovom rozhodnutí 2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu;

12.  nabáda Komisiu, aby zaviedla koordinovaný prístup k boju proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi v úzkej spolupráci s UNESCO a inými medzinárodnými organizáciami, ako sú ICOM (Medzinárodná rada múzeí), ICBS (Medzinárodný výbor Modrého štítu ICOM), Medzinárodná rada archívov (ICA), INTERPOL a WCO (Svetová colná organizácia);

13.  vyzýva EÚ, aby v spolupráci s organizáciou UNESCO a Medzinárodným trestným súdom prijala nevyhnutné kroky a rozšírila kategóriu zločinov proti ľudskosti v medzinárodnom práve, aby zahŕňala akty, ktorých cieľom je zámerne a vo veľkom rozsahu ničiť kultúrne dedičstvo ľudstva;

14.  žiada, aby EÚ pokračovala v dokumentovaní vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vrátane zámerného ničenia kultúrneho dedičstva na podporu možnej budúcej trestnej zodpovednosti;

15.  podporuje spravodlivé vyšetrovanie trestnej činnosti a justičnú spoluprácu s cieľom identifikovať všetky skupiny zodpovedné za nedovolené obchodovanie s kultúrnymi predmetmi a poškodenie alebo zničenie kultúrneho dedičstva v Sýrii, Iraku a širšom regióne Blízkeho východu a severoafrických regiónoch, ktoré patrí celému ľudstvu;

16.  vyzýva EÚ, členské štáty a medzinárodné spoločenstvo ako celok vrátane regionálnych partnerov na Blízkom východe, aby sa zamerali na koordináciu najvhodnejších stratégií na zlepšenie ochrany najzraniteľnejších kultúrnych pamiatok;

17.  zdôrazňuje, že treba naliehavo posilniť iniciatívy zamerané na narušenie kanálov pre dodávky zbraní, identifikáciu a zastavenie všetkých zdrojov financovania, ako aj prevenciu nezákonného používania online propagandy na podporu teroristických organizácií vrátane ISIS/Dá’iš;

18.  zdôrazňuje význam dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, ľudských práv a právneho štátu pri stabilizácii situácie v regiónoch, v ktorých vyvíja činnosť ISIS/Dá’iš alebo ich ohrozuje; domnieva sa, že použitie nátlaku nepredstavuje riešenie hrozby terorizmu;

19.  je pevne presvedčený, že politické riešenia zamerané na odstránenie chudoby a sociálnych nerovností, prístup k vzdelávaniu pre všetkých a uľahčovanie vzájomného porozumenia, ktoré podporujú začleňovanie a do centra pozornosti stavajú komunity, zohrávajú kľúčovú úlohu vo všetkých európskych alebo medzinárodných stratégiách na zabezpečenie trvalého mieru a stability v dotknutých regiónoch, pri zachovaní viacetnického charakteru danej spoločnosti s viacerými náboženstvami a presvedčeniami;

20.  vyzýva EÚ, aby chránila svoje finančné záujmy súvisiace s balíkom pomoci pre Sýriu a Irak vo výške 1 miliardy EUR, pričom treba prijať všetky opatrenia potrebné na prevenciu všetkých foriem podvodov, nezrovnalostí alebo korupcie, najmä prostredníctvom ex ante a ex post kontroly povahy a konzistentnosti výdavkov a príslušnej dokumentácie a informácií;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, generálnemu tajomníkovi OSN, Valnému zhromaždeniu OSN, generálnej riaditeľke UNESCO, vládam a parlamentom členských štátov, Sýrskej národnej koalícii a vláde a parlamentu Iraku.

 

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0040.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0071.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia