Menettely : 2015/2649(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0393/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0393/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0179

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 144kWORD 68k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0375/2015
27.4.2015
PE555.167v01-00
 
B8-0393/2015

suullisesti vastattavien kysymysten B8‑0115/2015 ja B8‑0116/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


ISIS/Da’esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP))


Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver, Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Da’esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP))  
B8‑0393/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan, jonka mukaan ”unioni pyrkii toiminnallaan rohkaisemaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä” etenkin, kun kyseessä on ”Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen”, ja ”unioni ja jäsenvaltiot suosivat yhteistyötä kolmansien maiden sekä kulttuurin alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa”,

–       ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 kulttuuriesineiden viennistä(1),

–       ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 1210/2003 kumoamisesta 7. heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2465/96(2),

–       ottaa huomioon 13. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1332/2013 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta(3), joka on hyväksytty käyttäen pohjana neuvoston 13. joulukuuta 2013 antamaa päätöstä 2013/760/YUTP, jolla muutetaan päätöstä 2013/255/YUTP Syyrian vastaisista rajoittavista toimista(4),

–       ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2001 päivätyn neuvoston yhteisen toiminnan 2001/555/YUTP Euroopan unionin satelliittikeskuksen perustamisesta(5) ja siihen neuvoston yhteisellä toiminnalla 2009/834/YUTP(6) tehdyt muutokset,

–       ottaa huomioon lokakuussa 2012 annetun neuvoston päätöslauselman lainvalvontaviranomaisten ja kulttuuriesinealan asiantuntijoiden välisen tiedotusverkoston (EU CULTNET) perustamisesta,

–       ottaa huomioon 14. toukokuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen yhteydessä,

–       ottaa huomioon kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi 14. marraskuuta 1970 allekirjoitetun Unescon yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon Unescon 16. marraskuuta 1972 hyväksymän yleissopimuksen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta,

–       ottaa huomioon 17. lokakuuta 2003 tehdyn Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämisestä,

–       ottaa huomioon 20. lokakuuta 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä,

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 1995 tehdyn UNIDROIT'n yleissopimuksen varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. helmikuuta 2015 antaman päätöslauselman 2199 Al-Qaidan terroritekojen kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle aiheuttamasta uhasta(7),

–       ottaa huomioon monumenttien ja kohteiden suojelusta ja restauroinnista vuonna 1964 annetun Venetsian julistuksen, jossa vahvistetaan historiallisten rakennusten suojelua ja restaurointia säätelevä kansainvälinen kehys,

–       ottaa huomioon 17. heinäkuuta 1998 hyväksytyn Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan ix alakohdan, jossa todetaan sotarikokseksi ”tahallinen hyökkäys uskonnon harjoittamiseen, opetukseen, taiteiden tai tieteen harjoittamiseen tai hyväntekeväisyystarkoitukseen käytettäviä rakennuksia, historiallisia muistomerkkejä, sairaaloita ja sairaiden ja haavoittuneiden vastaanottoasemia vastaan, sillä edellytyksellä, että nämä eivät ole sotilaskohteita”,

–       ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman(8), jonka 211 kohdassa todetaan, että ”kulttuuri- ja taideperinnön tahallisista tuhoamisista, kuten tällä hetkellä tapahtuu Irakissa ja Syyriassa, olisi nostettava syytteet sotarikoksina ja rikoksina ihmisyyttä vastaan”,

–       ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset Da’esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (O-000031/2015 – B8-0115/2015 ja O‑000032/2015 – B8-0116/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että erityisesti Da’esh-järjestöön liitetyt ääriryhmät ovat hiljan tuhonneet kohdistetusti lukuisia arkeologisia, uskonnollisia ja kulttuurikohteita Syyriassa, Irakissa ja Tunisiassa ja että Unescon pääjohtaja Irina Bokova on luonnehtinut näitä järjestelmällisiä hyökkäyksiä kulttuuriperintöä vastaan ”kulttuuriseksi puhdistukseksi”;

B.     toteaa, että Unescon mukaan ilmaisulla ”kulttuurinen puhdistus” tarkoitetaan tahallista strategiaa, jonka pyrkimyksenä on tuhota kulttuurista moninaisuutta ottamalla tarkoituksellisesti kohteiksi henkilöitä näiden kulttuurisen, etnisen tai uskonnollisen taustan perusteella ja hyökkäämällä tarkoituksellisesti näiden hartaudenharjoittamispaikkoja, muistomerkkejä ja oppimispaikkoja vastaan, ja ottaa huomioon, että kulttuurisen puhdistuksen strategia, jota parhaillaan toteutetaan Irakissa ja Syyriassa, ilmenee hyökkäyksinä kulttuuriperintöä vastaan, jotka on kohdistettu sekä monumenttien ja rakennusten kaltaisia fyysisiä, konkreettisia ja rakennettuja kulttuurin ilmentymiä vastaan että vähemmistöjä ja tapojen, perinteiden ja uskomusten kaltaisia aineettomia kulttuurimuotoja vastaan(9);

C.     toteaa, että joitakin kulttuuriperinnön tuhoamista koskevia tekoja on pidetty tietyissä olosuhteissa rikoksina ihmisyyttä vastaan(10); toteaa, että kun nämä teot kohdistuvat erityisesti uskonnollisen tai etnisen ryhmän jäseniin, ne voidaan rinnastaa vainoksi, kuten Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa säädetään;

D.     toteaa, että tällainen kulttuuristen ja historiallisten kohteiden ja esineiden tuhoaminen ei ole uusi ilmiö eikä rajoitu pelkästään Irakiin ja Syyriaan ja että Unescon mukaan kulttuuriperintö on tärkeä osa yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden kulttuuri-identiteettiä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joten kulttuuriperinnön tahallinen tuhoaminen saattaa vaikuttaa kielteisesti ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin(11); toteaa, että Unescon ja muiden lähteiden mukaan Da’esh-järjestön Irakissa ja Syyriassa harjoittamaa kulttuuristen ja uskonnollisten kohteiden ja esineiden ryöstelyä ja salakuljetusta hyödynnetään järjestön terroritoiminnan rahoittamiseen sillä seurauksella, että taide- ja kulttuuriesineet muutetaan ”sota-aseiksi”;

E.     ottaa huomioon, että Unesco käynnisti muiden strategisten kumppaneiden kanssa Euroopan unionilta saadun rahoituksen turvin 1. maaliskuuta 2014 kolmivuotisen hankkeen nimeltä ”Emergency Safeguarding of the Syrian Heritage”, jolla pyritään erityisesti varmistamaan Syyrian kulttuuriperinnön kiireellinen suojelu;

F.     ottaa huomioon, että unioni on ratifioinut 20. lokakuuta 2005 allekirjoitetun Unescon yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä, joka on ensimmäinen kansainvälinen väline, jossa tunnustetaan kulttuurihyödykkeiden sekä taloudellinen että kulttuurinen arvo ”eikä niitä siten voi kohdella pelkästään kaupallista merkitystä omaavina”;

G.     ottaa huomioon, että 14. marraskuuta 1970 allekirjoitettu Unescon yleissopimus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämisestä ja ehkäisemisestä sekä 24. kesäkuuta 1995 allekirjoitettu UNIDROIT'n yleissopimus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä ovat keskeisen tärkeitä välineitä maailman kulttuuriperinnön suojelun tehostamiseksi;

H.     ottaa huomioon, että kulttuuriesineiden laiton kauppa on huumeiden ja aseiden jälkeen kolmanneksi merkittävin laittoman kaupan muoto ja että järjestäytyneet rikollisverkot hallitsevat tätä laitonta kauppaa, jota ei voida torjua nykyisillä kansallisilla ja kansainvälisillä mekanismeilla puutteellisen kaluston tai tuen johdosta(12);

I.      ottaa huomioon, että kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjuminen ei kuulu Euroopan unionin erityiseen toimivaltaan, sillä siitä ei ole sinänsä määrätty perussopimuksissa, mutta siitä huolimatta tämä laittoman kaupan torjunta kuuluu EU:n useiden toimivaltuuksien piiriin, joita ovat esimerkiksi sisämarkkinat, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, kulttuuri ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP);

J.      toteaa, että on nopeasti parannettava kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjunnan koordinointia ja tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta voidaan edistää tietoisuuden lisäämistä ja tiedon jakamista ja vahvistaa oikeudellista kehystä; muistuttaa tässä yhteydessä, että kulttuuriesineisiin kohdistuvien rikosten ehkäisemisestä ja torjumisesta joulukuussa 2011 annetuissa neuvoston päätelmissä suositeltiin muun muassa, että jäsenvaltiot lujittavat lainvalvontaviranomaisten, kulttuuriviranomaisten ja yksityisten organisaatioiden välistä yhteistyötä;

K.     ottaa huomioon, että lokakuussa 2012 neuvoston päätöslauselmalla perustettiin lainvalvontaviranomaisten ja kulttuuriesinealan asiantuntijoiden välinen tiedotusverkosto (EU CULTNET), jonka tärkeimpiä tavoitteita ovat kulttuuriesineiden laittoman kaupan ehkäisemistä koskevan tiedonvaihdon parantaminen ja sellaisten rikollisverkostojen tunnistaminen, joiden epäillään osallistuvan laittomaan kauppaan, ja tiedon vaihtaminen näistä verkostoista;

L.     muistuttaa, että Unescon pääjohtaja Irina Bokova käynnisti 28. marraskuuta 2015 Bagdadissa #Unite4Heritage‑kampanjan, jolla pyritään mobilisoimaan maailmanlaajuista tukea kulttuuriperinnön suojelemiseksi sosiaalisten verkostojen avulla;

1.      tuomitsee jyrkästi kulttuuristen, arkeologisten ja uskonnollisten kohteiden tuhoamisen, joihin Da’esh-järjestö on syyllistynyt Syyriassa ja Irakissa;

2.      kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa toteuttamaan asianmukaisia poliittisen tason toimia YK:n 12. helmikuuta 2015 antaman päätöslauselman 2199 mukaisesti, jotta kulttuuriomaisuuden laiton kauppa saadaan loppumaan Syyrian ja Irakin sota-alueilta ja siten estämään kulttuuriesineiden käyttäminen terroristitoiminnan rahoituksen lähteinä;

3.      kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käyttämään kulttuuridiplomatian ja kulttuurien välisen vuoropuhelun keinoja eri yhteisöjen välisen sovinnon edistämisessä ja tuhottujen kohteiden jälleenrakentamisessa;

4.      ehdottaa tässä yhteydessä, että komissio keskittyy YK:n turvallisuusneuvoston 12. helmikuuta 2015 antaman päätöslauselman 2199 17 kohdan mukaisesti kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjuntaan, erityisesti sellaisten kulttuuriperintöesineiden, jotka siirrettiin Irakista laittomasti 6. elokuuta 1990 jälkeen ja Syyriasta 15. maaliskuuta 2011 jälkeen katsoo, että komission olisi laadittava tätä laitonta kauppaa koskeva koordinoitu lähestymistapa yhdessä niiden elinten kanssa, jotka kansallisella tasolla vastaavat tutkintapalveluista, ja tiiviissä yhteistyössä Unescon ja muiden kansainvälisen järjestöjen, kuten Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM), ICOMin kansainvälisen Sininen kilpi ‑komitean (ICBS), Europolin, Interpolin, UNIDROIT'n (yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimiva kansainvälinen instituutti) sekä Maailman tullijärjestön (WCO) kanssa;

5.      kehottaa komissiota pyytämään varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan mukaan Torrejónissa sijaitsevan Euroopan unionin satelliittikeskuksen, joka tukee unionin päätöksentekoa YUTP:n yhteydessä tarjoamalla satelliittikuva-analyyseista saatuja tietoja, valvomaan ja luetteloimaan Syyriassa ja Irakissa sijaitsevia arkeologisia ja kulttuurisia kohteita sekä tukemaan Syyrian arkeologien toimia ryöstelyn ehkäisemiseksi ja siviilien hengen suojelemiseksi;

6.      kehottaa komissiota perustamaan nopean ja turvallisen tiedonvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista koskevan järjestelmän jäsenvaltioiden välille, jotta voidaan tehokkaasti torjua Irakista ja Syyriasta siirrettyjen kulttuuriesineiden laitonta kauppaa, ja kehottaa sitä harkitsemaan eurooppalaisten koulutusohjelmien käynnistämistä tuomareita, poliisia ja tullivirkailijoita, hallintovirastoja ja yleisemmin markkinatoimijoita varten, jotta kulttuuriesineiden laittoman kaupan kanssa tekemisissä olevat voivat kehittää ja parantaa asiantuntemustaan;

7.      kehottaa komissiota tukemaan Unescon #Unite4Heritage-kampanjaa käynnistämällä Irakiin ja Syyriaan keskittyvän tiedotuskampanjan, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta kulttuuriperinnön tärkeydestä, tavasta, jolla ryöstelyä käytetään terroritoiminnan rahoittamiseen, ja mahdollisista rangaistuksista, jotka liittyvät kyseisistä maista tai muista kolmansista maista tulevien kulttuuriesineiden laittomaan kauppaan;

8.      kehottaa komissiota tarkistamaan kulttuuriesineiden viennistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 116/2009 sen tehokkuuden lisäämiseksi ja mahdollisesti uuden välineen luomiseksi valvomaan kulttuuriesineiden tuontia EU:n alueelle;

9.      kehottaa neuvostoa suunnittelemaan kulttuuriomaisuuden laittomaan kauppaan erikoistuvaa, Eurojust-yksikköön ja Europoliin perustettavaa yksikköä, joka vastaisi kansallisten viranomaisten syyte- ja tutkintatoiminnan koordinoinnista unionin tasolla, ja katsoo, että erikoistuneet yksiköt ovat edellytyksenä resurssien paremmalle käytölle laittoman kaupan ja salakuljetuksen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

10.    kehottaa unionia toteuttamaan yhteistyössä Unescon ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tarvittavat toimenpiteet, jotta kansainvälisessä oikeudessa käytettyyn ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten luokkaan sisällytettäisiin teot, joissa on kyse ihmiskunnan kulttuuriperinnön tarkoituksellisesta tuhoamisesta laajassa mittakaavassa;

11.    kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi vuonna 1970 allekirjoitettua Unescon yleissopimusta sekä vuoden 1995 UNIDROIT-yleissopimusta, ratifioimaan ne;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Unescon pääjohtajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Syyrian kansalliselle liittoumalle sekä Irakin hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

EUVL L 39, 10.2.2009, s. 1.

(2)

EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.

(3)

EUVL L 335, 14.12.2013, s. 3.

(4)

EUVL L 335, 14.12.2013, s. 50.

(5)

EYVL L 200, 25.7.2001, s. 5.

(6)

EUVL L 297, 13.11.2009, s. 18.

(7)

http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0071.

(9)

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/

(10)

Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin, Kordić & Čerkez, 26. helmikuuta 2001, IT-95-14/2; 207–208 kohta.

(11)

Unescon 17. lokakuuta 2003 antama julistus kulttuuriperinnön tahallisesta tuhoamisesta.

(12)

http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö