Förfarande : 2015/2649(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0393/2015

Ingivna texter :

B8-0393/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0179

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 141kWORD 67k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0375/2015
27.4.2015
PE555.167v01-00
 
B8-0393/2015

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0115/2015 och B8-0116/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649 (RSP))


Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver, Roberta Metsola för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649 (RSP))  
B8-0393/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det heter att ”unionens insatser ska syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna”, inklusive när det gäller ”att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse”, och att ”unionen och medlemsstaterna ska främja samarbetet med tredjeland och behöriga internationella organisationer på kulturområdet”,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om export av kulturföremål(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96(2),

–       med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1332/2013 av den 13 december 2013 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien(3), som antogs på grundval av rådets beslut 2013/760/Gusp av den 13 december 2013 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien(4),

–       med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2001/555/Gusp av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum(5), ändrad genom rådets gemensamma åtgärd 2009/834/Gusp(6),

–       med beaktande av rådets resolution från oktober 2012 om inrättandet av ett informellt nätverk för brottsbekämpande myndigheter och sakkunniga på området kulturföremål (EU Cultnet),

–       med beaktande av konventionen om skydd för kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt, vilken antogs i Haag den 14 maj 1954,

–       med beaktande av Unescos konvention av den 14 november 1970 om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom,

–       med beaktande av Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd av världens kultur- och naturarv,

–       med beaktande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet av den 17 oktober 2003,

–       med beaktande av Unescos konvention av den 20 oktober 2005 om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck,

–       med beaktande av Unidroitkonventionen av den 24 juni 1995 om stulna eller olagligt utförda kulturföremål,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2199 av den 12 februari 2015 om hot mot den internationella freden och säkerheten till följd av al-Qaidas terroristhandlingar(7),

–       med beaktande av Venedigfördraget från 1964 om bevarande och restaurering av minnesmärken och områden av historiskt intresse, som innehåller en internationell ram för bevarande och restaurering av historiska byggnader,

–       med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, som antogs den 17 juli 1998, särskilt artikel 8.2 b ix där ”[u]ppsåtligt riktande av angrepp mot byggnader avsedda för religion, undervisning, konst, vetenskap eller välgörande ändamål, historiska minnesmärken, sjukhus och uppsamlingsplatser för sjuka och sårade under förutsättning att de inte utgör militära mål” erkänns som en krigsförbrytelse,

–       med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området, där det i punkt 211 står att ”avsiktlig förstörelse av kulturarvet och det konstnärliga arvet, på sätt som nu sker i Irak och i Syrien, bör åtalas som krigsförbrytelser och som brott mot mänskligheten”(8),

–       med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser (O-000031/2015 – B8-0115/2015 och O-000032/2015 – B8-0116/2015),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Ett stort antal arkeologiska, religiösa och kulturella platser i Syrien, Irak och Tunisien har på senare tid utsatts för målriktad förstörelse av extremistgrupper kopplade i synnerhet till Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis/Daish). Dessa systematiska angrepp mot kulturarvet har av Unescos generaldirektör Irina Bokova fastställts vara ”kulturell rensning”.

B.     Enligt Unesco avses med begreppet ”kulturell rensning” en uppsåtlig strategi som söker förstöra kulturell mångfald genom avsiktlig inriktning på enskilda personer som identifierats utgående från sin kulturella, etniska eller religiösa bakgrund, i förening med avsiktliga angrepp på deras platser för religionsutövning, hågkomst och lärande. Den strategi för kulturell rensning som kan konstateras i Irak och Syrien återspeglas i angrepp på kulturarvet, där angreppen riktas mot både fysiska och materiella och byggda kulturyttringar, såsom minnesmärken och fastigheter, och mot minoriteter och immateriella kulturyttringar, såsom sedvänjor, traditioner och trosföreställningar.

C.     Somliga fall av kulturarvsförstörelse har under vissa omständigheter ansetts som brott mot mänskligheten(9). Särskilt när sådana handlingar är riktade mot medlemmar av en religiös eller etnisk grupp kan de likställas med förföljelse, som anges i artikel 7.1 h i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

D.     Förstörelse av kulturföremål och historiska föremål och platser är ingenting nytt och förekommer inte bara i Irak och Syrien. Enligt Unesco är kulturarvet en viktig del, både av den kulturella identiteten hos samhällen, grupper och enskilda personer och av den sociala sammanhållningen, och en avsiktlig förstörelse av det kan inverka menligt på både mänsklig värdighet och de mänskliga rättigheterna(10). Enligt Unesco med flera ägnar sig framför allt Isis/Daish åt plundring av platser med anknytning till kultur och religion i Irak och Syrien samt åt smuggling av föremål därifrån, såsom ett sätt att bekosta Isis/Daishs terroristverksamhet. Följden av detta blir att konstverk och kulturföremål förvandlas till ”krigsvapen”.

E.     Den 1 mars 2014 lanserade Unesco tillsammans med andra strategiska partner, tack vare finansieringen från Europeiska unionen, det treåriga projektet Emergency Safeguarding of the Syrian Heritage, som särskilt syftar till att säkerställa nödåtgärder för att skydda det syriska kulturarvet.

F.     Europeiska unionen har ratificerat konventionen om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck, som undertecknades den 20 oktober 2005 och som är det första internationella instrument som erkänner att kulturföremål har både ekonomisk och kulturell karaktär” och därför inte bör behandlas som om de enbart hade ett handelsvärde”.

G.     Unescokonventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, som undertecknades den 14 november 1970, och Unidroitkonventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål, som undertecknades den 24 juni 1995, är oerhört viktiga instrument för att stärka skyddet av det globala kulturarvet.

H.     Olaglig handel med kulturföremål är numera den tredje största typen av olaglig handel efter narkotika- och vapenhandel. Denna olagliga handel domineras av organiserade kriminella nätverk, och dagens nationella och internationella mekanismer är inte tillräckligt utrustade eller tillräckligt understödda för att kunna hantera frågan(11).

I.      Bekämpande av olaglig handel med kulturföremål tillhör inte specifikt EU:s behörighetsområde, eftersom det inte är förankrat i fördragen. Icke desto mindre faller bekämpandet av denna olagliga handel under flera av EU:s behörighetsområden, såsom den inre marknaden, området med frihet, säkerhet och rättvisa, kulturpolitiken och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

J.      Det finns ett akut behov av att bättre samordna kampen mot olaglig handel med kulturföremål och att ha ett nära samarbete för att höja medvetenheten, främja informationsutbyte och stärka de rättsliga regelverken. I detta sammanhang kan det återigen påpekas att rådet i sina slutsatser från december 2011 om förebyggande och bekämpning av olaglig handel med kulturföremål bland annat rekommenderade medlemsstaterna att förstärka samarbetet mellan tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter, kulturmyndigheter och privata organisationer.

K.     Med stöd av en rådsresolution från oktober 2012 inrättades ett informellt nätverk av brottsbekämpande myndigheter och sakkunniga inom området kulturföremål (EU Cultnet). Dess huvudsyfte är att förbättra informationsutbytet i anslutning till förebyggandet av olaglig handel med kulturföremål samt att identifiera kriminella nätverk misstänkta för medverkan i sådan olaglig handel och delge information om dem.

L.     Den 28 mars 2015 lanserade Unescos generaldirektör Irina Bokova i Bagdad kampanjen #Unite4Heritage som syftar till att i hela världen uppbåda stöd för skyddet av kulturarvet med hjälp av sociala nätverk.

1.      Europaparlamentet fördömer med eftertryck den förstörelse av kulturella, arkeologiska och religiösa platser som Isis ägnar sig åt i Syrien och Irak.

2.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vidta lämpliga åtgärder på politisk nivå, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2199 av den 12 februari 2015, för att sätta stopp för den olagliga handeln med kulturföremål från Syrien och Irak så länge krigstillstånd råder på dessa territorier, och på så sätt förhindra att de används som en finansieringskälla för terroristverksamhet.

3.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att använda kulturdiplomati och interkulturell dialog som ett verktyg för försoning mellan de olika folkgrupperna och för återuppbyggnad av de förstörda platserna.

4.      Europaparlamentet föreslår i anslutning till detta att kommissionen, i överensstämmelse med punkt 17 i FN:s säkerhetsråds resolution nr 2199 av den 12 februari 2015, i huvudsak ska inrikta sig på att förebygga och bekämpa den olovliga handeln med kulturföremål, och då särskilt när det gäller delar av kulturarvet som lagstridigt förts ut ur Irak sedan den 6 augusti 1990 och från Syrien sedan den 15 mars 2011. Parlamentet anser att kommissionen bör utarbeta en samordnad strategi för att bekämpa sådan olaglig handel, i samarbete med ansvariga för utredningstjänster på nationell nivå och i nära samarbete med Unesco och andra internationella organisationer som Internationella museirådet (Icom), Icoms internationella kommitté den blå skölden (ICBS), Europol, Interpol, Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit) och Världstullorganisationen (WCO).

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära att vice ordföranden/den höga representanten involverar EU:s satellitcentrum i Torrejón, som ger underlag för unionens beslutsfattande inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i form av material från analyser av satellitbilder, för att övervaka och göra en förteckning över arkeologiska och kulturella platser i Syrien och Irak, och stödja den verksamhet som bedrivs av syriska arkeologer, i syfte att förebygga ytterligare plundring och skydda civilbefolkningen.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett snabbt och säkert sätt att utbyta information och bästa praxis mellan medlemsstater i syfte att effektivt bekämpa den olagliga handeln med kulturföremål som olagligen har förts ut ur Irak och Syrien, och att överväga att införa europeiska utbildningsprogram för domare, poliser och tulltjänstemän, statliga förvaltningar och marknadsaktörer mer allmänt för att göra det möjligt för dem som deltar i kampen mot olaglig handel med kulturföremål att utveckla och förbättra sina expertkunskaper.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja Unescos kampanj #Unite4Heritage genom att inleda en informationskampanj som är inriktad på Irak och Syrien, i syfte att öka medvetenheten om betydelsen av deras kulturarv, om att vinsten från plundringen används för att finansiera terroristverksamhet och om de möjliga straffen i samband med olaglig import av kulturföremål från dessa länder eller från andra tredjeländer.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål för att förbättra effektiviteten samt att överväga inrättandet av ett instrument för att kontrollera importen av kulturföremål till EU.

9.      Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga inrättandet inom Eurojust och Europol av en avdelning som är specialiserad på olaglig handel med kulturföremål, och som skulle kunna ansvara för att på EU-nivå samordna de olika nationella myndigheternas åtal och utredningar, eftersom specialiserade avdelningar är en förutsättning för bättre användning av resurser för att förebygga och bekämpa olaglig handel.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU att i samarbete med Unesco och Internationella brottmålsdomstolen vidta nödvändiga åtgärder för att utvidga folkrättens kategori om brott mot mänskligheten till att även omfatta handlingar som avsiktligen skadar eller förstör mänsklighetens kulturarv i stor skala.

11.    Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte redan har gjort så att ratificera Unescokonventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom från 1970 och Unidroitkonventionen från 1995.

12.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Unescos generaldirektör, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Syriens nationella koalition samt Iraks regering och parlament.

(1)

EUT L 39, 10.2.2009, s. 1.

(2)

EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(3)

EUT L 335, 14.12.2013, s. 3.

(4)

EUT L 335, 14.12.2013, s. 50.

(5)

EGT L 200, 25.7.2001, s. 5.

(6)

EUT L 297, 13.11.2009, s. 18.

(7)

http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html

(8)

Antagna texter, P8_TA(2015)0071.

(9)

Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien, Kordić och Čerkez, 26 februari 2001, IT-95-14/2, punkterna 207 och 208.

(10)

Unescos förklaring av den 17 oktober 2003 om avsiktlig förstörelse av kulturarv.

(11)

http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy