Menetlus : 2015/2662(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0397/2015

Esitatud tekstid :

B8-0397/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/04/2015 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0180

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 121kWORD 55k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.171v01-00
 
B8-0397/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Maldiividel (2015/2662(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Maldiividel (2015/2662(RSP))  
B8‑0397/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust,

–       võttes arvesse 30. septembril 2014. aastal Euroopa Liidu delegatsiooni ning ELi liikmesriikide, Norra ja Šveitsi Colombos akrediteeritud saatkondade poolt kohapeal tehtud avaldust kodanikuühiskonda ja inimõigusi Maldiividel ähvardavate ohtude kohta,

–       võttes arvesse parlamendi Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni juhi 12. märtsi 2015. aasta avaldust Maldiivide endise presidendi Nasheedi vahistamise kohta ja parlamendi väliskomisjoni esimehe 10. aprilli 2015. aasta kirja Maldiivide Vabariigi välisministrile,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Maldiivide esimene demokraatlikult valitud president Mohamed Nasheed, kes on ammu tuntud kui inimene, kes on pühendunud vägivallatule võitlusele ja pluralistlikule demokraatiale, mõisteti 13. märtsil 2015. aastal poliitilistelt motiveeritud terrorismisüüdistuste alusel 13 aastaks vangi;

B.     arvestades, et Nasheed vahistati kõigest paar nädalat pärast seda, kui ametisoleva presidendi Abdullah Yameeni valitsuskoalitsioonist lahkus üks selle tähtsamaid liikmeid, et liituda Nasheedi juhitud opositsioonipartei, Maldiivide Demokraatliku Parteiga (MDP);

C.     arvestades, et vaatamata ÜRO nõudmisele tagada endise presidendi Nasheedi vastases kohtumenetluses õiglus ja läbipaistvus, ei täitnud vastuoluline kohtuprotsess riiklikke ja rahvusvahelisi õigusstandardeid: kohtualust oli väljaspool kohtusaali jõhkralt koheldud, talle ei võimaldatud sageli õigusabi, kohus keeldus kuulamast tema kaitse esitatud tunnistajaid, tema advokaatidele ei antud piisavalt aega, et süüdistuste vastu kaitset ette valmistada ja kriminaalkohus keeldub andmast tema kaitseadvokaatidele kohtuasja aruannet, mida on vaja edasikaebuse esitamiseks;

D.     arvestades, et Maldiivide äärmiselt politiseeritud kohtusüsteem, mille paljudel töötajatel puudub tunnustatud juriidiline kvalifikatsioon, on valmistanud muret juba aastaid, sest kohtunikud, eelkõige ülemkohtu liikmed, kes peaksid olema põhiseaduse kaitsjad, on aastate jooksul kuritarvitanud oma võimu ja tegutsenud hetkel võimul oleva partei huvides;

E.     arvestades, et Maldiivide parlamendi poolt hiljuti vastu võetud seadus, millega vanglakaristust kandvad isikud jäeti ilma õigusest kuuluda poliitilisse parteisse, on ette nähtud selleks, et endine president Nasheed ei saaks 2018. aasta presidendivalimistel kandideerida;

F.     arvestades, et 2013. aasta presidendivalimiste protsessi varjutasid nõuete rikkumised, viivitused, kohtu sekkumine valimisvoorude ajastusse ja valimiste läbiviimisse, sõltumatu valimiskomisjoni kontorite läbiotsimine ja poliitiline hirmutamine;

G.     arvestades, et politiseeritud kohtusüsteemi kaasabil on süüdi mõistnud ka teisi opositsioonipoliitikuid, nagu endine kaitseminister Tholath Ibrahim, ja rivaale Yameen Abdul Gayoomi oma parteist ja valitsuskoalitsioonist;

H.     arvestades, et opositsiooni poliitikuid ähvardatakse pidevalt ja jätkuvalt ning Parlamentidevahelise Liidu parlamendiliikmete inimõiguste komitee hiljutises aruandes nimetati Maldiive opositsiooni kuuluvate parlamendiliikmete ründamise, piinamise ja hirmutamise poolest üheks probleemsematest riikidest maailmas;

I.      arvestades, et valitsusrežiim takistab jõhkralt kogunemisvabadust, võttes sihikule Nasheedi toetajad: alates veebruarist on vahistatud vähemalt 140 rahumeelset meeleavaldajat, kes vabastati ainult tingimustel, mis piiravad oluliselt nende õigust osaleda edasistel meeleavaldustel;

J.      arvestades, et lisaks poliitilisele ebastabiilsusele tekitab muret militaarse islamismi kasvav mõjuvõim Maldiividel ja väidetavalt ISISega liitunud radikaliseerunud noorte meeste suur arv;

K.     arvestades, et ajakirjandusvabadust on viimastel aastatel tugevasti pärsitud ja et arreteeriti kolm ajakirjanikku, kes kajastasid poliitilisi meeleavaldusi, milles nõuti Mohamed Nasheedi vabastamist;

L.     arvestades, et 2014. aasta augustis kadunuks jäänud valitsuskriitilise ajakirjaniku Ahmed Rilwani asukoht on endiselt teadmata ja kardetakse, et ta on surnud;

M.    arvestades, et jõugud ja usulised rühmitused ründavad, väidetavalt salakokkuleppel politseiga sageli asutusi, organisatsioone ja üksikisikuid, kes on valitsuse tegevuse suhtes kriitilised, luues sellega kodanikuühiskonna hirmutamise õhkkonna;

N.     arvestades, et üha sagedamini ahistatakse, ähvardatakse ja rünnatakse kodanikuühiskonna organisatsioone ja inimõiguste kaitsjaid, sealhulgas Maldiivide inimõiguste komiteed, keda ülemkohus süüdistas riigireetmises ja põhiseaduse kahjustamises, kuna see organisatsioon oli saatnud ÜRO Inimõiguste Nõukogule üldiseks korrapäraseks läbivaatamiseks aruande;

O.     arvestades, et ÜRO peasekretäri asetäitja poliitikaküsimustes Jens Toyberg-Frandzen pöördus Maldiivide valitsuse poole üleskutsega riigi pikaajalise poliitilise stabiilsuse huvides võimaldada rahumeelset poliitilist teisitimõtlemist ja leida võimalusi dialoogiks opositsiooniga;

P.     arvestades, et sisserändajatest töötajad kannatavad sunnitöö, isikut tõendavate ja reisidokumentide konfiskeerimise, palga kinnipidamise või mittemaksmise ja võlaorjuse all ning Maldiivide ametiasutused on neid ähvardanud riigist väljasaatmisega selle eest, et nad pärast mitmeid nendevastaseid rünnakuid hakkasid diskrimineerimise ja vägivalla vastu protestima;

Q.     arvestades, et Maldiivide parlament hääletas 2014. aastal alates 1954. aastast kehtiva surmanuhtluse moratooriumi lõpetamise poolt, mistõttu on nüüd võimalik süüdi mõista isegi seitsmeaastasi alaealisi, keda võib vastutusele võtta ja hukata niipea, kui nad saavad 18-aastaseks ja kes kuni selle ajani peavad vanglasse jääma; arvestades, et see läheb vastuollu Maldiivide, kui lapse õiguste konventsiooni osalisriigi rahvusvaheliste kohustustega inimõiguste valdkonnas;

1.      kutsub Maldiivide valitsust üles

• viivitamatult ja tingimusteta vabastama endine president Nasheed ning endised kaitseministrid Ibrahim ja Nazim, ning tühistama kõik neile esitatud süüdistused;

• võtma vajalikud meetmed, et taastada usaldus valitsuse pühendumuse vastu demokraatiale, kohtusüsteemi sõltumatusele ja õigusriigile, sealhulgas sõna- ja kogunemisvabaduse austamisele ning nõuetekohase menetluse järgimisele;

• tagama, et takistusteta toimiks pluralistlik demokraatia, kus saavad õigusega osaleda mitte ainult need, kes nõuavad konservatiivse islami domineerimist poliitikas ja ühiskonnas, vaid ka demokraatia pooldajad, mõõdukad moslemid ja ilmalikkuse toetajad, kes on vastu salafi/vahhabiitliku islami mõjule Maldiividel;

• ümber korraldama kohtusüsteemi;

• uuesti kehtestama moratooriumi surmanuhtlusele;

• võimaldama nõuetekohase uurimise korraldamist Ahmed Rilwani kadumise ning ajakirjanike, kodanikuühiskonna ja sõltumatute institutsioonide vastaste rünnakute ja ähvarduste asjas;

2.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles avaldama Maldiive külastada kavatsevatele turistidele mõeldud põhjalikud hoiatused inimõiguste olukorra kohta selles riigis;

3.      kutsub ELi ja liikmesriike üles Maldiividel demokraatia edasise tagasilanguse ja halveneva inimõiguste olukorra korral külmutama Maldiivide valitsuse ja äriringkondadesse kuuluvate peamiste valitsusmeelsete varad välismaal ja kehtestama nende suhtes reisimiskeelu;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide ja Maldiivide valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika