Förfarande : 2015/2520(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0398/2015

Ingivna texter :

B8-0398/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0185

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 62k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0370/2015
27.4.2015
PE555.172v01-00
 
B8-0398/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP))  
B8-0398/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nigeria och i synnerhet sin senaste plenardebatt i frågan onsdagen den 14 januari 2015,

–       med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, inbegripet uttalandena av den 8 januari, 19 januari, 31 mars samt den 14 och 15 april 2015,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 9 februari 2015,

–       med beaktande av den femte ministerdialogen mellan Nigeria och EU i Abuja den 27 november 2014,

–       med beaktande av de preliminära slutsatserna från EU:s och Europaparlamentets valobservatörsuppdrag,

–       med beaktande av uttalandena från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon,

–       med beaktande av uttalandena från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om möjligheten att anklaga medlemmar av Boko Haram för krigsförbrytelser,

–       med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning,

–       med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention från 1948 angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och från 1949 angående organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten,

–       med beaktande av ILO:s konvention från 1973 om minimiålder för tillträde till arbete och från 1999 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete,

–       med beaktande av konventionen om biologisk mångfald från 1992,

–       med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1981, som ratificerades av Nigeria den 22 juni 1983,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga rättigheter från 1966, som ratificerades av Nigeria den 29 oktober 1993,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Nigeria är Afrikas mest befolkade och etniskt diversifierade land, där över 60 procent av befolkningen är yngre än 24 år.

B.     Nigeria är den 23:e största ekonomin i världen och den största i Afrika och har rikliga naturtillgångar, samtidigt som arbetslösheten bland personer under 25 år uppskattas till över 75 procent. Trots låga oljepriser kommer statsinkomsterna fortfarande i stor utsträckning från försäljning av kolväten. EU är en av Nigerias främsta handelspartner.

C.     Enligt Världsbanken har Nigeria till följd av korruption sedan 1960 förlorat runt 400 miljarder US-dollar i oljeintäkter, och ytterligare 20 miljarder US-dollar i oljepengar har försvunnit från Nigerias statskassa de senaste två åren.

D.     Nigeria karakteriseras av social och ekonomisk ojämlikhet: runt 60 procent av befolkningen lever i absolut fattigdom, samtidigt som Nigeria har närmare 16 000 miljonärer. Det råder ekonomisk och social obalans mellan landets norra och södra delar.

E.     Nigerias presidentval och val till nationalförsamlingen hölls den 28 mars 2015 och förlängdes sedan till den 29 mars på grund av tekniska problem, efter att redan ha senarelagts sex veckor från den 14 februari 2015. Val av guvernörer och lokala församlingar hölls den 11 april 2015.

F.     Valobservatörsuppdrag sändes dit av Afrikanska unionen, Samväldet, Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) och EU.

G.     Kampanjen ägde rum i ett spänt klimat med tilltagande våldsamheter i alla delar av landet och 82 människor dödade. PDP och APC anklagades för att utöva skrämseltaktik mot sina motståndare och attackera partimöten. Användningen av provocerande språk och religiösa, etniska och sekteristiska känsloyttringar eskalerade.

H.     Trots en orolig och utdragen valprocess, med eskalerande våld och hot, fann observatörerna inga bevis på någon systematisk manipulation, och valen kunde därför anses uppfylla de kontinentala och regionala principerna för demokratiska val.

I.      Lokalvalen den 11 april tycktes ha genomförts effektivare än valet den 28 februari, och ännu en gång fann observatörerna inga bevis på något centraliserat systematiskt bedrägeri, även om några försök till manipulation observerades och antalet säkerhetsincidenter ökade, med minst 30 människor dödade.

J.      Den 31 mars 2015 utropas Muhammadu Buhari, från partiet All Progressive Congress (APC), till vinnare. För första gången sedan övergången från militärstyre 1999 stod en oppositionskandidat som vinnare av valet, och den sittande presidenten erkände fredligt valresultatet.

K.     Den negativa trenden från 2011 fortsatte genom att endast åtta kvinnor fick en plats i senaten, inte fler än tjugo fick en plats i representanthuset och ingen valdes till guvernör.

L.     Amnesty International beräknar att Boko Haram dödade minst 4 000 civila under 2014 och minst 1 500 under det första kvartalet 2015 och att över 1,2 miljoner människor tvingades fly från sina hem. Måndagen den 6 april 2015 dödade Boko Haram-militanter utklädda till präster minst 24 människor och skadade många andra i en attack i närheten av en moské i byn Kwajafa.

M.    Den 16 april attackerade Boko Haram byarna Bia och Diana i Kamerun och dödade minst tolv personer. Boko Harams attacker begränsar sig inte till ett enskilt land, vilket understryker behovet av en regional lösning på problemet.

N.     Boko Harams intäkter kommer framför allt från kidnappningar, både i form av lösensummor och inkomster från slavhandel med fångar, människohandel, samarbete med drogkarteller, rån, finansiering från andra terrorgrupper såsom al‑Qaida och al‑Shabab och skatteintäkter från de ockuperade territorierna. Gruppen använder sig av en islamisk modell för penningöverföring, så kallad ”hawala”, som bygger på ett hederssystem och ett globalt nätverk av förmedlare som inte går att spåra.

O.     Barnarbete är trots lagstiftningsåtgärder fortfarande en stor källa till oro i Nigeria. Enligt ILO uppskattas antalet barnarbetare under 14 år i Nigeria till 15 miljoner.

P.     43 procent av flickorna blir bortgifta före sin 18-årsdag, och 17 procent är gifta innan de fyller 15 år, och motsvarande siffra i den nordvästra regionen är hela 76 procent.

Q.     Nigeria har det högsta absoluta antalet fall av kvinnlig könsstympning i världen, som uppgår till runt en fjärdedel av de beräknade 115–130 miljoner könsstympade kvinnorna i världen.

R.     Nigeria har en rik flora och fauna, men dessa värdefulla tillgångar hotas för närvarande av det ökande befolkningstrycket, de intensifierade mänskliga utvecklingsverksamheterna och den ohållbara användningen av den biologiska mångfalden.

S.     Nigerdeltat är hem åt 20 miljoner människor och 40 olika etniska grupper och är ett av områdena på jorden med störst biologisk mångfald. I en rapport från FN:s miljöprogram (Unep) konstaterade man att grupper i området är exponerade för mineraloljebaserade kolväten i uteluften och dricksvattnet och att det är fara för allmänhetens säkerhet. Det saneringssystem som antagits av företagen uppfyller fortfarande inte lokala lagstadgade krav eller internationell bästa praxis. De nigerianska statliga organen saknar kvalificerad teknisk expertis och resurser för att ta itu med problemet. Studien drar slutsatsen att det går att återställa miljön i området men att det kan ta mellan 25 och 30 år.

1.      Europaparlamentet lovordar först och främst det nigerianska folkets mod och deras omfattande deltagande i valet trots det pågående och ökande våldet i landet och de tusentals dödade och fördrivna.

2.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt det vettlösa dödandet av oskyldiga människor, användningen av barn i konflikten, bland annat som mänskliga bomber, säljandet av flickor som sexslavar samt användningen av sexuellt våld som tortyrredskap, som alla är avskyvärda brott som kan utgöra brott mot mänskligheten.

3.      Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en multinationell gemensam insatsstyrka i januari 2015 och Afrikanska unionens godkännande av den, den 6 mars. Parlamentet lovordar Tchads, Nigers, Nigerias, Kameruns och Benins beslut att samarbeta med insatsstyrkan för att ”förhindra en utvidgning av Boko Harams och andra terroristgruppers verksamhet och undanröja deras närvaro”. Parlamentet påminner om att insatsstyrkans mandat måste utövas i full överensstämmelse med internationell rätt och relevanta FN-resolutioner.

4.      Europaparlamentet påminner om att terrorismen är ett gränsöverskridande hot, och det krävs därför en samordnad regional strategi för att bekämpa den. Parlamentet uppmanar Afrikanska unionen att ta på sig ansvaret för att samordna en övergripande reaktion på terrorismen i Sahel i samordning med de berörda länderna. Även om användning av våld kan vara nödvändigt måste man erkänna och angripa de bakomliggande orsakerna till terrorism i regionen.

5.      Europaparlamentet gratulerar Muhammadu Buhari till valet som Nigerias president och förväntar sig att han tar itu med Boko Harams uppror, såsom utlovades under valkampanjen, samtidigt som respekten för de mänskliga rättigheterna ges en framträdande plats i åtgärderna.

6.      Europaparlamentet lovordar den sittande presidenten och presidentkandidaten Goodluck Jonathan, som erkände sitt nederlag i god tid och därmed banade väg för ett fredligt överlämnande av makten. Parlamentet konstaterar dock att PDP vägrat att underteckna valkommissionens officiella resultat och sagt att det ska överklaga resultatet av presidentvalet.

7.      Europaparlamentet noterar det minskade antalet valda kvinnor, med en andel som är betydligt lägre än Pekingdeklarationens och handlingsplattformens mål på 30 procent av och den nationella jämställdhetspolitikens mål på 35 procent. Parlamentet påminner återigen om den avgörande roll som kvinnor i både den offentliga och privata sektorn spelar som drivkraft för utveckling och de positiva effekterna av deras egenmakt för de samhällen som de lever i. Parlamentet uppmanar Nigerias regering att hitta sätt att stärka kvinnor, särskilt inom politiken, och att involvera dem i beslutsprocessen.

8.      Europaparlamentet lovordar den oberoende nationella valkommissionen för dess fortsatta opartiska arbete under svåra förhållanden och i en alltmer krävande miljö, liksom för dess lyhördhet för personer med funktionsnedsättning, till exempel genom att ange att ”personer med fysiska utmaningar” skulle ha företräde vid röstningen och genom att tillhandahålla teckenspråk i information och meddelanden.

9.      Europaparlamentet påminner den nyvalde presidenten om att Boko Haram inte kan besegras enbart med militära medel, utan att det är väsentligt att förstå och ta itu med roten till problemet, som bland annat ligger i socialt utanförskap och fattigdom. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen och dess medlemsstater att ge det finansiella och tekniska stöd som behövs för att utveckla politiska åtgärder som syftar till att förbättra levnadsförhållandena för nigerianska folket, i vetskap om att de därigenom även bekämpar Boko Haram.

10.    Europaparlamentet inser att Muhammadu Buhari kommer att möta utmaningarna med den utbredda korruptionen, kollapsade institutioner, en korrupt, ineffektiv och oorganiserad armé, en socioekonomisk kris och stora skillnader mellan den södra och den norra delen av landet. Parlamentet uppmanar den nyvalde presidenten att införa ambitiösa och inkluderande socioekonomisk politik inriktad på hållbar utveckling, att rationalisera och omorganisera den offentliga förvaltningen och armén samt att bekämpa korruption på alla nivåer. Parlamentet anser att inkomsterna från landets enorma naturtillgångar bör användas för befolkningens bästa.

11.    Europaparlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna att göra särskilda ansträngningar för att minska ojämlikheterna och utveckla den norra delen av landet, eftersom detta också är ett bra sätt att motverka Boko Harams strategi att rekrytera personer, även med hjälp av ekonomiska incitament, som lever i fattigdom i samhällets utkant, särskilt ungdomar som saknar tillgång till skola och sysselsättning.

12.    Europaparlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna att inleda en grundlig utredning av de påstådda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna under kampen mot Boko Haram, och påminner om att den första uppgiften för en regering är att skydda sin egen befolkning och respektera de mänskliga rättigheterna och rättsstaten oavsett omständigheterna.

13.    Europaparlamentet anser att det bästa sättet att komma åt Boko Haram är att strypa dess finansiering. Parlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna att intensifiera samarbetet och utbytet av underrättelser med sina grannar och med andra internationella aktörer för att stoppa människohandeln och bekämpa narkotikanätverk samt hitta sätt att spåra finansiella flöden till Boko Haram och stoppa dem.

14.    Europaparlamentet påminner om att ett år har gått sedan bortförandet av 276 flickor vid en skola utanför Chibok, och enligt människorättsgrupper har minst ytterligare 2 000 flickor och kvinnor tillfångatagits. Parlamentet uppmanar regeringen och det internationella samfundet att göra allt som står i deras makt för att hitta de bortförda personerna och befria dem.

15.    Europaparlamentet begär att Nigerias religiösa auktoriteter och ledare aktivt samarbetar med det civila samhället och offentliga myndigheter för att motverka extremism och radikalisering.

16.    Europaparlamentet efterlyser lagstiftning som kan överbrygga klyftan mellan de nuvarande arbetsvillkoren i Nigeria och den standard som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO), särskilt när det gäller medlemskap i fackföreningar, främjande av fria och frivilliga kollektivförhandlingar och rätten att vidta stridsåtgärder.

17.    Europaparlamentet konstaterar att Nigerias lagar om barnarbete är inkonsekventa, särskilt när det gäller minimiålder för arbete. Parlamentet kräver en ändring av artikel 59 i lagen om arbete så att den överensstämmer med ILO:s konventioner som ratificerats av Nigeria, och uppmanar alla nigerianska delstater att ratificera den federala lagen om barns rättigheter från 2003. Parlamentet lovordar Nigeria för att ha sjösatt en nationell politik om barnarbete och en nationell handlingsplan för avskaffande av barnarbete 2013, men uppmanar myndigheterna att satsa mer på genomförandet och kontrollen av efterlevnaden.

18.    Europaparlamentet noterar den minskade förekomsten av barnäktenskap sedan 2003, men anser att åtgärder fortfarande behövs för att motverka fenomenet, eftersom FN:s befolkningsfond (UNFPA) uppskattar att mer än 4 miljoner flickor kommer att giftas bort som barn fram till 2030. Parlamentet uppmanar Nigerias regering att ta sitt ansvar att skydda barnen, och uppmanar de delstater som inte har gjort det att anta lagen om barns rättigheter från 2003, och de som har gjort det att genomföra den så snart som möjligt.

19.    Europaparlamentet uppmanar den federala regeringen och Nigerias delstater att införa lagstiftningsbestämmelser och stränga åtgärder för att stävja bruket med kvinnlig könsstympning, bland annat genom samarbete med medierna kring informations-, utbildnings- och kommunikationskampanjer som har en inverkan på allmänhetens medvetenhet om kvinnlig könsstympning.

20.    Europaparlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna att vidta akuta åtgärder i Nigerdeltat, bland annat åtgärder för att få slut på olaglig oljerelaterad verksamhet och tillhandahålla lämpliga källor med icke-förorenat dricksvatten, att genomföra en kampanj för att öka allmänhetens medvetenhet i syfte att upplysa människor om vad som kan skada deras hälsa och att erbjuda en fullständig läkarundersökning åt dem som utsatts för föroreningen. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att tillhandahålla teknisk expertis och resurser för att återställa området. Parlamentet begär att alla internationella företag som är verksamma i området bedriver sin verksamhet enligt högsta internationella standard, avstår från alla åtgärder som kan inverka negativt på miljön och de närbelägna samhällena och, i de fall där de har befunnits skyldiga till skador på miljön, tar sitt ansvar och ger ersättning åt de skadelidande parterna.

21.    Europaparlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna att fortsätta arbetet för att skydda den biologiska mångfalden i landet och att kontinuerligt övervaka iakttagandet av de internationella konventioner och protokoll som landet undertecknat, bland annat konventionen om biologisk mångfald från 1992.

22.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Nigerias regering och parlament samt Afrikanska unionens och Ecowas representanter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy