Ontwerpresolutie - B8-0438/2015Ontwerpresolutie
B8-0438/2015

ONTWERPRESOLUTIE over de hervorming van de wijnsector

7.5.2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0438/2015

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de hervorming van de wijnsector

Het Europees Parlement,

–       gezien Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt[1],

–       gezien Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1493/1999, (EG) nr. 1782/2003, (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 3/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2392/86 en (EG) nr. 1493/1999[2],

–       gezien Verordening (EG) nr. 491/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening)[3],

–       gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad[4],

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat meer dan 160 000 ha wijngaarden zijn gerooid tussen 2009 en 2011 in Europa en dat het totale wijnbouwareaal is verminderd met 300 000 ha sinds 2008;

B.     overwegende dat 40 % van de gerooide wijngaarden in Frankrijk op de lijst van gecontroleerde oorsprongsbenamingen (AOC) stond;

C.     overwegende dat de Europese Unie in de wereld marktaandeel verliest in de wijnproductie;

D.     overwegende dat met het stelsel van aanplantrechten een hoogwaardige productie wordt gewaarborgd;

1.      verzoekt de Commissie niet te overwegen de rooiregeling, die onze ontwikkeling heeft geremd ten gunste van de wijnproducerende landen buiten de Unie, opnieuw in te voeren;

2.      meent dat de op 31 december 2015 geplande liberalisatie van de aanplantrechten tot de verplaatsing van wijngaarden zou kunnen leiden;

3.      verzoekt om een wijziging van de communautaire regeling inzake aanplantrechten om het behoud van de rechten na 2015 mogelijk te maken, en om een verlening van de regeling inzake het verbod op aanplantrechten na 2018;

4.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.