Návrh uznesenia - B8-0438/2015Návrh uznesenia
B8-0438/2015

NÁVRH UZNESENIA o reforme vinárskeho sektora

7.5.2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0438/2015

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o reforme vinárskeho sektora

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom[1],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999[2],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)[3],

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007[4],

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v rokoch 2009 až 2011 sa v Európe vyklčovalo viac ako 160 000 hektárov viníc a keďže celková plocha vinohradov sa od roku 2008 zmenšila o 300 000 hektárov;

B.     keďže 40 % vyklčovaných viníc bolo vo Francúzsku zaradených do chráneného označenia pôvodu (CHOP);

C.     keďže Európska únia stráca podiel na svetovom trhu s vinárskymi výrobkami;

D.     keďže systém práv na výsadbu viniča zaručuje kvalitnú produkciu;

1.      žiada Komisiu, aby neplánovala opätovné zavedenie opatrenia na klčovanie, ktoré spomalilo náš rozvoj v prospech krajín vyrábajúcich víno mimo Únie;

2.      domnieva sa, že na základe liberalizácie práv na výsadbu plánovanej na 31. december 2015 hrozí, že dôjde v premiestňovaniu vinohradov;

3.      žiada, aby bol systém Spoločenstva v oblasti práv na výsadbu upravený s cieľom umožniť zachovanie práv po roku 2015 a aby sa systém zákazu práv na výsadbu predĺžil po roku 2018;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.