Predlog resolucije - B8-0438/2015Predlog resolucije
B8-0438/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o reformi vinskega sektorja

7.5.2015

v skladu s členom 133 Poslovnika

Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0438/2015

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o reformi vinskega sektorja

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino[1],

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999[2],

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 491/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT)[3],

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007[4],

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je bilo med letoma 2009 in 2011 izkrčenih več kot 160 000 hektarjev vinogradov v Evropi in se je celotna površina vinogradov od leta 2008 zmanjšala za 300 000 hektarjev;

B.     ker se je v 40 % izkrčenih vinogradov v Franciji pridelovalo grozdje za proizvodnjo vina s kontrolirano označbo porekla;

C.     ker Evropska unija izgublja deleže na svetovnem trgu pridelave vina;

D.     ker sistem pravic do zasaditve zagotavlja kakovostno pridelavo;

1.      poziva Komisijo, naj ne razmišlja o ponovni uvedbi ukrepa izkrčitve, ki je zavrl naš razvoj in koristil vinarskim državam nečlanicam Unije;

2.      meni, da bi liberalizacija pravic do zasaditve, ki bo predvidoma začela veljati 31. decembra 2015, lahko povzročila selitev vinogradov;

3.      zahteva, da se pravila v zvezi s pravicami do zasaditve v Uniji spremenijo tako, da bo mogoče obdržati pravice po letu 2015 in bo sistem odvzema pravice do zasaditve podaljšan še po letu 2018;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.