Predlog resolucije - B8-0439/2015Predlog resolucije
B8-0439/2015

  PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

  7.5.2015 - (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

  v skladu s členom 105(6) Poslovnika

  Czesław Adam Siekierski v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

  Postopek : 2015/2673(DEA)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0439/2015
  Predložena besedila :
  B8-0439/2015
  Razprave :
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  B8-0439/2015

  Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

  (C(2015)02802) – 2015/2673(DEA))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2015)02802),

  –       ob upoštevanju pisma Komisije z dne 3. februarja 2015, v katerem le-ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

  –       ob upoštevanju pisma Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja predsedniku konference predsednikov odborov z dne xxxx,

  –       ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005[1], zlasti člena 58(7),

  –       ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

  –       ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

  A.     ker člen 19(1) Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 predvideva revizijo večletnega finančnega okvira v primeru, da se po 1. januarju 2014 sprejmejo programi v okviru deljenega upravljanja za, med drugim, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, da se omogoči prenos dodeljenih sredstev, ki niso porabljena v letu 2014, na naslednja leta, in sicer dodatno na ustrezne zgornje meje izdatkov;

  B.     ker programi za razvoj podeželja Bolgarije, Češke republike, Irske, Grčije, Španije, Hrvaške, Italije, Cipra, Luksemburga, Madžarske, Malte, Romunije in Švedske ter nekateri regionalni programi Belgije, Nemčije, Francije in Združenega kraljestva do konca leta 2014 niso bili pripravljeni za sprejetje;

  C.     ker je bila Uredba (EU, Euratom) št. 1311/2013 ustrezno spremenjena z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2015/623, ki omogoča prenos ustreznih neporabljenih dodeljenih sredstev iz leta 2014 za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja na zgornje meje izdatkov za leti 2015 in 2016;

  D.     ker bi bilo treba Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1305/2013, ki določa razdelitev podpore Unije za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020, ustrezno spremeniti;

  E.     ker je ta uredba bistvena za nemoteno in pravočasno sprejetje programov za razvoj podeželja, je primerno, da začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije;

  1.      izjavlja, da ne bo nasprotoval delegirani Uredbi;

  2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.