Procedure : 2015/2580(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0440/2015

Ingediende teksten :

B8-0440/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0206

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 115kWORD 50k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement


betreffende de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 februari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 ten aanzien van de verplichting tot het overleggen van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
AMENDEMENTEN

Resolutie van het Europees Parlement betreffende de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 februari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 ten aanzien van de verplichting tot het overleggen van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8-0440/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2015)00861),

–       gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 177, lid 1, onder a), artikel 223, lid 2, en artikel 227,

–       gezien de ontwerpresolutie van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

–       gezien artikel 105, lid 3, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat follow-up van gegevens in verband met ethylalcohol uit landbouwproducten zorgt voor transparantie en kennis met betrekking tot de evolutie van de markt, die nog onstabiel is en onderhevig is aan sterke concurrentie, in het bijzonder vanwege invoer vanuit derde landen;

B.     overwegende dat deze informatie ook uitzonderlijk nuttig is voor onderhandelingen over internationale overeenkomsten en antidumpingonderzoeken;

C.     overwegende dat Eurostat deze precieze informatie niet verstrekt, waardoor exploitanten, lidstaten en EU-instellingen zich niet op een andere manier volledig op de hoogte kunnen stellen van de marktsituatie;

1.      maakt bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en haar ervan in kennis te stellen dat de gedelegeerde verordening niet in werking kan treden;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

Juridische mededeling - Privacybeleid