Forslag til beslutning - B8-0447/2015Forslag til beslutning
B8-0447/2015

  FORSLAG TIL BESLUTNING om anerkendelse af det armenske folkedrab

  5.5.2015

  jf. forretningsordenens artikel 133

  Aldo Patriciello

  B8‑0447/2015

  Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om anerkendelse af det armenske folkedrab

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 5 i statutten for Den Internationale Straffedomstol om folkedrab,

  –  der henviser til Rådets afgørelse 2011/168/FUSP af 21. marts 2011, som har til formål at fremskynde verdenssamfundets støtte til statutten for Den Internationale Straffedomstol,

  –  der henviser til de rettigheder, der fremsættes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2000),

  –  der henviser til de rettigheder, der fremsættes i den europæiske menneskerettighedskonvention (1950),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

  A.  der henviser til, at respekten for menneskerettighederne er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier;

  B.  der henviser til, at Den Europæiske Union med afgørelse 2011/168/FUSP har til hensigt at fremme samarbejdet med Den Internationale Straffedomstol og bakke op om gennemførelsen af komplementaritetsprincippet;

  C.  der henviser til, at pålidelige studier bekræfter, at de grusomheder, som det armenske folk har været udsat for, opfylder definitionerne af folkedrab;

  D.  der henviser til, at der i den sidste minimødeperiode i Bruxelles blev vedtaget en beslutning om anerkendelse af det armenske folkedrab;

  1.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte effektive foranstaltninger med henblik på at nå frem til en forenet holdning hos medlemsstaterne, der går videre end de respektive nationale politikker.