Päätöslauselmaesitys - B8-0450/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0450/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0117/2015 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta
Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2652(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0450/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0450/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0450/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta

(2015/2652(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen toimenpiteistä Xylella fastidiosa -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi,

–       ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 2002/89/EY[1],

–       ottaa huomioon kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY[2],

–       ottaa huomioon Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) säänneltyjen kasvintuhoojien diagnostiset protokollat,

–       ottaa huomioon Xylella fastidiosa -bakteerin oliivipuun nopeaa kuivumista aiheuttavan pauca-alalajin kannan leviämisen estämisestä unionissa vuonna 2014 julkaistut ohjeet,

–       ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 julkaistun erityiskomission puheenjohtajan Giuseppe Sillettin Xylella-hätätilaa koskevan suunnitelman,

–       ottaa huomioon Xylella fastidiosa -bakteerin hävittämiseksi toteutettavista toimista tehdyn Apulian alueen hallinnollisen päätöksen nro. 10, johon kuului torjunta-aineiden laajamittainen käyttö ja käytettävien torjunta-aineiden luettelointi,

–       ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun direktiivin 2009/128/EY[3],

–       ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Xylella fastidiosa ‑bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että edellä mainitun täytäntöönpanopäätöksen 5 artiklassa kielletään isäntäkasvien istuttaminen saastuneille alueille;

B.     ottaa huomioon, että edellä mainitun täytäntöönpanopäätöksen 6 artiklan mukaisesti rajatulta alueelta, saastunut alue ja puskurivyöhyke ”100 metrin säteellä tartunnan saaneista kasveista, jotka on testattu ja havaittu mainitun organismin tartuttamiksi” mukaan lukien, on välittömästi poistettava

(a)         isäntäkasvit niiden terveydentilasta riippumatta;

(b)         kasvit, jotka tiedetään mainitun organismin tartuttamiksi;

(c)         kasvit, joissa on oireita mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamasta tartunnasta ja kasvit, joiden epäillään olevan kyseisen organismin tartuttamia;

C.     ottaa huomioon, että useissa täytäntöönpanopäätöksen osissa viitataan pakollisiin kasvinsuojelukäsittelyihin myös ennen kasvien poistamista;

D.     ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) toteaa uudessa Xylella fastidiosa -organismista tehtyä riskinarviointia koskevassa tieteellisessä lausunnossaan, että organismin poistaminen on vaikeaa useista syistä; panee merkille erityisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen toteamuksen, että ei ole näyttöä siitä, että organismin poistaminen onnistuu, kun tauti on päässyt leviämään alueella, joten etusijalle olisi asetettava organismin kulkeutumisen estäminen, ja että sen leviämisen rajoittamiseksi toteutettavien strategioiden teho vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen mutta strategiat eivät ole mahdollisia taudin levittyä laajalle;

E.     ottaa huomioon, että EFSA toteaa uudessa Xylella fastidiosa -organismista tehtyä riskinarviointia koskevassa tieteellisessä lausunnossaan[4], että hyönteisten torjunta-aineiden laaja-alainen käyttö taudin leviämisen rajoittamiseksi ja tartuntaa levittävien hyönteisten torjumiseksi on saattanut vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti ympäristöön siten, että se on muuttanut kokonaisia ravintoverkkoja ja aiheuttanut kerrannaisvaikutuksia, joten käyttö on vaikuttanut ravintoketjun eri tasoihin; ja esimerkiksi torjunta-aineiden välilliset vaikutukset pölytykseen ovat tällä hetkellä vakava huolenaihe (EFSA, 2013); toteaa lisäksi, että lausunnon mukaan torjunta-aineiden laajamittainen käyttö aiheuttaa riskejä myös ihmisten ja eläinten terveydelle;

F.     katsoo, että EU:n maatalousmalli perustuu yhä enemmän epäterveisiin maatalousjärjestelmiin, jotka eivät ole kestäviä, joissa ei juurikaan kiinnitetä huomiota biologiseen monimuotoisuuteen ja viljelykiertoon yhden lajikkeen jatkuvassa viljelyssä, joista puuttuvat hyödylliset organismit ja joissa biologinen monimuotoisuus yleisesti heikkenee, ja tämän vuoksi eksoottiset kasvit ja eläimet leviävät suhteellisen helposti;

G.     ottaa huomioon, että resistenssiä hyönteismyrkkyinä käytettyihin torjunta-aineisiin kasvattaa niiden liiallinen ja valvomaton käyttö, ja näin ollen kasvinsuojelussa saavutetut tulokset ovat vaarassa;

H.     ottaa huomioon, että torjunta-aineiden epäasianmukainen ja järjenvastainen käyttö luo niiden mikrobeja tuhoavien ominaisuuksien vuoksi suotuisat olosuhteet resistenttien bakteerien syntymiselle, leviämiselle ja säilymiselle ja se jättää maatalouden ekosysteemit alttiiksi seuraavalle vieraan tuholaislajin hyökkäykselle;

I.      katsoo, että hyönteismyrkkyresistenssillä on selvästikin rajat ylittäviä vaikutuksia, eikä voida sulkea pois muitakaan vaikutuksia, jotka hyvin luultavasti eivät olisi hallittavissa nykyisillä resursseilla ja tietämyksellä ja jotka voivat johtaa arvaamattomiin lääketieteellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin takaiskuihin;

J.      ottaa huomioon, että torjunta-aineiden käyttäminen edes pieninä määrinä uhkaa monilla italialaisilla ja eurooppalaisilla oliiviöljyntuottajilla olevaa luomumerkintää;

K.     ottaa huomioon, että useat italialaiset ja eurooppalaiset ympäristöjärjestöt ja toimialajärjestöt ovat ilmaisseet vakavan huolensa puiden hävittämisestä ja torjunta-aineiden laajamittaisesta käytöstä;

L.     ottaa huomioon, että edellä mainitussa täytäntöönpanopäätöksessä siteeratun FAOn kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 9 mukaan ensimmäisiin toimenpiteisiin kuuluu helpoimmin toteutettavien hävittämistekniikoiden luettelon laatiminen, kunkin strategian kokonaiskustannukset ja kustannus-hyötysuhde olisi arvioitava lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, vaihtoehtoa olla tekemättä mitään tai tuholaistorjunnan toimintamallia olisi harkittava hävittämisvaihtoehtojen lisäksi, kaikkia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja olisi harkittava tai niistä olisi keskusteltava päätöksentekijöiden kanssa, odotetut edut ja haitat, mukaan lukien kustannus-hyötysuhde olisi esitettävä mahdollisuuksien mukaan, olisi suositeltava yhtä tai useampaa vaihtoehtoa ja tunnustettava, että viime kädessä päätös vaatii teknisten vaihtoehtojen, kustannus-hyötysuhteen, käytössä olevien resurssien ja poliittisten ja sosioekonomisten tekijöiden tarkastelemista;

M.    ottaa huomioon, että Krugnerin ym. tutkimuksen Evaluation of pathogenity and insect transmission of X.fastidiosa strains to olive plants (California Olive Committee) mukaan RAPD-analyysi osoitti, että tämä oliivipuiden tartuntoja aiheuttava X.fastidiosan kanta kuului A-genotyyppiryhmään, jonka tiedetään aiheuttavan lehden kuivumistautia mantelipuissa mutta joka ei aiheuta Pierce's disease -tautia rypäleissä;

N.     ottaa huomioon, että maatalouselintarvikeala on Apulian alueen tärkeimpiä elinkeinoaloja; ottaa huomioon, että ammattijärjestöjen arvioiden mukaan 8 000 oliivinviljelyalan työntekijää on vaarassa menettää työpaikkansa;

O.     katsoo, että on erittäin tärkeää löytää ratkaisuja, joilla turvataan Apulian oliivialan kilpailukyky ja huippuosaaminen sekä asianosaisten työntekijöiden tulot ja työpaikat;

P.     ottaa huomioon, että käynnissä on Xylella-hätätilan hoitamista koskeva poliisitutkinta, jonka yhteydessä on takavarikoitu Italian kansallisen tutkimuskeskuksen (CNR) ja Aldo Moro -yliopiston asiakirjoja ja tietokoneita; ottaa huomioon, että Lazion alueen hallinnollinen tuomioistuin hyväksyi erään osuuskunnan esittämän valituksen Xylella-hätätilaa koskevien alueellisten toimien toteuttamista vastaan;

1.      on huolissaan nykyisestä laajamittaisesta hävittämisohjelmasta komission hyväksymässä muodossa, sillä siihen liittyy aavikoitumisen ja maatalousperinnön tuhoutumisen riskejä, vaikka sen tehokkuudesta patogeenin leviämisen estämisessä ei ole selkeää tieteellistä näyttöä; kehottaa komissiota harkitsemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla voidaan myös suojella alueen maatalouselintarvikealaa ja ympäristöä;

2.      kehottaa komissiota laatimaan kustannus-hyötyanalyysin hävittämisstrategiasta, jota on arvioitava lyhyellä ja pitkällä aikavälillä;

3.      kehottaa komissiota tarkistamaan edellä mainittua täytäntöönpanopäätöstä, erityisesti 6 artiklan osalta, joka koskee 100 metrin säteellä saastuneesta kasvista olevaa aluetta, jossa etusijalle olisi asetettava tarkkailu ja eristäminen hävittämisen sijasta, ja tarkistamaan myös 5 artiklaa, jotta voitaisiin sallia mahdollisten isäntäkasvien istuttaminen siten, että ne testataan siltä varalta, että niissä ei ole patogeeniä, ja katsoo, että näitä toimia olisi täydennettävä asianmukaisilla maatalouskäytännöillä (esimerkiksi rikkakasvien kitkeminen, karsiminen sekä maaperän kunnollinen hoitaminen täysin sen biologista tasapainoa kunnioittaen) sekä riittävillä ja kestävillä kasvinsuojelukäsittelyillä;

4.      kehottaa komissiota harkitsemaan erilaisia toimia, joita toteutetaan bakteerin leviämisen laajuuden, saastuneiden kasvien sekä bakteerikannan perusteella;

5.      kehottaa komissiota rajoittamaan torjunta-aineiden laajamittaisesta käyttöä ja panemaan täytäntöön yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun direktiivin 2009/128/EY;

6.      kehottaa komissiota sisällyttämään täytäntöönpanopäätökseen myös tieteellisiä julkaisuja ja analyysejä, joissa osoitetaan, että tämä X.fastidiosan kanta ei aiheuta Pierce's disease -tautia rypäleissä, ja näin ollen jättämään Vitis pois X.fastidiosan eurooppalaisille ja ei-eurooppalaisille isolaateille alttiiksi tiedettyjen kasvien luettelosta (liite I);

7.      kehottaa komissiota varmistamaan, että asiaankuuluvien strategioiden toteuttamiseksi järjestetään riittävästi taloudellisia ja henkilöstöresursseja, myös taloudellista tukea viljelijöille, jotta he voivat noudattaa asianmukaisia maatalouskäytäntöjä X. fastidiosan ja sen vektorien torjunnassa, sekä huolehtimaan riittävistä korvauksista puiden, toimeentulon ja tulojen menetyksestä oliivipuiden ja muiden mahdollisten isäntäkasvien hävittämistapauksissa;

8.      kehottaa komissiota ja Italian hallitusta tukemaan Xylella-taudista kärsimään joutuneita pk-yrityksiä niiden tulojen ja työllisyyden turvaamiseksi;

9.      kehottaa komissiota myöntämään esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelmasta riittävästi rahoitusta X. fastidiosan ja sen vektorien tutkimukseen, analysointiin ja torjuntaan;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.