Návrh uznesenia - B8-0450/2015Návrh uznesenia
B8-0450/2015

NÁVRH UZNESENIA o núdzovej situácii v súvislosti s baktériou Xylella

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0117/2015
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Rosa D’Amato v mene skupiny EFDD
Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2015/2652(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0450/2015
Predkladané texty :
B8-0450/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0450/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovej situácii v súvislosti s baktériou Xylella

(2015/2652(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie z roku 2015 o opatreniach na prevenciu zavlečenia baktérie Xylella fastidiosa do Únie a jej šírenia v Únii,

–       so zreteľom na smernicu Rady 2002/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva[1],

–       so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva[2],

–       so zreteľom na diagnostické protokoly pre regulovaných škodcov Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín (EPPO),

–       so zreteľom na usmernenia proti šíreniu komplexného kmeňa baktérie Xylella fastidiosa, poddruh pauca, ktorá spôsobuje rýchly úhyn olivovníkov, uverejnené v roku 2014,

–       so zreteľom na plán komisára Sillettiho pre núdzovú situáciu v súvislosti s baktériou Xylella, zverejnený 16. marca 2015,

–       so zreteľom na exekutívne rozhodnutie č. 10 regiónu Apúlia o opatreniach, ktoré sa majú prijať s cieľom eradikácie baktérie Xylella fastidiosa, okrem iného aj masívnym použitím pesticídov vo veľkom rozsahu, vrátane zoznamu pesticídov, ktoré sa majú použiť,

–       so zreteľom na smernicu 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov[3],

–       so zreteľom na otázku Komisii o núdzovej situácii v súvislosti s baktériou Xylella (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa článku 5 uvedeného vykonávacieho rozhodnutia je vysádzanie hostiteľských rastlín v infikovaných zónach zakázané;

B.     keďže, ako sa uvádza v článku 6 uvedeného vykonávacieho rozhodnutia, vo vymedzenej oblasti vrátane infikovanej oblasti a nárazníkovej zóny: „v okruhu 100 m okolo drevín, ktoré boli testované a zistilo sa, že sú napadnuté príslušným organizmom“, je úlohou dotknutého členského štátu „okamžite odstrániť:

a)           hostiteľské rastliny bez ohľadu na ich zdravotný stav;

b)          rastliny, o ktorých sa vie, že sú napadnuté príslušným organizmom;

c)           rastliny preukazujúce symptómy, ktoré svedčia o možnom infikovaní týmto organizmom, alebo pri ktorých existuje podozrenie, že boli infikované týmto organizmom“;

C.     keďže v mnohých častiach vykonávacieho rozhodnutia existujú odkazy na povinné fytosanitárne ošetrenia, a to aj pred odstránením rastlín;

D.     keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom nedávnom vedeckom stanovisku k hodnoteniu rizika X. fastidiosa preukázal, že eradikácia je z viacerých dôvodov neuskutočniteľná; keďže úrad EFSA uviedol najmä to, že „ak sa choroba už rozšíri do určitej oblasti, neexistujú žiadne dôkazy o tom, že eradikácia bude úspešná, “ a „preto sa treba prioritne zamerať na predchádzanie jej rozšíreniu“, pričom, pokiaľ ide o stratégie kontroly šírenia, ktoré „už nie je možné uplatňovať v prípade veľkého rozšírenia choroby“, ich účinnosť sa pohybuje v medziach „zanedbateľná“ až „stredne veľká“;

E.     keďže úrad EFSA vo svojom nedávnom vedeckom stanovisku[4] k hodnoteniu rizika X. fastidiosa preukázal, že „intenzívne využívanie insekticídov na obmedzenie prenosu chorôb a kontrolu hmyzu, ktorý chorobu prenáša, môže mať priame a nepriame dôsledky pre životné prostredie tým, že sa pozmenia celé potravinové reťazce, čo by malo stupňujúce sa dôsledky a ovplyvnilo by rozličné výživové úrovne; nepriamy vplyv pesticídov na opeľovanie je v súčasnosti zdrojom vážneho znepokojenia (EFSA, 2013). rozsiahle používanie insekticídov predstavuje navyše riziká aj pre zdravie ľudí a zvierat“;

F.     keďže model poľnohospodárstva využívaný v EÚ vychádza čoraz viac z nezdravých poľnohospodárskych systémov, ktoré nie sú odolné, a veľmi obmedzená pozornosť sa venuje biodiverzite a striedaniu plodín v prípade iných ako trvalých monokultúr, nedostatku užitočných organizmov a poklesu biodiverzity vo všeobecnosti, v dôsledku čoho sa exotické rastliny a zvieratá dokážu v novom prostredí relatívne jednoducho udomácniť;

G.     keďže odolnosť voči pesticídom, ktoré sa používajú ako insekticídy, sa ešte urýchľuje nadmerným a nekontrolovaným používaním týchto výrobkov, čím sú ohrozené všetky dosiahnuté fytosanitárne úspechy;

H.     keďže nenáležité a nerozumné používanie pesticídov vytvára priaznivé podmienky pre vývoj, šírenie a pretrvávanie rezistentných baktérií vzhľadom na antimikrobiálne vlastnosti a ponecháva poľnohospodárske ekosystémy zraniteľné voči ďalšej vlne útokov invazívnych škodcov;

I.      keďže odolnosť voči insekticídom je jav, ktorý má jednoznačne cezhraničný dosah, bol by so súčasnými zdrojmi a vedeckými znalosťami s najväčšou pravdepodobnosťou nezvládnuteľný, nemožno sa mu vyhnúť a môže mať nepredvídateľné zdravotné, sociálne a ekonomické následky;

J.      keďže používanie pesticídov, a to aj v malých množstvách, ohrozuje „biologickú značku“, ktorá patrí viacerým talianskym a európskym výrobcom olivového oleja;

K.     keďže viaceré talianske a európske environmentálne organizácie a obchodné združenia vyjadrili vážne obavy týkajúce sa eradikácie stromov a rozsiahleho využívania pesticídov;

L.     keďže v medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia (ISPM) č. 9 Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN, citovanej v uvedenom vykonávacom rozhodnutí, sa uvádza, že „jedným z prvých opatrení, ktoré sa majú prijať, je vypracovanie zoznamu najvhodnejších metód eradikácie. Celkové náklady a pomer nákladov a výnosov každej stratégie by sa mali odhadnúť v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Okrem eradikácie treba zvážiť aj možnosť neprijať žiadne opatrenia alebo sa zamerať na ochranu proti škodcom. Všetky reálne možnosti treba opísať alebo prediskutovať s osobami s rozhodovacou právomocou. Očakávané výhody a nevýhody vrátane nákladov a výnosov by sa mali čo najpodrobnejšie načrtnúť. Mala by sa odporučiť jedna alebo viacero možností, pričom treba uznať, že konečné rozhodnutie si vyžaduje zohľadnenie technických možností, nákladov a výnosov, dostupnosti zdrojov, ako aj politických a sociálno-ekonomických faktorov“;

M.    keďže podľa publikácie Krugner a kol., Evaluation of pathogenity and insect transmission of X. fastidiosa strains to olive plants (California Olive Committee) analýza RAPD preukázala, že baktéria X. fastidiosa, ktorá napáda olivovníky, patrí do skupiny s genotypom A, o ktorom sa vie, že spôsobuje listovú spálu pri mandľovníkoch, ale nespôsobuje Pierceovu chorobu viniča;

N.     keďže agropotravinársky sektor je jedným z najdôležitejších sektorov regiónu Apúlia; keďže odborové organizácie odhadujú, že 8 000 pracovníkom v odvetví pestovania olív hrozí strata zamestnania;

O.     keďže je mimoriadne dôležité nájsť riešenia, ktoré budú chrániť konkurencieschopnosť a jedinečnosť sektoru pestovania olív v Apúlii a podporovať zamestnanosť a príjmy dotknutých pracovníkov;

P.     keďže prebieha policajné vyšetrovanie riadenia núdzovej situácie týkajúcej sa baktérie Xylella, v súvislosti s ktorým boli zabavené dokumenty a počítače Národnej rady pre výskum (CNR) a Univerzity Alda Mora; keďže regionálny správny súd regiónu Lazio prijal sťažnosť jedného z družstiev proti vykonávaniu regionálnych opatrení v súvislosti s núdzovou situáciou týkajúcou sa baktérie Xylella;

1.      vyjadruje znepokojenie nad súčasným programom rozsiahlej eradikácie, ktorý prijala Komisia, a to vzhľadom na riziko odlesňovania a zničenia poľnohospodárskeho dedičstva bez jasných vedeckých dôkazov o jeho účinnosti pri predchádzaní šíreniu patogénu; vyzýva Komisiu, aby zvážila alternatívne riešenia, ktoré budú chrániť aj agropotravinársky sektor a životné prostredie v regióne;

2.      vyzýva Komisiu, aby uskutočnila analýzu nákladov a výnosov stratégie eradikácie, a to v krátkodobom, ako aj dlhodobom horizonte;

3.      vyzýva Komisiu, aby zrevidovala uvedené vykonávacie rozhodnutie, najmä pokiaľ ide o článok 6 týkajúci sa polomeru okolo napadnutých rastlín vo veľkosti 100 m, pričom prednostne by sa pozornosť mala zamerať na sledovanie a karanténu, a nie na eradikáciu, a aby zároveň zrevidovala článok 5 s cieľom umožniť vysádzanie potenciálnych hostiteľských rastlín, ktoré sa musia testovať, aby sa potvrdilo, že sú bez výskytu patogénov a sú sledované – je potrebné zároveň použiť vhodné poľnohospodárske postupy (napr. odstraňovanie buriny, prerezávanie a náležité riadenie terénu, a to pri plnom rešpektovaní jeho biologickej rovnováhy), ako aj primerané a udržateľné fytosanitárne ošetrovanie;

4.      vyzýva Komisiu, aby zvážila vykonanie rôznych opatrení v závislosti od rozsahu šírenia baktérie, postihnutých rastlín a bakteriálnych kmeňov;

5.      vyzýva Komisiu, aby obmedzila rozsiahle využívanie pesticídov a vykonala smernicu 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov;

6.      vyzýva Komisiu, aby vo vykonávacom rozhodnutí uviedla aj vedecké publikácie a analýzy, z ktorých vyplýva, že konkrétny kmeň X. fastidiosa nespôsobuje Pierceovu chorobu viniča, a vylúčila vinič zo zoznamu rastlín, ktoré sú náchylné voči európskym a neeurópskym izolovaným kmeňom X. fastidiosa (príloha 1);;

7.      vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné finančné a ľudské zdroje na vykonávanie príslušných stratégií vrátane finančnej podpory pre poľnohospodárov, aby používali poľnohospodárske postupy, ktoré sú vhodné na boj proti baktérii X. fastidiosa a jej prenášačom, a aby rovnako zabezpečila primerané odškodnenie za stratu stromov, živobytia a príjmov v prípade eradikácie olivovníkov a iných potenciálnych hostiteľských rastlín;

8.      vyzýva Komisiu a taliansku vládu, aby prijali opatrenia na podporu výšky príjmov a miery zamestnanosti v malých a stredných podnikoch zasiahnutých chorobou Xylella;

9.      vyzýva Komisiu, aby napríklad v rámci programu Horizont 2020 poskytla primerané financovanie výskumu, analýz a nápravných opatrení týkajúcich sa baktérie X. fastidiosa a jej prenášačov;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.