Процедура : 2015/2652(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0451/2015

Внесени текстове :

B8-0451/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0209

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 60k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0451/2015
13.5.2015
PE555.229v01-00
 
B8-0451/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0117/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP))


Бастиан Белдер, Джеймз Никълсън от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP))  
B8-0451/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността(1),

–       като взе предвид Решението за изпълнение на Комисията от 2015 година относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa в Съюза (Wells et al.),

–       като взе предвид Решение № 2014/910/ЕС за изпълнение на Комисията от 12 декември 2014 г. относно финансовото участие от Съюза за 2014 г. за покриване на разходите, извършени от Германия, Испания, Франция, Италия, Нидерландия и Австрия за борба с вредителите по растенията или растителните продукти(2),

–       като взе предвид Решение № 2014/497/ЕС за изпълнение на Комисията от 23 юли 2014 година относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза(3),

–       като взе предвид Решение № 2014/87/ЕС за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 година относно мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза(4),

–       като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) съответно от 17 април, 20 март и 6 януари 2015 г., и от 22 ноември 2013 г.,

–       като взе предвид докладите на Хранителната и ветеринарна служба за извършени одити, проведени през ноември 2014 г. и през февруари 2014 г.,

–       като взе предвид въпроса до Комисията относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че бактерията Xylella fastidiosa заразява маслиновите дървета в областта Пулия, Италия; като има предвид, че маслиновите дървета и тяхната продукция имат висока икономическа, обществена и културна стойност за област Пулия;

Б.     като има предвид, че италианските органи уведомиха Комисията и другите държави членки за наличието на посочения организъм за първи път на 21 октомври 2013 г.;

В.     като има предвид, че Хранителната и ветеринарна служба докладва за бързото разпространение на болестта и за ограничено прилагане на мерките за унищожаване през 2014 г.; като има предвид, че болестта се е разпространила от десетки хиляди заразени дървета в Италия през 2013 г. сред повече един милион заразените дървета в Италия през 2015 г.;

Г.     като има предвид, че ЕОБХ посочва в своето научно становище, че настоящото разпространение на Xylella fastidiosa в ЕС се ограничава до един щам;

Д.     като има предвид, че щамът на Xylella fastidiosa, който заразява маслиновите дървета в Пулия, е различна от щама, който причинява болести по лозята или цитрусовите насаждения в други части на света;

Е.     като има предвид, че решенията за изпълнение на Комисията включват строги целеви проверки на определени вносни растения, което е в съответствие с основания на риска подход на законодателната рамка на Съюза;

1.      призовава Комисията да спре разпространението на Xylella fastidiosa по маслиновите дървета в Пулия чрез ефективно прилагане на целенасочени мерки, за да се предотвратят по-нататъшни вреди; подчертава необходимостта от продължаване на научните изследвания, по-специално относно епидемиологията на Xylella fastidiosa, и за допълнителни мерки за контрол на болестта;

2.      подчертава, че на 28 април 2015 г. експертите от държавите членки в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите одобриха обновени мерки, предложени от Комисията, за да се предотврати навлизането и разпространението на бактерията Xylella fastidiosa в рамките на Съюза;

3.      настоятелно призовава Комисията да гарантира, че са въведени демаркационни зони и се прилагат мерки за унищожаване и ограничаване без допълнително забавяне, в съответствие с нейните решения за изпълнение;

4.      подчертава, че законодателната рамка на Съюза вече предвижда допълнителни целенасочени проверки на вносните растения в случай на повишен риск, и призовава Комисията да продължава да гарантира основан на риска подход по отношение на вноса, който зачита законодателната рамка на Съюза;

5.      отправя искане към Комисията да предприеме незабавни действия в случай на неспазване на мерките с цел предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa в рамките на Съюза;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 164.

(3)

ОВ L 219, 25.7.2014 г., стр. 56.

(4)

ОВ L 45, 15.2.2014 г., стр. 29.

Правна информация - Политика за поверителност