Postup : 2015/2652(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0451/2015

Předložené texty :

B8-0451/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0209

NÁVRH USNESENÍ
PDF 123kWORD 57k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0451/2015
13.5.2015
PE555.229v01-00
 
B8-0451/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0117/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP))


Bas Belder, James Nicholson za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP))  
B8‑0451/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství(1),

–       s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise z roku 2015 o opatřeních proti zavlékání bakterie Xylella fastidiosa (Well et al.) do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie,

–       s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2014/910/EU ze dne 12. prosince 2014 o finančním příspěvku Unie na rok 2014 k úhradě výdajů vynaložených Německem, Španělskem, Francií, Itálií, Nizozemskem a Rakouskem za účelem boje proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům(2),

–       s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2014/497/EU ze dne 23. července 2014 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Well et Raju) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie(3),

–       s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2014/87/EU ze dne 13. února 2014 o opatřeních proti rozšiřování Xylella fastidiosa (Well et Raju) na území Unie(4),

–       s ohledem na vědecká doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z 20. dubna, 20. března a 6. ledna 2015 a z 22. listopadu 2013,

–       s ohledem na zprávy Potravinového a veterinárního úřadu o auditech provedených v listopadu 2014 a v únoru 2014,

–       s ohledem na otázku týkající se výskytu bakterie Xylella fastidiosa napadající olivovníky položenou Komisi (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že bakterie Xylella fastidiosa napadá olivovníky v regionu Apulie v Itálii; vzhledem k tomu, že olivovníky a jejich plody mají pro Apulii velkou hospodářskou, společenskou a kulturní hodnotu;

B.     vzhledem k tomu, že přítomnost uvedeného organismu italské orgány poprvé oznámily Komisi a dalším členským státům dne 21. října 2013;

C.     vzhledem k tomu, že Potravinový a veterinární úřad v roce 2014 informoval o rychlém šíření nákazy a omezeném provádění eradikačních opatření; vzhledem k tomu, že se choroba v Itálii rozšířila z desítek tisíc stromů napadených v roce 2013 na více než jeden milion stromů napadených v roce 2015;

D.     vzhledem k tomu, že úřad EFSA ve svém vědeckém stanovisku uvádí, že v současné době se výskyt bakterie Xylella fastidiosa v EU omezuje na jeden kmen;

E.     vzhledem k tomu, že kmen bakterie Xylella fastidiosa napadající olivovníky v Apulii se liší od kmene, který stojí za chorobou vinné révy nebo citrusů v jiných částech světa;

F.     vzhledem k tomu, že prováděcí rozhodnutí Komise zahrnují důsledné cílené kontroly dovozu některých rostlin, což je v souladu s legislativním rámcem Unie, jenž vychází z přístupu založeného na rizicích;

1.      žádá Komisi, aby zastavila šíření bakterie Xylella fastidiosa mezi olivovníky v Apulii pomocí účinného uplatňování cílených opatření, jež zamezí dalším škodám; zdůrazňuje, že je třeba pokračovat ve výzkumu, zejména pokud jde o epidemiologii bakterie Xylella fastidiosa a další opatření pro kontrolu této choroby;

2.      zdůrazňuje, že dne 28. dubna 2015 odborníci členských států ze Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva schválili obnovená opatření navržená Komisí, jež mají zabránit proniknutí bakterie Xylella fastidiosa na území Unie a jejímu šíření;

3.      naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že v souladu s jejími prováděcími rozhodnutími budou bez dalšího odkladu stanovena vymezená území a uplatňována eradikační či omezovací opatření;

4.      zdůrazňuje, že legislativní rámec Unie již stanoví možnost provádět dodatečné cílené kontroly dovážených rostlin v případě zvýšeného rizika, a žádá Komisi, aby u dovozů i nadále zajišťovala uplatňování přístupu založeného na rizicích, dodržujícího legislativní rámec Unie;

5.      žádá Komisi, aby v případě nedodržování opatření určených k zabránění proniknutí bakterie Xylella fastidiosa na území Unie a jejímu šíření okamžitě jednala;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 164.

(3)

Úř. věst. L 219, 25.7.2014, s. 56.

(4)

Úř. věst. L 45, 15.2.2014, s. 29.

Právní upozornění - Ochrana soukromí