Forslag til beslutning - B8-0451/2015Forslag til beslutning
B8-0451/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0117/2015
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Bas Belder, James Nicholson for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0451/2015

Procedure : 2015/2652(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0451/2015
Indgivne tekster :
B8-0451/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0451/2015

Europa-Parlamentets beslutning om udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer

(2015/2652(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet[1]

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse fra 2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.),

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/910/EU af 12. december 2014 om EU-tilskud for 2014 til dækning af Tysklands, Spaniens, Frankrigs, Italiens, Nederlandenes og Østrigs udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter[2],

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/497/EU af 23. juli 2014 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Well et Raju)[3],

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/87/EU af 13. februar 2014 om foranstaltninger mod spredning inden for Unionen af Xylella fastidiosa (Well et Raju)[4],

–       der henviser til videnskabelige udtalelser fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) af 17. april, 20. marts og 6. januar 2015 samt 22. november 2013,

–       der henviser til rapporterne fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret om kontroller gennemført i november 2014 og februar 2014,

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om udbruddet af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at bakterien Xylella fastidiosa inficerer oliventræer i regionen Puglia i Italien; der henviser til, at oliventræer og deres produkter har stor økonomisk, samfundsmæssig og kulturel værdi for Puglia-regionen;

B.     der henviser til, at de italienske myndigheder første gang underrettede Kommissionen og de øvrige medlemsstater om forekomsten af denne skadegører den 21. oktober 2013;

C.     der henviser til, at Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret rapporterede om en hurtig spredning af sygdommen og begrænset anvendelse af udryddelsesforanstaltninger i 2014; der henviser til, at sygdommen har spredt sig fra titusindvis af inficerede træer i Italien i 2013 til mere end en million inficerede træer i Italien i 2015;

D.     der henviser til, at EFSA i sin videnskabelige udtalelse oplyser, at den nuværende udbredelse af Xylella fastidiosa i EU er begrænset til én stamme;

E.     der henviser til, at den Xylella fastidiosa-stamme, der inficerer oliventræer i regionen Puglia, er forskellig fra den stamme, der forårsager sygdom i vin- eller citrusplanter i andre dele af verden;

F.     der henviser til, at Kommissionens gennemførelsesafgørelser omfatter strengt målrettede kontroller med importen af visse planter, hvilket er i overensstemmelse med den risikobaserede tilgang i EU’s lovgivningsmæssige ramme;

1.      opfordrer Kommissionen til at stoppe spredningen af Xylella fastidiosa i oliventræer i Puglia-regionen gennem effektiv gennemførelse af målrettede foranstaltninger for at undgå yderligere skade; understreger behovet for at fortsætte forskningen, navnlig i Xylella fastidiosas epidemiologi, og for yderligere kontrolforanstaltninger;

2.      understreger, at medlemsstaternes eksperter i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 28. april 2015 godkendt Kommissionens forslag til nye foranstaltninger til at forhindre indslæbning og spredning af bakterien Xylella fastidiosa i Unionen;

3.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at sørge for, at afgrænsede områder etableres, og udryddelses- og inddæmningsforanstaltninger implementeres uden yderligere forsinkelse i overensstemmelse med dens gennemførelsesafgørelser;

4.      understreger, at EU’s lovgivningsmæssige rammer allerede giver mulighed for yderligere målrettede kontroller af importerede planter i tilfælde af øget risiko, og anmoder Kommissionen om fortsat at sikre en risikobaseret tilgang med hensyn til import, som respekterer EU’s lovgivningsmæssige ramme;

5.      anmoder Kommissionen om at træffe øjeblikkelige foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af foranstaltningerne til at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa;

6.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.