Resolutsiooni ettepanek - B8-0451/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0451/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta

  13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

  suuliselt vastatava küsimuse B8-0117/2015 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

  Bas Belder, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0451/2015

  Menetlus : 2015/2652(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0451/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0451/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0451/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta

  (2015/2652(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta[1],

  –       võttes arvesse komisjoni 2015. aasta rakendusotsust Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta,

  –       võttes arvesse komisjoni 12. detsembri 2014. aasta rakendusotsust 2014/910/EL ELi rahalise toetuse kohta, mida antakse 2014. aastal Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Madalmaades ja Austrias taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide vastu võitlemiseks tehtud kulutuste katmiseks[2],

  –       võttes arvesse komisjoni 23. juuli 2014. aasta rakendusotsust 2014/497/EL Xylella fastidiosa (Wells et Raju) liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta[3],

  –       võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2014. aasta rakendusotsust 2014/87/EL Xylella fastidiosa (Wells et Raju) leviku vastu võetavate meetmete kohta[4],

  –       võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 17. aprillil, 20. märtsil ja 6. jaanuaril ning 22. novembril 2013. aastal koostatud teaduslikku nõuannet,

  –       võttes arvesse Toidu- ja Veterinaarameti 2014. aasta novembris ja 2014. aasta veebruaris läbi viidud auditeid käsitlevaid aruandeid,

  –       võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust bakteriga Xylella fastidiosa seotud hädaolukorra kohta, mis mõjutab oliivipuid (O-000038 – B8-0117/2015),

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et Itaalias asuvas Apulia piirkonnas on oliivipuud nakatunud bakteriga Xylella fastidiosa; arvestades, et oliivipuudel ja nende saadustel on Apulia piirkonnas suur majanduslik, ühiskondlik ja kultuuriline väärtus;

  B.     arvestades, et kõnealusest organismist andsid komisjonile ja teistele liikmesriikidele esimesena teada Itaalia ametivõimud 21. oktoobril 2013. aastal;

  C.     arvestades, et Toidu- ja Veterinaaramet andis teada haiguse kiirest levikust ning likvideerimismeetmete piiratud rakendamisest 2014. aastal; arvestades, et haigus on Itaalias levinud kümnetelt tuhandetelt nakatunud puudelt 2013. aasta seisuga rohkem kui miljonile puule 2015. aastal;

  D.     arvestades, et EFSA väidab oma teaduslikus seisukohas, et bakteri Xylella fastidiosa praegune levik hõlmab vaid ühte haigustüve;

  E.     arvestades, et bakteri Xylella fastidiosa tüvi, millega on nakatunud Apulia piirkonnas kasvavad oliivipuud, erineb sellest tüvest, mis põhjustab haigust viinapuudel või tsitruselistel mujal maailmas;

  F.     arvestades, et komisjoni rakendusotsused sisaldavad teatavate taimede impordi puhul rangeid sihipäraseid kontrolle, mis on kooskõlas liidu õigusraamistiku riskipõhise lähenemisviisiga;

  1.      kutsub komisjoni üles peatama bakteri Xylella fastidiosa levikut Apulia piirkonnas kasvavate oliivipuude seas, rakendades tõhusalt sihipäraseid meetmeid, et vältida edasist kahju; rõhutab vajadust jätkata eelkõige Xylella fastidiosa epidemioloogia ning muude meetmete uuringuid haiguse kontrolli alla saamiseks;

  2.      rõhutab, et 28. aprillil 2015. aastal kiitsid alalisse taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteesse kuuluvad asjatundjad heaks komisjoni esildatud uued meetmed, mille eesmärk on hoida ära bakteri Xylella fastidiosa liitu sissetoomine ja seal levimine;

  3.      nõuab tungivalt, et komisjon tagaks piiritletud alade loomise ning likvideerimis- ja piiramismeetmete viivitamatu kohaldamise vastavalt komisjoni rakendusotsustega;

  4.      rõhutab, et liidu õigusraamistikus on juba ette nähtud imporditud taimede suhtes kohaldatavad sihipärased lisakontrollid juhul, kui on tegemist suurenenud riskiga, ning palub komisjonil jätkuvalt tagada impordi suhtes kohaldatavat riskipõhist lähenemisviisi, mille puhul võetakse arvesse liidu õigusraamistikku;

  5.      kutsub komisjoni üles võtma viivitamatult meetmeid juhul, kui ei ole järgitud bakteri Xylella fastidiosa liitu sissetoomise ja seal levimise vastaseid meetmeid;

  6.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.